Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 26 września 2012 r.
 
IPTPB3/423-220/12-2/GG Czy kosztem uzyskania przychodów, tj. kosztem nabycia w rozumieniu art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dla Wnioskodawcy w przypadku otrzymania wynagrodzenia likwidacyjnego w związku z likwidacją X Ltd. będzie nominalna wartość udziałów wydanych przez Wnioskodawcę w wyniku objęcia aportem udziałów w X Ltd., a wiec w drodze tzw. wymiany?
 
IPTPB3/423-238/12-6/PM Czy od pierwszego miesiąca każdego roku podatkowego Spółka może dokonać dowolnego podwyższenia lub dalszego obniżenia wcześniej obniżonych stawek amortyzacyjnych (także jedynie w odniesieniu do niektórych/wybranych środków trwałych), jednakże do poziomu nie wyższego niż wynika to z Wykazu stawek amortyzacyjnych (załącznik nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)?
 
IPTPB3/423-238/12-5/PM Czy możliwe jest dokonywanie obniżenia stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla środków trwałych wprowadzanych do rejestru środków trwałych począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji?
 
IPTPB3/423-238/12-4/PM Czy od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego (lub w momencie pierwszego wprowadzenia do ewidencji) Spółka może dokonać obniżenia stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jedynie w odniesieniu do wybranych/pojedynczych środków trwałych zaklasyfikowanych do danej grupy czy rodzaju, amortyzując pozostałe środki trwałe należące do tej samej grupy czy rodzaju przy użyciu stawek amortyzacyjnych dotychczas stosowanych?
 
IPTPB3/423-238/12-3/PM Czy możliwe jest dokonywanie obniżenia stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla środków trwałych wprowadzonych do rejestru środków trwałych i będących już przedmiotem amortyzacji począwszy od pierwszego miesiąca danego roku podatkowego?
 
IPTPB3/423-238/12-2/PM Czy obniżenie stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych może zostać dokonane do dowolnego poziomu?
 
IPTPB3/423-198/12-4/IR Czy Spółka może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wartość utylizowanych towarów w cenach nabycia oraz koszty utylizacji ?
 
IPTPB3/423-198/12-5/IR Czy Spółka może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wartość utylizowanych towarów w cenach nabycia oraz koszty utylizacji ?
 
IPPB3/423-325/12-2/DP 1. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, w wyniku wniesienia przez Spółkę, w formie wkładu niepieniężnego, posiadanych udziałów (akcji) w I do D, po stronie Spółki nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu?2. W jakiej wysokości należy ustalić koszt uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia w przyszłości udziałów w D objętych w sposób opisanym w zdarzeniu przyszłym?
 
IPPB3/423-327/12-2/PK1 1. Czy w sytuacji opisanej w zdarzeniu przyszłym Spółka uzyska przychód w wysokości wartości nominalnej udziałów (akcji) w C objętych w zamian za udziały (akcje) w I ? 2. Czy organ podatkowy będzie uprawniony do określenia przychodu w innej wysokości niż wartość nominalna objętych udziałów (akcji) Cyfry tylko wtedy, kiedy brak będzie uzasadnionej przyczyny, dla której wartość nominalna objętych udziałów (akcji) w C jest niższa od wartości rynkowej wnoszonych w ramach aportu udziałów (akcji) w I ? 3. Czy przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego przyczyny powstania różnicy pomiędzy wartością nominalną a wartością rynkową nowo wyemitowanych udziałów (akcji) w C skutkują brakiem możliwości zastosowania artykułu 14 Ustawy o pdop?
 
