Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 22 sierpnia 2012 r.
 
IBPBI/2/423-397/12/AK Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej, przychód (dochód) po jego stronie powstanie w dacie wypłaty dywidendy, tj. po podjęciu przez walne zgromadzenie uchwały o podziale zysku (lub gdy statut Spółki tak stanowi w innym dniu), czy też przychód z tego tytułu wystąpi po stronie Wnioskodawcy na analogicznych zasadach, jak w przypadku komplementariusza tj. zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 updop ?
 
IBPBI/2/423-413/12/AK Czy na potrzeby ustalenia dochodu podatkowego z tytułu odpłatnego zbycia lokalu w ramach przedmiotowej inwestycji, Wnioskodawca będzie miał prawo uwzględnić jako podatkowy koszt uzyskania przychodu (dalej: „KUP”) wartość udziału w prawie użytkowania wieczystego, przypadającego proporcjonalnie na zbywany lokal, w wysokości odpowiadającej wartości rynkowej Przedmiotu Aportu na moment dokonania wkładu niepieniężnego do Spółki Y przez Spółkę? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)
 
IPTPB3/423-137/12-4/MF 1. Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w świetle art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), art. 5a pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawy o podatku od towarów i usług), (i) zespól składników majątkowych Wnioskodawcy - wydzielony z majątku Wnioskodawcy na skutek podziału Wnioskodawcy oraz przeniesiony na Sp. z o. o. na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. - niezbędny do prowadzenia działalności w zakresie obsługi rynku nieruchomości, a w szczególności wynajmu nieruchomości własnych i dzierżawionych, przez Sp. z o.o. oraz (ii) zespół składników majątkowych pozostałych u Wnioskodawcy niezbędnych do prowadzenia działalności w zakresie gospodarki odpadami oraz hurtowej sprzedaży artykułów medycznych przez Wnioskodawcę, stanowią „zorganizowaną część przedsiębiorstwa”?
2. Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w świetle art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podział Wnioskodawcy nie będzie czynnością powodującą powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych po stronie Wnioskodawcy?
 
IBPBI/2/423-760/12/CzP Wątpliwość dotyczy prawidłowego ustalenia momentu powstania przychodu w podatku dochodowym. Czy przychód powstanie w dacie wystawienia faktury, czy też w dacie otrzymania wynagrodzenia na rachunek bankowy, zgodnie z zawartą umową?
 
IBPBI/2/423-54/12/AP Czy przychody oraz koszty uzyskania przychodów działalności strefowej oraz pozastrefowej powinny być korygowane przy zastosowaniu opisanego schematu o różnice kursowe powstające w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, w sytuacji gdy brak jest możliwości jednoznacznego określenia części w jakiej różnice te pozostają w wyłącznym związku z działalnością zwolnioną od opodatkowania oraz działalnością opodatkowaną na zasadach ogólnych?
 
IBPBI/2/423-55/12/PC Czy opisywane wydatki związane z naliczonymi Spółce karami umownymi mogą zostać uznane przez Spółkę za koszty uzyskania przychodów mając na względzie zapisy art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.)?
 
IBPBI/2/423-150/12/JD Czy prowadzenie na terenie SSE działalności zwolnionej z podatku dochodowego od osób prawnych („PDOP"), na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz .U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.; „ustawa o PDOP”), w oparciu o dwa zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE, skutkuje obowiązkiem prowadzenia ewidencji rachunkowej odrębnie dla każdego z zezwoleń? W konsekwencji, czy istnieje obowiązek dodatkowego podziału dochodów z działalności prowadzonej na terenie SSE na części przypadające na każde zezwolenie osobno? (stan faktyczny)
 
IBPBI/2/423-151/12/JD Czy prowadzenie na terenie SSE działalności zwolnionej z podatku dochodowego od osób prawnych („PDOP"), na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz .U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.; „ustawa o PDOP”), w oparciu o dwa zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE, skutkuje obowiązkiem prowadzenia ewidencji rachunkowej odrębnie dla każdego z zezwoleń? W konsekwencji, czy istnieje obowiązek dodatkowego podziału dochodów z działalności prowadzonej na terenie SSE na części przypadające na każde zezwolenie osobno? (zdarzenie przyszłe)
 
IBPBI/2/423-153/12/JD Czy przy założeniu, że Spółka nie jest zobowiązana do prowadzenia oddzielnej ewidencji, prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym powinna ona dokonywać dyskontowania całej przyznanej pomocy publicznej (tj. uzyskanej na podstawie obydwu zezwoleń), w pierwszej kolejności na dzień uzyskania Zezwolenia nr 1, a gdy w danym roku podatkowym limit przyznany na podstawie Zezwolenia nr 1 nie jest wystarczający, dyskontowanie uzyskanej pomocy powinno odbywać się również na dzień uzyskania Zezwolenia nr 2 (w części w jakiej wykorzystany został limit z Zezwolenia nr 2)?
 
