Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 18 września 2012 r.
 
ITPB3/423-22a/12/PS W zakresie sposobu zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów pierwszej raty leasingowej związanej z zawartą umową leasingową.
 
IPPB5/423-341/12-3/JC 1. Czy transfery gotówki dokonywane w ramach systemu Cash Pool oparte o wspólną odpowiedzialność wynikającą z poręczeń Uczestników i subrogacji (wstępowania w prawa wierzyciela) podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?2. Czy dokonywane spłaty w ramach Systemu Cash Pool przez jej Uczestników oparte o wspólną odpowiedzialność wynikającą z poręczeń Uczestników i subrogacji podlegają pod przepisy o cienkiej kapitalizacji określone w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB5/423-504/12-2/PS Czy ponoszone przez Spółkę wydatki na czynsz najmu samochodów osobowych stanowią wydatki „z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika”, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 51 Ustawy o CIT?
 
IPPB5/423-421/12-2/DG 1. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Pion Działalności Deweloperskiej przenoszony w procesie podziału przez wydzielenie do Spółki Przejmującej stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP? 2. Czy dla Spółki Przejmującej operacja podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie będzie neutralna podatkowo w podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: PDOP), w szczególności po jej stronie nie powstanie dochód do opodatkowania z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w wysokości nadwyżki wartości majątku potencjalnie uzyskanej w ramach podziału ponad wartość udziałów (akcji) przyznanych akcjonariuszom Spółki Dzielonej (jeśli taka nadwyżka się zmaterializuje) zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 ustawy o PDOP? 3. Czy odsetki od kredytu zaciągniętego przez Spółkę Dzieloną wchodzącego w skład przejmowanej przez Spółkę Przejmującą w ramach podziału zorganizowanej części przedsiębiorstwa będą stanowiły dla Spółki Przejmującej koszt uzyskania przychodów w momencie dokonania ich zapłaty? 4. Czy Spółka Przejmująca będzie zobowiązana do dokonywania korekt podatku naliczonego, w zakresie przejętych aktywów (w tym: środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, gruntów oraz praw wieczystego użytkowania) w ramach podziału przez wydzielenie, jeśli uzyskane aktywa będą w dalszym ciągu przeznaczone wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych? 5. Czy w opisanej sytuacji przyjęcie w ramach podziału przez wydzielenie przez Spółkę Przejmującą zorganizowanej części przedsiębiorstwa w formie Pionu Działalności Deweloperskiej nie będzie opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
 
IPPB3/423-328/12-2/PK1 Czy Spółka ma prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wypłacane na rzecz klientów odszkodowania z tytułu kradzieży towaru będącego przedmiotem T portu, zarówno w przypadku, gdy T port został zorganizowany za pomocą giełdy oraz w przypadku gdy T port jest organizowany po kontakcie ze strony potencjalnego przewoźnika?
 
IPPB3/423-318/12-4/AG 1. Czy przekształcenie D z C (spółdzielnia) na B.V. (spółka z o.o.) jest dla Spółki neutralne z punktu widzenia podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce, tj. zdarzenie to nie będzie skutkować powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu jak również kosztu uzyskania przychodów?2. W jakiej wysokości należy ustalić koszt uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia w przyszłości udziałów w D (po przekształceniu w B.V.)?
 
IPPB3/423-291/12-2/MS Czy wygaśnięcie zobowiązania wobec Najemcy na zasadzie § 6 pkt 6 i 7 łączącej strony Umowy powoduje u Wynajmującego przychód do opodatkowania?
 
IPPB3/423-290/12-2/MS Czy istnieją prawne przeszkody z punktu widzenia ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o rachunkowości uniemożliwiające stosowanie metody ewidencji towarów i materiałów polegającej na odpisywaniu ich w koszty w momencie zakupu i korygowanie o wartość stanów magazynowych na koniec roku? Czy fakt wyboru formy opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych ma znaczenie w tej sytuacji dopuszcza lub zabrania stosowania w/w metody?
 
