Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 28 sierpnia 2012 r.
 
ILPB3/423-508/09/12-S/DS 1. Czy wartość niezamortyzowanych nakładów stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodów, z uwagi na zapis art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
2. Jeżeli, zdaniem organu podatkowego, nie doszło do odpłatnego zbycia środków trwałych, to czy doszło do likwidacji środka trwałego, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
3. Jeżeli, zdaniem organu podatkowego, wartość niezamortyzowanych nakładów nie stanowi dla Wnioskodawcy kosztów uzyskania przychodów (gdyż nie doszło ani do odpłatnego zbycia, jak i do likwidacji środka trwałego), to czy otrzymana przez Spółkę zapłata z tytułu przekazania nakładów, stanowi dla Niej przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-474/12/PP Czy Spółka otrzymując nieodpłatnie nieruchomości (w trybie sukcesji generalnej w wyniku przekształcenia SP ZOZ), jak również później użytkując nieodpłatnie nieruchomości będzie z tego tytułu zobowiązana do wykazania przychodu podatkowego opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-433/12/AK 1. Czy w zaistniałej sytuacji, czyli w przypadku osiągnięcia przez Instytut dochodu tylko na części działalności gospodarczej (tylko na wynajmie pomieszczeń wolnych), oraz w sytuacji, gdy pozostała część działalności gospodarczej przyniosła stratę i to stratę większą niż dochód na działalności związanej z wynajmem, czyli globalnie cała działalność gospodarcza też przyniosła stratę, oraz spełniając warunek przeznaczenia tego dochodu osiągniętego na wynajmie pomieszczeń wolnych w całej wysokości na bieżącą działalność statutową - czyli na cele statutowe (zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 updop), to czy Instytut obowiązany jest do odprowadzenia podatku dochodowego od osób prawnych obliczonego od części działalności związanej z wynajmem wolnych pomieszczeń?
2. Czy w zaistniałej sytuacji, mimo ujemnego dochodu (straty) na działalności gospodarczej Instytut winien opodatkować koszty podatkowo nieuzasadnione (np. wpłaty na PFRON, itp.)?
 
IBPBI/2/423-451/12/PC Czy w związku z przeniesieniem przez Spółkę (Wnioskodawcę) na rzecz wspólników prawa własności nieruchomości na zasadach opisanych w przedstawionym stanie faktycznym (winno być „zdarzeniu przyszłym”), po stronie Spółki powstanie obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-452/12/AK Czy uwzględnienie w przychodach podatkowych za lata 2007-2010 skapitalizowanych odsetek od pożyczki jest prawidłowe?
 
IBPBI/2/423-464/12/MO Czy dochód stanowi 100% zafakturowanej kwoty na każdym rachunku częściowym?Czy dochód stanowią kwoty 5% i 5% potrącane z rachunku częściowego i zafakturowane w okresach późniejszych?
 
IBPBI/2/423-444/12/MO Czy prawidłowym jest stanowisko Spółki, iż zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w sytuacji, gdy kontrahent Spółki, który nie posiada siedziby ani zarządu na terytorium Polski i wykonuje na jej rzecz usługę reklamową poza terytorium Polski, Spółka nie powinna zastosować w stosunku do niego poboru podatku dochodowego z tytułu przychodów uzyskanych na terytorium Polski? Jak również w tym przypadku nie ma obowiązku pobierania certyfikatu rezydencji od klienta?
 
IBPBI/2/423-756/12/MO Czy prawidłowym jest stanowisko Spółki, iż zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w sytuacji, gdy kontrahent Spółki, który nie posiada siedziby ani zarządu na terytorium Polski i wykonuje na jej rzecz usługę reklamową poza terytorium Polski, Spółka nie powinna zastosować w stosunku do niego poboru podatku dochodowego z tytułu przychodów uzyskanych na terytorium Polski? Jak również w tym przypadku nie ma obowiązku pobierania certyfikatu rezydencji od klienta?
 
ILPB3/423-41/12-2/EK Czy w sytuacji podjęcia w przyszłości działań restrukturyzacyjnych, wobec Spółki powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w wyniku przekazania majątku do nowo zawiązanej bądź istniejącej spółki z o.o. w związku z dokonaniem podziału przez wydzielenie w postaci działu inwestycyjnego stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa, jeżeli jednocześnie w Spółce pozostanie majątek w postaci działu handlowego stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa?
 
