Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 14 września 2012 r.
 
IBPBI/2/423-1422/11/AP Czy dla Podatnika dokonującego zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością/akcji spółki akcyjnej powstałej z przekształcenia spółki osobowej w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym kosztem uzyskania przychodu będzie wartość nominalna zbywanych udziałów/akcji?
 
IBPBI/2/423-1507/11/SD Czy określenie wkładów w Spółce Komandytowej na poziomie dotychczasowego kapitału zakładowego pomniejszonego o pozycję bilansową „Kapitał z rozliczenia połączenia”, będzie miało wpływ na wartość początkową aktywów ustaloną dla celów amortyzacji podatkowej w Spółce Komandytowej w wysokości ich wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przez Spółkę A (podmiot przekształcony)?
 
IBPBI/2/423-1509/11/BG w zakresie ustalenia czy nadwyżka wartości rynkowej wnoszonego wkładu niepieniężnego (aportu) z dnia wniesienia, ponad wartość nominalną wydanych przez Wnioskodawcę udziałów, przekazana na fundusz (kapitał) zapasowy Wnioskodawcy, nie będzie skutkowała dla Wnioskodawcy powstaniem przychodu podatkowego w wysokości tej nadwyżki
 
IBPBI/2/423-1510/11/BG w zakresie ustalenia czy wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części do spółki komandytowo - akcyjnej będzie skutkowało powstaniem u Wnioskodawcy przychodu
 
IBPBI/2/423-1522/11/AP Czy przychód z tytułu skapitalizowanych odsetek powstaje w momencie kapitalizacji czy dopiero w momencie faktycznej zapłaty odsetek?Jak powinien postąpić Wnioskodawca, jeżeli Jego dotychczasowe postępowanie opisane w stanie faktycznym okazałoby się nieprawidłowe?
 
IBPBI/2/423-1523/11/CzP „Czy w wyniku przekazania przez Spółkę na rzecz Wnioskodawcy środków pieniężnych wskutek zmniejszenia udziału kapitałowego przysługującego Wnioskodawcy w majątku Spółki, w części odpowiadającej wartości wkładu wniesionego do Spółki wynikającego z umowy Spółki, powstanie po stronie Wnioskodawcy dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?”
 
IBPBI/2/423-425/12/MS Czy odsetki płatne przez Uczestników, w związku z realizacją Umowy, nie podlegają ograniczeniom wynikającym z przepisów o niedostatecznej kapitalizacji, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy CIT?
 
ITPB3/423-503/11/PS Dotyczy zasad zaliczania nieściągalnych wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów (w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisu aktualizującego przy jednoczesnym zawarciu umowy o przewłaszczenie na zabezpieczenie).
 
IBPBI/2/423-468/12/MS Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego Spółka spełnia warunki do zastosowania ulgi, o której mowa w art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a zatem czy będzie miała prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania 50% za 2011 wydatków poniesionych w latach 2010-2011 na nabycie oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego S, a jeśli wielkość odliczenia przekroczy kwotę dochodu wykazanego w 2011, wówczas będzie uprawiona do odliczenia pozostałej kwoty w rozliczeniach z tytułu podatku dochodowego za lata 2012-2014?
 
IBPBI/2/423-847/12/MS Czy w ramach realizacji Umowy, należy zidentyfikować transakcję, podlegającą obowiązkowi dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy CIT?
 
ITPB3/423-524/11/PS Dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej wartości inwestycji w obcych środkach trwałych.
 
ITPB3/423-496/11/AM 1. Czy odsetki wypłacane przez Spółkę za korzystanie ze środków pieniężnych w ramach umowy cash poolingu podlegają w Polsce opodatkowaniu u źródła?
2. Czyli, jeśli Spółka wypłaca środki dla spółki włoskiej, to powinna zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 11 ust. 1-3 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Włoskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania pobrać podatek u źródła, i jeśli tak, to w jakiej wysokości?
 
ITPB/423-483c/11/AM Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci Środków Trwałych do Spółki Cypryjskiej strata powstała w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych Środków Trwałych będzie stanowiła dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPTPB3/423-218/12-2/PM Czy w przypadku sprzedaży udziałów w spółce kapitałowej z siedzibą na Cyprze, nabytych uprzednio w drodze wymiany udziałów, koszty uzyskania przychodów należy ustalić zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8d ustawy o PDOP, a w konsekwencji zgodnie z treścią tego przepisu, według normy zawartej w art. 15 ust. 1k ustawy o PDOP, tj. w wysokości nominalnej wartości udziałów objętych w Spółkach Nieruchomościowych?
 
