Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 25 września 2012 r.
 
IPPB3/423-258/12-2/DP Czy skapitalizowane odsetki od pożyczek stanowią koszty uzyskania przychodów w momencie dokonania ich kapitalizacji, tj. w momencie zwiększenia kwoty głównej pożyczki o kwotę odsetek podlegających kapitalizacji?
 
IPPB3/423-248/12-2/PK1 Czy w opisanym stanie faktycznym sprawy prawidłowym jest - przy ustalaniu przychodu Wnioskodawcy z tytułu prowadzonej działalności polegającej na sprzedaży leków i paraleków wyłączenie z kwoty przychodu kwoty udzielonej bonifikaty?
 
IPPB3/423-329/12-3/PK1 Czy Spółka ma prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wypłacane na rzecz klientów odszkodowania, wypłacone z tytułu kradzieży towaru będącego przedmiotem T portu?
 
IPPB3/423-335/12-4/PK1 Czy jeżeli przedmiotem usług nabywanych przez P na podstawie zawartych Umów, pomimo opisania ich w otrzymywanych od kontrahenta fakturach jako „świadczenia usług” będzie wdrożenie, skonfigurowanie, a następnie stałe korzystanie z systemu przez P - czyli de facto nabycie licencji niewyłącznej, to P powinna rozpoznać wartość nabytych „usług” jako wartość niematerialną i prawną i dokonywać od niej odpisów amortyzacyjnych? Jak ustalić wartość początkową nabywanych na podstawie Umów licencji?
 
IPPB3/423-339/12-2/DP Czy po stronie Wnioskodawcy powstanie jakikolwiek przychód (dochód) w podatku dochodowym w związku z opisaną powyżej transakcją przejęcia Sp. J. przez Wnioskodawcę?
 
IPPB3/423-281/12-2/DP Czy w związku z przekazaniem, zgodnie z art. 286 KSH, przez Wnioskodawcę jego jedynemu udziałowcowi majątku likwidacyjnego (akcji oraz środków pieniężnych), powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB3/423-280/12-3/PK1 Czy nabyte przez Wnioskodawcę w drodze wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa/ zorganizowanej części przedsiębiorstwa prawa ochronne do wspólnotowych znaków towarowych stanowić będą wartości niematerialne i prawne w rozumieniu art. 16b ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. Nr 74, poz. 397 ze zm.) - dalej: „ustawa o CIT”?
 
IPPB3/423-272/12-2/PK1 w zakresie możliwości zaliczenia w poczet kosztów uzyskania przychodów wartości nabytych towarów sprzedawanych następnie w ramach programu lojalnościowego
 
IPPB3/423-102/12-2/GJ W przedmiotowej sprawie, skoro Spółka jako sprzedawca zastrzegła sobie własność sprzedanej rzeczy ruchomej aż do uiszczenia ceny, to oznacza, że przeniesienie własności rzeczy nastąpiło pod warunkiem zawieszającym. Kupujący stanie się właścicielem rzeczy dopiero z chwilą zapłaty ceny, a nie, jak to bywa najczęściej, z chwilą zawarcia umowy. Niemniej jednak jak wskazano wyżej, umowa sprzedaży nadal zachowuje charakter umowy o podwójnym skutku obligacyjno-rzeczowym, tyle tylko że skutek rozporządzający, a więc przeniesienie własności, jest uwarunkowany zapłatą całej ceny przez kupującego. W ocenie organu w chwili zawarcia umowy sprzedaży i wydania rzeczy Spółka na podstawie art. 12 ust. 3a ustawy pdop winna rozpoznać przychód w wysokości ceny rynkowej ustalonej na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy pdop. Jednocześnie rozpozna koszt uzyskania przychodu na podstawie art. 16 ust.1 pkt 1 lit. b ustawy pdop. Organ podatkowy potwierdzając, że przychód i koszt uzyskania przychodów winien być rozpoznany w momencie wydania rzeczy nie może jednocześnie potwierdzić, że Spółka winna rozpoznać przychód podatkowy w wysokości ceny określonej w umowie sprzedaży z zastrzeżeniem prawa własności ( przy czym cena ta jest ceną określoną w umowie leasingu, czyli jest to wartość końcowa (wykup).
 