IPPB3/423-302/12-2/DP 1. Czy odsetki od finansowania (pożyczek, kredytów) przeznaczonego na objęcie lub zakup udziałów lub akcji stanowią co do zasady kup w dacie zapłaty, a nie w dacie zbycia udziałów lub akcji?2. Czy E może zakwalifikować do kup, według Proporcji, wydatki na zapłatę odsetek od finansowania (np. kredytów/pożyczek), jeżeli część tego finansowania została przeznaczona na zakup udziałów lub akcji w polskich spółkach kapitałowych, a Spółka nie jest w stanie ustalić w jakiej części nabycie udziałów/akcji zostało sfinansowane ze środków własnych Spółki, a w jakiej z uzyskanego finansowania zewnętrznego (np. pożyczek lub kredytów)? Pytanie dotyczy również sytuacji, kiedy Proporcja przychodu, z którego dochód podlega pdop, w przychodach ogółem wynosi 100% i w związku z tym Spółka zalicza wszystkie Koszty wspólne (w tym wydatki na zapłacone odsetki od finansowania nabycia udziałów), które mogą być zakwalifikowane jako koszt podatkowy, do kup.3. Czy odsetki od kredytu lub pożyczki przeznaczonej wyłącznie na zakup (objęcie) udziałów albo akcji w polskich spółkach kapitałowych będą stanowić w dacie zapłaty kup rozliczany Proporcją?
 
IPPB3/423-311/12-2/DP 1. Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, przeniesienie własności Nieruchomości przez Spółkę na rzecz wspólnika Spółki z tytułu wynagrodzenia należnego za przymusowe (albo automatyczne) umorzenie udziałów Spółki nie powoduje powstania przychodu w podatku CIT po stronie Spółki ?2. Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, prze niesienie własności Nieruchomości przez Spółkę na rzecz wspólnika z tytułu wynagrodzenia należnego za przymusowe (albo automatyczne) umorzenie udziałów Spółki stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT?3. Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku w takim przypadku na Spółce nie będą ciążyć obowiązki płatnika w podatku PIT, tak długo jak wartość udziałów Spółki z dnia darowizny nie będzie większa niż wartość udziałów Spółki z dnia umorzenia?
 
IPPB3/423-289/12-2/PK1 Czy wypłacona Wykonawcy kwota odszkodowania w wysokości 3.120.000,00 zł jest kosztem uzyskania przychodów dla Spółki?
 
IPPB3/423-303/12-2/MS Czy przychody osiągnięte przez wnioskodawcę w związku z oprocentowaniem lokat nocnych tzw. overnight będą podlegać zaliczeniu do dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i czy w związku z tym będą korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa wart. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT?
 
IPPB5/423-498/12-2/PS 1. Czy Wnioskodawca jako akcjonariusz SKA będący osobą prawną z siedzibą na Cyprze i będący rezydentem cypryjskim będzie posiadał zakład w Polsce w rozumieniu uCIT i Umowy? 2. Czy zysk(i) wypłacane Wnioskodawcy przez SKA powinny podlegać opodatkowaniu na terytorium Cypru i nie powinny podlegać opodatkowaniu na terytorium Polski?
 
IPPB3/423-298/12-4/EŻ Czy Wnioskodawca jako leasingodawca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów pełną wysokość składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, w tym w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20 000 euro w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia, a zatem bez ograniczeń, o których mowa wart. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy o pdop?
 
IPPB3/423-295/12-2/EŻ W jaki sposób Bank powinien rozpoznać przychody i koszty podatkowe związane ze świadczeniem przez Bank usług na podstawie Umowy?
 
IPPB3/423-314/12-2/MS 1. Czy pojęcie wartość zadłużenia o którym mowa w art.16 ust.1 pkt 60 i 61 ustawy odnosi się wyłącznie do instrumentów finansowych rozumianych jako pożyczka zgodnie z art.16 ust 7b czy też rozumiane jest jako zadłużenie wynikające z umowy pożyczki i pozostałych zobowiązań handlowych wobec pozostałych podmiotów powiązanych?2. Czy do wysokości zadłużenia na dzień spłaty odsetek należy wliczyć wartość spłaconych w tym dniu odsetek?3. Czy odsetki spłacone do spółki grupy - C NV są odsetkami, które biorą udział w liczeniu cienkiej kapitalizacji?
 
IPPB3/423-310/12-4/KK Czy wynagrodzenie wypłacane przez Bank na rzecz Pośredników stanowi tzw. „koszty pośrednie” (tj. koszty inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami), dotyczące wyłącznie roku podatkowego, w którym zostały poniesione, a co za tym idzie, Bank jest uprawniony do zaliczania wynagrodzenia płaconego Pośrednikom w całości do kosztów uzyskania przychodów w dacie jego poniesienia, zgodnie z art. 15 ust. 4d-4e ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.00.54.654 ze zm.) <dalej: ustawa pdop>?
 
