Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 30 sierpnia 2012 r.
 
IBPBI/2/423-1533/11/CzP „Czy okresowe wyłączenie z eksploatacji Środków trwałych wykorzystywanych w działalności gospodarczej, wcześniej wprowadzonych do ewidencji i amortyzowanych, pozwala Spółce na kontynuowanie podatkowych odpisów amortyzacyjnych?”
 
IBPBI/2/423-1446/11/CzP Czy dochód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w tym wynikający z ponoszenia przez Związek wydatków bezpośrednio dotyczących działalności w zakresie wykonywania zadań publicznych gmin, lecz niestanowiących kosztów uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych, korzysta ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4g ww. ustawy?
 
IBPBI/2/423-8/12/CzP dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu przeznaczonego na cele statutowe
 
IBPBI/2/423-33/12/PC Czy park narodowy, realizując cele związane z ochroną przyrody, osiągając dochody opodatkowane zgodnie z uPDOP może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego art. 17 ust. 1 pkt 4 uPDOP w części dotyczącej celu określonego przez ustawodawcę jako ochrona środowiska?
 
IBPBI/2/423-34/12/PC Czy park narodowy, realizując cele związane z ochroną przyrody, osiągając dochody opodatkowane zgodnie z uPDOP może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego art. 17 ust. 1 pkt 4 uPDOP w części dotyczącej celu określonego przez ustawodawcę jako ochrona środowiska?
 
IBPBI/2/423-82/12/CzP Czy łączna kwota odsetek naliczonych w danym roku kalendarzowym od sald dodatnich Spółki stanowić będzie dla Niej przychód dla celów podatku dochodowego od osób prawnych w dniu płatności odsetek, natomiast łączna kwota odsetek naliczonych w danym roku kalendarzowym od sald ujemnych Spółki stanowić będzie dla Niej koszt uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych w dniu płatności odsetek?
 
IBPBI/2/423-98/12/PC Czy Wspólnota powinna zapłacić podatek dochodowy od osób prawnych od przelanych na rachunek pieniędzy otrzymanych wyrokiem sądu?
Od jakiej części otrzymanych środków podatek powinien zostać zapłacony, skoro należność główna została podwyższona o koszty postępowania sądowego oraz odsetki?
 
IBPBI/2/423-234/12/PP Czy wydatki związane z zakupem gruntów, które zostaną następnie nieodpłatnie przekazane na rzecz Gminy dla celów wybudowania na nich infrastruktury drogowej dróg publicznych będą stanowić dla Spółki koszty uzyskania przychodów w chwili przeniesienia ich własności lub użytkowania wieczystego?
 
IBPBI/2/423-235/12/PP Czy poniesione przez Spółkę w przyszłości wydatki związane z wybudowaniem lub modernizacją na gruntach należących do podmiotu trzeciego (Gminy/Powiatu) infrastruktury drogowej, która będzie przedmiotem przekazania na rzecz Gminy lub Powiatu będą stanowić dla Spółki koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT?
 
IBPBI/2/423-236/12/PP Czy przedmiotowe wydatki, o których mowa w pytaniu 2 (tj. wydatki związane z wybudowaniem lub modernizacją na gruntach należących do podmiotu trzeciego (Gminy/Powiatu) infrastruktury drogowej, która będzie przedmiotem przekazania na rzecz Gminy lub Powiatu), powinny zostać ujęte przez Spółkę jako koszty uzyskania przychodów w momencie ich przekazania na rzecz Gminy lub Powiatu?
 
IBPBI/2/423-239/12/PC Czy wydatki z tytułu zawarcia umowa dzierżawy praw majątkowych, stanowić będą koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy, w momencie ich poniesienia, zgodnie z art. 15 ust. 4d i 4e ustawy o CIT?
 
IBPBI/2/423-260/12/PC Czy Wspólnota prawidłowo korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 17 pkt 1. 44 (winno być „art. 17 ust. 1 pkt 44”) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-301/12/PC Czy koszty odrolnienia będą stanowić dla Spółki koszty uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia?
 
IBPBI/2/423-302/12/PC Czy w opisanym stanie faktycznym sprzedaż infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do MPWIK spowoduje powstanie przychodu w rozumieniu art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podlegającego opodatkowaniu?
 
IBPBI/2/423-373/12/PC Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, Spółka będzie mogła zaliczyć kwotę netto (a więc bez VAT) umorzonych wierzytelności z tytułu dostawy towarów (usług) do kosztów uzyskania przychodów, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 44 ustawy o pdop?
 
ITPB3/423-516/11/PS W zakresie momentu zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków remontowych (bocznica kolejowa).

Wskaźniki gospodarcze