IPPB5/423-109/12-2/IŚ Czy prawidłowym jest zaliczenie przez Wnioskodawcę do wartości początkowej zakupionych jednostek taboru kolejowego (w odpowiedniej proporcji) kwot zapłaconych przez Wnioskodawcę z tytułu Dodatkowego Wynagrodzenia (niezależnie od zaliczenia przez Wnioskodawcę do wartości początkowej tych jednostek odsetek od wyemitowanych Obligacji)? Czy prawidłowym jest zaliczenie przez Wnioskodawcę do wartości początkowej zakupionych jednostek taboru kolejowego (w odpowiedniej proporcji) kwoty odsetek od wyemitowanych Obligacji naliczonych do dnia przekazania zakupionych jednostek do używania, w tym odsetek niezapłaconych? Czy prawidłowym jest zaliczenie przez Wnioskodawcę do wartości początkowej zakupionych jednostek taboru kolejowego (w odpowiedniej proporcji) kwoty różnic kursowych od wyemitowanych Obligacji naliczonych do dnia przekazania zakupionych Jednostek do używania, ale niezrealizowanych w rozumieniu Ustawy CIT?
 
IPPB5/423-344/12-2/DG Know-how, jako wartość podlegająca amortyzacji posiada rzeczywistą wartość materialną gdyż została nabyta przez Wnioskodawcę wraz z Działem P, za „cenę Transakcji”. Zatem w oparciu o przepis art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, który określa, że w razie odpłatnego nabycia, za wartość początkową wartości niematerialnych i prawnych uważa się cenę ich nabycia, Wnioskodawca powinien określić wartość początkową nabytego know-how oraz amortyzować według stawek określonych w art. 16m ustawy o CIT. Za nieprawidłowe należy uznać zaklasyfikowanie różnicy pomiędzy zapłaconą przez Spółkę ceną Transakcji a wynikającą z wyceny biegłego sumą wartości rynkowej składników majątkowych jako wartość stanowiącą know-how.
 
IPPB5/423-211/12-4/PS Czy w związku z planowaną działalnością na terytorium RP zostanie ustanowiony przez Spółkę zakład w rozumieniu Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobieganiu uchylania się od opodatkowania, a przychody osiągane z transakcji wskazanych w stanie faktycznym będą podlegały opodatkowaniu w Polsce, jeżeli Spółka ustanowi w Polsce Oddział, który będzie wnioskował oraz uzyska koncesję na obrót gazem i jednocześnie nie będzie stroną zawieranych umów (B będzie odpowiedzialne za negocjowanie, zawieranie i podpisywanie umów)? Czy w konsekwencji Spółka będzie zobowiązana do składania w Polsce zeznania podatkowego o wysokości osiągniętego dochodu (CIT-8)? Czy odpowiedź będzie identyczna, jak w przypadku pytania nr 1, dla przypadków, gdzie Spółka ustanowi w Polsce Oddział, który będzie wnioskował oraz uzyska koncesję na obrót gazem oraz Oddział ten będzie stroną umów zawieranych z polskimi przedsiębiorcami, podczas gdy B nadal pozostanie odpowiedzialny za ich negocjowanie? Czy w takim przypadku w związku z planowaną działalnością na terytorium RP, zostanie ustanowiony przez Spółkę zakład w rozumieniu Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobieganiu uchylania się od opodatkowania, a przychody osiągane z transakcji wskazanych w stanie faktycznym będą podlegały opodatkowaniu w Polsce? Czy w konsekwencji Spółka będzie zobowiązana do składania w Polsce zeznania podatkowego o wysokości osiągniętego dochodu (CIT-8)? Czy w związku z planowaną działalnością Spółka będzie posiadała na terytorium RP stałe miejsce prowadzenia działalności w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz czy będzie ona zobowiązana do rozliczenia w zakresie podatku VAT transakcji mających miejsce w przedmiotowym stanie faktycznym, dla których miejscem dostawy jest terytorium kraju, jeżeli Spółka ustanowi w Polsce Oddział, który będzie wnioskował i uzyska koncesję na obrót gazem, ale nie będzie on stroną zawieranych umów (B nadal pozostanie odpowiedzialny za negocjowanie, zawieranie i pospisywanie umów)? Czy w konsekwencji Spółka będzie podlegać obowiązkowi rejestracji i składania deklaracji podatkowych dla celów VAT (VAT-7) w Polsce? Czy odpowiedź będzie identyczna, jak w przypadku pytania nr 3, dla przypadków, gdzie Spółka ustanowi w Polsce Oddział, który będzie wnioskował oraz uzyska koncesję na obrót gazem oraz Oddział ten będzie stroną umów zawieranych z polskimi przedsiębiorcami, podczas gdy B nadal pozostanie odpowiedzialny za ich negocjowanie? Czy w takim przypadku w związku z planowaną działalnością Spółka będzie posiadała na terytorium RP stale miejsce prowadzenia działalności w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz czy będzie ona zobowiązana do rozliczenia w zakresie podatku VAT transakcji mających miejsce w przedmiotowym stanie faktycznym, dla których miejscem dostawy jest terytorium kraju? Czy w konsekwencji Spółka będzie podlegać obowiązkowi rejestracji i składania deklaracji podatkowych dla celów VAT (VAT-7) w Polsce?
 
