Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 27 września 2012 r.
 
IBPBI/2/423-504/12/AK Czy wydatki związane z rozliczeniem (koszty kontraktu) nierzeczywistych pochodnych instrumentów finansowych CIRS mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w momencie realizacji poszczególnych ich części i zamknięcia kontraktu, zgodnie z art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 8b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jako koszty uzyskania przychodów z tytułu zrealizowanych ujemnych różnic kursowych?
 
IBPBI/2/423-534/12/MS Czy Spółka postąpiła prawidłowo zaliczając ratę wstępną do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu jej zapłaty czy też należało podzielić ratę wstępną i odliczać ratami przez okres trwania umowy leasingowej?
 
IBPBI/2/423-535/12/BG w zakresie ustalenia czy usługa wdrożenia oprogramowania komputerowego podlegać będzie w Polsce opodatkowaniu podatkiem u źródła
 
IBPBI/2/423-590/12/SD Czy w świetle art. 16h ust. 3a ustawy o PDOP, Spółka będzie zobowiązana, w odniesieniu do składników majątku wchodzących w skład aportu, a które wcześniej były wprowadzone do rejestru środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółki E, do dokonywania odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuowania metody amortyzacji przyjętej wcześniej przez Spółkę E?
 
ITPB3/423-145b/12/AW Czy w przedmiotowej sprawie zastosowanie w sprawie znajdzie art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowiący, iż wolne od podatku są dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ITPB3/423-145c/12/AW Czy po rozpoczęciu użytkowania przekazanego Spółce środka trwałego, kosztem uzyskania przychodu Spółki będzie cały odpis z tytułu zużycia tego środka trwałego za dany okres czy jedynie odpis amortyzacyjny liczony od wartości początkowej środka trwałego, pomniejszonej o tę część wartości początkowej, która odpowiada wydatkom sfinansowanym ze środków publicznych i wspólnotowych, zaś ponoszona następnie opłata inwestycyjna jako forma częściowej odpłatności za środek trwały nie będzie stanowiła kosztu uzyskania przychodu w momencie jej poniesienia?
 
ITPB3/423-145a/12/AW Czy w związku z przekazaniem inwestycji (środka trwałego) Wnioskodawcy na podstawie protokołu przekazania, uzyska on w dniu przekazania przychód z tytułu otrzymania nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy albo przychód z tytułu otrzymania innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń podlegający opodatkowaniu, czy też przychód ten będzie wyłączony z opodatkowania na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż inwestycja była współfinansowana ze środków publicznych i wspólnotowych w ramach programu rządowego?
 
IBPBI/2/423-591/12/MO Czy w świetle art. 16g ust. 10 pkt 2 cena nabycia przedsiębiorstwa obejmuje, poza wartością przedmiotu Umowy, wykazane w pasywach sporządzonego na dzień 30 kwietnia 2010 r. bilansu Spółki i przejęte do spłaty (wykazane w załącznikach) zobowiązania i rezerwy na zobowiązania. Uściślając, czy w oparciu o wyżej wykazane dane, cena nabycia Ośrodka równa się wartości 25.000 tys. zł (wartość należna Skarbowi Państwa), czy też wartości 25.000 tys. zł zwiększonej o zobowiązania i rezerwy na zobowiązania -10.915 tys. zł tj. łącznie 35.915 tys. zł. W przypadku pierwszym brak byłoby podstaw do podatkowej amortyzacji przejętych środków trwałych (25.000 tys. zł minus 25.768 tys. zł), w drugim - łączna wartość środków trwałych podlegających amortyzacji wyniosłaby 10.147 tys. zł (25.000 tys. zł plus 10.915 tys. zł minus 25.768 tys. zł).
 
ITPB3/423-130/12/MT Czy przychody z działalności prowadzonej przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową stanowią przychody z działalności gospodarczej, o których mowa w art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPTPB3/423-239/12-2/GG Czy podatek naliczony wynikający z faktur zakupu usług będzie stanowił dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w sytuacji gdy Wnioskodawca nie wykonuje żadnych czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, a tym samym nie generuje podatku należnego?
 