ITPB3/423-82/12/MT Wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na zapłatę odsetek z tytułu pożyczki udzielonej mu przez podmiot niebędący jego udziałowcem – niezależnie, na rzecz kogo będą one wypłacane – nie podlegają ograniczeniom w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodu, wynikającym z art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 
ILPB4/423-406/11-2/MC Czy w przypadku otrzymania nieoprocentowanej pożyczki od udziałowca po stronie pożyczkobiorcy – Spółki powstanie przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia w okresie dysponowania kwotami pożyczek na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB4/423-406/11-3/MC Czy w przypadku otrzymania nieoprocentowanej pożyczki od udziałowca po stronie pożyczkobiorcy – Spółki wystąpi obowiązek sporządzenia dokumentacji pomiędzy podmiotami powiązanymi na podstawie art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB3/423-38/12-2/EK Czy wypłata dywidendy w formie rzeczowej, obejmująca przeniesienie prawa własności budynku oraz przeniesienie prawa użytkowania wieczystego gruntu, w związku z wykonaniem uchwały Zgromadzenia Wspólników, spowoduje w Spółce powstanie przychodu?
 
ILPB3/423-492/11-4/EK Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nakładów poniesionych na realizację inwestycji zaniechanej przez Spółkę w 2010 r. oraz opłaty leasingowej uiszczonej w związku z realizacją umowy, w oparciu o którą miała być finansowana inwestycja zaniechana przez Spółkę w 2010 r.
 
ITPB3/423-263/12/AW Czy wskazane przez Spółkę wydatki będą stanowiły koszt i będą mogły być zaliczane przez Spółkę bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów stosownie do art. 15 ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB3/423-509/11-2/KS Czy w opisanym stanie faktycznym kary umowne, jakie przewiduje § 7 ust. 10 omawianej umowy dzierżawy z tytułu nie zapewnienia przez Spółkę, z powodów niezależnych od niej, umówionej liczby sprawnych pociągów i terminowo podstawionych dla spółki P. - stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów?
 
ILPB4/423-148/12-2/DS 1. Pytanie Wnioskodawcy dotyczy tego, czy wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci Wierzytelności do spółki osobowej (SKA) rodzi jakiekolwiek konsekwencje podatkowe po Jego stronie.
2. Pytanie Wnioskodawcy dotyczy sposobu ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w przypadku sprzedaży (odpłatnego zbycia) akcji SKA, tj. czy wynik podatkowy z takiej transakcji powinien być ustalony jako różnica pomiędzy ceną uzyskaną ze sprzedaży akcji SKA a wartością historyczną „wydatków” poniesionych na objęcie akcji w SKA.
 
ILPB4/423-128/12-2/DS Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny, Bank zwraca się z zapytaniem o konsekwencje w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zawierania transakcji repo i SBB. Czy Bank powinien traktować te transakcje zgodnie z cywilno - prawnym charakterem transakcji, tj. jako sprzedaż i odkup papierów wartościowych, skutkiem czego:
- w momencie zawarcia transakcji repo albo SBB rozpoznać przychód ze sprzedaży papierów wartościowych, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
- za koszt uzyskania powyższego przychodu uznać wydatki poniesione na nabycie tych papierów wartościowych, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 powołanej ustawy,
- w momencie zamknięcia transakcji repo albo SBB, tj. odkupu papierów wartościowych od NBP czy też innego banku rozpoznać koszt nabycia papierów wartościowych, który stanie się kosztem uzyskania przychodu dopiero w momencie zbycia / przedstawienia do wykupu papieru wartościowego, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 
IBPBI/2/423-7/12/PC Czy dochody Fundacji z tytułu przypadających na nią zysków osiągniętych przez SKA, lecz niewypłaconych w formie dywidendy będą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na mocy art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy CIT?
 
IPTPB3/423-184/12-2/GG Czy w przypadku otrzymania z powrotem od Zarządcy dokonanego na jego rzecz zwrotu korekty kosztów osieroconych, ujętego wcześniej jako koszt uzyskania przychodów Spółka jest obowiązana rozpoznać przychód dla celów podatku dochodowego od osób prawnych w momencie faktycznego uzyskania środków ?

Wskaźniki gospodarcze