IPTPB3/423-227/12-4/PM Czy Wnioskodawca prawidłowo zakwalifikował, na podstawie art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kwotę poniesionej leasingowej opłaty wstępnej jako pośredni koszt uzyskania przychodów, potrącalny jednorazowo w pełnej wysokości w dacie poniesienia.
 
IPTPB3/423-193/12-2/MF Czy, w przypadku wynagrodzenia za licencje na programy komputerowe oraz systemy komputerowe wypłacanego przez Wnioskodawcę na rzecz podatnika - rezydenta francuskiego, Wnioskodawca powinien pobierać jako płatnik podatek u źródła?
 
IPTPB3/423-193/12-3/MF Czy wynagrodzenia roczne z tytułu umów IPLA i MBA za użytkowania patentów, know-how i znaku towarowego, wypłacane na rzecz podmiotu będącego francuskim rezydentem podatkowym przez Wnioskodawcę, skalkulowane jako procent od skonsolidowanych obrotów netto grupy, na czele której stoi Wnioskodawca, powinny być zaliczane do bieżących kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy, jako pośrednie koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a tym samym powinny być potrącalne w dacie ich poniesienia?
 
IPTPB3/423-199/12-2/MF Czy Wspólnota może skorzystać ze zwolnienia od opodatkowania dochodu na mocy przepisu art.17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB5/423-324/12-4/RS Czy do ustalania różnic kursowych przy wpływach/wypływach walut na oba rachunki walutowe (zagraniczny i krajowy) Spółka powinna przyjąć średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień wpływu/wypływu waluty?
 
IPPB5/423-320/12-5/RS Czy przychód uzyskiwany przez Wnioskodawcę z tytułu udziału w SKA w charakterze akcjonariusza będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB5/423-384/12-6/RS Czy wydatki na artykuły spożywcze (z wyłączeniem napojów alkoholowych) ponoszone przez Spółkę w celu poczęstunku zaproszonych osób podczas spotkań promocyjnych produktów leczniczych, wyrobów medycznych lub dermoceutyków mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB5/423-294/12-4/RS Należy stwierdzić, iż w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym nie dojdzie do sytuacji wystąpienia nieodpłatnego świadczenia. Nie znajdzie zatem zastosowania cytowany wyżej przepis art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W świetle powyższych przepisów, należy uznać, iż Wnioskodawcy przysługuje prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej przedmiotowych środków trwałych (m. in. na wózków ręcznych i elektrycznych do zbioru pomidorów, plastikowych skrzynek do zbioru oraz plastikowych europalet) od części, która została pokryta ze środków własnych Spółki również w okresie, w który na podstawie umowy udostępnienia z tych środków trwałych nieodpłatnie korzystają członkowie ww. Grupy Producentów.
 
IPPB5/423-379/12-4/RS Należy stwierdzić, iż koszty sponsoringu (równoważna wartość świadczeń) ponoszone na podstawie umowy sponsoringowej stanowią koszty uzyskania przychodu.
 
IPPB5/423-427/12-2/RS Spółka będzie uprawniona do zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku ze świadczeniem kompleksowej usługi na rzecz Zleceniodawcy (D.) związanej z opracowaniem, zorganizowaniem oraz obsługą obszarów dla gości - widzów meczów piłkarskich
 
IPPB5/423-313/12-4/RS 1. Czy Spółka jest zobowiązana do składania informacji podatnika do ustalania należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT-ST oraz informacji o zakładach (oddziałach) CIT-ST/A? 2. Czy, przy założeniu, że opisany stan faktyczny w przyszłości nie ulegnie zmianie, Spółka będzie zobowiązana do składania informacji podatnika do ustalania należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT-ST oraz informacji o zakładach (oddziałach) CIT-ST/A?
 
IPPB5/423-321/12-5/RS Czy przychód uzyskiwany przez Wnioskodawcę z tytułu udziału w SKA w charakterze akcjonariusza będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB3/423-95/12-4/AO Czy wydatek na zakup doładowań kart telefonicznych dla pracowników można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu Spółki?
 
