Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 22 września 2012 r.
 
IBPBI/2/423-362/12/MO Czy rozliczenia pomiędzy Uczestnikami Systemu, związane z udziałem w Systemie, podlegają obowiązkom dokumentacyjnym, o których mowa art. 9a w związku z art. 11 ust. 1 ustawy o PDOP? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
 
IPPB3/423-161/12-2/GJ Czy zabezpieczenie w postaci hipotek na nieruchomości na rzecz podmiotu powiązanego rodzi po stronie Spółki obowiązek rozpoznania przychodu, jeśli zabezpieczenie zostanie udzielone bez wynagrodzenia?
 
IPPB3/423-320/12-2/EŻ W którym momencie kapitalizacja odsetek naliczonych na pożyczkach z tytułu których Spółka jest wierzycielem, powodować będzie po stronie Spółki powstanie przychodu podatkowego w wysokości skapitalizowanych odsetek?
 
IPPB3/423-287/12-2/DP zakresie konsekwencji podatkowych połączenia spółek kapitałowych
 
IPPB3/423-365/12-2/EŻ 1. Czy na podstawie art. 15 ust 1 w związku z art. 16 ust 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych D ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kwotę podatku od wartości dodanej wykazaną w fakturach wystawionych przez podatników z krajów Unii Europejskiej w okresie rozliczeniowym, w którym poniesiono koszt zakupu, jeżeli po zakończeniu kwartału Spółka występuje do urzędu skarbowego o zwrot tego podatku i po upływie pewnego czasu otrzymuje zwrot na rachunek bankowy?2. Czy na podstawie art. 12 ust 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychodem do opodatkowania w miesiącu wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy będzie kwota otrzymanego zwrotu podatku od wartości dodanej, który zaliczony został do kosztów podatkowych w miesiącu poniesienia wydatku?
 
IPPB3/423-155/12-4/AG Czy zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, transakcja sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa powinna zostać rozliczona podatkowo w księgach stycznia 2012r.? Czy zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie jest odrębnym źródłem przychodu podlegającym opodatkowaniu na innych zasadach niż dochody ze zwykłej działalności gospodarczej? Innymi słowy czy sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlega opodatkowaniu na zasadach takich samych jak dochody ze zwykłej działalności gospodarczej? Czy zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, strata na sprzedaży należności stanowiących element zorganizowanej części przedsiębiorstwa może zostać uwzględniona w kosztach uzyskania przychodów i w ten sposób pomniejszyć wynik podatkowy na sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa? Czy zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, zobowiązania (długi funkcjonalnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą zbywanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa), które nie zostały uwzględnione w cenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa a przejęte przez nabywcę stanowią dla Wnioskodawcy przychód podatkowy?
 
IPPB5/423-453/12-2/AS zasady opodatkowania przychodów Spółki z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz na podstawie art. 139 ustawy o funduszach
 
IPPB5/423-451/12-2/AS zasady opodatkowania przychodów Spółki w wyniku likwidacji Funduszu zgodnie z art. 249 ustawy o funduszach
 
IPPB5/423-449/12-2/AS zasady opodatkowania przychodów Spółki z tytułu odpłatnego zbycia na rzecz osób trzecich certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez FIZ
 
IPPB5/423-455/12-2/AS zasady opodatkowania przychodów Spółki z tytułu wypłat z Fundusz bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o funduszach
 
IPPB5/423-491/12-2/AS #9679; brak spełnienia przesłanki z art. 5 Konwencji skutkującego nie powstaniem zakładu Spółki Cypryjskiej poprzez fakt uczestnictwa w FIZ i posiadania certyfikatów inwestycyjnych FIZ (pytanie Nr 1),#9679; opodatkowanie wpłaty środków pieniężnych do FIZ lub wniesienia udziałów Spółek Operacyjnych do FIZ przez Spółkę Cypryjską w zamian za certyfikaty inwestycyjne w FIZ, z uwzględnieniem polsko-cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 2),#9679; określenie przychodu Spółki z tytułu wypłaty dochodów FIZ (bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych) zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy o FI, z uwzględnieniem polsko-cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 3),#9679; określenie przychodu Spółki z tytułu wypłacenia przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat Funduszu zgodnie z art. 198 UFI, z uwzględnieniem polsko-cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 4),#9679; kwalifikacja prawnopodatkowej uzyskiwanego przychodu z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych przez FIZ (umorzenia certyfikatów), z uwzględnieniem polsko-cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 5),#9679; kwalifikacja prawnopodatkowej uzyskiwanego przychodu z tytułu likwidacji FIZ, z uwzględnieniem polsko-cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 6)
 
IPPB3/423-321/12-2/MS Czy na moment rozliczenia wkładu pieniężnego poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności pomiędzy Spółką i T do ustalenia kosztu uzyskania przychodów z tytułu odsetek znajdą zastosowanie przepisy o tzw. cienkiej kapitalizacji, czyli art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 Ustawy o pdop?
 