IPPB3/423-256/12-2/PK1 1. Czy począwszy od lipca 2011 r. Spółka jest uprawniona do rozpoznania dla celów podatku dochodowego od osób prawnych całkowitej Ceny nabycia określonej w Umowie jako kosztu uzyskania przychodów w postaci odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej Marki stanowiącej jedną wartość niematerialną i prawną w postaci prawa ochronnego na Polski znak towarowy? 2. Alternatywnie, czy w przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, Spółka jest uprawniona do alokowania - w oparciu o swoją najlepszą wiedzę i ocenę - Ceny nabycia do poszczególnych elementów składających się na Markę oraz jest uprawniona do rozpoznania wydatku z tytułu Ceny nabycia określonej w Umowie jako kosztu uzyskania przychodów w postaci odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej poszczególnych elementów składających się na Markę, traktowanych jako odrębne wartości niematerialne i prawne? 3. Alternatywnie, czy w przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania nr 1 i 2, Spółka jest uprawniona do alokowania - w oparciu o swoją najlepszą wiedzę i ocenę - Ceny nabycia do poszczególnych elementów składających się na Markę oraz do rozpoznania Ceny nabycia określonej w Umowie jako: (i) kosztu uzyskania przychodów w postaci odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej poszczególnych elementów stanowiących wartości niematerialne i prawne, tj. prawa do znaku towarowego zarejestrowanego w Polsce, prawa do znaku towarowego zarejestrowanego w OHIM oraz prawa autorskiego, a (ii) w odniesieniu do pozostałej części Ceny nabycia - jako kosztu uzyskania przychodów podlegającego rozpoznaniu w momencie poniesienia wydatku na Markę?. 4. Czy w przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 1 i pozytywnej odpowiedzi na pytania nr 2 lub 3 (w części dotyczącej prawa do amortyzacji), Spółka jest uprawniona do: (1) skorygowania (w oparciu o własną wycenę) wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej (tj. Marki) wprowadzonej uprzednio do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych i rozpoznania w roku podatkowym 2011/2012 odpisów amortyzacyjnych obliczonych od tak skorygowanej wartości począwszy od lipca 2011 r. oraz (ii) ujawnienia pozostałych wartości niematerialnych i prawnych i do rozpoczęcia dokonywania odpisów amortyzacyjnych od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dojdzie do ujawnienia tych wartości niematerialnych i prawnych? 5. Alternatywnie, czy w przypadku negatywnych odpowiedzi na pytania nr 1, 2, 3 lub jeśli - opierając się na informacjach posiadanych przez Spółkę - precyzyjne podzielenie całkowitej Ceny nabycia i alokowanie jej do poszczególnych elementów składających się na Markę okaże się niemożliwe - Spółka jest uprawniona do rozpoznania wydatku z tytułu Ceny nabycia określonej w Umowie jako jednego kosztu uzyskania przychodów, podlegającego rozpoznaniu w momencie poniesienia wydatku na Markę?
 
ILPB3/423-583/11-2/JG 1. Czy koszty prowizji od kredytu bankowego zaciągniętego przez dewelopera na budowę mieszkań przeznaczonych do sprzedaży stanowią koszt uzyskania przychodów w dacie ich zapłaty (potrącenia), czy też podlegają rozliczeniu w czasie na okres spłaty kredytu?
2. Czy odsetki od kredytu bankowego zaciągniętego przez dewelopera na budowę mieszkań przeznaczonych do sprzedaży stanowią koszt uzyskania przychodów w dacie ich zapłaty, czy też podlegają rozliczeniu w czasie i są kosztem podatkowym dopiero w dacie sprzedaży mieszkań?
 
ILPB4/423-463/11-2/DS Czy w sytuacji, gdy po przeprowadzeniu transakcji przeniesienia na rzecz Kupującego bazy klientów Spółki, cena sprzedaży ulegnie zwiększeniu na skutek ziszczenia warunku przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego, Spółka będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu należnego z tytułu zwiększenia ceny sprzedaży w dacie ziszczenia się przedmiotowego warunku?
 
ILPB4/423-496/11-2/MC 1. Czy w związku z umorzeniem odsetek od pożyczek udzielonych przez Wnioskodawcę Kontrahentowi dojdzie do powstania u Wnioskodawcy przychodu podatkowego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
2. Czy w przypadku umorzenia odsetek od pożyczek będą miały zastosowanie przepisy art. 9a oraz art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB3/423-262/12-2/DP 1. Kiedy skapitalizowane odsetki będą stanowiły przychód pożyczkodawcy, a tym samym, na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych w 99,9% przychód N Polska Sp. z o.o.?2. Czy również przychód Spółki Komandytowej ze skapitalizowanych odsetek od pożyczki udzielonej N Polska Sp. z o.o. będzie stanowił w 99,9% przychód N Polska Sp. z o.o.?
 
