Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 11 sierpnia 2012 r.
 
IPTPB3/423-162/12-4/PM Czy w przypadku uzyskania w przyszłości od Dostawcy zwrotu całości lub części zapłaconej na jego rzecz kwoty w części, w której Spółka zobowiązana była do ponownej zapłaty ceny za dostarczone towary na rzecz Banku, Spółka powinna rozpoznać przychód podatkowy z tytułu zwrotu wydatku uprzednio zaliczonego do kosztu podatkowego i w związku z tym Spółka nie będzie zobowiązana do korekty kosztów podatkowych nabycia towarów ?
 
ILPB3/423-511/11-4/JG Czy prowadzenie uproszczonej ewidencji rachunkowej zawierającej kwoty osiąganych przychodów ze sprzedaży, kwoty ponoszonych wydatków, a także dającej możliwość prawidłowego ustalenia dochodów z prowadzonej działalności jest wystarczające dla tego typu działalności, a zrealizowany dochód przekazany i wykorzystany w całości na cele statutowe Szkoły zwolniony będzie od podatku dochodowego od osób prawnych?
 
ILPB4/423-427/11-2/ŁM Czy Wnioskodawca (już jako spółka przekształcona), wypłacając Limited w formie zaliczki należny jej udział w zysku osiągniętym w danym miesiącu przez Wnioskodawcę (spółkę przekształconą), zobowiązany będzie jako płatnik do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 19% wypłacanej kwoty?
 
IPPB5/423-279/12-3/AS - brak powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu na skutek przekształcenia Spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytowo-akcyjną (pytanie Nr 2),- określenie obowiązku płatnika poboru podatku z tytułu dochodu osiąganego przez Fundusz wobec braku wystąpienia na dzień przekształcenia zysków niepodzielonych podlegających opodatkowaniu (pytanie Nr 4), - określenie obowiązku płatnika poboru podatku z tytułu dochodu osiąganego przez Fundusz po przekształceniu Spółki w SKA (pytanie Nr 5)
 
IPPB5/423-278/12-3/AS - brak powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu na skutek przekształcenia Spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytowo-akcyjną (pytanie Nr 2), - określenia obowiązku płatnika poboru podatku z tytułu dochodu osiąganego przez „P.” wobec braku wystąpienia na dzień przekształcenia zysków niepodzielonych podlegających opodatkowaniu (pytanie Nr 4),- określenia obowiązku płatnika poboru podatku z tytułu dochodu osiąganego przez Fundusz po przekształceniu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w SKA (pytanie Nr 5),
 
IPPB5/423-293/12-2/DG Czy Oddział utworzony zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, odrębny organizacyjnie i finansowo od Wnioskodawcy pełniące samodzielne funkcje związane z prowadzeniem działalności gospodarczej Wnioskodawcy w Polsce, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w rozumieniu art. 4a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Wobec powyższego, czy Wnioskodawca ma prawo do wyłączenia z opodatkowania podatkiem dochodowym w Polsce przychodów ze źródła w Polsce w postaci wartości nominalnej udziałów w Nowej Spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Oddziału w momencie wniesienia tego wkładu niepieniężnego do Nowej Spółki?
 
IPPB3/423-284/12-2/AG 1. Czy wniesienie przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce (po przekształceniu) do Spółki Holdingowej prowadzące do przejęcia przez Spółkę Holdingową bezwzględnej kontroli nad Spółką będzie stanowiło przychód Wnioskodawcy w momencie wniesienia udziałów w Spółce do Spółki Holdingowej?2. Czy odpłatne zbycie przez Spółkę Holdingową udziałów w Spółce (po przekształceniu) będzie podlegało opodatkowaniu u Wnioskodawcy?
 
IPPB5/423-334/12-2/PS Czy Spółka jako płatnik ma obowiązek pobrać podatek dochodowy od osób prawnych w imieniu zagranicznego kontrahenta z tytułu zakupionych od niego licencji zgodnie z art. 21 ust. 1w zw. z art. 26 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2011 r. Nr 74 poz. 397 ze zm.), dalej: „ustawa o CIT” oraz w świetle art. 12 umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Hiszpanii o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisana w Madrycie dnia 15 listopada 1979 r., dalej: „umowa”?
 