IPPB5/423-1228/11-4/IŚ Czy przewalutowanie kredytów z EUR na PLN będzie skutkować powstaniem przychodu z tytułu dodatnich różnic kursowych w rozumieniu art. 15a ust. 2 pkt 5 ustawy o CIT lub innych przychodów w rozumieniu art. 12 ustawy o CIT w momencie przewalutowania lub spłaty kredytów po ich przewalutowaniu - jeżeli wartość kredytów w EUR w dniu ich otrzymania będzie wyższa od wartości kredytów w dniu ich przewalutowania lub spłaty (dokonywanego w PLN) po ich przewalutowaniu? Czy przewalutowanie kredytów z EUR na PLN będzie skutkować powstaniem kosztu z tytułu ujemnych różnic kursowych w rozumieniu art. 15a ust. 3 pkt 5 ustawy o CIT lub innych kosztów podatkowych w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT w momencie przewalutowania lub spłaty kredytów po ich przewalutowaniu — jeżeli wartość kredytów w EUR w dniu ich otrzymania będzie niższa od wartości kredytów w dniu ich przewalutowania lub spłaty (dokonywanego w PLN) po ich przewalutowaniu? Czy dokonanie przez Spółkę spłaty nowego kredytu (zaciągniętego przez Spółkę w EUR) w sytuacji gdy złotówkowa wartość nowego kredytu w dniu jego otrzymania przez Spółkę (obliczona przy zastosowaniu kursu kompensaty) będzie wyższa niż złotówkowa wartość nowego kredytu w dniu jego spłaty przez Spółkę (obliczona przy zastosowaniu kursu z dnia spłaty), spowoduje, że Spółka powinna rozpoznać wspomnianą różnicę jako przychód podatkowy, z tytułu dodatnich różnic kursowych w rozumieniu art. 15a ust. 2 pkt 5 ustawy o CIT lub innych przychodów w rozumieniu art. 12 ustawy o CIT. w momencie spłaty przez Spółkę nowego kredytu? Czy dokonanie przez Spółkę spłaty nowego kredytu (zaciągniętego przez Spółkę w EUR) w sytuacji gdy złotówkowa wartość nowego kredytu w dniu jego otrzymania przez Spółkę (obliczona przy zastosowaniu kursu kompensaty) będzie niższa niż złotówkowa wartość nowego kredytu w dniu jego spłaty przez Spółkę (obliczona przy zastosowaniu kursu z dnia spłaty), spowoduje, że Spółka powinna rozpoznać wspomnianą różnicę jako koszt z tytułu ujemnych różnic kursowych w rozumieniu art. 15a ust. 3 pkt 5 ustawy o CIT lub innych kosztów podatkowych w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, w momencie spłaty przez Spółkę nowego kredytu?
 
IPPB3/423-251/12-2/MS w zakresie oceny uprawnienia Spółki do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od czasowo niewykorzystywanych w bieżącej działalności środków trwałych oraz możliwości zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów
 
IBPBI/2/423-30/12/BG w zakresie możliwości uznania Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za odrębnego od Spółki (podmiotu założycielskiego) podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
 
IBPBI/2/423-32/12/MS Czy wydatki ponoszone na obsługę prawną związaną z wniesieniem dopłat jak też kwoty zapłacone z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101 poz. 649 j.t. z późn. zm) stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74 poz. 397 j.t. z późn. zm.)?
 
IBPBI/2/423-36/12/PP Czy dla celów kalkulacji wielkości pomocy publicznej w oparciu o koszty inwestycji, wydatki poniesione na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych od kontrahentów winny być uwzględniane w dacie zarachowania dokumentów źródłowych dokumentujących nabycie (tzw. podejście memoriałowe), czy też w dacie fizycznej zapłaty należności wynikającej z takich dokumentów (tzw. podejście kasowe)?
 
