Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 19 września 2012 r.
 
IPPB5/423-495/12-4/JC 1. Czy wydatki na organizację spotkań o charakterze szkoleniowo-integracyjnym z elementami zabawy/gry mającej na celu wytworzenie atmosfery sprzyjającej szkoleniu lub będącej elementem szkolenia, w którym uczestniczą pracownicy Spółki stanowią koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?2. Czy udział w imprezie szkoleniowo-integracyjnej stanowi dla pracownika przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IPPB5/423-375/12-4/JC Czy przy wypłacie na rzecz Lidera Odsetek od kwot środków pieniężnych udostępnionych Wnioskodawcy przez Lidera w ramach systemu cash poolingu Wnioskodawca jest obowiązany na podstawie Umowy PL-LUX do pobrania podatku u źródła w wysokości 10% kwoty Odsetek brutto należnych Liderowi jako rzeczywistemu odbiorcy tych Odsetek w rozumieniu art. 11 ust. 2 tejże umowy, pod warunkiem otrzymania od Lidera certyfikatu rezydencji wydanego przez właściwe władze podatkowe Luksemburga?
 
IPPB5/423-482/12-4/JC Czy koszty usług gastronomicznych poniesione w zakresie indywidualnych spotkań pracowników Spółki z partnerami biznesowymi (w szczególności z aptekami, hurtownikami i sieciami aptek), refakturowane na podstawie umowy o świadczenie usług, wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w zakresie przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego stanowią koszty uzyskania przychodów?2. Czy koszty usług gastronomicznych i artykułów spożywczych nabywanych w ramach i na potrzeby poczęstunku w trakcie organizowanych dla podmiotów zewnętrznych prezentacji produktów oferowanych przez Zleceniodawcę stanowią koszty uzyskania przychodów w świetle art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?3. Czy koszty usług gastronomicznych nabywanych w ramach organizowanych spotkań merytoryczno-zawodowych dla pracowników Wnioskodawcy oraz innych osób realizujących zadania promocyjno-reklamowe na rzecz Spółki stanowią koszty uzyskania przychodów w świetle art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB5/423-340/12-2/JC 1. Czy przy zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów Uczestnika odsetek wypłacanych w ramach systemu cash poolingu należy stosować ograniczenia wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 60 lub 61 CITU?2. Czy w opisanym stanie faktycznym Spółka obowiązana będzie do sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a CITU?3. Czy dla Uczestnika przychodami są kwoty wypłaconych im na rachunki bieżące odsetek, a kosztami uzyskania przychodów wydatki poniesione z tytułu odsetek zapłaconych od salda ujemnego na ich rachunkach bieżących oraz wydatki poniesione z tytułu opłat zapłaconych Bankowi za świadczone w ramach systemu cash poolingu usługi, natomiast pozostałe transfery środków finansowych w ramach systemu cash poolingu nie generują odpowiednio przychodów ani kosztów ich uzyskania na gruncie CITU?
 
IPPB5/423-307/12-4/JC Czy wydatki ponoszone przez Spółkę należy zakwalifikować jako koszt podatkowy w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:(i) w przypadku poczęstunku kontrahentów w siedzibie (innym miejscu prowadzenia działalności);(ii) w przypadku poczęstunku kontrahentów w restauracjach (nabycia usług gastronomicznych);(iii) w przypadku poczęstunku pracowników w miejscu pracy;(iv) w przypadku poczęstunku pracowników w restauracjach (zakup usług gastronomicznych).
 
IPPB5/423-459/12-2/RS 1. Czy ponoszone przez V. w trakcie budowy koszty promocji i reklamy sprzedawanych przez Spółkę produktów będą stanowiły w przypadku Spółki koszty bezpośrednie, o których mowa w art. 15 ust. 4, 4b i 4c ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych ( j. t. Dz. U. z 2011 roku Nr 74, poz. 397 ze zmianami)?2. Czy koszty finansowania procesu developerskiego pochodzącego ze źródeł zewnętrznych ponoszone przez V. będą stanowiły w przypadku Spółki koszty bezpośrednie, o których mowa w art. 15 ust. 4, 4b i 4c ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (j. t. Dz. U. z 2011 roku Nr 74, poz. 397 ze zmianami)?
 
IPPB5/423-448/12-2/AS Czy uzyskiwane przez Wnioskodawcę przychody z odpłatnego zbycia na rzecz osób trzecich certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez Fundusz podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB5/423-463/12-2/RS 1. Czy ponoszone przez R. w trakcie całego procesu inwestycyjnego koszty promocji i reklamy sprzedawanych przez Spółkę produktów będą stanowiły w przypadku Spółki koszty bezpośrednie, o których mowa w art. 15 ust. 4, 4b i 4c ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych ( j. t. Dz. U. z 2011 roku Nr 74, poz. 397 ze zmianami)?2. Czy koszty finansowania procesu developerskiego pochodzącego ze źródeł zewnętrznych ponoszone przez R. będą stanowiły w przypadku Spółki koszty bezpośrednie, o których mowa w art. 15 ust. 4, 4b i 4c ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (j. t. Dz. U. z 2011 roku Nr 74, poz. 397 ze zmianami)?
 
