Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 21 września 2012 r.
 
IBPBI/2/423-6/12/JD Czy zapłacona kara umowna z tytułu rozwiązania umowy na realizacje gazety stanowi koszt uzyskania przychodu spółki, na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – dotyczy zdarzenia przyszłego?
 
IBPBI/1/423-47/11/KB sposób dyskontowania pomocy publicznej w związku z posiadaniem trzech zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej
 
IBPBI/2/423-1239/11/JD Czy wypłata dywidendy do N w formie udziałów w Spółkach Zależnych, nie spowoduje powstania po stronie Spółki przychodu do opodatkowania PDOP?
 
IBPBI/2/423-1240/11/JD Czy, jeżeli cena sprzedanych nieruchomości i aktywów będzie niższa od ich wartości rynkowej, to w zaistniałym stanie faktycznym będą miały zastosowanie przepisy art. 11 ust. 4 oraz art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-1244/11/SD Czy w związku z warunkowym umorzeniem części pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Spółka będzie zobowiązana (w tej części) wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów (dokonać korekty) odpisy amortyzacyjne dot. środków trwałych? Jeśli tak to w jakiej części i od których środków trwałych winna tego dokonać?
 
IBPBI/2/423-1250/11/AK Bez względu na to czy klient wybierze opcję z przekazaniem, czy też nie 30%-50% kwoty za wyróżnienie fundacji, zawsze ceną na jaką umówiły się strony transakcji tj. zlecający wyróżnienie ogłoszenia i Wnioskodawca będzie 100% kwoty za wyróżnienie.
 
IBPBI/2/423-1221/11/AP Czy stanowi przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych z tytułu otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie świadczeń w myśl art. 12 ust. 1 pkt.2, korzystanie z gruntu obcego bez tytułu prawnego zajętego pod umieszczenie pod ziemią sieci wodociągowo-kanalizacyjnej lub przyłącza wodnego czy też kanalizacyjnego do budynku, studzienki czy też przepompowni przydomowej będących własnością przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego?
 
IBPBI/2/423-1251/11/BG W zakresie ustalenia czy w przypadku zakupu biletów lotniczych od zagranicznego przewoźnika za pośrednictwem internetu, nie będąc w posiadaniu Jego certyfikatu rezydencji, Spółka ma obowiązek pobrać „u źródła” podatek zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych :– w sytuacji, gdy zagraniczny przewoźnik nie posiada zakładu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ani umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,– w sytuacji, gdy zagraniczny przewoźnik posiada zakład na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 
IBPBI/2/423-1252/11/BG Czy wartość otrzymanych przez Spółkę za pośrednictwem „Spółki A” nieodpłatnych świadczeń opisanych w stanie faktycznym finansowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nie zalicza się do przychodu w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-1253/11/BG W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wkładu prywatnego w postaci wkładu gotówkowego oraz w postaci wynagrodzeń uczestników szkoleń za czas pracy pracowników biorących udział w szkoleniu.
 
IBPBI/2/423-1282/11/MO Czy w przedstawionym stanie faktycznym wyżej wymienione wydatki poniesione przez Spółkę powinny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów centrali (w Polsce w roku, w którym zostały poniesione) i w związku z brakiem przychodów ze źródeł, z których dochód jest zwolniony na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.p., (w tym roku podatkowym) zaliczone w całości do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 2 i 2a u.p.d.o.p.?
 
IBPBI/2/423-1277/11/BG W zakresie ustalenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z wymianą komponentu oraz remontem kapitalnym kotła.
 
ITPB3/423-396g/09/12-S/DK Zakres możliwości kontynuacji zawartych umów leasingu operacyjnego w związku z nabyciem zorganizowanych części przedsiębiorstwa.
 
ITPB3/423-396f/09/12-S/DK Zakres zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na spłatę zobowiązań oraz odsetek od tych zobowiązań w związku z nabyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 
ITPB3/423-118a/12/MT Czy Spółka będzie miała możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nieściągalnych wierzytelności wynikających z Trzeciej Umowy Odnowienia i Umowy Odnowienia?
 
ITPB3/423-118b/12/MT 1. Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów utworzonych odpisów aktualizujących dotyczących wierzytelności wynikających z Trzeciej Umowy Odnowienia, Umowy Odnowienia oraz faktury nr A?

2. W jakim momencie odpisy wymienione w pytaniu nr 3, powinny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
 
ILPB4/423-455/11-2/ŁM Czy Spółka ma obowiązek wykazywania przychodów z tytułu opłat pobieranych od użytkowników autostrady oraz kosztów uzyskania przychodu z tytułu faktur za użytkowanie autostrady wystawianych przez Koncesjonariuszy, bądź przekazania środków finansowych uzyskanych z tytułu poboru opłaty za przejazd autostradą na rzecz Koncesjonariuszy?
 