IBPBI/2/423-40/12/MS Czy za przychody podatkowe wykazywane w deklaracji CIT-8 Wspólnoty Mieszkaniowej uważa się naliczone zaliczki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz inne przychody jak: odsetki, odszkodowania w kwotach faktycznie otrzymanych?
 
IBPBI/2/423-42/12/BG Czy dochód uzyskany przez Wspólnotę Mieszkaniową z najmu pomieszczenia na stacje transformatorową przedsiębiorstwu energetycznemu jest zwolniony z podatku od osób prawnych ?
 
IBPBI/2/423-43/12/SD Czy należność główna, odsetki ustawowe oraz koszty sądowe w wysokości zasądzonej przez sąd i poniesione przez Spółkę stanowią koszty uzyskania przychodów?
 
IBPBI/2/423-44/12/SD Czy należność główna, odsetki ustawowe oraz koszty sądowe w wysokości zasądzonej przez sąd i poniesione przez Spółkę stanowią koszty uzyskania przychodów?
 
IBPBI/2/423-48/12/JD Czy w świetle przepisów UPDOP, w szczególności wymienionych w niniejszym wniosku, w określonych w opisie zdarzenia przyszłego okolicznościach, Spółka będzie mogła zaliczać w poczet kosztów uzyskania przychodów koszty nabycia zużytych akumulatorów od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, udokumentowane wewnętrznymi dowodami dostawy sporządzonymi i podpisanymi wyłącznie przez pracowników Spółki, w tym również niezawierającymi danych identyfikujących dostawcę?
 
IBPBI/2/423-49/12/BG w zakresie ustalenia :- czy certyfikat rezydencji poświadcza miejsce rezydencji Kontrahenta dla celów podatkowych na okres dłuższy niż jednorazowy moment wypłaty należności licencyjnych, - czy posiadanie przez Spółkę jednego certyfikatu rezydencji w okresie obejmującym kilka kolejnych wypłat należności licencyjnych, pozwala na skorzystanie z preferencyjnej stawki podatku przy kolejnych następujących po sobie wypłatach, - okresu ważności certyfikatu rezydencji
 
IBPBI/2/423-50/12/AK - ustalenie, czy od należności wypłaconych na podstawie Umowy o Zarządzanie oraz Umowy o Systemie Licencyjnym, Spółka będzie zobowiązana do pobierania podatku jako płatnik (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1),- zastosowania stawki 5%, w sytuacji posiadania certyfikatu rezydencji (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2),
 
IBPBI/2/423-51/12/AK - ustalenie, czy od należności wypłaconych na podstawie Umowy o Zarządzanie oraz Umowy o Systemie Licencyjnym, Spółka będzie zobowiązana do pobierania podatku jako płatnik (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1),- zastosowania stawki 5%, w sytuacji posiadania certyfikatu rezydencji (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2),
 
IBPBI/2/423-68/12/PP Czy zamiana nieruchomości pomiędzy Kółkiem Rolniczym a Gminą będzie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-76/12/MS Czy w związku z posiadaniem przez Spółkę statusu akcjonariusza w SKA, przychód (dochód) po jej stronie powstanie w dacie wypłaty dywidendy, tj. po podjęciu przez walne zgromadzenie uchwały o podziale zysku i jego otrzymaniu?
 
IBPBI/2/423-77/12/MS Czy w związku z posiadaniem przez Spółkę statusu akcjonariusza w SKA, przychód (dochód) po jej stronie powstanie w dacie wypłaty dywidendy, tj. po podjęciu przez walne zgromadzenie uchwały o podziale zysku i jego otrzymaniu?
 
IBPBI/2/423-87/12/MS Czy zgodne jest z art. 16i ust. 5 ustawy o CIT postępowanie Wnioskodawcy, który dokonał od początku nowego roku podatkowego, obniżenia podanych w Wykazie stawek amortyzacyjnych dla wykorzystywanych środków trwałych?
 
IBPBI/2/423-88/12/MS Czy Wnioskodawca może podwyższyć obniżone uprzednio stawki amortyzacyjne, pod warunkiem, że dokona tego pierwszego miesiąca każdego nowego roku podatkowego do wysokości stawek przewidzianych w Wykazie?
 
