Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 1 września 2012 r.
 
IPTPB3/423-189/12-4/KJ 1.Czy przychód podatkowy z tytułu częściowej refundacji wynagrodzenia powstaje w miesiącu, za który wystawiono notę (miesiąc wypłaty refundowanego wynagrodzenia), czy też w dniu, w którym na rachunek bankowy Spółki wpłyną pieniądze?
2.Czy Spółka prawidłowo rozlicza koszty wynagrodzenia i składek ZUS tego pracownika w miesiącu wypłaty lub postawienia do dyspozycji ?
 
IPTPB3/423-189/12-5/KJ 1.Czy przychód podatkowy z tytułu częściowej refundacji wynagrodzenia powstaje w miesiącu, za który wystawiono notę (miesiąc wypłaty refundowanego wynagrodzenia), czy też w dniu, w którym na rachunek bankowy Spółki wpłyną pieniądze?
2.Czy Spółka prawidłowo rozlicza koszty wynagrodzenia i składek ZUS tego pracownika w miesiącu wypłaty lub postawienia do dyspozycji ?
 
ILPB3/423-507/11-4/JG Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
 
ILPB3/423-540/11-4/JG Czy kara umowna za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w przedstawionym powyżej stanie faktycznym, w świetle art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) stanowi koszt uzyskania przychodu?
 
ILPB3/423-513/11-2/MM Czy obciążenie za utrzymanie części wspólnych wspólnoty za okres od października 2008 r. do marca 2010 r. powinno być zaliczone w koszty uzyskania przychodów 2010 r., czy powinno być rozliczone w odpowiednich częściach w latach 2008, 2009, 2010?
 
ILPB4/423-412/11-2/MC 1.Skutki podatkowe nieodpłatnego przekazania Spółce użyteczności publicznej środków trwałych.
2.Czy odpisy amortyzacyjne od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie będą stanowiły koszty uzyskania przychodu?
 
ILPB4/423-408/11-3/DS Czy prawidłowe było potrącenie z wyliczonej kwoty odszkodowania wartości 19% na poczet podatku dochodowego od osób prawnych?
 
ILPB4/423-409/11-2/MC Czy komplementariusz - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, pełniąca swoją funkcję w spółce komandytowo - akcyjnej pod tytułem odpłatnym ustalonym w ten sposób w statucie spółki, że jego udział w zyskach spółki jest wypłacany w formie wynagrodzenia za prowadzenie spraw spółki (świadczone usługi zarządzania), jest obowiązany do ujmowania, dla celów podatkowych (w podatku dochodowym od osób prawnych), przychodów z udziału w spółce w oparciu o faktury wystawione na rzecz SKA czy tez ujmować swoje przychody po otrzymaniu kwot pieniędzy z tego tytułu?
 
ILPB4/423-411/11-2/DS Czy w związku z wypłatą przez SKA dywidendy w naturze w przedstawionych na wstępie okolicznościach powstanie po stronie komplementariusza – osoby prawnej przychód opodatkowany na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB4/423-410/11-2/ŁM Czy komplementariusz - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, pełniąca swoją funkcję w spółce komandytowo - akcyjnej pod tytułem odpłatnym ustalonym w ten sposób w statucie spółki, że jego udział w zyskach spółki jest wypłacany w formie wynagrodzenia za prowadzenie spraw spółki (świadczone usługi zarządzania) uzyska jakiekolwiek przysporzenie w związku z wniesieniem przez akcjonariuszy dopłat do SKA?
 
ILPB3/423-164/10/12-S/EK W jaki sposób Bank powinien w zeznaniu rocznym za 2009 r. rozliczyć dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych wydatki związane z wynagrodzeniem wypłacanym Pośrednikom z tytułu usług pośrednictwa kredytowego świadczonych na rzecz Banku (dalej jako: „Wydatki na Pośrednictwo Kredytowe”) poniesione przed dniem złożenia wniosku oraz które będą ponoszone w czasie późniejszym?
 
ILPB4/423-404/11-4/ŁM 1.Czy Oprogramowanie będzie stanowiło nową technologię w rozumieniu art. 18b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
2.Czy wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie i wdrożenie Oprogramowania będą kwalifikowały się jako wydatki na nabycie nowej technologii w świetle art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i czy w związku z tym Wnioskodawca będzie miał prawo odliczyć do 50% ich wartości od podstawy opodatkowania ustalonej zgodnie z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w roku, w którym wprowadzi Oprogramowanie do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych i w roku następującym po tym roku?
 
ILPB3/423-587/11-3/EK Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup artykułów spożywczych przeznaczanych na poczęstunek podczas spotkań z klientami i innymi interesariuszami Spółki w Jej siedzibie.
 
ILPB3/423-588/11-5/JG 1. Czy wymienione w opisie stanu faktycznego wydatki na posiłki, usługi gastronomiczne, cateringowe itp. na spotkaniach z kontrahentami oraz innymi interesariuszami Spółki w siedzibie Spółki będą stanowić koszty uzyskania przychodu?
2. Czy wymienione w opisie stanu faktycznego wydatki na posiłki, usługi gastronomiczne, cateringowe itp. na spotkaniach z kontrahentami oraz innymi interesariuszami Spółki zorganizowane poza siedzibą Spółki z uwagi na brak możliwości zorganizowania spotkania w siedzibie, przez wzgląd (w szczególności) na ww. przyczyny, będą stanowić koszty uzyskania przychodu?
 