IPPB5/423-450/12-2/AS Czy uzyskany przez Wnioskodawcę przychód w wyniku likwidacji Funduszu będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce?
 
IPPB5/423-400/12-2/AS sposób definiowania opłat za użytkowanie oprogramowania komputerowego, dostęp do serwerów oraz przetwarzanie magazynowanie danych jako należności licencyjnych w oparciu o polsko-szwedzką umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania i w konsekwencji zasadności odprowadzania przez Spółkę jako płatnika zryczałtowanego podatku w wysokości 5% należności brutto w dniu wypłaty wynagrodzenie szwedzkiemu kontrahentowi
 
IPPB5/423-454/12-2/AS Czy uzyskiwane przez Wnioskodawcę przychody z tytułu wypłat bez wykupu certyfikatów będąpodlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce?
 
IPPB5/423-452/12-2/AS Czy uzyskiwane przez Wnioskodawcę przychody z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz (z umorzenia certyfikatów) będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce?
 
IPPB3/423-364/12-2/PK1 CIT- w zakresie określenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz innych składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki kapitałowej, a także wysokości kosztów uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży wyżej wskazanych składników majątkowych
 
IPPB3/423-387/12-2/PK1 CIT - w zakresie określenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz innych składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki kapitałowej, a także wysokości kosztów uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży wyżej wskazanych składników majątkowych
 
IPPB3/423-366/12-2/PK1 CIT - w zakresie określenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz innych składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki kapitałowej, a także wysokości kosztów uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży wyżej wskazanych składników majątkowych
 
IPPB3/423-389/12-2/PK1 CIT - w zakresie określenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz innych składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki kapitałowej, a także wysokości kosztów uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży wyżej wskazanych składników majątkowych
 
IPPB3/423-390/12-2/PK1 CIT - w zakresie określenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz innych składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki kapitałowej, a także wysokości kosztów uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży wyżej wskazanych składników majątkowych
 
ILPB3/423-551/11-2/MM Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie podatkowych skutków wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.
 
ILPB4/423-2/12-4/MC Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie uznania za odrębne wartości niematerialne i prawne oprogramowania i nowszej wersji oprogramowania oraz licencji na moduły.
 
ILPB4/423-2/12-5/MC Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych.
 
ILPb4/423-8/12-2/DS Czy w opisanym stanie faktycznym płatności, jakich dokonuje Spółka na rzecz spółki z Grupy za dzierżawę (korzystanie) z przedmiotowego łącza mają charakter należności licencyjnych, o których mowa w art. 12 umowy z Niemcami i w związku z tym podlegają ewentualnemu opodatkowaniu 20% zryczałtowanym podatkiem dochodowym (tzw. podatkiem u źródła)?
 
ILPB3/423-10/12-2/EK Czy opłata z tytułu przedterminowej spłaty pożyczki stanowi dla Banku koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB4/423-2/12-6/MC Spółka wnosi o potwierdzenie, że w razie spełnienia przez Nią dodatkowych warunków, o których mowa w art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, będzie Ona uprawniona do skorzystania z odliczenia na nabycie nowych technologii w odniesieniu do wszystkich wymienionych w stanie faktycznym WNIP?
 
ILPB4/423-491/11-2/DS Czy komplementariusz – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, pełniąca swoją funkcję w spółce komandytowo - akcyjnej pod tytułem odpłatnym ustalonym w ten sposób w statucie spółki, że jego udział w zyskach spółki jest wypłacany w formie wynagrodzenia za prowadzenie spraw spółki (świadczone usługi zarządzania), jest obowiązany do ujmowania, dla celów podatkowych (w podatku dochodowym od osób prawnych), przychodów z udziału w spółce, w oparciu o faktury wystawione na rzecz SKA, czy też ujmować swoje przychody po otrzymaniu kwot pieniędzy z tego tytułu?
 
ILPB4/423-497/11-2/DS Czy Spółka ma prawo zaliczyć wartość brutto nagród rocznych przekazywanych na rzecz pracowników do podatkowych kosztów uzyskania przychodu w roku, w którym nagrody te są wypłacane?
 
ILPB4/423-37/12-2/ŁM Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia proporcji rozliczenia kosztów ogólnych.
 
ILPB4/423-35/12-2/MC Czy wydatki poniesione na zakup usług zmierzających do uzyskania koncesji stanowić będą koszt uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia?
 
ILPB4/423-35/12-3/MC Czy wydatki poniesione na zakup usług zmierzających do uzyskania koncesji stanowić będą koszt uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia?
 
ILPB3/423-548/11-2/JG 1. Czy koszty napraw powypadkowych stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
2. Czy w momencie zmiany zasad rozliczania kosztów napraw powypadkowych (w sytuacji akceptacji stanowiska Spółki wyrażonego we wniosku o interpretację podatkową) Spółka jest zobowiązana skorygować deklaracje roczne na podatek dochodowy od osób prawnych, jeżeli tak to od jakiego roku podatkowego?

Wskaźniki gospodarcze