Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 4 września 2012 r.
 
ITPB3/423-495/11/PST Czy wspólnota mieszkaniowa powinna traktować zaliczki wpłacane przez właścicieli lokali użytkowych na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnych i mediów jako przychód zwolniony od opodatkowania?
 
ITPB3/423-519/11/PST Czy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od uzyskanej od Sp. z o.o. 100.000,00 złotych, której podstawa prawna wynika ze stanu faktycznego opisanegow niniejszym wniosku i załączonej do niniejszego wniosku ugody sądowej Wspólnota podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy, w sytuacji, w której uzyskana kwota w całości zostanie przeznaczona na prace remontowe i usunięcie wad i usterek w budynku (zakup materiałów, zapłatę wykonawcomza wykonane prace)?
 
ILPB3/423-516/11-2/EK Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie przychodu podatkowego, kosztów uzyskania przychodów oraz zwolnienia przedmiotowego.
 
ILPB4/423-439/11-2/ŁM Czy wniesienie wkładów pieniężnych na objęcie akcji do (mającej powstać) spółki komandytowo - akcyjnej, której akcjonariuszem będzie m.in. Wnioskodawca przez ewentualne inne podmioty aniżeli Wnioskodawca, skutkować będzie po Jego stronie powstaniem przychodu?
 
ILPB3/423-532/11-2/MM 1. Czy w przedstawionym powyżej stanie faktycznym w przypadku Wnioskodawcy prowadzącego działalność na podstawie Zezwolenia na terenie SSE zastosowanie znajdują przepisy § 6 Rozporządzenia z 2006 r. w brzmieniu sprzed dnia 24 lutego 2007 r.?
2. Czy w przedstawionym powyżej stanie faktycznym dla celów obliczania wydatków kwalifikujących się, do objęcia pomocą za moment poniesienia kosztu inwestycji należy uznać datę przeprowadzenia operacji gospodarczej skutkującej powstaniem tego kosztu, pod którą koszt ten ujmowany jest w księgach rachunkowych (tzw. zasada memoriałowa)?
3. Czy w przedstawionym powyżej stanie faktycznym dla celów obliczenia wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną, momentem poniesienia wydatków z tytułu Umów leasingowych (w części dotyczącej spłaty wartości przedmiotu leasingu) powinien być dzień zaksięgowania przez Wnioskodawcę faktury wystawionej przez finansującego?
 
ILPB4/423-439/ŁM Czy dobrowolne umorzenie bez wynagrodzenia akcji w (mającej powstać) spółce komandytowo - akcyjnej należących do Wnioskodawcy skutkować będzie powstaniem po Jego stronie przychodu?
 
ILPB3/423-510/11-6/EK Czy Spółka prawidłowo nie będzie rozpoznawać przychodu podatkowego z tytułu wpłat na jej rachunek bankowy wartości pieniężnych wkładów Spółek GK i prawidłowo będzie rozpoznawać oraz ustalać (i korygować) wysokość kosztów uzyskania przychodów z tytułu ponoszonych wydatków w ramach Programu? Jeśli nie, to jak powinna postępować? Czy dofinansowanie jest zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych?
 
ILPB3/423-164/10/12-S-1/EK W jaki sposób Bank powinien w zeznaniu rocznym za 2009 r. rozliczyć dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych wydatki związane z wynagrodzeniem wypłacanym Pośrednikom z tytułu usług pośrednictwa kredytowego świadczonych na rzecz Banku (dalej jako: „Wydatki na Pośrednictwo Kredytowe”) poniesione przed dniem złożenia wniosku oraz które będą ponoszone w czasie późniejszym?
 
ILPB4/423-462/11-2/MC Czy w sytuacji, gdy po przeprowadzeniu transakcji przeniesienia na rzecz Kupującego bazy klientów Spółki, cena sprzedaży ulegnie zwiększeniu na skutek ziszczenia warunku przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego, Spółka będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu należnego z tytułu zwiększenia ceny sprzedaży w dacie ziszczenia się przedmiotowego warunku?
 
ILPB3/423-542/11-2/MM Czy Spółka może korzystać ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie Nowego Zezwolenia zgodnie z zasadami określonymi w § 5 ust. 1 Rozporządzenia, tj. począwszy od miesiąca, w którym poniesione zostaną wydatki inwestycyjne w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej?
 
IPTPB3/423-185/12-4/KJ Czy w przypadku, gdy otrzymane przez Spółkę wynagrodzenie w zamian za umarzane udziały będzie różne od wartości rynkowej lub nominalnej tych udziałów, wynikiem podatkowym z transakcji będzie różnica pomiędzy faktycznie otrzymanym wynagrodzeniem a kosztem nabycia umarzanych udziałów, to wynagrodzenie nie będzie podlegało obowiązkowi ustalenia ceny rynkowej wynikającemu z art. 14 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPTPB3/423-185/12-5/KJ Czy do transakcji zbycia udziałów w celu umorzenia należy stosować przepisy art. 9a ust. 1 i ust. 2 i art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z uwagi na okoliczność, iż operacja ta następuje pomiędzy podmiotami uznawanymi za powiązane w świetle art. 11 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 5a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, co do których istnieje obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 9a ust. 1 oraz ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Wskaźniki gospodarcze