Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 14 sierpnia 2012 r.
 
IPPB5/423-292/12-3/AS opodatkowanie dochodów holenderskiego rezydenta podatkowego uzyskanych z tytułu wypłat przez polski fundusz inwestycyjny zamknięty w sytuacji:● wykupu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych,● umorzenia certyfikatów inwestycyjnych bez wykupu,● umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w związku z likwidacją Funduszu
 
IPPB5/423-291/12-3/AS Istota sprawy: opodatkowanie dochodów holenderskiego rezydenta podatkowego uzyskanych z tytułu wypłat przez polski fundusz inwestycyjny zamknięty w sytuacji:● wykupu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych,● umorzenia certyfikatów inwestycyjnych bez wykupu,● umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w związku z likwidacją Funduszu
 
IPPB3/423-299/12-2/GJ Czy w związku z Wypowiedzeniem i następującym po nim Odwołaniem Wnioskodawca może dokonywać odpisów amortyzacyjnych w całym okresie trwania stosunku leasingu, także po Wypowiedzeniu, w taki sposób, jak gdyby Wypowiedzenie nigdy nie nastąpiło? Czy Wypowiedzenie i następnie Odwołanie nie ma wpływu na prawo Wnioskodawcy do określania przychodów i kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży przedmiotów leasingu na podstawie art. I 7c ustawy o pdop?
 
IPPB5/423-249/12-5/PS CIT - w zakresie art. 13 ust. 4 konwencji z dnia 13 lutego 2002 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu
 
IPPB3/423-241/12-4/GJ Należy uznać, że wydatki udokumentowane paragonem mogą stanowić koszt uzyskania przychodów Spółki, z tym jednak zastrzeżeniem, że ocena, czy w określonej sytuacji znajduje uzasadnienie udokumentowanie wydatku określonym dowodem może być dokonana przez organ podatkowy jedynie podczas postępowania dowodowego.
 
IPPB5/423-277/12-3/AS - zwolnienie z opodatkowania wszystkich przychodów Funduszu (pytanie Nr 2), - określenie przychodu Spółki Luksemburskiej z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych na podstawie art. 139 UFI (pytanie Nr 3),- określenie przychodu z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych na podstawie art. 139 UFI z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 4),- określenie obowiązku płatnika poboru zryczałtowanego podatku dochodowego u źródła z tytułu dochodu osiąganego przez Spółkę Luksemburską z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych na podstawie art. 139 UFI (pytanie Nr 5),- określenie przychodu Spółki Luksemburskiej z tytułu wypłacenia przez Fundusz dochodów Funduszu zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 UFI (pytanie Nr 6),- określenie przychodu Spółki Luksemburskiej z tytułu wypłacenia przez Fundusz dochodów Funduszu zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 UFI z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 7),- określenie obowiązku płatnika poboru zryczałtowanego podatku dochodowego u źródła z tytułu dochodu osiąganego przez Spółkę Luksemburską z tytułu wypłacenia przez Fundusz dochodów Funduszu zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 UFI (pytanie Nr 8),- określenie przychodu Spółki Luksemburskiej z tytułu wypłacenia przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat Funduszu zgodnie z art. 198 UFI (pytanie Nr 9),- określenie przychodu Spółki Luksemburskiej z tytułu wypłacenia przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat Funduszu zgodnie z art. 198 UFI, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 10),- określenie obowiązku płatnika poboru zryczałtowanego podatku dochodowego u źródła z tytułu dochodu osiąganego przez Spółkę Luksemburską z tytułu dochodu osiąganego przez Spółkę Luksemburską z tytułu wypłacenia przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat Funduszu zgodnie z art. 198 UFI (pytanie Nr 11),- określenie przychodu Spółki Luksemburskiej z tytułu z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu, zgodnie z art. 249 UFI (pytanie Nr 12),- określenie przychodu Spółki Luksemburskiej z tytułu z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu, zgodnie z art. 249 UFI, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 13),- określenie obowiązku płatnika poboru zryczałtowanego podatku dochodowego u źródła z tytułu przychodu Spółki Luksemburskiej z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu, zgodnie z art. 249 UFI (pytanie Nr 14)
 
IPPB5/423-274/12-4/PS Czy Wynagrodzenie wypłacane przez Spółkę na rzecz Spółki holenderskiej w zamian za prawo do korzystania z oprogramowania komputerowego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych <pdop> w Polsce (tzw. podatkiem u źródła)?
 