IBPBI/2/423-152/12/JD Czy przy założeniu, że Spółka nie jest zobowiązana do prowadzenia oddzielnej ewidencji, prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym powinna ona dokonywać dyskontowania całej przyznanej pomocy publicznej (tj. uzyskanej na podstawie obydwu zezwoleń), w pierwszej kolejności na dzień uzyskania Zezwolenia nr 1, a gdy w danym roku podatkowym limit przyznany na podstawie Zezwolenia nr 1 nie jest wystarczający, dyskontowanie uzyskanej pomocy powinno odbywać się również na dzień uzyskania Zezwolenia nr 2 (w części w jakiej wykorzystany został limit z Zezwolenia nr 2)?
 
IBPBI/2/423-160/12/JD Czy po 31 grudnia 2011 r. Spółka może w dalszym ciągu korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych według przepisów odnoszących się do małych przedsiębiorców i obowiązujących po dniu akcesji Polski do Unii Europejskiej, w przypadku gdy wartość uzyskanej pomocy publicznej z jakiej skorzystała Spółka według stanu na dzień 31 grudnia 2011r. nie przekroczyła 65 % poniesionych wydatków inwestycyjnych?
Zatem, czy dochód spółki uzyskany po dniu 31 grudnia 2011 r. podlega zwolnieniu przedmiotowemu na zasadach określonych w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-161/12/AP Czy w opisanym stanie faktycznym alokacja kosztów wspólnych (tj. takich w stosunku do których brak jest możliwości bezpośredniej alokacji do działalności opodatkowanej lub zwolnionej) dokonana w proporcji, w jakiej pozostają przychody z działalności zwolnionej lub opodatkowanej za cały rok 2011 do ogólnej kwoty przychodów Spółki w roku 2011 jest zgodna z art. 15 ust. 2 i ust. 2a ustawy PDOP? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
 
IBPBI/2/423-162/12/AP Czy w opisanym stanie faktycznym zastosowanie klucza przychodowego obliczonego w oparciu o przychody opodatkowane i zwolnione z całego roku 2011 do alokacji kosztów wspólnych poniesionych w całym roku 2011 (to jest zarówno kosztów poniesionych przed jak i po uzyskaniu pierwszych przychodów z działalności zwolnionej) jest zgodne z art. 15 ust. 2 i ust. 2a ustawy PDOP? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
 
IBPBI/2/423-163/12/AP Czy przychód uzyskiwany przez Spółkę ze sprzedaży produktów wytworzonych w wyniku Inwestycji (będących produktami o których mowa w sekcji D, podsekcji DM, dział 34 Klasyfikacji Wyrobów i Usług Głównego Urzędu Statystycznego, o której mowa w Zezwoleniu, zmienianym decyzjami jak wyżej) stanowić będzie przychód z działalności gospodarczej, podlegający zwolnieniu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o pdop na podstawie dotychczasowego Zezwolenia, w sytuacji gdy wydatki poniesione w związku z Inwestycją Spółka w całości uwzględni dla potrzeb określenia dostępnego limitu zwolnienia z pdop na podstawie Nowego Zezwolenia?
 
IBPBI/2/423-164/12/AP Czy w sytuacji, gdy Spółka uzyska Nowe Zezwolenie obejmujące m.in. działalność produkcyjną taką jak w Zezwoleniu, na podstawie którego uprawniona będzie do zaliczenia ponoszonych przez Spółkę wydatków w związku z Inwestycją dla potrzeb obliczenia wysokości zwolnienia na podstawie Nowego Zezwolenia, to równocześnie będzie uprawniona do zaliczania dochodu ze sprzedaży produktów wytworzonych w wyniku Inwestycji określonych w Zezwoleniu i w Nowym Zezwoleniu do dochodu z działalności gospodarczej podlegającej zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o pdop do końca okresu obowiązywania Nowego Zezwolenia? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
 
IBPBI/2/423-165/12/AP Czy dla celów obliczenia dochodu (straty) z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE, Spółka może objąć zwolnieniem dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE (tj. na podstawie Zezwolenia oraz Nowego Zezwolenia), wykorzystując w pierwszej kolejności limit dostępnej pomocy publicznej w ramach Zezwolenia, a następnie (po jego wyczerpaniu) limit pomocy dostępny w ramach Nowego Zezwolenia? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

Wskaźniki gospodarcze