IPPB3/423-301/12-2/PK1 Czy wydatki bezpośrednie, jakie Spółka ponosi w związku ze stworzeniem pierwszej wersji Komentarzy on-line Spółka może zaliczyć do swoich kosztów uzyskania przychodów w całości w roku, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z licencji na korzystanie z Komentarzy udzielonych klientom Spółki?
 
IPPB3/423-148/12-4/GJ Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż możliwe jest uznanie zobowiązania w kwocie brutto jako koszt uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB3/423-362/12-2/MS Czy Spółka w myśl art. 17 ust. 1 pkt 34) w zw. z art. 17 ust. 4 Ustawy o PDOP ma prawo do zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych całego dochodu uzyskiwanego przez nią z tytułu prowadzonej na terenie Strefy działalności gospodarczej w zakresie wszystkich trzech Zezwoleń łącznie aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej wynikającej z poniesionych wydatków kwalifikowanych z uwzględnieniem intensywności pomocy dla wszystkich trzech Zezwoleń łącznie, co oznacza, że Spółka nie powinna odrębnie dla każdego Zezwolenia wyliczać dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB5/423-1199/11-2/PS Czy w rozumieniu art. 5 Konwencji między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchyleniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2002 r.) (dalej: Konwekcja polsko-holenderska), w odniesieniu do opisanego powyżej stanu faktycznego, tj. wynajmu w Polsce magazynu oraz zakupu usługi administrowania CD realizowanej na rzecz Spółki przez E. w związku z organizacją CD w celu składowania i dostawy towarów Spółki do spółek zależnych w Polsce i w Niemczech, Spółka będzie posiadać zakład w Polsce?
 
IPPB3/423-78/12-2/DP Czy w odniesieniu do odsetek już skapitalizowanych, ale niezapłaconych przez Spółkę, bądź takich, w stosunku, do których dopiero zostanie podjęta decyzja o kapitalizacji w przyszłości, Spółka powinna zaliczać takie skapitalizowane odsetki do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich kapitalizacji czy w momencie ich faktycznej zapłaty w ramach spłaty kwoty głównej pożyczki?
 
IPPB5/423-235/12-3/DG Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym wypłacane przez Wnioskodawcę odsetki na rzecz Pożyczkodawcy nie będą - na podstawie art. 21 ust. 1 i 2 updop oraz art. 11 ust. 1 Konwencji - podlegały opodatkowaniu w Polsce, a w konsekwencji Wnioskodawca, jako płatnik, nie będzie zobowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od odsetek wypłacanych na rzecz Pożyczkodawcy i wpłacenia kwoty podatku na rachunek właściwego urzędu skarbowego?
 
IPPB3/423-288/12-3/DP Czy w przypadku przekształcenia Spółki w spółkę osobową, kwota kapitału zapasowego Spółki będzie podlegać opodatkowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z art. 41 ust. 4c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 26 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zdarzenie przyszłe)?
 
IPPB5/423-15/12-5/PS w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu
 
IPPB3/423-336/12-2/KK Z jaką chwilą Wnioskodawca powinien wykazać przychód z faktur korygujących?
 
IPPB5/423-1084/11-3/DG 1. Czy stosownie do art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. wkład niepieniężny (aport) mający być przedmiotem wkładu do spółki kapitałowej (spółki celowej) stanowi w przedstawionym stanie faktycznym „zorganizowaną część przedsiębiorstwa”? 2. Czy stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. Spółka nie będzie obowiązana do rozpoznania przychodu z tytułu objęcia udziałów spółki kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa?
 
