Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 8 sierpnia 2012 r.
 
IPTPB3/423-176/12-2/KJ 1. Czy dla celów obliczenia dochodu opodatkowanego (straty podatkowej) oraz dochodu (straty) z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy w ramach Zezwoleń I i III, które posiadać będzie Wnioskodawca po przejęciu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka będzie mogła prowadzić jedną ewidencję dla działalności podlegającej zwolnieniu (wspólną dla obydwu posiadanych zezwoleń) oraz odrębną ewidencję dla działalności podlegającej opodatkowaniu?
2. Czy dla celów obliczenia dochodu opodatkowanego (straty podatkowej) oraz dochodu (straty) z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE w ramach posiadanych zezwoleń, Spółka będzie mogła objąć zwolnieniem dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy, wykorzystując najpierw limit dostępnej pomocy publicznej w ramach zezwolenia uzyskanego chronologicznie najwcześniej, tj. w ramach Zezwolenia III, a po jego wyczerpaniu lub po jego wygaśnięciu - limit wynikający z Zezwolenia I?
 
IPTPB3/423-176/12-3/KJ 1. Czy dla celów obliczenia dochodu opodatkowanego (straty podatkowej) oraz dochodu (straty) z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy w ramach Zezwoleń I i III, które posiadać będzie Wnioskodawca po przejęciu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka będzie mogła prowadzić jedną ewidencję dla działalności podlegającej zwolnieniu (wspólną dla obydwu posiadanych zezwoleń) oraz odrębną ewidencję dla działalności podlegającej opodatkowaniu?
2. Czy dla celów obliczenia dochodu opodatkowanego (straty podatkowej) oraz dochodu (straty) z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE w ramach posiadanych zezwoleń, Spółka będzie mogła objąć zwolnieniem dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy, wykorzystując najpierw limit dostępnej pomocy publicznej w ramach zezwolenia uzyskanego chronologicznie najwcześniej, tj. w ramach Zezwolenia III, a po jego wyczerpaniu lub po jego wygaśnięciu - limit wynikający z Zezwolenia I?
 
IPTPB3/423-161/12-2/IR 1. Czy w związku z przedstawionym powyżej stanem faktycznym, tj. wniesieniem do spółki wkładu niepieniężnego o wartości i rynkowej wyższej niż wartość nominalna otrzymywanych w zamian udziałów/akcji, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej obejmowanych w zamian za aport udziałów/akcji?
2. Czy słuszną jest teza, że w sytuacji ustalenia całkowitej wartości wkładu niepieniężnego (tj. uwzględniającej agio) zgodnie z wartością rynkową wnoszonych Udziałów, organy podatkowe nie będą miały podstaw dla określenia przychodu Wnioskodawcy w innej wysokości niż wskazana powyżej?
3. Czy w przypadku objęcia udziałów/akcji w spółce w zamian za wkład niepieniężny w postaci Udziałów w Spółce cypryjskiej, za koszt uzyskania przychodów na dzień objęcia udziałów/akcji będzie można uznać wartość nominalną wnoszonych Udziałów w spółce cypryjskiej?
 
IPTPB3/423-161/12-3/IR 1. Czy w związku z przedstawionym powyżej stanem faktycznym, tj. wniesieniem do spółki wkładu niepieniężnego o wartości i rynkowej wyższej niż wartość nominalna otrzymywanych w zamian udziałów/akcji, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej obejmowanych w zamian za aport udziałów/akcji?
2. Czy słuszną jest teza, że w sytuacji ustalenia całkowitej wartości wkładu niepieniężnego (tj. uwzględniającej agio) zgodnie z wartością rynkową wnoszonych Udziałów, organy podatkowe nie będą miały podstaw dla określenia przychodu Wnioskodawcy w innej wysokości niż wskazana powyżej?
3. Czy w przypadku objęcia udziałów/akcji w spółce w zamian za wkład niepieniężny w postaci Udziałów w Spółce cypryjskiej, za koszt uzyskania przychodów na dzień objęcia udziałów/akcji będzie można uznać wartość nominalną wnoszonych Udziałów w spółce cypryjskiej?
 