ILPB4/423-455/11-3/ŁM Czy przychodem Spółki w takim przypadku jest wyłącznie tzw. marża komisanta, tj. kwota wynagrodzenia uzyskanego od Koncesjonariuszy z tytułu działań Spółki w zakresie poboru podejmowanych w imieniu własnym, ale na rzecz Koncesjonariuszy (wynagrodzenie z tytułu komisu usług)?
 
IPPB5/423-389/12-2/AS skutki podatkowe planowanej restrukturyzacji i wypłaty na rzecz Inwestora:● środków pieniężnych Funduszu w wyniku wykupienia i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 1)● środków pieniężnych Funduszu bez wykupienia i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 2) ● środków Funduszu w związku z likwidacją Funduszu, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 3)
 
IPPB5/423-388/12-2/AS : skutki podatkowe planowanej restrukturyzacji i wypłaty na rzecz Inwestora:● środków pieniężnych Funduszu w wyniku wykupienia i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 1)● środków pieniężnych Funduszu bez wykupienia i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 2) ● środków Funduszu w związku z likwidacją Funduszu, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 3)
 
IPPB5/423-377/12-2/RS Czy z tytułu wypracowanych przez SKA przychodów pomniejszonych odpowiednio o poniesione przez SKA koszty uzyskania przychodów, Wnioskodawca w trakcie trwania roku podatkowego będzie zobowiązany odprowadzać w Polsce miesięczne zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych, proporcjonalnie do posiadanego przez Wnioskodawcę prawa do udziału w zysku SKA?
 
IPPB5/423-396/12-6/RS 1. Czy środki pieniężne otrzymane przez Wnioskodawcę z tytułu likwidacji SKA, której będzie akcjonariuszem, będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? 2. Czy wartość innych składników majątku SKA otrzymanych przez Wnioskodawcę z tytułu likwidacji SKA, której będzie akcjonariuszem, w szczególności wierzytelności z tytułu udzielonych przez SKA pożyczek, będzie stanowiła dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB5/423-382/12-2/AS zastosowanie zwolnienia przedmiotowego od opodatkowania otrzymanego wsparcia pomocowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 i 52 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie Nr 10)
 
IPPB5/423-382/12-4/AS wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów kwoty otrzymanych środków z dotacji (refundacji) w miesiącu, w którym środki z dotacji wpłyną na konto Spółki - tj. na zasadach kasowych (pytanie Nr 12)
 
IPPB5/423-467/12-4/RS 1. Czy otrzymana dotacja stanowi przychód zwolniony z CIT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.)? 2. Czy korekty kosztów uzyskania przychodów związanych z odpisami amortyzacyjnymi od środka trwałego na który przyznano dotację należy dokonać w miesiącu otrzymania tej dotacji („na bieżąco”), czy też należy korygować koszty uzyskania przychodu (odpisy amortyzacyjne) za poszczególne miesiące („korekta wstecz”)?
 
IPPB5/423-382/12-3/AS zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z realizacją Projektu, innych niż bezpośrednio sfinansowanych z dotacji w dacie ich poniesienia stosownie do art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie Nr 11)
 
IPPB3/423-371/12-2/MS wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na nabycie obligacji skarbowych, w tym wydatki na nabycie kuponu odsetkowego naliczonego u poprzedniego właściciela powinny być rozpoznane jako koszt dla celów podatku dochodowego w momencie sprzedaży obligacji lub ich wykupu przez emitenta.
 
IPPB3/423-355/12-2/AG Czy wysokość kapitału ustalona zgodnie z art. 16 ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej pdop), w przypadku późniejszej spłaty odsetek od pożyczek, będzie uwzględniała kwotę pokrytą wkładem pieniężnym wynikającym z uchwały udziałowców i następnie potrąconym umownie z zobowiązaniem spółki z tytułu spłaty części kapitału wymagalnych pożyczek ?
 
IPPB3/423-345/12-2/AG Czy wartość podwyższonego kapitału zakładowego, której pokrycie nastąpi na skutek umownych potrąceń wzajemnych wymagalnych wierzytelności (wierzytelności poszczególnych wspólników tytułem zapłaty wynagrodzenia za umorzenie udziałów z wierzytelnością Spółki do poszczególnych wspólników o wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego) podlegać będzie uwzględnieniu przy określaniu wartości kapitału zakładowego, o którym mowa w art. 16 ust. 7 w odniesieniu do art. 16 ust. 1 pkt 60 i pkt 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB4/423-464/11-2/ŁM Czy w efekcie wdrożenia Systemu, Spółka będzie zobowiązana do rozpoznawania przychodów z tytułu częściowo nieodpłatnie otrzymanych świadczeń w oparciu o art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub stosowania przepisów art. 11 tej ustawy, dotyczących dochodów osiąganych w wyniku transakcji z podmiotami powiązanymi?
 