IPPB5/423-318/12-2/AS opodatkowanie zysku Spółki wynikającego ze zbycia Akcji Spółek Portfelowych poprzez wniesienie ich do Funduszu, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 1),- określenie przychodu Spółki z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów na podstawie art. 139 UFI (pytanie Nr 3),- określenie przychodu Spółki z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów na podstawie art. 139 UFI z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 4), - określenie przychodu Spółki z tytułu wypłacenia przez Fundusz jego dochodów zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 UFI (pytanie Nr 5),- określenie przychodu Spółki z tytułu wypłacenia przez fundusz inwestycyjny zamknięty dochodów funduszu zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 UFI, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 6),- określenie przychodu Spółki z tytułu wypłacenia przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat Funduszu zgodnie z art. 198 UFI (pytanie Nr 7),- określenie przychodu Spółki z tytułu wypłacenia przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat Funduszu zgodnie z art. 198 UFI, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 8),- określenie przychodu Spółki z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu (pytanie Nr 9),- określenie przychodu Spółki z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu, zgodnie z art. 249 UFI, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 10), - skutki podatkowoprawne zawarcia przez Spółkę z Kontrahentami umów / porozumień wobec planowanej restrukturyzacji (pytanie Nr 12)
 
IPPB5/423-263/12-4/PS Czy przychód Udziałowca z tytułu wynagrodzenia za zbycie przez Udziałowca udziałów w M na rzecz Wnioskodawcy w celu ich umorzenia będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce, oraz, w związku z powyższym, czy Wnioskodawca zobowiązany będzie jako płatnik do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych w związku z wypłatą na rzecz Udziałowca wynagrodzenia z tytułu ww. transakcji?
 
IPPB3/423-296/12-2/GJ CIT - w zakresie kosztów uzyskania przychodów
 
IPPB3/423-243/12-2/GJ Czy w wyniku sprzedaży samochodu będącego przedmiotem umowy, która na dzień jej zawarcia spełniała będzie warunku uznania jej za umowę leasingu operacyjnego (art. 17b ust. 1 ustawy o CIT), na rzecz podmiotu, który stał się stroną umowy w toku jej obowiązywania, nabywając wynikające z niej prawa i obowiązki od poprzedniego kontrahenta X, Spółka będzie uprawniona do ustalania dochodu podatkowego na transakcji w oparciu o art. 17c ustawy o CIT, niezależnie od pozostałego do zakończenia umowy okresu jej obowiązywania oraz od sumy pozostałych do uiszczenia w oparciu o postanowienia umowy opłat?
 
IPPB3/423-212/12-2/GJ Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego konstrukcja umowy leasingu zawierająca postanowienia przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego, pozwala na zakwalifikowanie w/w umowy jako podatkowej umowy leasingu, o której mowa w art. 17f ustawy CIT?
 
IPPB3/423-209/12-2/GJ Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego konstrukcja umowy leasingu zawierająca postanowienia przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego, pozwala na zakwalifikowanie w/w umowy jako podatkowej umowy leasingu, o której mowa w art. 17f ustawy CIT?
 
IPPB5/423-336/09/12-8/S/DG 1. Czy Spółka będzie mogła rozliczyć w Polsce część straty obecnie likwidowanego węgierskiego oddziału, która w związku z jego likwidacją nie będzie mogła zostać rozliczona dla celów podatkowych na Węgrzech?
2. Czy strata zlikwidowanego zakładu będzie mogła być rozliczona w Polsce na zasadach przewidzianych w art. 7 ust. 5 ustawy o CIT w kolejnych pięciu latach podatkowych począwszy od roku, w którym Spółka zadeklaruje po raz pierwszy tę stratę dla celów rozliczenia z tytułu CIT w Polsce, tj. w roku likwidacji oddziału?

Wskaźniki gospodarcze