ILPB3/423-95/12-5/AO Czy wydatek na zakup doładowań kart telefonicznych dla pracowników można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu Spółki?
 
IPTPB3/423-200/12-2/PM Czy w opisanym zdarzeniu Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów niedobory w stanie magazynowym powstałe na skutek zagubienia, uszkodzenia lub kradzieży towarów?
 
ILPB3/423-552/11-4/JG Czy wydatki, o których mowa powyżej, tj. wypłata pracownikom premii prywatyzacyjnej w kwocie 1.892.000,00 zł wraz z naliczonymi składkami na ubezpieczenia społeczne w kwocie 342.318,80 zł poniesione i wypłacone przez Spółkę, zaliczyć można do kosztów uzyskania przychodów, w świetle zapisów art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPTPB3/423-200/12-3/PM Czy prawidłowy jest sposób rozpoznania w podatku dochodowym od osób prawnych u Wnioskodawcy kwot uzyskanych od zarządzającego magazynem z tytułu niedoborów inwentaryzacyjnych spowodowanych przez Firmę logistyczną (obciążenie) jako przychodów na postawie art. 12 ust. 1 UPDOP, oraz odpowiednio kwot zapłaconych do Firmy logistycznej z tytułu nadwyżek inwentaryzacyjnych w towarach (uznanie), za które uprzednio obciążono Firmę logistyczną z powodu ich utraty (okoliczności jw.), jako kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 UPDOP, na podstawie wystawionej przez Wnioskodawcę noty obciążeniowo - uznaniowej wobec zarządzającego magazynem?
 
IPTPB3/423-201/12-2/MF Czy wydatki (zapłacone odsetki, opłaty manipulacyjne, prowizje i inne podobne koszty) poniesione na pozyskanie i obsługę kredytu lub pożyczki zaciągniętej przez Spółkę w przedstawionym stanie faktycznym, w kwocie pozwalającej Spółce na wykonanie zobowiązań wobec wspólników z tytułu wypłaty dywidendy oraz jednoczesne pokrycie bieżących zobowiązań i kontynuowanie realizowanych projektów inwestycyjnych bez utraty płynności finansowej, będą stanowiły dla Spółki koszt uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 
ILPB4/423-448/11-2/MC Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym otrzymanie przez Spółkę pożyczki od NFOŚiGW na wspomnianych powyżej warunkach nie spowoduje powstania po stronie Spółki przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń itp. w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB3/423-544/11-2/MM W którym momencie Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód z tytułu opłat pobranych za nielegalny pobór energii?
 
ILPB4/423-447/11-2/ŁM Czy małą organizację pozarządową - organizację pożytku publicznego prowadzącą wyłącznie działalność statutową powinno się traktować tak samo jak małego podatnika?
 
ILPB3/423-586/11-3/EK Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na organizację posiedzeń Rady Nadzorczej.
 
ILPB3/423-544/11-3/MM W którym momencie Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód z tytułu opłat pobranych za nielegalny pobór energii?
 
ILPB4/423-438/11-5/MC 1. Czy Spółka jest zobowiązana do naliczenia 5% podatku u źródła z tytułu zapłaty odsetek?
2. Jeżeli Spółka jest zobowiązana do naliczenia podatku u źródła, to jaki moment należy uznać za zapłatę odsetek przez Spółkę oraz co będzie podstawą do naliczenia podatku u źródła, skoro odsetki zapłacono w pełnej wysokości?
 
IPTPB3/423-175/12-9/IR Czy składki ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych płaconych przez pracodawcę, a także Fundusz Pracy i FGŚP z tytułu nagrody rocznej za rok 2009, 2010, 2011 sfinansowane przez Wnioskodawcę i zapłacone zgodnie z przepisami od dodatkowego wynagrodzenia rocznego są kosztem roku, w którym zaksięgowano dodatkowe wynagrodzenie roczne, czy kosztem roku, w którym zostały opłacone zgodnie z art. 15 ust. 4h ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPTPB3/423-175/12-8/IR Do kosztów którego roku podatkowo należy zaliczyć nagrodę roczną za rok 2010? Spółka zaliczyła je do kosztów podatkowych roku 2011. Czy z tego tytułu Spółka powinna dokonać korekty zeznania podatkowego CIT-8 za rok 2010 i wystąpić o stwierdzenie nadpłaty za rok 2010?
 