IPPB5/423-462/12-2/RS I.Pytania Spółki dotyczące kosztów pośrednich 1.Czy koszty uzyskania przychodów inne niż bezpośrednio związane z uzyskaniem przychodu stanowiące dostawy niefakturowane ujęte w księgach roku N na podstawie poleceń księgowania stanowią koszty uzyskania przychodów w roku N? 2.Czy prawidłowe jest uznanie za korektę kosztów uzyskania przychodów roku N+1 kwot ewentualnych różnic pomiędzy szacunkiem wysokości kosztów pośrednich, ujętych w roku N jako dostawa niefakturowana na podstawie polecenia księgowania, a otrzymanymi fakturami/rachunkami dokumentującymi te koszty zaksięgowanymi w roku N+1 po zamknięciu ksiąg Spółki za rok N i sporządzeniu wstępnego sprawozdania finansowego dla celów Grupy Kapitałowej? II. Pytania Spółki dotyczące kosztów bezpośrednich 1.Czy koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z uzyskaniem przychodu stanowiące dostawy niefakturowane ujęte w księgach roku N na podstawie poleceń księgowania stanowią koszty uzyskania przychodów w roku N?2.Czy datę grupowego zamknięcia ksiąg wypadającego na piąty dzień roboczy roku N+1 można uznać za datę zamknięcia ksiąg i sporządzenia sprawozdania finansowego dla celów artykułu 15 ust. 4b punkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 3.Czy prawidłowe jest uznanie za korektę kosztów uzyskania przychodów roku N+1 kwot ewentualnych różnic pomiędzy szacunkiem wysokości kosztów bezpośrednich, ujętych w roku N jako dostawa niefakturowana na podstawie polecenia księgowania (tj. wynikających z szacunków dokonanych na podstawie faktur zakupowych otrzymanych od dostawcy, niezatwierdzonych przez autoryzowanego użytkownika, lub na podstawie zamówień wystosowanych do podmiotu z Grupy zajmującego się zakupami centralnymi), a fakturami/rachunkami dokumentującymi te koszty zaksięgowanymi w roku N+1 po zamknięciu ksiąg spółki za rok N ze względu na termin Grupowego zamknięcia dla celów konsolidacji?
 
IPPB3/423-946/11-2/AG w zakresie konsekwencji podatkowych cesji wierzytelności własnej
 
IPPB5/423-190/12-4/PS W zakresie wykładni pojęcia zakładu w odniesieniu do komandytariusza będącego cypryjskim rezydentem podatkowym oraz opodatkowania dochodów spółki cypryjskiej z tytułu udziału w zyskach polskiej spółki komandytowej
 
IPPB5/423-418/11-3/TO Dokumentacja transakcji z podmiotami powiązanymi.
 
IPPB3/423-356/12-2/MS w zakresie skutków podatkowych zawierania transakcji z grupy repo
 
IPPB3/423-378/12-2/EŻ Czy sprzedający (R Sp. z o.o.) może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość umorzonych wierzytelności, w kwotach wykazanych wcześniej jako przychody należne (bez podatku od towarów i usług)?
 
IPPB3/423-307/12-2/GJ W konsekwencji należy uznać, że faktury wystawiane przez firmę członka zarządu wykonującą usługi dotyczące reklamy i marketingu na rzecz Spółki mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Spółki. Płatności wynikające z faktur są poniesione w celu osiągnięcia przychodów przez Spółkę i nie zostały wymienione w treści art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p. zawierającego katalog wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów.
 
IPPB3/423-305/12-2/DP Czy w razie przekształcenia SKA w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB3/423-233/12-2/AG 1. Czy w momencie uregulowania wierzytelności otrzymanej przez Spółkę w drodze aportu niepieniężnego i przeznaczonej w części na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego, a w części na kapitał zapasowy, Spółka powinna rozpoznać dla celów podatkowych przychód wyłącznie w kwocie przekraczającej wartość rynkową wierzytelności z daty aportu?2. Czy odsetki związane z należnościami naliczone po dacie aportu, które nie były ujęte w wartości rynkowej na datę aportu będą stanowiły dla Spółki przychód w dacie ich otrzymania / kompensaty?
 
IPPB3/423-306/12-2/DP Czy w razie rozwiązania i likwidacji SKA, w wyniku której Wnioskodawca otrzyma składniki majątki SKA o charakterze pieniężnym lub niepieniężnym (a zatem środki pieniężne, nieruchomości, ruchomości, wierzytelności przysługujące przekształcanej SKA) nie powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB3/423-351/12-2/GJ umowy leasingu zawarte przed przekształceniem nadal powinny być traktowane jako umowy leasingu bez ponownej oceny. W związku z tym opłaty związane z kosztami leasingu będą stanowiły dla spółki przekształconej koszty uzyskania przychodów. Konieczne będzie jedynie zawarcie aneksu do umowy w zakresie zmiany formy prawnej.
 