ILPB3/423-494/11-2/JG 1. Czy przez cały okres realizacji projektu pt. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej ...”, czyli od roku 2008 kiedy JRP przygotowywało wniosek o dofinansowanie do końca rozliczeń z WFOŚiGW, kiedy to zostanie zakończona i rozliczona realizacja ostatniego zadania z ww. projektu, koszty ponoszone przez JRP są kosztem uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy podatku dochodowym od osób prawnych?
2. Czy koszty ponoszone przez JRP są składnikiem wartości początkowej środków trwałych, które powstaną przy realizacji 13 zadań ww. projektu?
 
ILPB3/423-494/11-3/JG 1. Czy przez cały okres realizacji projektu pt. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej ...”, czyli od roku 2008 kiedy JRP przygotowywało wniosek o dofinansowanie do końca rozliczeń z WFOŚiGW, kiedy to zostanie zakończona i rozliczona realizacja ostatniego zadania z ww. projektu, koszty ponoszone przez JRP są kosztem uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy podatku dochodowym od osób prawnych?
2. Czy koszty ponoszone przez JRP są składnikiem wartości początkowej środków trwałych, które powstaną przy realizacji 13 zadań ww. projektu?
 
ILPB3/423-517/11-4/JG Czy Spółka ma prawo zaliczyć niezamortyzowaną część zlikwidowanych inwestycji w obcych środkach trwałych do kosztów uzyskania przychodów?
 
IPTPB3/423-191/12-2/KJ Czy w świetle art. 16 ust. 1 pkt 60 oraz art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z art. 16 ust. 7b ww. ustawy odsetki płacone przez Spółkę w związku z uczestnictwem w oferowanej przez Bank strukturze zarządzania płynnością finansową – cash poolingu rzeczywistego, jako wypłacane z tytułu innego niż pożyczka w rozumieniu art. 16 ust. 7b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie będą podlegały ograniczeniom wynikającym z przepisów o tzw. niedostatecznej kapitalizacji i – w konsekwencji - będą podlegały zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, pod warunkiem spełnienia ogólnych warunków wskazanych w art. 15 ust. 1 ww. ustawy?
 
IPTPB3/423-197/12-3/GG Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym może on zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki z tytułu najmu samochodów dla potrzeb działalności gospodarczej przez pracowników bez dokumentowania przebiegu pojazdu za pomocą ewidencji przebiegu pojazdu, wykazując koszt uzyskania przychodu na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPTPB3/423-197/12-4/GG Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym może on zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki z tytułu najmu samochodów dla potrzeb działalności gospodarczej przez pracowników bez dokumentowania przebiegu pojazdu za pomocą ewidencji przebiegu pojazdu, wykazując koszt uzyskania przychodu na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPTPB3/423-182/12-4/MF Pyt. 1
Czy Szpital będący Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej korzystający ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na mocy art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oblicza dochód/stratę podatkowa uwzględniając wszystkie przychody i wszystkie koszty, czy też powinien stosować zasadę określoną w art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3 oraz ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i wyłączyć przy ustalaniu dochodu/straty przychody ze źródeł, z których dochód jest wolny od podatku oraz przypadające na nie koszty uzyskania przychodów i czy w związku z tym, strata wynikająca z nadwyżki kosztów uzyskania przychodu nad przychodami podlega rozliczeniu z dochodem będącym różnicą między przychodami a kosztami uzyskania przychodów?
Pyt. 4
Które ze źródeł przychodów wymienionych poniżej należy uwzględnić przy wyliczaniu dochodu/straty podatkowej zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a które są przychodami ze źródeł, gdzie dochód podlega zwolnieniu i których zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt. 1 i 3 oraz ust. 4 ww. ustawy nie uwzględnia się przy wyliczaniu dochodu/straty.
Źródła przychodów:
 • działalność lecznicza,
 • usługi dodatkowe typu najem pomieszczeń, usługi, kuchni,
 • przychody finansowe, odsetki,
 • przychody operacyjne typu odszkodowania, kary umowne.
 •  
  IPTPB3/423-182/12-5/MF Pyt. 1
  Czy Szpital będący Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej korzystający ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na mocy art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oblicza dochód/stratę podatkowa uwzględniając wszystkie przychody i wszystkie koszty, czy też powinien stosować zasadę określoną w art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3 oraz ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i wyłączyć przy ustalaniu dochodu/straty przychody ze źródeł, z których dochód jest wolny od podatku oraz przypadające na nie koszty uzyskania przychodów i czy w związku z tym, strata wynikająca z nadwyżki kosztów uzyskania przychodu nad przychodami podlega rozliczeniu z dochodem będącym różnicą między przychodami a kosztami uzyskania przychodów?
  Pyt. 4
  Które ze źródeł przychodów wymienionych poniżej należy uwzględnić przy wyliczaniu dochodu/straty podatkowej zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a które są przychodami ze źródeł, gdzie dochód podlega zwolnieniu i których zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt. 1 i 3 oraz ust. 4 ww. ustawy nie uwzględnia się przy wyliczaniu dochodu/straty.
  Źródła przychodów:
 • działalność lecznicza,
 • usługi dodatkowe typu najem pomieszczeń, usługi, kuchni,
 • przychody finansowe, odsetki,
 • przychody operacyjne typu odszkodowania, kary umowne.
 •  
  IPTPB3/423-182/12-6/MF Czy przychody przeznaczone na działalność związaną z ochroną zdrowia są przychodami podatkowymi wskazanymi w art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych a koszty kosztami podatkowymi, zgodnie z zasadą z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
   
  IPTPB3/423-182/12-7/MF Czy przychody przeznaczone na działalność związaną z ochroną zdrowia są przychodami podatkowymi wskazanymi w art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych a koszty kosztami podatkowymi, zgodnie z zasadą z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

  Wskaźniki gospodarcze