IPTPB3/423-239/12-3/GG Czy podatek naliczony wynikający z faktur zakupu usług będzie stanowił dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w sytuacji gdy Wnioskodawca nie wykonuje żadnych czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, a tym samym nie generuje podatku należnego?
 
IPTPB3/423-208/12-4/GG Czy istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów aktywów w postaci listy klientów, listy dostawców, listów warunków handlowych oraz listy realizowanych inwestycji, stosownie do przepisu art. 16b ust. 1 pkt. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawych w związku z art. 15 ust 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPTPB3/423-208/12-5/GG Czy istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów aktywów w postaci listy klientów, listy dostawców, listów warunków handlowych oraz listy realizowanych inwestycji, stosownie do przepisu art. 16b ust. 1 pkt. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawych w związku z art. 15 ust 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPTPB3/423-215/12-4/GG Czy koszt wytworzenia środka trwałego zgodnie z art. l6g ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób. prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) zwanej dalej u.p.d.o.p., koryguje się o różnice kursowe, naliczone do dnia przekazania do używania środka trwałego, także od niezapłaconych przed dniem oddania środka trwałego do używania zobowiązań z tytułu kredytu udzielonego Spółce dotyczącego wytworzenia środka trwałego ?
 
IPTPB3/423-251/12-2/PM Czy z tytułu wniesienia do Spółki Cypryjskiej wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) Spółka będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych?
 
IPTPB3/423-263/12-2/PM Czy dochód ustalany jako równowartość wydatków na PFRON, które finansowane są z dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, jest wolny od podatku dochodowego od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-294/12/AP Czy przedstawiony w opisie stanu faktycznego sposób wyceny operacji na bankowym rachunku walutowym jest prawidłowy?
 
IBPBI/2/423-295/12/CzP „Czy wydatki Spółki ponoszone w związku z ustanowieniem na Jej rzecz służebności przesyłu należy kwalifikować do kosztów uzyskania przychodów jako koszty inne niż bezpośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami bez względu na fakt, czy są ponoszone do dnia oddania środka trwałego do używania, czy też już po oddaniu środka trwałego do używania, tj. w okresie jego eksploatacji?”
 
IBPBI/2/423-297/12/SD Czy w przypadku transakcji dokonywanych pomiędzy spółkami będącymi członkami PGK, w okresie obowiązywania Umowy, przychodem P z tytułu tych transakcji będzie wyłącznie cena (wynagrodzenie) określone w umowie, a zastosowania dla tych transakcji nie znajdą regulacje dotyczące ustalania przychodu z tytułu otrzymania świadczeń nieodpłatnych i częściowo nieodpłatnych, zawarte w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o pdop?
 
IPTPB3/423-210/12-4/IR W jaki sposób ująć w kosztach uzyskania przychodów Spółki poniesione wydatki na stworzenie projektu koncepcyjnego rozbudowy zakładu oraz mapy geodezyjnej przeznaczonego pod budowę hali produkcyjnej terenu?
 
IPTPB3/423-210/12-5/IR W jaki sposób ująć w kosztach uzyskania przychodów Spółki poniesione wydatki na czynsz najmu tymczasowych kontenerów biurowych oraz wydatki na bieżące ich utrzymanie.
 
IPPB5/423-288/12-3/PS 1. Czy w przypadku umorzenia przez Spółkę odsetek należnych od Udziałowców z tytułu zawartych umów pożyczek, po stronie Spółki zrealizował się przychód podatkowy z tytułu tego umorzenia? 2 Czy w przypadku umorzenia przez Spółkę odsetek należnych od Udziałowców z tytułu zawartych umów pożyczek, kwota takich odsetek powinna zostać uznana przez Spółkę za przychody udziałowców z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, oraz czy w związku ze spełnieniem przesłanek przewidzianych w artykule 22 ust. 4, ust. 4a ustawy o CIT Spółka była uprawniona do niepobierania podatku zryczałtowanego (u źródła)?
 
