Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 8 września 2012 r.
 
ITPB3/423-520a/11/MT W związku z tzw. dobrowolnym umorzeniem własnych udziałów za wynagrodzeniem na rzecz wspólnika, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód ani koszty uzyskania przychodów. Operacja ta pozostaje zatem neutralna podatkowo dla Wnioskodawcy jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.
 
ILPB4/423-453/11-3/ŁM Czy w efekcie wdrożenia Systemu, Spółka będzie zobowiązana do rozpoznawania przychodów z tytułu częściowo nieodpłatnie otrzymanych świadczeń w oparciu o art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub stosowania przepisów art. 11 tej ustawy, dotyczących dochodów osiąganych w wyniku transakcji z podmiotami powiązanymi?
 
ITPB3/423-265a/12/AW 1. Czy Spółka poprawnie rozpoznała przychód podatkowy z tytułu uzyskania częściowo odpłatnego świadczenia o wartości różnicy pomiędzy ceną rynkową poszczególnych samochodów a rzeczywistą ceną ich nabycia?
2. Czy Spółka poprawnie uznała za wartość początkową środka trwałego dla celów amortyzacji podatkowej cenę ich nabycia powiększoną o wartość przychodu z tytułu częściowo odpłatnego nabycia, określonego na podstawie art. 12 ust. 5a
 
ILPB4/423-426/11-3/MC 1. Czy kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży środków trwałych wykorzystywanych dla potrzeb produkcji DPF będzie wartość początkowa zbywanych środków trwałych pomniejszona odpowiednio o odpisy amortyzacyjne dokonane przez Spółkę do dnia sprzedaży na podstawie art. 16a - 16m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
2. Czy strata powstała w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych wchodzących w skład linii produkcyjnej DPF w związku z zakończeniem działalności DPF stanowi koszt uzyskania przychodów Spółki?
 
ITPB3/423-265b/12/AW Czy Spółka poprawnie uznała za wartość początkową środka trwałego dla celów amortyzacji podatkowej cenę ich nabycia powiększoną o wartość przychodu z tytułu częściowo odpłatnego nabycia, określonego na podstawie art. 12 ust. 5a?
 
ILPB4/423-426/11-4/MC 1. Czy kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży środków trwałych wykorzystywanych dla potrzeb produkcji DPF będzie wartość początkowa zbywanych środków trwałych pomniejszona odpowiednio o odpisy amortyzacyjne dokonane przez Spółkę do dnia sprzedaży na podstawie art. 16a - 16m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
2. Czy strata powstała w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych wchodzących w skład linii produkcyjnej DPF w związku z zakończeniem działalności DPF stanowi koszt uzyskania przychodów Spółki?
 
ILPB4/423-435/11-2/MC Według której ustawy należy w księgach spółki komandytowo – akcyjnej kwalifikować koszty podatkowe – według ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych czy od osób fizycznych?
 
ILPB4/423-460/11-2/DS Czy w sytuacji, gdy po przeprowadzeniu transakcji przeniesienia na rzecz Kupującego bazy klientów Spółki, cena sprzedaży ulegnie zwiększeniu na skutek ziszczenia warunku przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego, Spółka będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu należnego z tytułu zwiększenia ceny sprzedaży w dacie ziszczenia się przedmiotowego warunku?
 
ILPB4/423-487/11-2/MC Czy prawidłowe jest stanowisko, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Spółka nie będzie zobowiązana do sporządzania dokumentacji cen transferowych, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB4/423-487/11-3/MC Czy w przypadku korzystania z usługi wirtualnego cash poolingu u Spółki w zakresie rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych wystąpi konieczność ustalenia przychodów z tytułu częściowo nieodpłatnie otrzymanych świadczeń (art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)?
 
IBPBI/2/423-241/12/PC Czy dopłaty do kredytu bankowego przekazywane zgodnie z umową dwustronną przez NFOŚiGW na rachunek Beneficjenta (Spółki) i odnoszone w ciężar kosztów wytworzenia środka trwałego do momentu przekazania go do eksploatacji, a następnie w ciężar kosztów Spółki, można uznać za przychód podatkowy w myśl art. 12. ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który następnie na mocy art. 17 ust. 1 pkt 47 ww. ustawy, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego?
 
ILPB4/423-40/12--2/ŁM Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
 
IBPBI/2/423-242/12/CzP „Czy wydatki Spółki ponoszone w związku z ustanowieniem na Jej rzecz służebności przesyłu należy kwalifikować do kosztów uzyskania przychodów jako koszty inne niż bezpośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami bez względu na fakt, czy są ponoszone do dnia oddania środka trwałego do używania, czy też już po oddaniu środka trwałego do używania, tj. w okresie jego eksploatacji?”
 
ILPB4/423-461/11-2/ŁM Czy w sytuacji, gdy po przeprowadzeniu transakcji przeniesienia na rzecz Kupującego bazy klientów Spółki, cena sprzedaży ulegnie zwiększeniu na skutek ziszczenia warunku przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego, Spółka będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu należnego z tytułu zwiększenia ceny sprzedaży w dacie ziszczenia się przedmiotowego warunku?
 
IBPBI/2/423-713/12/AP Czy spłata Wierzytelności (tj. naliczonych odsetek), którą Wnioskodawca zamierza dokonać na rzecz Spółki Z (w szczególności poprzez wykonanie datio in solutum), będzie podlegać regulacji art. 26 ust. 1 w związku z art. 21 ust. 1 ustawy o PDOP, a w efekcie czy Wnioskodawca zobowiązany będzie do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od tej płatności?
 
IBPBI/2/423-714/12/AP Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, że przeniesienie na Spółkę przysługujących mu wierzytelności wobec Pożyczkobiorców jako „świadczenie w miejsce wykonania” Wierzytelności, nie będzie stanowić po jego stronie przychodu podlegającego opodatkowaniu PDOP w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o PDOP, z uwzględnieniem art. 14 ust. 1 ustawy o PDOP?
 
ILPB4/423-428/11-4/DS Spółka zwraca się z pytaniem czy w przedstawionym stanie faktycznym / zdarzeniu przyszłym znajdą zastosowanie przepisy ograniczające możliwość zaliczenia odsetek od pożyczek do kosztów uzyskania przychodów zawarte w art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r., tj. czy Spółka będzie miała prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów całość odsetek płaconych na rzecz Pożyczkodawcy z przedmiotowego tytułu?
 
ILPB3/423-543/11-6/EK Czy na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 4a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na skutek opisanego planowanego podziału przez wydzielenie, po stronie Spółki Dzielonej, nie powstanie przychód do opodatkowania?

Wskaźniki gospodarcze