IBPBI/2/423-91/12/AP Czy przychody oraz koszty uzyskania przychodów działalności strefowej oraz pozastrefowej powinny być korygowane przy zastosowaniu opisanego schematu o różnice kursowe powstające w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, w sytuacji gdy brak jest możliwości jednoznacznego określenia części w jakiej różnice te pozostają w wyłącznym związku z działalnością zwolnioną od opodatkowania oraz działalnością opodatkowaną na zasadach ogólnych?
 
IBPBI/2/423-93/12/AP Czy po zmodernizowaniu używanego środka trwałego, którego wartość początkowa po ulepszeniu wzrosła z 5.400,00zł do 47.598,33 zł, tj. o 42.198,33 zł, spółka zasadnie kontynuuje stosowanie indywidualnej stawki amortyzacyjnej w wysokości 50% rocznie od „nowej” wartości początkowej, tj. 47.598,33 zł, czy też powinna ją zmienić (obniżyć) z 50% do 33,3%, wskutek zmiany (podwyższenia) wartości początkowej zmodernizowanego środka trwałego?
 
IBPBI/2/423-99/12/PP Czy łączna kwota odsetek naliczonych w danym roku kalendarzowym od sald dodatnich Spółki stanowić będzie dla Spółki przychód dla celów podatku dochodowego od osób prawnych w dniu płatności odsetek, natomiast łączna kwota odsetek naliczonych w danym roku kalendarzowym od sald ujemnych Spółki stanowić będzie dla Spółki koszt uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych w dniu płatności odsetek?
 
IBPBI/2/423-100/12/PP Czy w świetle art. 16 ust. 1 pkt 60 oraz art. 16 ust. 1 pkt 61 updop w związku z art. 16 ust. 7b updop płatności odsetek na rzecz Agenta w związku z uczestnictwem w oferowanej przez Bank strukturze zarządzania płynnością finansową cash poolingu rzeczywistego, a więc z tytułu innego niż pożyczka w rozumieniu art. 16 ust. 7b updop, nie będą podlegać ograniczeniom wynikającym z przepisów o tzw. niedostatecznej kapitalizacji i w konsekwencji będą podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, pod warunkiem spełnienia ogólnych warunków wskazanych w art. 15 ust. 1 updop?
 
IBPBI/2/423-104/12/JD Czy przekazanie przez Wnioskodawcę środków pieniężnych w formie darowizny, na rzecz kościelnej osoby prawnej, na opisany wyżej cel, tj. na realizację przez kościelną osobę prawną inicjatywy polegającej na stworzeniu centrum pomocy rodzinie, którego przedmiot działalności obejmował będzie działalność charytatywno-opiekuńczą o której mowa w art. 39 i 55 ust. 7 ustawy z dnia z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1989r. Nr 29, poz.154 ze zm.) i wykorzystanie tych środków przez obdarowaną kościelną osobę prawną w całości konkretnie na remont, czy też przebudowę budynku (co zostanie wykazane w sprawozdaniu o którym mowa w art. 55 ust. 7), w którym mieścić się będzie w przyszłości ośrodek - spełnia przesłanki aby taką darowiznę zakwalifikować jako darowiznę na działalność charytatywno-opiekuńczą w rozumieniu art. 55 ust. 7 ustawy, a tym samym czy wnioskodawca po udzieleniu darowizny i wykorzystaniu jej w opisany wyżej sposób będzie mógł wyłączyć kwotę dokonanej darowizny z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym?
 
IBPBI/2/423-110/12/AK Czy strata poniesiona przez Spółkę w wyniku realizacji transakcji terminowej na pochodnych instrumentach finansowych stanowi koszt uzyskania przychodów Spółki? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)
 
IBPBI/2/423-112/12/JD Czy w przypadku niewykorzystania przez Spółkę w całości opłaconego Limitu w okresie, w którym zgodnie z Umową będzie on jej przysługiwał, Spółka będzie uprawniona do jednorazowego potrącenia wydatku odpowiadającego niewykorzystanej kwocie Limitu jako koszt uzyskania przychodu z upływem ww. okresu?
 
IBPBI/2/423-113/12/AP Czy zwolnienie (o którym mowa w art. 17 ust. 1b) obejmuje również dochód w części przeznaczanej na opłacenie sładek PFRON (jako jeden z podatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodu) ?
 
IBPBI/2/423-115/12/BG w zakresie powstania przychodu podatkowego u Wnioskodawcy z tytułu przekazania przez niego majątku (w tym nieruchomości) „Spółce A.”

Wskaźniki gospodarcze