ILPB4/423-493/11-2/MC Czy Spółka może naliczyć odpis amortyzacyjny za 2010 r. i poprzez złożenie korekty zeznania rocznego CIT-8 za 2010 r. uwzględnić odpis amortyzacyjny ustalony od wartości początkowej przed przekwalifikowaniem w kwocie 98 995,10 zł w kosztach uzyskania przychodu. Natomiast odpis amortyzacyjny za 2011 r. w kwocie 98 995,10 zł uwzględnić jako koszt uzyskania przychodu w zeznaniu rocznym CIT-8, które będzie złożone do 31.03.2012 r.?
 
IPPB3/423-359/12-2/MS Czy I powinno kontynuować amortyzację środków trwałych według zasad i wartości jakie przyjęły gospodarstwa pomocnicze przed przekształceniem oraz czy odpisy amortyzacyjne skalkulowane według tak przyjętych zasad będą stanowiły koszty uzyskania przychodów M?
 
ILPB3/423-589/11-4/JG Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup drobnych upominków rzeczowych oznaczonych logo Spółki.
 
IPPB5/423-171/12-6/DG 1) Czy przekazanie za wynagrodzeniem zarządzania Przejmowanym OFE stanowi transakcję gospodarczą, której przedmiotem jest przedsiębiorstwo w rozumieniu ustawy o CIT?2) Czy przekazane składniki materialne i niematerialne w ramach przekazania za wynagrodzeniem zarządzania Przejmowanym OFE stanowią „przedsiębiorstwo” w rozumieniu przepisów podatkowych, a tym samym nie podlega opodatkowaniu VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT?3) Czy przekazanie za wynagrodzeniem zarządzania Przejmowanym OFE podlega opodatkowaniu PCC według stawek PCC właściwych dla poszczególnych składników przedsiębiorstwa?4) Czy w przypadku, gdy wynagrodzenie za przekazanie zarządzania Przejmowanym OFE (cena zbycia) przewyższy wartość rynkową poszczególnych składników majątkowych Zbywającego PTE, powstanie dodatnia wartość firmy podlegająca amortyzacji podatkowej po stronie Bankowego PTE?
 
IPPB3/423-337/12-2/KK Czy wydatki poniesione przez P jako Emitenta z tytułu emisji obligacji powinny być traktowane jako koszty pośrednie i zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia?
 
IPPB3/423-418/12-2/KK Czy koszty dzierżawy gruntu, na którym realizowana jest inwestycja budowy budynku można zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia, czy też koszty te powinny zwiększać wartość początkową budowanego środka trwałego?
 
IPPB5/423-258/12-4/DG 1) Czy opisana transakcja, tj. wniesienie przez Spółkę aportem części majątku alokowanego do Oddziału do Spółki Otrzymującej w zamian za udziały Spółki Otrzymującej nie będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego po stronie Spółki na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o PDOP, ponieważ przedmiot aportu będzie się kwalifikować jako zorganizowana część przedsiębiorstwa rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP? 2) Czy opisana transakcja tj. wniesienie przez Spółkę aportem części majątku alokowanego do Oddziału do Spółki Otrzymującej w zamian za udziały Spółki Otrzymującej nie będzie — na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o VAT — skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w podatku VAT po stronie Spółki, ponieważ przedmiot aportu będzie się kwalifikować jako zorganizowana część przedsiębiorstwa rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT?
 
IPPB3/423-410/11-4/AG 1. Czy Spółka córka zobowiązana będzie do pobrania, jako płatnik, podatku od niepodzielonych zysków, w związku z przekształceniem Spółki córki w SKA w razie: (i) spełnienia warunku dwuletniego okresu posiadania udziałów (akcji) przed przekształceniem, jak i (ii) jego spełnienia już po przekształceniu ?2. Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku od niepodzielonych zysków w Spółce córce jako podatnik, w związku z przekształceniem Spółki córki w SKA w razie : (i) spełnienia warunku dwuletniego okresu posiadania udziałów (akcji) przed przekształceniem, jak i (ii) jego spełnienia już po przekształceniu; tj. czy w takich przypadkach Wnioskodawca jako podatnik będzie zobowiązany do wpłacenia podatku na rzecz Spółki córki na podstawie art. 26 ust. 6 zd. drugie Ustawy CIT?3. Czy Wnioskodawca zobowiązany będzie - na podstawie art. 22 ust. 4b Ustawy CIT - do zapłaty 19% podatku od dywidendy lub wynagrodzenia za umorzone udziały w razie przekształcenia Spółki córki w SKA przed upływem 2 lat od nabycia (lub objęcia) przez siebie udziałów w Spółce córce, w sytuacji gdzie Wnioskodawca otrzymał dywidendę lub wynagrodzenie za umorzenie przymusowe od Spółki córki krótko po nabyciu (lub objęciu) udziałów (kilka lub kilkanaście miesięcy od nabycia lub objęcia udziałów), lecz przed jej przekształceniem?
 