IPTPB3/423-161/12-4/IR 1. Czy w związku z przedstawionym powyżej stanem faktycznym, tj. wniesieniem do spółki wkładu niepieniężnego o wartości i rynkowej wyższej niż wartość nominalna otrzymywanych w zamian udziałów/akcji, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej obejmowanych w zamian za aport udziałów/akcji?
2. Czy słuszną jest teza, że w sytuacji ustalenia całkowitej wartości wkładu niepieniężnego (tj. uwzględniającej agio) zgodnie z wartością rynkową wnoszonych Udziałów, organy podatkowe nie będą miały podstaw dla określenia przychodu Wnioskodawcy w innej wysokości niż wskazana powyżej?
3. Czy w przypadku objęcia udziałów/akcji w spółce w zamian za wkład niepieniężny w postaci Udziałów w Spółce cypryjskiej, za koszt uzyskania przychodów na dzień objęcia udziałów/akcji będzie można uznać wartość nominalną wnoszonych Udziałów w spółce cypryjskiej?
 
IPPB5/423-186/12-3/JC W związku z przedstawionym stanem faktycznym Bank wnosi o potwierdzenie, iż - z uwagi na wypełnianie roli płatnika wyłącznie wobec Agenta - w ramach zaprezentowanego Systemu, Bank ma obowiązek obliczenia i potrącenia podatku u źródła od wypłat odsetek dokonywanych na rzecz Agenta, o ile Agent nie jest polskim rezydentem podatkowym, z uwzględnieniem stawek przewidzianych w odpowiednich umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę z krajami rezydencji podatkowej Agenta?
 
IPPB5/423-784/11-5/DG Podział przez wydzielenie zorganizowanych części przedsiębiorstwa oraz konsekwencji wynikających z przypisania do nich przychodów i kosztów oraz zaliczek powstałych przed wydzieleniem.
 
IPPB3/423-317/11-4/GJ Przychód z tytułu nieodpłatnego ustanowienia służebności przesyłu.
 
IPPB3/423-622/11-4/JG Skutki podatkowe związane z likwidacją Spółki Zależnej.
 
IPPB5/423-247/12-6/AM opodatkowanie dochodów niebędącego komplementariuszem akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowo-akcyjnej
 
IPPB5/423-248/12-5/AM opodatkowanie dochodów niebędącego komplementariuszem akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowo-akcyjnej
 
IPPB5/423-244/12-7/AM opodatkowanie dochodów niebędącego komplementariuszem akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowo-akcyjnej
 
IPPB5/423-245/12-5/AM opodatkowanie dochodów niebędącego komplementariuszem akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowo-akcyjnej
 
IPPB5/423-212/12-2/AM Istota sprawy: Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego, wydatkowanie środków pieniężnych, należących do podatnika, w obcy środek trwały, nie będzie korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6c lub art. 17 ust. 1 pkt 4a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, a tym samym skutkować będzie powstaniem obowiązku i zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych?
 
IPPB5/423-188/12-2/AM Istota sprawy: zastosowanie zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5a do dochodów osiąganych przez klub sportowy
 
IPTPB3/423-142/12-4/IR Czy wydatki związane z organizacją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (WZA) są kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.)?
 
IPTPB3/423-142/12-5/IR Czy wydatki związane z usługami świadczonymi na rzecz Spółki przez Dom Maklerski są kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPTPB3/423-142/12-6/IR 1.Czy wydatki związane z wypłatą dywidendy są kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
2.Czy wydatki związane z wypełnianiem przez Spółkę obowiązków ustawowych są kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB5/423-243/12-6/AM opodatkowanie dochodów niebędącego komplementariuszem akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowo-akcyjnej
 
IPTPB3/423-142/12-7/IR 1.Czy wydatki związane z wypłatą dywidendy są kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
2.Czy wydatki związane z wypełnianiem przez Spółkę obowiązków ustawowych są kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-22/12/AP Czy dochód Wnioskodawcy uzyskany ze sprzedaży prawa wieczystego użytkowania nieruchomości korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-26/12/PP Czy przyjęte przez Spółkę zasady rozliczenia przysługującego zwolnienia podatkowego z tytułu prowadzenia działalności na terenie trzech specjalnych stref ekonomicznych są prawidłowe?

Wskaźniki gospodarcze