Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 7 sierpnia 2012 r.
 
IPPB5/423-54/12-4/DG 1.Czy Spółka będzie zobowiązana do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych (dalej jako: „podatek u źródła”) od płatności dokonywanych na rzecz E. z tytułu Kompleksowej usługi?2.Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do pobierania podatku u źródła od płatności dokonywanych przez E. na rzecz Dostawcy z tytułu usług nabywanych przez E. na potrzeby Kompleksowej usługi?
 
IPPB5/423-89/11-2/IŚ Czy w wyniku dokonanego potrącenia powstają efektywne podatkowo różnice kursowe, tj. takie, które stanowią dla Spółki odpowiednio przychód podatkowy lub koszt uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15a ustawy o PDOP, a w szczególności w przypadku powstania dodatnich różnic kursowych w wyniku dokonanego potrącenia, czy takie różnice w jakimkolwiek momencie stanowią przychód podatkowy Spółki?
 
IPPB3/423-1030/11-2/JD Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki ponoszone na rzecz podmiotów wynajmujących lokale użytkowe, należnych w przypadku rozwiązania umowy najmu zawartej na czas określony przed zakończeniem okresu jej obowiązywania, w tym kosztów kar umownych i odszkodowań? Czy koszty takie należy uznać za koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami w rozumieniu art. 15 ust. 4d ustawy o PDOP, potrącane jednorazowo w dacie ich poniesienia?
 
IPPB3/423-932/11-4/MS W jaki sposób Bank powinien uwzględnić w kalkulacji podstawy opodatkowania za 2010 r. fakt, iż w 2010 r. wartość rezerwy IBNR uległa zmniejszeniu, a w 2009 r. wzrost wartości rezerwy IBNR nie została w całości zaliczona do kosztów uzyskania przychodów?
 
IPPB5/423-326/11-4/AJ Zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym dochodu z tytułu papierów wartościowych inkorporujących prawa udziałowe w związku z ich umorzeniem (wykupem) przez Fundusz SIF SICAV oraz dochodu z tytułu likwidacji Funduszu SIF SICAV, w przypadku jeżeli na gruncie prawa luksemburskiego dochód taki jest zrównany z wpływami z akcji oraz przypadku, gdyby dochód powstały z wskazanych wyżej tytułów na gruncie prawa luksemburskiego nie był zrównany z wpływami z akcji.
 
IPPB3/423-973/11-4/MS 1)Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że analizowana restrukturyzacja (w szczególności zmiana udziałowców Spółki a także przekształcenie Spółki w SKA) nie będzie miała negatywnego wpływu na korzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 UPDOP, w szczególności (i) Spółka nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku objętego zwolnieniem w przeszłości oraz (ii) nie nastąpi utrata prawa do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego w przyszłości?2)Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że w przypadku przekształcenia Spółki w SKA, prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 UPDOP będzie przysługiwało komplementariuszowi (kompłementariuszom) oraz akcjonariuszowi (akcjonariuszom) SKA, w tym Spółce Celowej i Komplementariuszowi proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku SKA?3)Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że w okresie korzystania przez Spółkę Celową ze zwolnienia podmiotowego, jakim jest zwolnienie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt l0a UPDOP), nie dochodzi do wykorzystywania zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 UPDOP, w zakresie dochodu, w stosunku do którego podatnikiem jest zwolniona podmiotowo Spółka Celowa?
 
IPPB5/423-562/11-4/AJ 1. Czy dywidenda wypłacana cypryjskiemu akcjonariuszowi (tu: C. ) przez spółkę komandytowo-akcyjną z siedzibą w Polsce powinna być kwalifikowana jako „zyski przedsiębiorstw” (art. 7) czy też jako „dywidendy” (art. 10) w rozumieniu umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z 4 czerwca 1992 r. (Dz. U. z 1993 Nr 117, poz. 523; dalej jako: „Umowa”) ? 2. Czy Akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej będący osobą prawną (w szczególności spółką z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą na Cyprze i będący rezydentem cypryjskim, nie posiadający w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności posiada w Polsce zakład w rozumieniu Umowy. W konsekwencji czy zgodnie z Umową przychody uzyskiwane przez C. z tytułu bycia Akcjonariuszem w polskiej spółce komandytowo-akcyjnej, powinny być opodatkowane jedynie na Cyprze, czy też w Polsce ?

Wskaźniki gospodarcze