IPPB3/423-247/12-2/GJ Czy wydatki ponoszone przez Spółkę na pokrycie kosztów przejazdów taksówkami oraz noclegów członków rady nadzorczej uczestniczących w posiedzeniach rady nadzorczej mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Spółki?
 
IPPB3/423-163/12-2/JD 1. W jaki sposób ustalić wysokość podatku od osób prawnych w związku z wniesieniem przez wnioskodawcę do spółki celowej wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości? 2. Czy w przypadku, gdy przychodem Spółki z tytułu objęcia udziałów w Spółce Celowej będzie wartość nominalna udziałów objętych w zamian za aport, a kosztem uzyskania przychodów obejmowanych udziałów cena nabycia nieruchomości, Spółka uprawniona jest do rozliczenia straty podatkowej z bieżącymi dochodami Spółki z działalności operacyjnej?
 
IPPB3/423-250/12-2/MS Czy, w świetle przepisu art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT oraz przepisu § 5 ust.1 Rozporządzenia wydatki inwestycyjne poniesione, w okresie po dniu uzyskania Zezwolenia do ostatniego dnia jego obowiązywania, w związku z realizacją opisanej wyżej inwestycji na terenie SSE przewyższające kwotę minimalną inwestycji określoną w Zezwoleniu (tj. kwotę PLN 22.190.000,00) będą uprawniały do powiększenia kwoty zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, tj. ustalenia wartości zwolnienia w oparciu o kwotę faktyczni poniesionych wydatków kwalifikowanych?
 
IPPB3/423-173/12-4/MS Czy, na gruncie art. 15 ust 1 UPDOP, w opisanych powyżej stanach faktycznych, istnieje możliwość zaliczenia do KUP kwot zapłaconych przez D. do Agentów Rozliczeniowych a nie zwróconych przez Posiadaczy Kart D? Czy zaliczenie do KUP przysługuje D. w szczególności w przypadku braku zapłat przez Klientów z następujących tytułów:1. śmierć Posiadacza Karty?2. likwidacja podmiotu gospodarczego, któremu wydawana była karta płatnicza D.?3. zamknięcie działalności gospodarczej przez Klienta?4. brak spłaty zobowiązań przez Klienta z tytułu trudności finansowych w tym wywołanych zawinionymi działaniami czy zaniechaniami Klienta takimi jak np. niegospodarność, zbywanie (także ukrywanie, darowanie, niszczenie składników majątkowych zagrożonych zajęciem, zawieranie pozornych umów obciążających składniki majątkowe itp.?5. dokonanie transakcji przez osobę nieuprawnioną, która wykorzystuje dane zawarte na karcie płatniczej uzyskane w inny sposób niż kradzież?6. zobowiązania Klientów - dłużników, w stosunku do których D. posiada wyroki karne skazujące za przestępstwa z art. 286 par. 1 k.k., art. 297 par. 1 k.k. art. 270 k.k. (wyłudzenia, fałszowanie dokumentów, podpisów, danych, tj. sytuacje w których Klient na podstawie fałszywych danych przedstawionych D. przy składaniu wniosku otrzymał kartę płatniczą i dokonywał transakcji za pomocą tej karty)?7. zobowiązania w stosunku do podmiotów, które nie mają zdolności upadłościowej w świetle art. 6 pkt 4 ustawy z dnia 28.02.2003r. prawo upadłościowe i naprawcze, a ich majątek nie pozwala na zaspokojenie w drodze egzekucji?8. zobowiązania w stosunku do podmiotów (klientów) zgłaszane do masy upadłościowej w postępowaniu, którego wynikiem w ostateczności jest oddalenie przez Sąd wniosku o upadłość z uwagi na niewystarczający majątek dłużnika nawet na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego (art.13 ust. 1 powołanej ustawy prawo upadłościowe i naprawcze)_
 
IPPB3/423-769/11-2/GJ Skutki podatkowe zawarcia umowy użytkowania znaków towarowych.
 