IPPB3/423-249/12-5/DP Czy wniesienie nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do spółki komandytowo-akcyjnej spowoduje powstanie u Wnioskodawcy przychodu podatkowego?
 
IBPBI/2/423-298/12/AK - rozpoznanie przychodu w wysokości wartości nominalnej objętych udziałów/akcji w zamian za aport w postaci składników majątku (pytania oznaczone we wniosku Nr 1 i Nr 3),
- możliwość zastosowania art. 14 w związku z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytania oznaczone we wniosku Nr 2 i Nr 4),
 
IBPBI/2/423-320/12/AK Czy wydatki na nabycie telefonów komórkowych oraz wydatki ponoszone w okresie obowiązywania poszczególnych umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych na abonamenty telefoniczne stanowią koszty uzyskania przychodów? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)
 
IBPBI/2/423-321/12/SD - uznanie za przychód podlegający opodatkowaniu wartości nominalnej obejmowanych w zamian za aport udziałów/akcji, - możliwość zastosowania w przedstawionym zdarzeniu przyszłym art. 14 ust. 1-3 w związku z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 
IBPBI/2/423-342/12/CzP „Czy przychody uzyskiwane przez placówkę oświatową funkcjonującą w ramach Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy ujmować łącznie w deklaracji CIT-8? /pytanie wymienione we wniosku jako 1 w kolejności/”
 
IBPBI/2/423-343/12/PC Czy zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 oraz art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) pokryte z dotacji otrzymanej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (budżetu województwa) są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych, a więc czy w związku z opłatą na PEFON istnieje obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-345/12/MO Czy Spółka jest zobowiązana do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od odsetek przekazywanych na rzecz FTO posiadającego nieograniczony obowiązek podatkowy w Niemczech? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
 
IBPBI/2/423-346/12/MO Czy rozliczenia pomiędzy Uczestnikami Systemu, związane z udziałem w Systemie, podlegają obowiązkom dokumentacyjnym, o których mowa art. 9a w związku z art. 11 ust. 1 ustawy o PDOP? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
 
IBPBI/2/423-348/12/AK W którym momencie stratę poniesioną przez Spółkę w wyniku realizacji transakcji terminowej na pochodnych instrumentach finansowych należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)
 
IBPBI/2/423-360/12/SD Czy przekształcenie spółki komandytowej w spółkę kapitałową będzie czynnością neutralną podatkowo dla Wnioskodawcy będącego jej wspólnikiem?
 
IBPBI/2/423-361/12/MO Czy Spółka jest zobowiązana do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od odsetek przekazywanych na rzecz FTO posiadającego nieograniczony obowiązek podatkowy w Niemczech? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
 
IBPBI/2/423-363/12/MS Czy wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na usługi świadczone w ramach Umowy będą dla Wnioskodawcy kosztami uzyskania przychodów?
 
IBPBI/2/423-366/12/JD Czy w zeznaniu rocznym za 2011 r. Wnioskodawca jest zobowiązany wykazać przychód podatkowy z tytułu nieodpłatnych świadczeń w związku z ustanowieniem przez Użytkownika Wieczystego Sąsiednich Nieruchomości służebności gruntowej?
 
IBPBI/2/423-368/12/AK Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka może zaliczyć skapitalizowane odsetki od pożyczek (kredytów) do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich kapitalizacji, w sytuacji gdy zobowiązanie z tytułu pożyczki nie zostało zapłacone?
 
IBPBI/2/423-371/12/BG w zakresie ustalenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od kredytu naliczonych po dniu wprowadzenia gruntów do ewidencji środków trwałych, a przed wniesieniem aportu do spółki komandytowej
 
IBPBI/2/423-372/12/BG w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od kredytu zapłaconych po wniesieniu aportu do spółki komandytowej (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 2)
 
IBPBI/2/423-374/12/CzP „Czy w sytuacji umorzenia wierzytelności z tytułu dostawy towarów (usług) wobec podmiotu powiązanego będą miały zastosowanie przepisy dotyczące cen transferowych, tj. art. 9a oraz art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i czy w związku z tym w wyniku umorzenia wierzytelności będą podstawy do doszacowania dochodu po stronie Spółki oraz czy Spółka będzie zobowiązana do sporządzenia dokumentacji cen transferowych?”
 