IPPB3/423-308/12-2/EŻ a) Czy w przypadku przesunięcia zeszytów do zagranicznego kontrahenta w ramach zawartej z mm umowy kolportażu Spółka powinna rozpoznać przychód w momencie rozliczenia zwrotu towarów przez kontrahenta (który będzie zwracał książki do Polski), a więc w momencie wystawienia faktury korygującej do faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o ile wcześniej Spółka nie otrzyma kwoty należnej za dostawę książek? b) Czy w przypadku przesunięcia zeszytów do zagranicznego kontrahenta w ramach zawartej z nim umowy kolportażu Spółka powinna rozpoznać przychód w momencie rozliczenia zwrotu towarów przez kontrahenta (który na zlecenie Spółki będzie je transportował do innego państwa Unii Europejskiej), a więc w momencie otrzymania faktury wystawionej przez kolportera dokumentującej przesunięcie książek do innego państwa w ramach transakcji trójstronnej, o ile wcześniej Spółka nie otrzyma kwoty należnej za dostawę książek?c) Czy w przypadku, gdy w ramach modelu kolportażu kolporter nie będzie zwracał towarów do Spółki, lecz na zlecenie Spółki będzie niszczył zeszyty, których Spółka nie zamierza dalej sprzedawać, to przychód podatkowy Spółka również może rozpoznawać w momencie rozliczenia sprzedaży, a więc w momencie wystawienia faktury korygującej do pierwotnej faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotową dostawę po zniszczeniu niesprzedanych towarów przez kolportera i otrzymaniu przez od niego protokołu zniszczenia towarów, o ile wcześniej Spółka nie otrzyma kwoty należnej za dostawę książek?d) Czy w przypadku przesunięcia zeszytów do zagranicznego kontrahenta w ramach zawartej z nim umowy komisu Spółka powinna rozpoznać przychód w momencie rozliczenia zwrotu towarów przez kontrahenta (który będzie zwracał książki do Polski), a więc w momencie wystawienia faktury korygującej do faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotową dostawę towarów po zakończeniu dystrybucji książek przez komisanta, o ile wcześniej Spółka nie otrzyma kwoty należnej za dostawę książek?e) Czy w przypadku przesunięcia zeszytów do zagranicznego kontrahenta w ramach zawartej z nim umowy komisu Spółka powinna rozpoznać przychód w momencie rozliczenia zwrotu towarów przez komisanta (który na zlecenie Spółki będzie je transportował do innego państwa Unii Europejskiej), a więc w momencie otrzymania faktury wystawionej przez komisanta dokumentującej przesunięcie książek do innego państwa w ramach transakcji trójstronnej, o ile wcześniej Spółka nie otrzyma kwoty należnej za dostawę książek?f) Czy w przypadku, gdy w ramach umowy komisu, komisant nie będzie zwracał towarów do Spółki, lecz na zlecenie Spółki będzie niszczył zeszyty, których Spółka nie zamierza dalej sprzedawać, to przychód podatkowy Spółka również może rozpoznawać w momencie rozliczenia sprzedaży, a więc w momencie wystawienia faktury korygującej do pierwotnej faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotową dostawę po zniszczeniu niesprzedanych towarów przez komisanta i otrzymaniu przez od niego protokołu zniszczenia towarów, o ile wcześniej Spółka nic otrzyma kwoty należnej za dostawę książek?
 
IPPB3/423-313/12-2/KK Czy poniesione przez Spółkę koszty usług doradczych związanych z nabyciem w dniu 21 października 2010 r. nieruchomości które zostały zafakturowane po przyjęciu do użytkowania nieruchomości, ale wykonane przed tą datą, należy zaliczyć do wartości początkowej podlegającego amortyzacji środka trwałego (nieruchomości), czy też zaliczyć jednorazowo w kosztów uzyskania przychodów?
 
