Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 15 sierpnia 2012 r.
 
IPPB3/423-357/12-2/GJ Należy uznać, że stanowisko Spółki wskazujące zastosowanie w/w przepisów jest prawidłowe. Dla rozstrzygnięcia sprawy w tym zakresie nie było konieczne dokonywanie interpretacji przepisów, które są jednoznaczne i nie budzące wątpliwości. Podkreślenia wymaga jednak, że uznanie przez organ stanowiska Wnioskodawcy za prawidłowe nie jest równoznaczne z zaakceptowaniem dokonanych przez niego wyliczeń rachunkowych. W tym miejscu należy podkreślić, że wydając interpretację indywidualną organ podatkowy dokonuje jedynie interpretacji przepisów prawa podatkowego na podstawie wskazanego przez wnioskodawcę stanu faktycznego lub opisanego zdarzenia przyszłego, nie może natomiast ani dokonywać wyliczeń, ani też weryfikować wyliczeń przedstawionych we wniosku. Interpretacja służy bowiem wyjaśnieniu znaczenia treści normy prawnej, natomiast zgodnie z zasadą samoopodatkowania, to na podatniku spoczywa obowiązek zastosowania tej normy w konkretnej sytuacji (por. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 01.02.2012r., sygn. akt I SA/Po 835/11). Powyższe oznacza, że organ nie może potwierdzić prawidłowości dokonanych przez Wnioskodawcę wyliczeń. Na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek dokonania oceny własnej sytuacji prawnopodatkowej, a po jej dokonaniu zachowania się zgodnie z przepisami prawa podatkowego; natomiast prawidłowość wyliczenia może zweryfikować naczelnik urzędu skarbowego w toku ewentualnego postępowania podatkowego.
 
IPPB5/423-339/12-2/PS Czy na mocy art. 11 ust. 8 Konwencji zawartej 21 września 1995 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (dalej: „UPO”), odsetki wypłacane przez Bank na rzecz NBK korzystają ze zwolnienia od opodatkowania w Polsce?
 
IPPB3/423-349/12-2/GJ Czy zmiana formy prawnej Wnioskodawcy polegająca na przekształceniu Wnioskodawcy w SKA będzie miała jakikolwiek wpływ na dotychczasową kwalifikację środków zgromadzonych w ramach zakładowego funduszu szkoleniowego jako kosztu uzyskania przychodów?Czy zmiana formy prawnej Wnioskodawcy polegająca na przekształceniu Wnioskodawcy w SKA w sytuacji, w której na dzień przekształcenia Wnioskodawca będzie posiadał środki na rachunku bankowym funduszu szkoleniowego, spowoduje po stronie Wnioskodawcy konieczność rozpoznania przychodu podatkowego z tytułu posiadania środków na funduszu szkoleniowym?
 
IPPB5/423-253/12-4/DG Czy w związku z przejęciem Jednostki Produkcyjnej H, Jednostki Produkcyjnej R i Jednostki Produkcyjnej W w ramach podziału H, R i W przez wydzielenie nie powstanie dla Spółki przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: podatek CIT)?
 
IPPB3/423-244/12-2/MS po przekształceniu Spółki Zależnej w spółkę osobową, Wnioskodawca będzie miał prawo zaliczać do kosztów podatkowych, proporcjonalnie do prawa do udziału w zysku spółki osobowej, odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej praw ochronnych do znaków towarowych przyjętej w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych Spółki Zależnej.
 
IPTPB3/423-179/12-2/IR Czy w stanie faktycznym przedstawionym w niniejszym wniosku odsetki wypłacane w ramach Systemu nie będą podlegały przepisom art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.).

Wskaźniki gospodarcze