IPPB5/423-312/12-2/AS opodatkowanie zysku Spółki wynikającego ze zbycia udziałów „P”. poprzez wniesienie ich do Funduszu, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 1),- określenie przychodu Spółki z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów na podstawie art. 139 UFI (pytanie Nr 3),- określenie przychodu Spółki z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów na podstawie art. 139 UFI z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 4), - określenie przychodu Spółki z tytułu wypłacenia przez Fundusz jego dochodów zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 UFI (pytanie Nr 5),- określenie przychodu Spółki z tytułu wypłacenia przez fundusz inwestycyjny zamknięty dochodów funduszu zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 UFI, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 6), - określenie przychodu Spółki z tytułu wypłacenia przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat Funduszu zgodnie z art. 198 UFI (pytanie Nr 7), - określenie przychodu Spółki z tytułu wypłacenia przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat Funduszu zgodnie z art. 198 UFI, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 8), - określenie przychodu Spółki z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu (pytanie Nr 9), - określenie przychodu Spółki z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu, zgodnie z art. 249 UFI, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 10)
 
IPPB3/423-315/12-2/GJ Spółka powinna dokonać korekty podatku CIT w związku z błędną kwalifikacją umowy, na podstawie której użytkuje samochody osobowe wykorzystywane dla celów działalności gospodarczej. Zawarta umowa wypełnia przesłanki określone w art. 17a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz jednocześnie spełnia warunki wynikające z art. 17b ust. 1 ww. ustawy, co w konsekwencji prowadzi do wniosku, iż będzie uznana za umowę leasingu operacyjnego. Spółka stosownie do art. 16 ust.3b tej ustawy nie będzie zobowiązana do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów dla samochodów osobowych użytkowanych na podstawie ww. umowy. Natomiast wydatki związane z eksploatacją tych samochodów będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, bez ograniczenia wynikającego z art.16 ust. 1 pkt 51 tej ustawy.
 
IPPB3/423-231/12-4/GJ Czy wydanie dywidendy rzeczowej na rzecz Wspólników Spółki w formie posiadanych przez nią papierów wartościowych spowoduje powstanie po stronie Spółki przychodu w rozumieniu art. 12 i 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB3/423-230/12-2/AG wskutek otrzymania udziałów Spółki Holdingowej będącej rezydentem podatkowym w kraju Unii Europejskiej wydanych w zamian za zbycie udziałów w Spółce, Wnioskodawca będzie miał obowiązek wykazania przychodu podatkowego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 
IBPBI/2/423-101/12/PP Czy kwota odsetek zapłaconych (skapitalizowanych) przez Bank na rzecz Spółki w danym roku od sald dodatnich na Rachunku Głównym będzie stanowić dla Spółki przychód dla celów podatku dochodowego od osób prawnych na zasadzie kasowej (tj. w dniu otrzymania odsetek), natomiast kwota odsetek zapłaconych (skapitalizowanych) przez Spółkę na rzecz Banku w danym roku od sald ujemnych na Rachunku Głównym stanowić będzie dla Spółki koszt uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych na zasadzie kasowej (tj. w dniu zapłaty odsetek)?
 
IBPBI/2/423-102/12/SD Czy po 31 grudnia 2011 r., Spółka może w dalszym ciągu korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, wg przepisów odnoszących się do małych przedsiębiorców i obowiązujących po dniu akcesji Polski do Unii Europejskiej, w przypadku gdy wartość uzyskanej pomocy publicznej z jakiej skorzystała Spółka wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. nie przekroczyła 65% poniesionych wydatków inwestycyjnych? Zatem, czy dochód Spółki uzyskany po dniu 31 grudnia 2011 r. podlega zwolnieniu przedmiotowemu na zasadach określonych w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o pdop.
 
IBPBI/2/423-103/12/PP Czy za moment (dzień) poniesienia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej wydatku kwalifikującego się do objęcia pomocą publiczną, dla celów zdyskontowania wartości poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną na dzień wydania Zezwolenia stosownie do postanowień § 7 ust. 6 rozporządzenia z dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych, należy przyjąć moment (dzień), na który ujęto wydatek (koszt inwestycji) udokumentowany fakturą (rachunkiem, dowodem wewnętrznym itp.) w księdze rachunkowej stosownie do postanowień art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości tj. według zasady memoriałowej, czy też moment (dzień), w którym doszło do kasowej zapłaty (rozchodu pieniądza, kompensaty itp.) ujętego w księdze rachunkowej wydatku (kosztu inwestycyjnego) tj. według metody kasowej?
 
IBPBI/2/423-429/12/PP Czy łączna kwota odsetek naliczonych na rzecz Uczestników od sald dodatnich Uczestników stanowić będzie dla Spółki koszt uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych w dniu płatności odsetek, natomiast łączna kwota odsetek naliczonych w danym roku kalendarzowym od sald ujemnych Uczestników stanowić będzie dla Spółki przychód podatkowy dla celów podatku dochodowego od osób prawnych w dniu płatności odsetek?
 
IBPBI/2/423-105/12/AP Czy Spółka jest zobowiązana do sporządzania dokumentacji podatkowej zgodnie z art. 9a ze spółką jawną, cywilną i osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą?
 
IBPBI/2/423-111/12/MS Czy wydatki marketingowo-reklamowe dotyczące imprezy branżowej dla firm telekomunikacyjnych, Spółka może zaliczyć do wydatków stanowiących koszt uzyskania przychodu jako koszt reklamy, czy jako niestanowiący koszt uzyskania przychodu, jako koszt reprezentacji?

Wskaźniki gospodarcze