IPPB3/423-236/12-2/MS 1. Czy koszty poniesione w wyniku wypłaty prowizji, na rzecz Brokerów z tytułu świadczonych Usług pośrednictwa przy zawieraniu przez Spółkę umów pożyczek, Spółka powinna rozpoznawać jako koszty uzyskania przychodów, inne niż bezpośrednio związane z przychodami?2. Jeżeli odpowiedź na pytanie 1 jest twierdząca, to czy koszty takich prowizji — uznanych za koszty uzyskania przychodów, inne niż bezpośrednio związane z przychodami - będą zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych <dalej: ustawa o PDOP> potrącane w dacie ich poniesienia?
 
IPPB3/423-360/12-2/KK Czy, kiedy zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, faktyczne koszty zużytych surowców i opakowań oraz sprzedanych towarów handlowych rozliczane będą dla celów bilansowych z uwzględnieniem rocznej korekty wartości zapasów o tę część odchyleń cenowych, która dotyczy wartości zapasów, korekta ta w ten sam sposób powinna zostać uwzględniona dla celów podatkowych?
 
IPPB3/423-376/12-2/KK 1. Czy po połączeniu Wnioskodawcy ze Spółką Przejmowaną, odsetki od pożyczki, zaciągniętej na zakup udziałów innej spółki kapitałowej przez Spółkę Przejmowaną, będą stanowić koszt uzyskania przychodów Wnioskodawcy w momencie ich zapłaty (zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 11 updop), do czasu całkowitej spłaty pożyczki?2. Czy po połączeniu Wnioskodawcy ze Spółką Przejmowaną, odsetki od pożyczki zaciągniętej na zakup udziałów innej spółki kapitałowej przez Spółkę Przejmowaną, będą stanowić koszt uzyskania przychodów Wnioskodawcy w momencie ich ewentualnej kapitalizacji (zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a i art. 16 ust. 1 pkt 11 updop)?
 
IPPB5/423-352/12-5/DG 1. Czy zespół składników majątkowych związanych z Działalnością Licencyjną który na skutek wkładu niepieniężnego zostanie przeniesiony do Spółki Licencyjnej stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 74, poz. 397 ze zm.) - dalej: „ustawa o CIT” i w konsekwencji transakcja ta pozostanie neutralna dla Wnioskodawcy z perspektywy podatku dochodowego od osób prawnych? 2. Czy zespół składników majątkowych związanych z Działalnością Licencyjną, który na skutek wkładu niepieniężnego zostanie przeniesiony do Spółki Licencyjnej stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) - dalej: „ustawa o VAT” i w konsekwencji transakcja ta pozostanie poza zakresem ustawy o VAT?
 
IPPB5/423-569/11-2/AJ Czy dochody uzyskane przez spółkę będącą SICAV czy SICAV SIF osiągnięte ze sprzedaży akcji udziałów w polskich spółkach kapitałowych będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce ?
 
IPPB3/423-224/12-5/PK1 w zakresie określenia wartości początkowej wkładu niepieniężnego oraz kosztów uzyskania przychodów w sytuacji jego odpłatnego zbycia
 
IPPB5/423-265/12-2/DG W zakresie kwalifikacji zespołu składników majątkowych będących przedmiotem planowanej transakcji sprzedaży
 
IPPB5/423-423/12-4/PS Czy przychód Udziałowca z tytułu wynagrodzenia za zbycie przez Udziałowca udziałów w V na rzecz Wnioskodawcy w celu ich umorzenia będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce, oraz, w związku z powyższym, czy Wnioskodawca zobowiązany będzie jako płatnik do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych w związku z wypłatą na rzecz Udziałowca wynagrodzenia z tytułu ww. transakcji?
 
IPPB5/423-422/12-4/PS Czy przychód Wnioskodawcy z tytułu wynagrodzenia za zbycie przez Wnioskodawcę udziałów w P na rzecz tej spółki w celu ich umorzenia będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce?
 