IBPBI/2/423-375/12/SD Czy w przypadku sprzedaży akcji spółki zależnej tworzącej Podatkową Grupę Kapitałową uzyskany dochód/stratę z tytułu sprzedaży akcji, Spółka, jako spółka reprezentująca Podatkową Grupę Kapitałową, powinna uwzględnić w rozliczeniu CIT Podatkowej Grupy Kapitałowej, czy Spółki?
 
IBPBI/2/423-376/12/PP Czy w przypadku utraty statusu podatnika PDOP przez podatkową grupę kapitałową ze względu na naruszenie warunków, o których mowa w art. 1a ust. 2 pkt 3 i 4 UPDOP, Spółka będzie mogła przystąpić ponownie do innej podatkowej grupy kapitałowej po upływie roku podatkowego Spółki następującego po roku, w którym podatkowa grupa kapitałowa utraciła prawo do uznania jej za podatnika, tj. po upływie roku podatkowego Spółki, który rozpocznie się zgodnie z art. 8 ust. 7 pkt 2 UPDOP w dniu następującym po dniu, w którym grupa utraciła status podatnika PDOP i zakończył się rok podatkowy PGK?
 
IBPBI/2/423-383/12/BG Czy w związku z „utratą" lokali użytkowych niezamortyzowana wartość będzie dla Wnioskodawcy kosztem uzyskania przychodów zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 6 tej ustawy?
 
IBPBI/2/423-387/12/MS Czy zastosowany przez podatnika dla transakcji zapłaty należności i zobowiązań kurs banku, z którego usług podatnik korzysta jest kursem prawidłowym, czy też powinien zastosować kurs średni ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zapłaty?
 
ITPB3/423-537/11/12-S/PST Czy przychody akcjonariuszy z tytułu uczestnictwa w spółce osobowej jaką jest spółka komandytowo-akcyjna w charakterze akcjonariusza podlegają opodatkowaniu dopiero z chwilą podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom, tj. bez konieczności obliczania i uiszczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, tj. są opodatkowane na zasadzie art. 5 ust. 1 i art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB5/443-1249/11-3/DG Czy Spółka w drugim roku podatkowym (tj. w roku podatkowym, który rozpoczął się 1 listopada 2010 r., a zakończy się 30 września 2012 r.) ma obowiązek stosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010r.? Czy zespół składników materialnych i niematerialnych opisanych we wniosku stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o CIT? Czy w przypadku otrzymania przez Spółkę w drodze wkładu niepieniężnego Oddziału wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, będących elementami wnoszonego Oddziału, uprzednio wprowadzonych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Wnoszącego, należy ustalić zgodnie z zasadą kontynuacji w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Wnoszącego? Czy w przypadku otrzymania przez Spółkę w drodze wkładu niepieniężnego Oddziału, wartość początkową składników majątkowych będących elementami wnoszonego Oddziału, które nie zostały wprowadzone przez Wnoszącego do jego ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, a w Spółce, po ich otrzymaniu, spełnią wszelkie przesłanki (wyrażone w art. 16a oraz 16b ustawy o CIT), by uznać je za środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, stanowić będzie suma ich wartości rynkowej na moment otrzymania wkładu niepieniężnego, zarówno w sytuacji, gdy z otrzymaniem aportu będzie się wiązało powstanie dodatniej wartości firmy w rozumieniu ustawy o CIT, jak i kiedy dodatnia wartość firmy nie powstanie? Czy w przypadku otrzymania przez Spółkę w drodze wkładu niepieniężnego Oddziału, składników majątku Oddziału, wartość początkową przedmiotowych składników majątkowych stanowić będzie w księgach Spółki suma ich wartości rynkowej na moment otrzymania wkładu niepieniężnego zarówno w sytuacji gdy z otrzymaniem aportu będzie się wiązało powstanie dodatniej wartości firmy w rozumieniu ustawy o CIT jak i kiedy dodatnia wartość firmy nie powstanie? Czy w przypadku otrzymania przez Spółkę w drodze wkładu niepieniężnego Oddziału wartości niematerialnych i prawnych w postaci zarejestrowanych znaków towarowych, nieujętych w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Wnoszącego, Spółka powinna ustalić ich wartość początkową w wysokości ich wartości rynkowej zarówno w sytuacji, gdy z otrzymaniem aportu będzie się wiązało powstanie dodatniej wartości firmy w rozumieniu ustawy o CIT, jak i kiedy dodatnia wartość firmy nie powstanie?

Wskaźniki gospodarcze