IPPB5/423-751/11-3/DG Określenie wartości początkowej składników majątkowych stanowiących przedmiot aportu.
 
IPPB3/423-419/12-2/KK Czy przychód (dochód) spółki z o.o. posiadającej status akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej podlega opodatkowaniu w dniu podjęcia uchwały walnego zgromadzenia o podziale zysku i wypłacie dywidendy/zaliczki na poczet dywidendy akcjonariuszom, tj. na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o pdop) i w tym momencie powstanie przesłanka do ujęcia przychodu przez akcjonariusza w miesięcznych zaliczkach?
 
ILPB3/423-570/11-4/MM Czy Spółka postąpiła prawidłowo nie uznając za koszty uzyskania przychodów wartości netto nieodpłatnie przekazanej sieci elektroenergetycznej?
 
IPPB3/423-156/12-4/AG 1. Czy Spółka będzie miała prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów (kup) odsetki od Kredytu/Pożyczek naliczone przed datą aportu przedsiębiorstwa? 2. Czy wyżej wskazane odsetki od przejętego Kredytu/Pożyczek naliczone do dnia aportu przedsiębiorstwa będą mogły być zaliczone do kup w dacie uzyskania przychodu ze sprzedaży lokali, ewentualnie w dacie sprzedaży działek?
 
IPPB3/423-144/12-2/GJ 1) Czy odsetki od poszczególnych rat, na jakie rozłożona została w ugodzie zapłata należności przypadających od Wnioskodawcy na rzecz E, mogą zostać zaliczone przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych?2) W związku z pytaniem nr 1, czy odsetki (skapitalizowane) oraz koszty sądowe wliczone do należności przypadających E od Wnioskodawcy, których łączne kwoty zostały objęte ugodą, także mogą zostać zaliczone przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB3/423-252/12-2/DP w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczki zaciągniętej na zakup akcji spółki akcyjnej oraz w zakresie momentu rozpoznania tych kosztów
 
IPPB5/423-968/11-2/DG 1. Czy Spółka będzie mogła — przy ustalaniu dochodów z tytułu prowadzonej w Polsce Działalności gospodarczej (osiąganych przez Spółkę bezpośrednio w wyniku przeprowadzenia opisanej wyżej restrukturyzacji tj. po likwidacji Spółek zależnych) — odliczyć od uzyskiwanych przychodów poniesione wydatki w postaci odsetek od Kredytu bankowego zaciągniętego w celu udzielenia Spółkom zależnym pożyczek na spłatę kredytów zaciągniętych na prowadzenie / kontynuowanie Działalności gospodarczej, w dacie zapłaty tych odsetek jako koszty uzyskania przychodów, na gruncie art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 11 Ustawy CIT) w przypadku gdy w ramach procesu likwidacyjnego wierzytelności Spółki z tytułu pożyczek udzielonych Spółkom zależnym nie zostaną skonwertowane poprzez wniesienie wkładu pieniężnego na udziały (kapitał zakładowy i zapasowy) Spółek zależnych? 2. Czy Spółka będzie mogła – przy ustalaniu dochodów z tytułu prowadzonej w Polsce Działalności gospodarczej (osiąganych przez Spółkę bezpośrednio w wyniku przeprowadzenia opisanej wyżej restrukturyzacji tj. po likwidacji Spółek zależnych) — odliczyć od uzyskiwanych przychodów poniesione wydatki w postaci odsetek od Kredytu bankowego zaciągniętego w celu udzielenia Spółkom zależnym pożyczek na spłatę kredytów zaciągniętych na prowadzenie / kontynuowanie Działalności gospodarczej, w dacie zapłaty tych odsetek (jako koszty uzyskania przychodów, na gruncie art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 11 Ustawy CIT) w przypadku gdy w ramach procesu likwidacyjnego wierzytelności Spółki z tytułu pożyczek udzielonych Spółkom zależnym zostaną skonwertowane poprzez wniesienie wkładu pieniężnego na udziały (kapitał zakładowy i zapasowy) Spółek zależnych?
 