IPPB3/423-354/12-2/EŻ Czy w zakresie zaistniałego stanu faktycznego odsetki od Pożyczek stanowiły koszt uzyskania przychodów Wnioskodawcy (art. 15 ust. 1 updop), a jeśli tak, to czy ten koszt należało rozpoznać w momencie ich kapitalizacji — w odniesieniu do odsetek podlegających kapitalizacji, lub zapłaty — w odniesieniu do odsetek nie podlegających kapitalizacji (zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt l0 lit. a oraz art. 16 ust. 1 pkt 11 updop) Czy w zakresie zdarzenia przyszłego odsetki od Pożyczek będą stanowić koszt uzyskania przychodów Wnioskodawcy (art. 15 ust. 1 updop), a jeśli tak, to czy ten koszt należy rozpoznać w momencie ich kapitalizacji — w odniesieniu do odsetek podlegających kapitalizacji, lub zapłaty — w odniesieniu do odsetek nie podlegających kapitalizacji (zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a oraz art. 16 ust. 1 pkt 11 updop)?
 
IPPB3/423-185/12-2/JD Zgodnie z art. 15 ust. 4a ustawy o CIT, w kontekście treści uzasadnienia do zmian ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przedstawionym stanie faktycznym, Wnioskodawca może zaliczyć wydatki poniesione na prace rozwojowe do kosztów uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia, to jest wybrać sposób zaliczenia kosztów prac rozwojowych do kosztów uzyskania przychodów stosownie do art. 15 ust. 4a pkt 1 ustawy o CIT, niezależnie od tego, czy po pozytywnym zakończeniu prac rozwojowych, efekt tych prac wypełni definicję wartości niematerialnych i prawnych określoną w art. 16b ust. 2 pkt 3 tej ustawy. Na takich samych zasadach zdaniem Wnioskodawcy należy dokonywać zaliczenia kosztów badań przemysłowych do kosztów uzyskania przychodu.
 
IPPB3/423-263/12-4/DP w zakresie konsekwencji podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową
 
IPPB3/423-338/12-2/KK Czy Spółka postąpi prawidłowo dokonując w stosunku do urządzeń typu tablet (iPad) odpisów amortyzacyjnych według podwyższonej stawki amortyzacyjnej, przy zastosowaniu współczynnika 1,66?
 
IPPB3/423-149/12-4/AG Czy ujemna kwota rozliczenia instrumentu pochodnego, w przypadku spółki H Sp. z o.o., kontraktu „futures” stanowi koszt uzyskania przychodu? Jeśli tak, to czy nastąpiło to z momentem realizacji praw wynikających z tego kontraktu, tj. na dzień 31 grudnia 2011 r.?
 
ILPB3/423-71/12-4/MM Czy koszty eksploatacji samochodów służbowych wykorzystywanych do celów prywatnych przez pracowników będą kosztem dla Uczelni?
 
ILPB3/423-547/11-2/EK 1. Czy Spółka ma prawo do zaliczenia wydatków z tytułu usług transportowych do kosztów uzyskania przychodów?
2. W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie nr 1, czy wydatki te powinny zostać uwzględnione w rachunku podatkowym Spółki w momencie ich faktycznego poniesienia?
 
ILPB4/423-451/11-2/MC Pdatek dochodowy od osób prawnych w zakresie dokonania korekty wartości początkowej środków trwałych oraz odpisów amortyzacyjnych.
 
ILPB4/423-456/11-2/MC Czy wydatki remontowe, które dla potrzeb księgowych będą podlegały amortyzacji, będą stanowić koszt uzyskania przychodu dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych jednorazowo w dacie ich poniesienia, tj. w momencie zaewidencjonowania tego kosztu w jakiejkolwiek formie w księgach rachunkowych Spółki?
 
IPPB3/423-254/12-5/DP 1. Czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2012 r. ciążą na nim obowiązki płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) ze świadczeń wypłacanych klientom z tytułu akcji, obligacji skarbowych, bonów skarbowych, obligacji komercyjnych, zagranicznych papierów dłużnych .. jako na podmiocie prowadzącym na rzecz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych rachunki papierów wartościowych bądź inny rodzaj ewidencji, w której rejestrowane są wskazane instrumenty?2. Czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2012 r. ciążą na nim obowiązki płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów (przychodów) ze świadczeń wypłacanych klientom z tytułu obligacji skarbowych, bonów skarbowych, zagranicznych papierów dłużnych - jako na podmiocie prowadzącym na rzecz podatników o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o pdop, rachunki papierów wartościowych bądź inny rodzaj ewidencji, w której rejestrowane są wskazane instrumenty?

Wskaźniki gospodarcze