Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 12 września 2012 r.
 
ILPB4/423-428/11-5/DS Spółka zwraca się z pytaniem czy w przedstawionym stanie faktycznym / zdarzeniu przyszłym znajdą zastosowanie przepisy ograniczające możliwość zaliczenia odsetek od pożyczek do kosztów uzyskania przychodów zawarte w art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r., tj. czy Spółka będzie miała prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów całość odsetek płaconych na rzecz Pożyczkodawcy z przedmiotowego tytułu?
 
ILPB4/423-450/11-2/ŁM Czy w efekcie wdrożenia systemu zarządzania płynnością finansową Cash-pooling, Spółka będzie zobowiązana do rozpoznawania przychodów z tytułu częściowo nieodpłatnie otrzymanych świadczeń w oparciu o art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub stosowania przepisów art. 11 tej ustawy, dotyczących dochodów osiąganych w wyniku transakcji z podmiotami powiązanymi?
 
IBPBII/2/423-1/12/JG Czy Wnioskodawca wypłacając przychód w postaci swojego majątku będzie jako płatnik zobowiązany do pobrania podatku dochodowego od osób prawnych?
 
IBPBII/2/423-5/12/CJS Czy w dacie podziału przychodem podatkowym Spółki będzie ustalony na dzień podziału nominał udziałów przydzielonych w nowopowstałej przez wydzielenie Spółce?
 
IBPBII/2/423-6/12/CJS W jaki sposób należy ustalić dla celów podatkowych koszt udziałów podlegających umorzeniu w sytuacji, gdy część udziałów była obejmowana/nabywana w różny sposób i w różnym czasie?
 
IBPBII/2/423-7/12/CJS Czy w przypadku wypłaty dywidendy wspólnikowi (spółka akcyjna), który podlega na Cyprze opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, płatnik nie będzie zobowiązany do pobrania podatku od dywidendy u źródła z uwagi na zastosowanie zwolnienia z art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-663/12/CzP Mając na uwadze przełom roku podatkowego 2011 i 2012 i częściowe wypłaty (zwroty) w 2011 i w 2012 wpłat dokonanych na kapitał wspólnikowi w związku z obniżeniem kapitału i umarzaniem udziałów - powstaje pytanie: czy dokonywane zwroty w częściach (ratach) w 2012 r. powodują po stronie Spółki obowiązek naliczenia jakiegoś przychodu po stronie spółki np. w postaci odsetek i/lub nieodpłatnego świadczenia w wysokości odsetek? Jeśli tak to jak spółka ma ustalić wysokość tychże odsetek i/lub świadczeń nieodpłatnych aby doliczyć je do przychodu spółki? /pytanie oznaczone we wniosku Nr 4-zdarzenie przyszłe/
 
IBPBI/2/423-664/12/CzP Czy w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki (z 6.200.000 zł do kwoty 2.200.000 zł) poprzez umorzenie dobrowolne 8.000 udziałów po wartości nominalnej 500 zł każdy o łącznej wartości nominalnej 4.000.000 zł przysługujących wspólnikowi R. H. poprzez zwrot wpłat dokonanych na kapitał powoduje jakiekolwiek skutki, obowiązki Spółki jako osoby prawnej podatnika i/lub płatnika, w tym m.in. w szczególności: czy powstaje w Spółce przychód, dochód, koszt lub jakikolwiek inny tytuł rodzący po stronie Spółki obowiązki podatkowe jako płatnika lub podatnika zarówno w 2011 jak też w 2012 roku? /pytanie oznaczone we wniosku Nr 1/
Czy w związku z umorzeniem udziałów po wartości nominalnej 500 zł każdy powstanie w Spółce dochód z jakiegokolwiek tytułu rodzący skutki podatkowe po stronie spółki jako podatnika i/lub płatnika? /pytanie oznaczone we wniosku Nr 2/
Czy w opisanej sytuacji w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych powstaną jakikolwiek skutki i obowiązki podatkowe związane z umorzeniem udziałów, zwrotem wpłat Wspólnikowi, jak też związane z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki? /pytanie oznaczone we wniosku nr 5 – w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych/

Wskaźniki gospodarcze