IPPB5/423-224/12-4/JC Czy w związku z zawarciem Umowy Spółka jako Uczestnik będzie zobowiązana do sporządzenia dokumentacji cen transferowych, o której mowa w art. 9a ustawy o PDOP?
 
IPPB5/423-399/12-4/PS Czy Uposiada stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium kraju? Czy Ujest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych na terytorium kraju?
 
IPPB3/423-319/12-2/EŻ W którym momencie kapitalizacja odsetek naliczonych na pożyczkach z tytułu których Spółka jest dłużnikiem, powodować będzie po stronie Spółki powstanie kosztów uzyskania przychodów w wysokości skapitalizowanych odsetek?
 
IPPB5/423-470/12-2/PS Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego i prawnego SPÓŁKA objęta jest ograniczonym obowiązkiem podatkowym w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011, nr 74, poz. 397 z późn. zm.) — zwanej dalej ustawą o CIT, w związku z tym wypłacone za wynajem „spółce niemieckiej” wynagrodzenie należy stosownie do udziału kapitałowego SPÓŁKI w ”spółce niemieckiej” opodatkować podatkiem dochodowym od osób prawnych wg zasad określonych w art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o CIT? Czy w świetle przedstawionego stanu przyszłego i prawnego SPÓŁKA będzie objęta ograniczonym obowiązkiem podatkowym w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o CIT — i w związku z tym wypłacone za wynajem „spółce niemieckiej” wynagrodzenie należy stosownie do udziału kapitałowego SPÓŁKI w „spółce niemieckiej” opodatkować podatkiem dochodowym od osób prawnych wg zasad określonych w art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o CIT? Zdaniem SPÓŁKI SPÓŁKA w świetle przedstawionego stanu faktycznego i prawnego objęta jest ograniczonym obowiązkiem podatkowym w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o CIT i w związku z tym wypłacone za wynajem „spółce niemieckiej” wynagrodzenie należy stosownie do udziału kapitałowego SPÓŁKI w „spółce niemieckiej” opodatkować podatkiem dochodowym od osób prawnych wg zasad określonych w art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o CIT. Zdaniem SPÓŁKI SPÓŁKA w świetle przedstawionego stanu przyszłego i prawnego będzie objęta ograniczonym obowiązkiem podatkowym w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o CIT i w związku z tym wypłacone za wynajem „spółce niemieckiej” wynagrodzenie należy stosownie do udziału kapitałowego SPÓŁKI w „spółce niemieckiej” opodatkować podatkiem dochodowym od osób prawnych wg zasad określonych w art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o CIT.
 
IPPB3/423-439/09-5/12/S/DP Czy art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ma zastosowanie do niepodzielonych zysków przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością osiągniętych przed dniem 1 stycznia 2009 r.? W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie: W jakiej wartości należy ustalić dochód stanowiący wartość niepodzielonych zysków przekształconej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki przekształcanej) na dzień przekształcenia?
 
IPTPB3/423-173/12-6/IR Czy różnica pomiędzy należnością z tytułu sprzedaży w walucie EURO i przeliczoną na PLN po kursie średnim NBP z dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania przychodu, a kwotą faktycznie otrzymaną na rachunek Spółki w PLN (stanowiącą równowartość uzgodnionej z kontrahentem płatności dokonanej przez niego z jego rachunku w walucie EURO stanowi przychód lub koszt uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zgodnie z art. 12 ust. 2 i art. 15a ?
 
IPPB5/423-333/12-2/JC utworzeniem podatkowej grupy kapitałowej
 
IPPB5/423-424/12-6/JC Wydatki na zakup napojów oraz usług gastronomicznych (koszty obiadu oraz koszty poczęstunku w ramach przerwy kawowej) podawanych w trakcie spotkania promocyjnego, są kosztami reprezentacji, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i jako takie nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów. Poniesione przez Spółkę koszty wynajmu sali, koszty noclegu autora lub edukatora (jeżeli konferencja odbywa się z dala od jego miejsca zamieszkania), koszty dojazdu na konferencję autora lub edukatora uczestniczącego w spotkaniu spełniają warunki zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ww. ustawy.
 
