Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 23 sierpnia 2012 r.
 
IBPBI/2/423-1358/11/BG w zakresie ustalenia czy w odniesieniu do podatników posiadających siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, świadczących faktycznie swe usługi w całości poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nie powstaje ograniczony obowiązek podatkowy w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 
IBPBI/2/423-1357/11/MO Czy dochód uzyskany ze sprzedaży garaży, wybudowanych w ramach prowadzonej działalności w obszarze gospodarki mieszkaniowej, na rzecz osób fizycznych, które nabyły przedmiotowe garaże dla zabezpieczenia kompleksowej realizacji swoich potrzeb mieszkaniowych (m.in. potrzeba zabezpieczenia i przechowywania samochodu), przeznaczony na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, podlega na mocy art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
 
IBPBI/2/423-1359/11/SD Czy Spółka może dokonać zwolnienia dochodu z prowadzonej na terenie SSE działalności gospodarczej, w zakresie posiadanych zezwoleń strefowych, w ten sposób, że:
-w pierwszej kolejności zostanie wykorzystany limit przysługującej pomocy publicznej w ramach pierwszego zezwolenia,
-następnie po wykorzystaniu (lub wygaśnięciu) pierwszego zezwolenia, zostanie wykorzystany limit przysługujący na podstawie drugiego zezwolenia strefowego?
 
IBPBI/2/423-1360/11/AP Czy w sytuacji gdy Szpital zostanie wniesiony aportem do SKA a zobowiązanie kredytowe pozostanie w Spółce, zapłacone przez Spółkę odsetki od kredytu na rozbudowę Szpitala będą stanowić dla Spółki koszty uzyskania przychodu?
 
IBPBI/2/423-1361/11/AK -ustalenie, czy Spółka prawidłowo zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów poszczególne faktury wystawiane w 2011 r. za kolejne miesiące użytkowania oprogramowania,
-zaliczenie do przychodów 2012 r. uprzednio zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów wydatków dotyczących licencji na czas określony wynikających z faktur wystawianych w 2011 r.,
-zakwalifikowanie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na wdrożenie oprogramowania.
 
IBPBI/2/423-1364/11/PC Czy Spółdzielnia postępuje prawidłowo określając zakres przychodów opodatkowanych w przypadku najmu garaży, miejsc postojowych, w sposób przedstawiony powyżej?
 
IBPBI/2/423-1367/11/AK Czy w sytuacji, gdy po przeprowadzeniu transakcji przeniesienia na rzecz Kupującego bazy klientów Spółki, cena sprzedaży ulegnie zwiększeniu na skutek ziszczenia warunku przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego, Spółka będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu należnego z tytułu zwiększenia ceny sprzedaży w dacie ziszczenia się przedmiotowego warunku? (pytanie oznaczone wniosku nr 2)
 
IBPBI/2/423-1368/11/MO -Czy udzielenie i wykonanie pożyczki papierów wartościowych przeniesienie własności papierów wartościowych przez Wnioskodawcę (pożyczkodawcę) powoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy (pożyczkodawcy) obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych?
-Czy udzielenie i wykonanie pożyczki papierów wartościowych przeniesienie własności papierów wartościowych na Wnioskodawcę (pożyczkobiorcę) powoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy (pożyczkobiorcy) obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych?
-Czy udzielenie i wykonanie pożyczki papierów wartościowych przeniesienie własności papierów wartościowych przez pożyczkodawcę na pożyczkobiorcę za pośrednictwem Wnioskodawcy powoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy (pośrednika) obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-1369/11/PC Czy straty powstałe w wyniku likwidacji, bądź koszty napraw powypadkowych tych autobusów, jeżeli nie są objęte ubezpieczeniem dobrowolnym AC, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 
ITPB3/423-47a/11/AW Zakres pełnienia funkcji płatnika wobec spółki kapitałowej będącej rezydentem podatkowym na Cyprze.
 
ITPB3/423-499/11/MK W jakim terminie odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości staje się przychodem podatkowym?
 
IBPBI/2/423-166/12/CzP Czy uzyskane umorzenie pożyczki z WFOŚiGW będzie stanowiło przychód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-168/12/AK Czy wyniki wycen kontraktów forward mogą być zaliczone dla celów podatku dochodowego jako przychód lub koszt?
 
IBPBI/2/423-169/12/AP Czy prowadzenie działalności na terenie SSE zwolnionej z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust 1 pkt 34 Ustawy o CIT w oparciu o trzy (lub w przyszłości więcej) zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE rodzi obowiązek prowadzenia ewidencji rachunkowej zgodnie z art. 9 ust. 1 powołanej wcześniej ustawy odrębnie dla każdego z tych zezwoleń?
 
IBPBI/2/423-170/12/AP Na jaki dzień zgodnie z § 7 ust 1 Rozporządzenia Spółka powinna dyskontować wydatki kwalifikowane i otrzymaną pomoc publiczną?
 
IBPBI/2/423-186/12/PC Czy Szpital, mając możliwość zafakturowania świadczeń medycznych dopiero w 2012 roku oraz otrzymując zapłatę za te świadczenia w roku 2012 może zaliczyć je do przychodów na podstawie art. 12 ust. 3e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych tj. w dacie otrzymania zapłaty, chociaż faktyczne wykonanie usług miało miejsce w roku 2011?
 
IBPBI/2/423-223/12/PC Czy przychód podatkowy dotyczący odszkodowania za działkę 242/15 należy rozpoznać w dniu: uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, przekazania nieruchomości, ustalenia odszkodowania, wypłaty odszkodowania?
 
IBPBI/2/423-224/12/CzP Czy w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki (z 6.200.000 zł do kwoty 2.200.000 zł) poprzez umorzenie dobrowolne 8.000 udziałów po wartości nominalnej 500 zł każdy o łącznej wartości nominalnej 4.000.000 zł przysługujących wspólnikowi R. H. poprzez zwrot wpłat dokonanych na kapitał powoduje jakiekolwiek skutki, obowiązki Spółki jako osoby prawnej podatnika i/lub płatnika, w tym m.in. w szczególności: czy powstaje w Spółce przychód, dochód, koszt lub jakikolwiek inny tytuł rodzący po stronie Spółki obowiązki podatkowe jako płatnika lub podatnika zarówno w 2011 jak też w 2012 roku? /pytanie oznaczone we wniosku Nr 1/
Czy w związku z umorzeniem udziałów po wartości nominalnej 500 zł każdy powstanie w Spółce dochód z jakiegokolwiek tytułu rodzący skutki podatkowe po stronie spółki jako podatnika i/lub płatnika? /pytanie oznaczone we wniosku Nr 2/
Czy w opisanej sytuacji w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych powstaną jakikolwiek skutki i obowiązki podatkowe związane z umorzeniem udziałów, zwrotem wpłat Wspólnikowi, jak też związane z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki? /pytanie oznaczone we wniosku nr 5 – w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych/
 
IBPBI/2/423-225/12/AK Czy prowadzenie na terenie SSE działalności zwolnionej z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w oparciu o trzy zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy, skutkuje obowiązkiem prowadzenia ewidencji rachunkowej odrębnie dla każdego z trzech zezwoleń? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1, stan faktyczny)
 
IBPBI/2/423-226/12/AK Czy prowadzenie na terenie SSE działalności zwolnionej z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w oparciu o trzy zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy, skutkuje obowiązkiem prowadzenia ewidencji rachunkowej odrębnie dla każdego z trzech zezwoleń? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1, zdarzenie przyszłe)

Wskaźniki gospodarcze