Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 29 sierpnia 2012 r.
 
IBPBI/2/423-449/12/AP Czy koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w pytaniu nr 1 jest uwzględniany w rachunku podatkowym w dacie poniesienia?
 
ITPB3/423-522/11/DK Czy kosztem uzyskania przychodów Spółki będzie w całości zapłacony w 2007 r. podatek akcyzowy za 2005 r. określony decyzjami Naczelnika Urzędu Skarbowego?
 
ITPB3/423-2d/12/AM Zakres konsekwencji podatkowych wynikających ze wzrostu wartości certyfikatów inwestycyjnych w zamkniętym funduszu inwestycyjnym.
 
ITPB3/423-22b/12/PS W zakresie sposobu zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów prowizji związanej z zawartą umową leasingową.
 
ITPB3/423-49/12/DK Zakres rozliczenia transakcji wniesienia wkładu kapitałowego do Spółki.
 
ITPB3/423-43b/12/MT Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszty przygotowania zbioru dokumentów i informacji dla Konsorcjum wykonującego analizy jej sytuacji prawnej i ekonomicznej na potrzeby planowanej przez akcjonariusza Spółki transakcji wniesienia jej akcji aportem do innej spółki kapitałowej?
 
ITPB3/423-20/12/MK Czy opodatkowaniu podlegają przychody osiągnięte ze sprzedaży części nieruchomości wspólnej w postaci pomieszczenia strychu wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej, z przeznaczeniem tej powierzchni na adaptację przez nabywcę na lokal mieszkalny?
 
ITPB3/423-30/12/PS W zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy przez park narodowy.
 
ITPB3/423-19/12/DK Czy w wyniku sprzedaży nieruchomości, w których skład wchodzą grunty orne i nieruchomości zabudowane dochód ze sprzedaży zwolniony będzie z podatku dochodowego od osób prawnych wedle art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a przy sprzedaży dwóch własnościowych lokali mieszkalnych dochód ze sprzedaży zostanie opodatkowany podatkiem dochodowych od osób prawnych?
 
ITPB3/423-18b/12/AW Czy wynagrodzenia z tytułu usług marketingowych, logistycznych, badania jakości, obsługi finansowej płatności, elektronicznego przesyłania faktur i dostarczania informacji handlowej stanowią pośrednie koszty uzyskania przychodów, bez względu na sposób ustalania ich wartości?
 
ITPB3/423-18a/12/AW Czy premie pieniężne/bonusy, wypłacane za zrealizowanie obrotu na określonym poziomie, ustalane w oparciu o zrealizowany w danym okresie rozliczeniowym obrót, stanowią bezpośrednie koszty uzyskania przychodów?
 
ITPB3/423-12/12/DK Czy w związku ze sprzedażą nieruchomości przed żniwami 2011 r., Spółka ma prawo podatkowo rozliczyć i ująć w ciężar kosztów uzyskania przychodów 2011 r. (kosztów działalności pozarolniczej) odpowiednią część wydatków (w proporcji 32/35,85) poniesionych na zasiewy i późniejsze zabiegi agrotechniczne (produkcję w toku i późniejsze zabiegi agrotechniczne), jeśli nakłady te miały wpływ na uzyskaną cenę ze sprzedaży nieruchomości?
 
ITPB3/423-647/11/AM Czy wartość zwróconych kosztów noclegów w kraju i poza krajem (w przypadku Menadżera ds. eksportu) stanowi koszty uzyskania przychodów dla pracodawcy?
 
IPPB5/423-869/11-2/IŚ przychody i koszty uzyskania przychodów wynikające z realizacji wspólnego przedsięwzięcia.
 
IPPB5/423-302/08/12-21/S/IŚ kurs waluty przy różnicach kursowych z tytułu zapłaty za środek trwały w formie przelewu z rachunku walutowego i w formie potrącenia, otrzymanych opłat leasingowych, wyceny wpływu i rozchodu z rachunku dewizowego środków walutowych USD pochodzących z pożyczki.
 
ITPB3/423-220a/12/PS Zakres ustalenia, czy płacone przez Spółkę odsetki w związku z uczestnictwem w systemie cash pooling, będą podlegać ograniczeniom w zakresie niedostatecznej kapitalizacji, wynikającym z art. 16 ust. 1 pkt 60 i pkt 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wskaźniki gospodarcze