IPPB3/423-240/12-2/DP konsekwencji podatkowych otrzymania składników majątkowych oraz środków pieniężnych w wyniku likwidacji spółki osobowej
 
IPPB3/423-239/12-2/PK1 Czy prawidłowo spółka z o.o. potrąciła nam podatek w wysokości 19% od wypłaconej nam dywidendy za rok 2011?
 
IPPB3/423-237/12-2/DP Czy - zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT - wartość początkową składników majątkowych (w szczególności, gruntów, budynków i budowli) otrzymanych przez Wnioskodawcę działającego poprzez Oddział w związku z likwidacją Spółek Zależnych stanowić będzie ustalona przez Wnioskodawcę wartość poszczególnych środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższa jednak od ich wartości rynkowej? Czy Wnioskodawca działający poprzez Oddział będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Oddziału odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej składników majątkowych (klasyfikowanych jako podlegające amortyzacji środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne) otrzymanych w wyniku likwidacji Spółek Zależnych, przy zastosowaniu stawki amortyzacyjnej właściwej dla danego składnika majątkowego określonej w ustawie o CIT? Czy w przypadku odpłatnego zbycia składników majątkowych otrzymanych w wyniku likwidacji Spółek Zależnych (klasyfikowanych jako środki trwałe i/lub wartości niematerialne i prawne), Wnioskodawca działający poprzez Oddział będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Oddziału kwot odpowiadających ustalonej przez siebie wartości początkowej tych składników majątkowych (nie wyższej jednak od ich wartości rynkowej) pomniejszonej o dokonane od tej wartości odpisy amortyzacyjne? Czy odsetki powstające z tytułu kredytu przejętego od Spółek Zależnych na podstawie umów przejęcia długu, zawartych w związku z przejęciem działalności gospodarczej Spółek Zależnych w wyniku ich likwidacji, będą mogły być zaliczone przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodów Oddziału, w momencie określonym zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy o CIT?
 
IPPB5/423-70/12-4/JC 1. Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu należnego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu wystawionych na rzecz Zamawiającego faktur w wysokości 100% wartości kontraktu?2. Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków wynikających z faktur wystawionych przez:- podwykonawców z tytułu realizacji prac w ramach wykonania usługi na rzecz Zamawiającego;- Partnera z tytułu realizacji zdefiniowanych prac w ramach wykonania usługi na rzecz Zamawiającego na kwoty Y i Z;- Partnera z tytułu rozliczenia pozostałej kwoty kontraktu według przyjętego wzoru oraz proporcji (70%/30%)?
 
IPPB3/423-350/12-2/PK1 Czy Spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kwotę wykazaną na fakturze, wystawionej zgodnie z umową opisaną w punkcie 68 (opisie stanu faktycznego- przyp. organu)?
 
IPPB3/423-21/12-2/JD 1. Czy Spółka powinna rozliczyć wydatek w postaci wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości, na której znajdują się już urządzenia infrastruktury sieci przesyłowej, w dacie jego poniesienia zgodnie z art. 15 ust.. 4d i 4e ustawy o CIT?2. Czy Spółka powinna rozliczyć wydatek w postaci wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości, na której w ramach realizowanych zadań inwestycyjnych są budowane lub zostaną wybudowane urządzenia infrastruktury sieciowej, które będą następnie eksploatowane przez Spółkę, w dacie jego poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d i 4e ustawy o CIT?3. Jeżeli okaże się, że stanowisko Spółki w zakresie pytania nr 1 i/lub pytania nr 2 jest prawidłowe, to czy Spółka powinna potrącić dla celów podatkowych koszt wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu jednorazowo w pełnej wysokości, niezależnie od faktu, ze dla celów księgowych koszt ten może być rozliczany w dłuższym okresie zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów i/lub z uwagi na odmienną kwalifikację prawa służebności przesyłu dla celów księgowych i podatkowych? 4. Czy Spółka powinna wykazać dla celów podatkowych przychód z tytułu ustanowienia na jej rzecz służebności przesyłu bez wynagrodzenia, w wysokości wartości rynkowej otrzymanego prawa, zgodnie z art. 12 ust. 5 w zw. z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, jednorazowo, w momencie ustanowienia na jej rzecz służebności przesyłu?
 
