Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 21 sierpnia 2012 r.
 
IBPBI/2/423-56/12/PC Czy opisywane wydatki związane ze zwrotem przez Spółkę sum gwarancyjnych z gwarancji dobrego wykonania kontraktu mogą zostać uznane przez Spółkę za koszty uzyskania przychodów, mając na względzie zapisy art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.)?
 
IBPBI/2/423-67/12/AP Czy po zmodernizowaniu używanego środka trwałego, którego wartość początkowa po ulepszeniu wzrosła z 420,00 zł do 140.155,07 zł, tj. o 139.735,00 zł, Spółka prawidłowo zastosowała stawkę amortyzacyjną w wysokości 20% rocznie od „nowej” wartości początkowej, tj. 140.155,07 zł, w sytuacji gdy poprzednio dokonała jednorazowego odpisu amortyzacyjnego środka trwałego o „pierwotnej” wartości początkowej wynoszącej 420,00 zł?
 
IPPB5/423-237/12-4/RS Dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu objęcia udziałów/akcji w spółkach kapitałowych w zamian za akcje spółek komandytowo-akcyjnych będzie podlegał opodatkowaniu w państwie, w którym Wnioskodawca ma siedzibę tj. na Cyprze.
 
IPPB5/423-547/12-7/RS Na Spółce nie będzie ciążyć obowiązek pobrania i odprowadzenia do właściwego organu podatkowego podatku dochodowego od osób prawnych od nagród (wygranych) uzyskanych przez laureatów przedmiotowego konkursu będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającym osobowości prawnej.
 
IPPB5/423-238/12-4/RS Należy stwierdzić, iż w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym, w związku z objęciem przez Wnioskodawcę udziałów/akcji w spółkach kapitałowych w zamian za akcje spółek komandytowo-akcyjnych, Wnioskodawca uzyska dochód związany z przeniesieniem własności składników majątkowych na inne osoby. Zatem zaistniały przewidziane w art. 13 umowy polsko – cypryjskiej kryteria, by dochód uzyskany przez Wnioskodawcę podlegał opodatkowaniu na zasadach określonych w tym przepisie. W przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie art. 13 ust. 4 umowy polsko – cypryjskiej. W rezultacie dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu objęcia udziałów/akcji w spółkach kapitałowych w zamian za akcje spółek komandytowo-akcyjnych będzie podlegał opodatkowaniu w państwie, w którym Wnioskodawca ma siedzibę tj. na Cyprze.
 
IPPB5/423-434/12-2/RS Należy stwierdzić, iż Spółka do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, może zaliczyć wydatki na nabycie usług outplacementu w związku ze zwolnieniem grupowym pracowników jako świadczenie wynikające z regulacji zawartych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku prac w powiązaniu z regulacjami zawartymi w ustawie z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.
 
IBPBI/2/423-85/12/SD Czy wysokość zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych przysługującego Spółce w związku z prowadzoną działalnością na podstawie zezwolenia z dnia 23 października 2009 r., uzależniona będzie wyłącznie od spełnienia przez Spółkę warunków określonych tym zezwoleniem, czy też tak uzyskana pomoc publiczna powinna być pomniejszona o wysokość zwolnień w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskanych na podstawie zezwolenia z 03 lutego 1998 r.?
 
IBPBI/2/423-172/12/PC Czy w wyżej opisanej sytuacji Spółka powinna używać do wyceny operacji na rachunku walutowym oraz ustalania dotyczących tych operacji różnic kursowych średniego kursu ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu lub wypływu środków z rachunku walutowego?
 
IBPBI/2/423-129/12/AK Czy Spółka rozliczając różnice kursowe stosuje prawidłowe kursy?
 
IBPBI/2/423-130/12/PC Czy poniesione koszty stanowią koszt uzyskania przychodów?
 
IBPBI/2/423-131/12/PC Czy przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego art. 551 kc - spółki z o.o. jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, czyli przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - czy przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego - spółki z o. o.?
 
IBPBI/2/423-134/12/AP Czy wniesienie przez Wnioskodawcę aportu niepieniężnego w postaci akcji w Spółce Akcyjnej do spółki komandytowo-akcyjnej spowoduje powstanie względem Wnioskodawcy obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
 
IBPBI/2/423-135/12/AP Czy u Wnioskodawcy, mającego status akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej, przychód (dochód) tytułu udziału w zyskach spółki osobowej powstanie w dacie wypłaty dywidendy, tj. po podjęciu przez walne zgromadzenie uchwały o podziale zysku (lub gdy statut spółki tak stanowi w innym dniu), czy też powstanie na analogicznych zasadach jak u komplementariusza?
 
IBPBI/2/423-148/12/JD Czy w przedstawionym stanie faktycznym Spółka powinna rozpoznać u siebie przychód z nieodpłatnych świadczeń w sytuacji, gdy najemca pozostawi nakłady poczynione na lokal?
 
IPTPB3/423-247/11-4/12-S/PM Czy opisanym stanie faktycznym strata w wysokości niezamortyzowanej części w obcych środkach trwałych stanowić będzie koszt uzyskania przychodów 2010 roku w świetle przepisów art. 16 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Wskaźniki gospodarcze