IPPB5/423-457/11-6/AJ 1. Czy zniesienie współwłasności ww. czterech działek poprzez ich zamianę w taki sposób, że każdy z właścicieli czterech połówek działek staje się właścicielem dwóch działek w całości nakłada na wnioskodawcę ( podatnika VAT) obowiązek zapłaty podatku VAT ? 2. Czy wyżej opisane zniesienie współwłasności będzie skutkowało koniecznością zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych ?3. Czy transakcja podlega opodatkowaniu podatkiem PCC ?4. Czy sądowne zniesienie współwłasności przez współwłaściciela będącego osobą fizyczną, wbrew woli wnioskodawcy będzie miało wpływ na ew. konieczność lub nie zapłaty ww. podatków ?
 
IPPB3/423-304/12-3/GJ Czy Leasingobiorcy przysługuje prawo do potraktowania kwoty netto jako kosztu uzyskania przychodu w pełnej kwocie wynikającej z faktury VAT, otrzymanej od Leasingodawcy - niezależnie od tego, że Leasingodawca zakwestionował podwyżkę opłaty za użytkowanie wieczyste (tzw. aktualizację), czy też prawo to dotyczy jedynie części odpowiadającej opłacie dotychczas obowiązującej?
 
IPPB3/423-809/11-2/AG 1. Czy w opisanym Zdarzeniu przyszłym nr 1, do zwolnienia z długu (umorzenia Wierzytelności Spółki), wobec podmiotu powiązanego, znajdują zastosowanie przepisy art. 9a oraz art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych („updop”)?2. Czy w opisanym Zdarzeniu przyszłym nr 1, zwolnienie z długu (umorzenie Wierzytelności Spółki) dokonane przez Spółkę (jako pożyczkodawcę), za zgodą dłużnika, obejmujące kwotę niespłaconej Pożyczki oraz odsetki skutkować będzie uznaniem umorzonych odsetek za koszt uzyskania przychodów Spółki, i jednocześnie umorzona niespłacona część Pożyczki oraz odsetki nie będą stanowić w Spółce przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych („pdop”)?3. Czy w opisanym Zdarzeniu przyszłym nr 2 kwota potrąconych odsetek wchodzących w skład Wierzytelności Spółki stanowi przychody Spółki podlegające pdop?
 
IPPB3/423-133/12-4/JD Czy wydatki związane z nabyciem nieruchomości (w części dotyczącej obiektów budowlanych, które następnie zostały zlikwidowane bez wprowadzania ich na stan środków trwałych), rozbiórką budynków znajdujących się na tej nieruchomości i przeprowadzeniem prac porządkujących teren oraz usunięciem drzew i ewentualnym późniejszym zadrzewieniem Spółka może rozpoznać jako koszty pośrednie wobec faktu, iż w ocenie Spółki nie stanowią one wydatków dających się zaliczyć do wartości początkowej wytworzonych środków trwałych? Czy w przypadku późniejszej likwidacji budynków, które zostały uprzednio zaliczone do środków trwałych, Spółka ma prawo do zaliczenia niezamortyzowanej części wartości początkowej tego budynku do kosztów uzyskania przychodów w momencie jego likwidacji?
 
IPPB5/423-601/11-2/IŚ Czy wydatki poniesione na opłacenie składek w międzynarodowych organizacjach logistycznych mogą zostać uznane za wydatki na cele statutowe i tym samym być zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB3/423-132/12-4/JD Czy wydatki związane z nabyciem nieruchomości w części dotyczącej obiektów budowlanych, rozbiórką obiektów budowlanych znajdujących się na terenie tej nieruchomości, przeprowadzeniem prac porządkujących teren oraz wydatki związane usunięciem drzew (krzewów) — w tym koszty związane z wydaniem zezwolenia - i ewentualnym późniejszym zadrzewieniem Spółka może rozpoznać jako koszty uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia, jako koszty pośrednie wobec faktu, iż w ocenie Spółki nie stanowią one wydatków dających się zaliczyć do wartości początkowej wytworzonych środków trwałych?
 