IPTPB3/423-175/12-7/IR Czy Spółka powinna zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów roku 2009 nagrody roczne za 2008 rok i 2009 rok i dokonać korekty zeznania podatkowego CIT-8 za 2009 rok występując z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2009?
 
IPTPB3/423-175/12-6/IR Do kosztów którego roku podatkowo należy zaliczyć nagrodę roczną za rok 2011, która została rachunkowo zaksięgowana w grudniu 2011 r. ? Spółka zaliczyła je do kosztów podatkowych roku 2012. Czy z tego tytułu Spółka powinna dokonać korekty zeznania podatkowego CIT-8 za rok 2011?
 
ILPB3/423-580/11-3/MM Czy całość dochodu wygenerowanego przez Spółkę na terenie SSE, w ramach limitu określonego przez Rozporządzenie, zarówno (I) w oparciu o stare środki produkcji istniejące w Spółce przed włączeniem Jej do SSE i przed uzyskaniem przez Spółkę Zezwolenia, jak również (II) w oparciu o nowe środki produkcji wytworzone lub nabyte przez Spółkę w ramach realizacji nowej inwestycji, o ile dochód ten pochodził będzie z działalności wskazanej w Zezwoleniu podlega zwolnieniu podatkowemu wynikającemu z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)?
 
ILPB3/423-579/11-3/MM Czy Spółka nabędzie prawo korzystania ze zwolnienia w miesiącu następującym po miesiącu, w którym Spółka spełni jednocześnie warunek poniesienia wydatków inwestycyjnych i warunek poziomu zatrudnienia, określone dla pierwszego etapu, do wyczerpania dopuszczalnej wielkości pomocy wynikającej z poniesionych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą i intensywności obowiązującej regionie, w którym była realizowana inwestycja?
 
ILPB3/423-564/11-4/MM Czy dokonany przez Spółkę odpis aktualizujący prawidłowo został uznany za koszt uzyskania przychodu?
 
ILPB4/423-26/12-3/MC 257804, 245727, 228726
 
ILPB3/423-76/12-2/AO Czy Spółka powyższe koszty może kwalifikować jako koszty uzyskania przychodu inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami?
 
ILPB3/423-76/12-3/AO Czy Spółka jest uprawniona do zaliczenia powyższych wydatków na przebudowę układu komunikacyjnego oraz sieci technicznych do kosztów uzyskania przychodów w momencie formalnego przekazania nakładów (protokół odbioru) na rzecz poszczególnych zarządców sieci?
 
IPTPB3/423-203/12-3/MF Czy Spółka prawidłowo przyjmuje, iż wydatki na nabycie usług prawniczych, mające na celu ochronę Jej istnienia, jak najszybsze zakończenie przedmiotowego konfliktu i wyjaśnienie sytuacji prawnej Spółki, a także odbudowę Jej wiarygodności biznesowej oraz umożliwienie sprawnego prowadzenia przez Nią działalności gospodarczej poprzez przywrócenie zdolności do podejmowania przez Nią istotnych decyzji, stanowią koszty uzyskania przychodów Spółki na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych (inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami), związane z zachowaniem oraz zabezpieczeniem źródła przychodów, potrącalne w dacie ich poniesienia, tj. w dniu, w którym ujęto dany koszt w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury VAT?
 
IPTPB3/423-203/12-2/MF Czy Spółka prawidłowo przyjmuje, iż wydatki na nabycie usług prawniczych, mające na celu ochronę Jej istnienia, jak najszybsze zakończenie przedmiotowego konfliktu i wyjaśnienie sytuacji prawnej Spółki, a także odbudowę Jej wiarygodności biznesowej oraz umożliwienie sprawnego prowadzenia przez Nią działalności gospodarczej poprzez przywrócenie zdolności do podejmowania przez Nią istotnych decyzji, stanowią koszty uzyskania przychodów Spółki na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych (inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami), związane z zachowaniem oraz zabezpieczeniem źródła przychodów, potrącalne w dacie ich poniesienia, tj. w dniu, w którym ujęto dany koszt w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury VAT?

Wskaźniki gospodarcze