Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 18 sierpnia 2012 r.
 
IPTPB3/423-156/12-4/KJ Czy prawidłowym, w świetle art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest rozpoznanie przychodu w wielkości wyegzekwowanej i w momencie wyegzekwowania należności od dłużnika?
 
IPTPB3/423-156/12-5/KJ Czy prawidłowym, w świetle art. 15 ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest rozpoznanie kosztu w wysokości kwoty wydatkowanej na nabycie wierzytelności oraz zaliczenie tego wydatku w koszty podatkowe w dacie otrzymania faktycznej spłaty?
 
IPTPB3/423-156/12-6/KJ Czy prawidłowym, w świetle art. 15 ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest rozpoznanie kosztu w wysokości kwoty wydatkowanej na nabycie wierzytelności oraz zaliczenie tego wydatku w koszty podatkowe w dacie otrzymania faktycznej spłaty?
 
ILPB4/423-475/11-5/ŁM Czy zmiana statutu Miejskiego Zarządu Nieruchomości dokonana uchwałą organu stanowiącego, polegająca na jednoczesnym rozszerzeniu katalogu realizowanych zadań o usługi świadczone na rzecz Miasta w zakresie zarządzania i administrowania lokalami użytkowymi oraz ograniczeniu tego katalogu o zadania związane z gospodarowaniem i administrowaniem lokalami użytkowymi, która w konsekwencji spowoduje ograniczenie źródeł przychodów własnych Miejskiego Zarządu Nieruchomości o wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych, nie naruszy przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych poprzez wyłączenie z opodatkowania podatkiem dochodowym wpływów z tytułu najmu lokali użytkowych?
 
IPTPB3/423-196/12-4/PM Czy zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wydatki na PFRON ponoszone przez Bibliotekę, które są w całości sfinansowane dotacją otrzymaną z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, są wolne od podatku od osób prawnych?
 
IPTPB3/423-177/12-2/KJ Czy w związku z uczestnictwem Wnioskodawcy w przedstawionym we wniosku Systemie na Spółce spoczywał będzie obowiązek dokumentacyjny wynikający z art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPTPB3/423-152/12-4/IR Czy wydatek poniesiony - po otrzymaniu zezwolenia - na nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa ZPC, w skład którego będą wchodzić, maszyny, urządzenia, narzędzia, materiały do produkcji, produkcja w toku, wyroby, zapasy) oraz niemajątkowych (oprogramowanie, know-how, patenty, atesty a także grupa pracowników, może być traktowany jako wydatek kwalifikujący się do objęcia pomocą w rozumieniu § 6 w związku z § 3 rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej na prowadzenie działalności na terenie specjalnych stref ekonomicznych, będący podstawą do wyliczenia dopuszczalnej wielkości zwolnienia podatkowego z podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 
ILPB3/423-586/09/12-S/MC Czy Wnioskodawczyni ma prawo zaliczyć koszty poniesione z tytułu umowy o świadczenie usług polegających na nadzorowaniu inwestycji w przedstawionym powyżej stanie faktycznym bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB4/423-433/11-2/MC Czy w efekcie wdrożenia Systemu, Spółka będzie zobowiązana do rozpoznawania przychodów z tytułu częściowo nieodpłatnie otrzymanych świadczeń w oparciu o art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub stosowania przepisów art. 11 tej ustawy dotyczących dochodów osiąganych w wyniku transakcji z podmiotami powiązanymi?
 
IPPB3/423-317/12-2/PK1 W zakresie określenia wysokości kosztów nabycia udziałów/akcji pomniejszających przychód Wnioskodawcy z tytułu likwidacji spółki
 
ILPB3/423-576/11-4/EK Czy pomimo czasowego wstrzymania działalności w zakresie produkcji wódek, Spółka ma prawo do zaliczenia odpisów amortyzacyjnych oraz kosztów związanych z utrzymaniem tej części budynku, budowli i urządzeń do kosztów uzyskania przychodu?
 
IPPB3/423-316/12-2/PK1 W zakresie określenia wysokości kosztów nabycia udziałów/akcji pomniejszających przychód Wnioskodawcy z tytułu likwidacji spółki
 
IPPB3/423-312/12-2/PK1 W zakresie określenia wysokości kosztów nabycia udziałów/akcji pomniejszających przychód Wnioskodawcy z tytułu likwidacji spółki
 
IPPB3/423-347/12-2/PK1 W zakresie określenia wysokości kosztów nabycia udziałów/akcji pomniejszających przychód Wnioskodawcy z tytułu likwidacji spółki
 
IPPB3/423-348/12-2/PK1 W zakresie określenia wysokości kosztów nabycia udziałów/akcji pomniejszających przychód Wnioskodawcy z tytułu likwidacji spółki
 
IPPB3/423-346/12-2/PK1 W zakresie określenia wysokości kosztów nabycia udziałów/akcji pomniejszających przychód Wnioskodawcy z tytułu likwidacji spółki
 
DD5/8211/65/ZDA/RDX/10/PK-1498 nieodpłatne otrzymanie poręczenia

Wskaźniki gospodarcze