IPPB3/423-420/12-2/KK Czy przychód (dochód) spółki z o.o. posiadającej status akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej podlega opodatkowaniu w dniu podjęcia uchwały walnego zgromadzenia o podziale zysku i wypłacie dywidendy/zaliczki na poczet dywidendy akcjonariuszom, tj. na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o pdop) i w tym momencie powstanie przesłanka do ujęcia przychodu przez akcjonariusza w miesięcznych zaliczkach?
 
IPPB3/423-186/12-2/JD Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, w wypadku dokonania wkładu niepieniężnego (w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część), którego część jest alokowana na kapitał zakładowy a część na kapitał zapasowy (agio), Spółka dla celów podatku dochodowego od osób prawnych powinna wykazać przychód w wysokości nominalnej wartości udziałów SPX objętych w zamian za wniesiony wkład niepieniężny, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 updop, pomniejszony o koszty uzyskania przychodów określone w art. 15 ust. 1j updop? Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, w momencie objęcia przez Spółkę udziałów w SPX, kosztem uzyskania przychodu dla Spółki będzie wartość nominalna objętych za aport udziałów w SPX? Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, w przypadku sprzedaży przez Spółkę udziałów w SPX, kosztem uzyskania przychodów dla Spółki będzie zgodnie z art. 15 ust. 1k updop wartość nominalna objętych za aport udziałów w SPX?
 
IPPB3/423-193/12-2/PK1 1.Czy otrzymana dywidenda z SKA, nie stanowi dla Wnioskodawcy przychodu z działalności gospodarczej, gdyż stanowi przychód jako faktycznie otrzymane pieniądze? 2.Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu Akcjonariusza w SKA, przychód po jego stronie nie powstanie w dniu sprzedaży przez SKA rzeczy oraz wyświadczenia usług oraz w dniu zaistnienia wszelkich innych zdarzeń skutkujących powiększeniem majątku SKA i osiągnięciem przez nią zysków, gdyż przychód ten powstanie zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy CIT wyłącznie w dacie faktycznego otrzymania Dywidendy przez Wnioskodawcę oraz 3.Czy w związku z tym zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, na podstawie art. 25 ust. 1 i ust. 1a Ustawy CIT, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany zapłacić za miesiące, w których SKA sprzeda rzeczy, prawa majątkowe oraz wyświadczy usługi oraz miesiące zaistnienia wszelkich innych zdarzeń skutkujących powiększeniem majątku SKA i osiągnięciem przez nią zysków, gdyż przychód powstaje wyłącznie w dacie faktycznego otrzymania Dywidendy przez Wnioskodawcę? 4.Co stanowi podstawę opodatkowania (przychody minus koszty uzyskania przychodu) dla faktycznie otrzymanych dochodów Akcjonariusza z SKA, tj. czy dochodem w rozumieniu art. 7 ust. 2 Ustawy CIT jest faktycznie otrzymana Dywidenda z SKA?
 
IPPB5/423-28/11-3/IŚ Czy Spółka powinna skorygować przychody lub koszty podatkowe o różnice kursowe powstałe między dniem otrzymania aportu a dniem faktycznej spłaty Pożyczki przez Spółkę (kalkulowane jako różnica pomiędzy wartością Pożyczki w walucie obcej na dzień otrzymania aportu a wartością Pożyczki w walucie obcej na dzień ich spłaty, przeliczone na PLN według faktycznie zastosowanych kursów walut z tych dni)?
 
IPPB5/423-1191/11-4/PS Czy zapłata na rzecz zagranicznych kontrahentów należności z tytułu udzielenia licencji na korzystanie z programów komputerowych przeznaczonych na własny użytek Spółki podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dna 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54 poz. 654 ze zm.), dalej: ustawa o CIT?
 