IPPB5/423-225/12-2/JC Czy w związku ze spłatą przez Wnioskodawcę salda ujemnego Rachunku innego Posiadacza Rachunku (Lidera), bądź spłatą na rzecz Wnioskodawcy salda ujemnego przez Posiadacza Rachunku (Lidera), odsetki naliczone przez Bank od wierzytelności nabytych przez Wnioskodawcę lub Lidera (Posiadacza Rachunku), w wyniku subrogacji ustawowej w rozumieniu art. 518 § 1 pkt 1 KC, będą stanowić dla Wnioskodawcy odpowiednio (a) przychód bądź (b) koszt uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów ustawy o PDOP?
 
IPPB5/423-335/12-4/JC Czy w przypadku dokonania połączenia w drodze przejęcia jednej z trzech spółek tworzących PGK przez spółkę dominującą P., PGK traci status podatnika PDOP?
 
IPPB5/423-228/12-2/JC Czy w związku ze spłatą przez Wnioskodawcę salda ujemnego Rachunku innego Posiadacza Rachunku (Lidera), bądź spłatą na rzecz Wnioskodawcy salda ujemnego przez Posiadacza Rachunku (Lidera), odsetki naliczone przez Bank od wierzytelności nabytych przez Wnioskodawcę lub Lidera (Posiadacza Rachunku), w wyniku subrogacji ustawowej w rozumieniu art. 518 § 1 pkt 1 KC, będą stanowić dla Wnioskodawcy odpowiednio (a) przychód bądź (b) koszt uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów ustawy o PDOP?
 
IPPB5/423-310/12-2/JC Darowizna, jaka będzie dokonana na rzecz Obdarowanej przez Darczyńcę, które to spółki wchodzą w skład P., będzie stanowić przychód u Obdarowanej otrzymującej darowiznę, który jako element składowy dochodu albo straty Obdarowanej, powinien zostać uwzględniony w rozliczeniu CIT P. jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w momencie zawarcia ww. umowy.
 
IPPB5/423-221/12-4/JC Czy odsetki wypłacane w ramach Systemu nie będą podlegały przepisom art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zm.; dalej: ustawa pdop)?
 
IPPB5/423-226/12-4/JC Czy odsetki płatne przez Wnioskodawcę, za pośrednictwem Banku, na rzecz Uczestników i Lidera struktury cash-pooling’u podlegają ograniczeniom wynikającej z przepisów o niedostatecznej kapitalizacji, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o PDOP?
 
IPPB5/423-220/12-4/JC Czy odsetki wypłacane w ramach Systemu nie będą podlegały przepisom art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zm.; dalej: ustawa pdop)?
 
IPPB5/423-227/12-4/JC Czy odsetki płatne przez Wnioskodawcę, za pośrednictwem Banku, na rzecz Uczestników i Lidera struktury cash-pooling’u podlegają ograniczeniom wynikającej z przepisów o niedostatecznej kapitalizacji, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o PDOP?
 
IPPB5/423-229/12-4/JC Czy w związku z zawarciem Umowy Spółka jako Uczestnik będzie zobowiązana do sporządzenia dokumentacji cen transferowych, o której mowa w art. 9a ustawy o PDOP?
 
IPPB5/423-222/12-4/JC Czy na Spółce spoczywał będzie obowiązek dokumentacyjny wynikający z art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r.?
 
IPPB5/423-351/12-4/JC 1. Czy darowizna, dokonana w ramach PGK, będzie u Spółki Zależnej przekazującej darowiznę stanowić pośredni koszt podatkowy potrącalny w dacie poniesienia, tj. w momencie zawarcia notarialnej umowy darowizny, który to koszt jako element składowy dochodu albo straty Spółki Zależnej powinien zostać uwzględniony w rozliczeniu CIT Podatkowej Grupy Kapitałowej przez Spółkę Dominującą zobowiązaną do obliczenia podatku w PGK na podstawie art. la ust. 7 UPDOP?2. Czy darowizna, dokonana w ramach PGK, na rzecz Spółki Dominującej przez Spółkę Zależną, będzie stanowić w momencie zawarcia notarialnej umowy darowizny przychód u Spółki Dominującej otrzymującej darowiznę?3. Czy dzień rozwiązania Spółki Zależnej, czyli dzień w który spółka zostanie wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego, będzie równocześnie dniem w którym nastąpi naruszenie warunków istnienia PGK i tym samym będzie to ostatni dzień roku podatkowego PGK?
 