IPTPB3/423-243/12-2/GG Czy dochód uzyskany przez Wspólnotę ze sprzedaży działki (grunty niezabudowane, na których znajdowały się tereny zielone) przeznaczony na fundusz remontowy, a więc na pokrycie kosztów przyszłych remontów części wspólnej nieruchomości tj. utrzymanie części wspólnej nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych?
 
IPPB3/423-234/12-2/GJ Czy kara umowna z tytułu nieterminowego wykonania umowy, nałożona przez Kontrahenta zgodnie z umową stanowi koszt podatkowy Wnioskodawcy z punktu widzenia ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB5/423-6/12-2/JC 1. Spółka wnosi o potwierdzenie, że odsetki płacone przez Spółkę w związku z uczestnictwem w Systemie będą mogły być w całości zaliczone przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów, a w szczególności nie będą miały do nich zastosowania wyłączenia z art. 16 ust. 1 pkt 60 oraz pkt 61 ustawy o PDOP.2. Spółka wnosi o potwierdzenie, że rozliczenia Spółki związane z udziałem w Cash-poolingu nie będą podlegały art. 9a oraz 11 ust. 1 pkt 3 ustawy o PDOP.3. Spółka wnosi o potwierdzenie, że w ramach funkcjonowania Cash-poolingu, pomimo braku bezpośredniego uregulowania przypadku umowy Cash-poolingu w art. 15a ustawy o PDOP, nie dochodzi do powstania różnic kursowych dla celów podatkowych w związku z transferami sald pomiędzy Rachunkiem Spółki a Rachunkiem głównym w ramach funkcjonowania Systemu.4. Spółka wnosi o potwierdzenie, że odsetki wypłacane przez Spółkę na rzecz Holding nie będą podlegały opodatkowaniu w Polsce podatkiem u źródła zgodnie z postanowieniami art. 11 ust. 1 UPO.5. Spółka wnosi o potwierdzenie, że odsetki wypłacane przez Spółkę na rzecz Holding nie będą podlegały opodatkowaniu w Polsce podatkiem u źródła od 1 lipca 2013 r. na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy o PDOP.
 
IPPB3/423-255/12-2/MS Czy wartość początkowa według kosztu wytworzenia środka trwałego w prawie podatkowym (zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych) obejmuje uzyskane przychody z wynajmu tego środka trwałego do dnia wprowadzenia środka trwałego do ewidencji, który jest dniem przyjęcia do używania?
 
IPPB3/423-1086/11-2/PK1 Czy, jeżeli wartość przedmiotu wkładu niepieniężnego (w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część) wnoszonego przez Wnioskodawcę na pokrycie obejmowanych udziałów w Spółce będzie określona w wartości rynkowej to obejmując udziały z tzw. agio (tj. po cenie emisyjnej wyższej od wartości nominalnej z uwagi na m. in. zachowanie proporcji wartości wkładów wspólników względem ustalonej proporcji udziału w kapitale zakładowym Spółki, praw głosów, udziale w wartości likwidacyjnej), Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód w wysokości wartości nominalnej objętych udziałów i organ podatkowy nie będzie miał możliwości szacowania przychodu w innej wysokości, niż wartość nominalna?
 
ILPB3/423-562/11-2/MM Czy przepis art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy interpretować w ten sposób, że opisane w stanie faktycznym wydatki na zakup Kart dla pracowników stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodów?
 
IPPB3/423-1069/11-2/GJ 1. Czy Wnioskodawca postąpi zgodnie z przepisami prawa podatkowego zaliczając do kosztów uzyskania przychodów kwotę potrącenia wierzytelności - w wyniku której nastąpi zapłata kar umownych opisanych w stanie faktycznym - w dniu ich potrącenia?
 
ILPB3/423-562/11-3/MM Czy przepis art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy interpretować w ten sposób, że opisane w stanie faktycznym wydatki na zakup Kart dla pracowników stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodów?
 