IPPB3/423-229/12-4/PK1 1)Czy w przypadku, gdy Spółka wnosi aport do spółki GmbH przekazany w całości na kapitał zapasowy, Spółka nie będzie zobowiązana rozpoznać przychodu podatkowego na podstawie art. 12 ust.1 pkt 7 Ustawy o CIT? 2)Czy w przypadku, gdy Spółka wnosi aport do spółki GmbH przekazany w całości na kapitał zapasowy, art. 14 ust. 1-3 Ustawy o CIT nie znajdzie zastosowania?
 
IPPB3/423-235/12-2/MS Spółka występuje o potwierdzenie swojego stanowiska zgodnie, z którym zawieranie transakcji na instrumentach finansowych, czego w przypadku Spółki przykładem jest umowa zawarta z B, które nie zabezpieczają konkretnego źródła przychodów / kosztów, strefowych albo pozastrefowych, stanowi dodatkową, w stosunku do wymienionej w Zezwoleniu, działalność gospodarczą. W konsekwencji, wynik realizowany na tego typu transakcjach (tj. odpowiednio dochód albo strata) będzie wynikiem działalności pozastrefowej, a zatem podlegającej opodatkowaniu PDOP na zasadach ogólnych.
 
IPPB5/423-488/12-2/AJ Czy Wnioskodawca ma obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wypłaty należności za użytkowanie technologii informatycznej udostępnionej Wnioskodawcy przez spółkę I.?
 
IPPB5/423-331/12-2/AJ Czy majątek V. wykorzystywany przez V. jako narzędzie do prowadzenia podstawowej działalności operacyjnej, tj. produkcji i dystrybucji ciepła oraz energii elektrycznej - nie powinien być uznawany za majątek nieruchomy, o którym mowa w art. 13 UPO ?
 
IPTPB3/423-211/12-4/GG Czy koszt finansowania (odsetki bankowe) od pożyczki płatniczej przeznaczonej na finansowanie - do momentu zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług związanego z zakupami inwestycyjnymi stanowią koszty bieżące podatkowe Spółki tj. w okresie dokonania ich zapłaty ?
 
ITPB3/423-222b/12/PS w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z prowadzonym postępowaniem sądowym.
 
IPTPB3/423-257/12-2/GG Czy w przypadku objęcia przez Spółkę udziałów w Spółce Zależnej w zamian za wkład niepieniężny w postaci Przedmiotu Aportu, o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną obejmowanych w Spółce Zależnej udziałów, jedynym przychodem Spółki z tego tytułu będzie wartość nominalna objętych udziałów, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, także wówczas gdy ich wartość nominalna będzie niższa niż wartość rynkowa tych udziałów lub wartość rynkowa Przedmiotu Aportu?
 
IPTPB3/423-232/12-2/MF Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, wydatki ponoszone przez spółdzielnię pracy w związku z przekształceniem, takie jak: doradztwo związane z przekształceniem, wynagrodzenie biegłego rewidenta za zbadanie planu przekształcenia, wynagrodzenie (taksa) notariusza za sporządzenie aktu notarialnego w przedmiocie powzięcia uchwały o przekształceniu Spółdzielni oraz zawiązaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłaty sądowe za wpis przekształcenia do KRS, stanowić będą dla Spółdzielni koszt uzyskania przychodów, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zm.)?
 
IPTPB3/423-268/12-2/PM W którym roku należy w rachunku podatkowym uwzględnić otrzymany bonus?
 
ITPB3/423-222a/12/PS w zakresie ustalenia momentu powstania przychodu w związku z zasądzonym na rzecz Spółki wynagrodzeniem w związku z odstąpieniem od umowy
 
IBPBI/2/423-661/12/MO W jaki sposób należy ustalić dla celów podatkowych udziały podlegające umorzeniu w sytuacji, gdy część udziałów była obejmowana/nabywana w różny sposób i w różnym czasie? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
 
IBPBI/2/423-662/12/MO Czy dla Spółki kosztem objęcia udziałów w spółce B uzyskanych w zamian za wniesiony aport w postaci udziałów spółki C będzie koszt objęcia/nabycia udziałów spółki C? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

Wskaźniki gospodarcze