IPPB5/423-223/12-4/JC Czy na Spółce spoczywał będzie obowiązek dokumentacyjny wynikający z art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r.?
 
IPPB5/423-468/12-2/JC Czy wydatki Spółki na nabycie usług cateringowych, kawę, herbatę, ciastka, w związku z wyżej opisanym stanem faktycznym stanowią koszty uzyskania przychodów w myśl art. 15 ust. 1 updop?
 
IPPB5/423-408/12-4/JC Czy Spółka będzie mogła zastosować odpowiednie postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w stosunku do odsetek wypłacanych na rzecz Pool Leadera jako podmiotu uprawnionego w przypadku przedstawienia przez niego odpowiedniego certyfikatu rezydencji podatkowej?
 
IPPB5/423-393/12-4/JC Czy Spółka będzie mogła zastosować odpowiednie postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w stosunku do odsetek wypłacanych na rzecz Pool Leadera jako podmiotu uprawnionego w przypadku przedstawienia przez niego odpowiedniego certyfikatu rezydencji podatkowej?
 
IPPB5/423-392/12-2/JC Czy Spółka będzie mogła zastosować odpowiednie postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w stosunku do odsetek wypłacanych na rzecz Kontrahenta jako podmiotu uprawnionego, w przypadku przedstawienia przez niego odpowiedniego certyfikatu rezydencji?
 
IPPB5/423-429/12-4/JC Czy wydatki poniesione przez Wnioskodawcę w związku z organizacją spotkania w nowym Zakładzie mogą zostać zaliczone w całości do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy?
 
IPPB5/423-414/12-2/JC Czy Spółka będzie mogła zastosować odpowiednie postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Rzeczpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w stosunku do odsetek wypłacanych na rzecz Kontrahenta jako podmiotu uprawnionego, w przypadku przedstawienia przez niego odpowiedniego certyfikatu rezydencji?
 
IPPB5/423-460/12-2/JC Czy wydatki Wnioskodawcy związane z Wyjazdami Dziennikarzy będą stanowić koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy?
 
IPTPB3/423-165/11-5/12-S/KJ Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego, Wnioskodawcy, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw, przysługuje prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, do dnia 28 maja 2017 r., tj. do ostatniego dnia obowiązywania zezwolenia wydanego Spółce, pod warunkiem, iż Spółka nie wyczerpie wcześniej (przed dniem 28 maja 2017 r.) dopuszczalnej pomocy publicznej o charakterze regionalnym, przyznanej jej w związku z inwestycją w specjalnej strefie ekonomicznej, stosownie do postanowień § 5 ust. 1 rozporządzenia z dnia 27 października 2006 r. w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej (w brzmieniu ustalonym na dzień 31 grudnia 2006 r.)?
 
IPTPB3/423-192/12-5/IR Czy cały dochód uzyskiwany przez Spółkę z działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej zgodnie z posiadanym Zezwoleniem, polegającej na produkcji, regeneracji form i stempli służących do produkcji płytek ceramicznych, który oprócz czynności wykonywanych na terenie strefy wymaga również fizycznego wykonania części usług u nabywcy, w tym także poza granicami kraju (np. montaż formy na prasie, uruchomienie formy w trybie testowym, uruchomienie formy z właściwie zadanymi parametrami technicznymi, rozruch technologiczny) czyli poza terenem strefy, korzysta ze zwolnienia określonego w art. 17 ust.1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPTPB3/423-213/12-2/MF Czy przychody ze źródeł wskazanych (w poz. 68 niniejszego wniosku) będą stanowiły przychody z działalności rolniczej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPTPB3/423-226/12-2/KJ Czy w przypadku zapłaty przez Spółkę odsetek do Pool Leadera w ramach planowanego uczestnictwa w Systemie Cash pooling na mocy art. 11 ustawy o unikaniu podwójnego opodatkowania w związku z art. 21 ust. 2 oraz art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, płatności te nie będą podlegać w Polsce opodatkowaniu podatkiem u źródła, i w konsekwencji Spółka nie będzie zobowiązana do pobrania podatku u źródła w związku z dokonaniem przedmiotowych wypłat?
 
DD6/033/104/ZDA/12/DD-350 zwolnienie dochodu przeznaczonego na funkcjonowanie samorządu

Wskaźniki gospodarcze