IPPB3/423-225/12-2/MS 1. Czy działalność wskazanych Magazynów Spółki zlokalizowanych poza obszarem SSE ma charakter działalności pomocniczej i w konsekwencji dochody uzyskane ze sprzedaży poprzez wskazane Magazyn wyrobów wytworzonych na terenie SSE w ramach Zezwolenia podlegają w całości zwolnieniu z podatku dochodowego ?2. Czy koszty wynajęcia magazynów podmiotów trzecich będą stanowił koszty działalności korzystającej ze zwolnienia z opodatkowania (tzw. koszty strefowe) ?
 
IPPB3/423-238/12-2/AG Czy w sytuacji indosowania weksla na inny podmiot (bądź zbycia praw z weksla w inny sposób) Bank powinien ująć w podstawie opodatkowania różnicę między ceną otrzymaną od indosatariusza (nabywcy weksla) a wydatkami poniesionymi przez Bank w związku z przyjęciem takiego weksla do dyskonta?
 
IPPB3/423-265/12-2/GJ Czy kara umowna za opóźnienia w dostawie może stanowić koszt podatkowy Wnioskodawcy?
 
IPPB3/423-246/12-2/GJ Czy wydatki ponoszone przez Spółkę na pokrycie kosztów opłat za połączenia telefoniczne członków rady nadzorczej mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
 
IPPB3/423-631/11-2/PK1 w zakresie obowiązywania przepisów podatkowych przy przyjęciu przez podatnika roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy, a także w zakresie ustalenia wartości otrzymanych tytułem wkładu niepieniężnego zespołu składników majątkowych oraz ustalenia kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zbycia tych składników majątkowych
 
ILPB3/423-561/11-2/EK Czy przepis art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy interpretować w ten sposób, że opisane w stanie faktycznym wydatki na zakup usług gastronomicznych dla pracowników stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodów?
 
ILPB3/423-561/11-3/EK Czy przepis art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy interpretować w ten sposób, że opisane w stanie faktycznym wydatki na zakup usług gastronomicznych dla pracowników stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodów?
 
IPPB3/423-283/12-2/DP Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do obliczenia, pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości przekazanego Bankowi majątku likwidacyjnego?
 
IPPB3/423-227/12-2/AG Czy w związku z objęciem nowych udziałów w zamian za wkład niepieniężny (pożyczki udzielone spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przez wspólnika) i podwyższeniem kapitału zakładowego i zapasowego Wnioskodawcy powstanie u Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB3/423-665/11-2/GJ Koszty uzyskania przychodów.
 
IPTPB3/423-209/12-4/IR Czy dochód jaki uzyska Spółdzielnia Mieszkaniowa z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu, na którym zostanie wybudowany budynek jest dochodem kwalifikowanym do przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, o którym to dochodzie stanowi art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 
IPTPB3/423-209/12-5/IR Czy dochód jaki uzyska Spółdzielnia Mieszkaniowa z tytułu sprzedaży miejsc postojowych wielostanowiskowego garażu jest dochodem kwalifikowanym do przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, o którym to dochodzie stanowi art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 
IPTPB3/423-209/12-6/IR Czy dochód jaki uzyska Spółdzielnia Mieszkaniowa z tytułu sprzedaży w formie przetargu miejsc postojowych wielostanowiskowego garażu jest dochodem kwalifikowanym do przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, o którym to dochodzie stanowi art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 
IPTPB3/423-209/12-7/IR Czy wydatkowanie dochodu uzyskanego ze sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu i dochodu uzyskanego ze sprzedaży miejsc postojowych wielostanowiskowego garażu na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 44 i art. 17 ust. 1 b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie tożsame ze zwolnieniem tego dochodu w tej części z podatku dochodowego od osób prawnych ?
 
ILPB4/423467/11-2/ŁM Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie uznania za koszty uzyskania przychodu straty z tytułu sprzedaży akcji własnych pracownikom po cenie niższej od ceny zakupu
 
IBPBI/2/423-117/12/MS Czy możliwe jest niedoliczanie do przychodu po stronie Spółki korzystania bezpłatnie (służebność przesyłu) z nieruchomości strony umowy przyłączeniowej, u której kończy się sieć?
 
IBPBI/2/423-118/12/AK zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów podatku od nieruchomości i opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
 
IBPBI/2/423-207/12/AK moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzeń menagerów (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)

Wskaźniki gospodarcze