Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 10 sierpnia 2012 r.
 
IBPBI/2/423-357/12/MS Czy usługi doradztwa prawnego na rzecz spółki bez wynagrodzenia wspólnikowi będą stanowiły nieodpłatne świadczenie dla spółki w rozumieniu przepisów art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB5/423-196/12-4/DG Czy podział Spółki (P), będącej niemieckim rezydentem podatkowym, przez przeniesienie części jej majątku na istniejącą spółkę P (podział przez wydzielenie), która również jest niemieckim rezydentem podatkowym, skutkujący przeniesieniem do P ogółu praw i obowiązków w Spółkach Komandytowych, którym dysponuje P (w formie wszystkich posiadanych przez P udziałów kapitałowych w Spółkach Komandytowych) nie będzie w jakimkolwiek zakresie podlegał opodatkowaniu w Polsce?
 
IPPB5/423-189/12-4/DG Jeżeli w wyniku podziału spółki przez wydzielenie przeniesione zostaną zespoły składników majątkowych i niemajątkowych składające się na zespół zarządzania budynkiem biurowo-usługowym oraz zespół ds. nadzoru korporacyjnego, które zgodnie z zawartym we wniosku opisem stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa, wówczas nie jest ustalany u udziałowców dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a spółka jako płatnik nie będzie zobowiązana do poboru podatku. Zatem, stanowisko podatnika w zakresie przyjętej kwalifikacji zespołu składników majątkowych i niemajątkowych składających się na zespół zarządzania budynkiem biurowo-usługowym oraz zespół ds. nadzoru korporacyjnego, uznaje się za prawidłowe. Konsekwencją powyższej kwalifikacji, będzie uznanie neutralności podatkowej transakcji podziału przez wydzielenie dla spółki dzielonej jak i spółek otrzymujących.
 
IBPBI/2/423-62,64/12/CzP Czy w uwarunkowaniach przedstawionego zdarzenia przyszłego prawo z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego w OHIM stanowi podlegającą amortyzacji wartość niematerialną i prawną w rozumieniu art. 16b ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (w razie spełnienia pozostałych przesłanek wskazanych w tym przepisie)? /pytanie oznaczone we wniosku nr 1/
Czy Spółka będzie uprawniona do wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prawa ze zgłoszenia w OHIM wspólnotowego znaku towarowego (jako prawo własności przemysłowej) w dacie jego nabycia według wartości rynkowej stosując art. 16g ust. 10a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r.) i do rozpoczęcia dokonywania odpisów amortyzacyjnych od daty zarejestrowania go w OHIM? /pytanie oznaczone we wniosku nr 3/
 
IBPBI/2/423-63/12/CzP Czy w prezentowanym zdarzeniu przyszłym Spółka zobowiązana będzie wprowadzając przedmiotowe prawo do znaku towarowego do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do jednoznacznego wskazania, że wprowadzana wartość niematerialna i prawna stanowi prawo własności przemysłowej lub majątkowe prawo autorskie? /pytanie oznaczone we wniosku nr 2/
 
IBPBI/2/423-65/12/CzP Czy w razie wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przedmiotowego prawa do znaku nabytego w drodze wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako autorskiego prawa majątkowego, Spółka będzie uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od tego prawa według jego wartości rynkowej (jako wartości początkowej w związku z powstaniem dodatniej wartości firmy), wskazanej w akcie notarialnym dotyczącym podwyższenia kapitału zakładowego, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia do ewidencji, stosując art. 16g ust 10a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r.)? /pytanie oznaczone we wniosku nr 4/
 
IBPBI/2/423-136/12/SD Czy uzyskany przez Wspólnotę dochód w wysokości 290.000,00 zł z tytułu jednorazowego wynagrodzenia za zajęcie terenu i przeprowadzenie przyłączy sieci infrastruktury podziemnej: wody, kanalizacji ogólnospławnej, ciepłowniczej i energetycznej oraz ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych w postaci służebności przesyłu obciążających nieruchomość, na rzecz zakładów dostarczających media, który zostaje przeznaczony w całości na wydatki związane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego, jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-347/12/PC Czy przedmiotowe odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu Wspólnoty korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-384/12/PC Czy opisywane wydatki związane z naliczonymi Spółce karami umownymi mogą zostać uznane przez Spółkę za pośrednie koszty uzyskania przychodów mając na względzie zapisy art. 15 ust. 4d-e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) i stanowić będą dla Spółki w całości koszty podatkowe roku 2011?
 
IBPBI/2/423-385/12/AP Czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wniesienie aportem prawa wieczystego użytkowania nieruchomości do spółki celowej korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych?
 
ITPB3/423-275/11/12-S/AM Czy Spółka jest zobowiązana do pobrania podatku dochodowego u źródła od wynagrodzenia wypłacanego na rzecz spółki japońskiej z tytułu udzielonej Spółce gwarancji spłaty kredytu?

Wskaźniki gospodarcze