Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 26 sierpnia 2012 r.
 
ITPB3/423-69/12/MT Czy w związku z objęciem przez Wnioskodawcę akcji nowej emisji wyemitowanych przez Spółkę Akcyjną w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, na pokrycie których Wnioskodawca wniósł wkład niepieniężny w postaci udziałów w Spółce z o.o., stanowiący 100% kapitału zakładowego Spółki z o.o. i dający 100% praw głosu w tej Spółce z o.o., po stronie Wnioskodawcy wystąpi przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ITPB3/423-95/12/MT Opisane w zdarzeniu przyszłym, umorzenie udziałów za wynagrodzeniem dla udziałowców – mające charakter umorzenia dobrowolnego i dokonywane bez obniżenia kapitału zakładowego (z czystego zysku) – nie będzie skutkować po stronie Wnioskodawcy jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, przychodu podatkowego na podstawie art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 
ITPB3/423-176/12/PST Czy otrzymane przychody z tytułu dzierżawy gruntów rolnych przez osobę prawną prowadzącą działalność rolniczą będą opodatkowane podatkiem dochodowym?
Czy otrzymane przychody z tytułu dzierżawy gruntów rolnych dla podmiotu poszukującego ropę naftową i gaz będą opodatkowane podatkiem dochodowym?
 
ITPB3/423-154/12/PST Czy koszt remontu, rozliczany w czasie jako koszt bilansowy jest jednocześnie kosztem uzyskania przychodów? Czy koszt remontu, mimo rozliczania w czasie bilansowo, podatkowo powinien być odpisany w koszt uzyskania przychodu w całości?
 
IBPBI/2/423-232/12/SD Jak ustalić koszt uzyskania przychodów z tytułu wniesienia aportem przez Spółkę wszystkich akcji serii A i objęcia udziałów Spółki A?
 
IBPBI/2/423-233/12/SD Czy u Spółki dojdzie do powstania straty podatkowej, jeśli koszty uzyskania przychodów (tj. wydatki poniesione na nabycie lub objęcie udziałów lub akcji będących przedmiotem aportu) będą wyższe od uzyskanego przychodu (tj. wartości nominalnej udziałów objętych w Spółce A)? Czy Spółce przysługiwać będzie prawo do rozliczania poniesionej straty na zasadach wskazanych w ustawie CIT?
 
IBPBI/2/423-378/12/JD Czy w odniesieniu do części wydatków na objęcie udziałów w spółce kapitałowej sfinansowanych ze środków własnych Spółka powinna, ustalając koszt objęcia jednego udziału w spółce kapitałowej w dacie sprzedaży udziałów, zastosować kurs sprzedaży banku, z którego usług korzystała, z dnia płatności z tytułu objęcia udziałów?
 
IBPBI/2/423-379/12/JD Czy w odniesieniu do części wydatków na objęcie udziałów w spółce kapitałowej sfinansowanych pożyczką, ustalając koszt objęcia jednego udziału w dacie sprzedaży udziałów, Spółka powinna zastosować kurs średni NBP z dnia płatności z tytułu objęcia udziałów?
 
IBPBI/2/423-380/12/JD Czy biorąc pod uwagę, iż udziały nie są identyfikowalne co do tożsamości (tj. nie sposób ustalić, czy zbywane są udziały objęte z lub bez premii emisyjnej) w zaistniałym stanie faktycznym w dacie sprzedaży udziałów w A. prawidłowe jest ustalenie przez Spółkę kosztów objęcia jednego udziału jako stosunku całkowitych wydatków poniesionych na objęcie udziałów (to jest suma kwoty Y plus kwoty X przeliczona na PLN) do liczby objętych udziałów?

Wskaźniki gospodarcze