Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 29 września 2012 r.
 
IPTPB3/423-253/12-2/GG Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, Spółka będzie mogła zaliczyć kwotę netto (a więc bez VAT) umorzonych wierzytelności z tytułu dokonanych transakcji do kosztów uzyskania przychodów, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPTPB3/423-221/12-2/MF Czy w odniesieniu do wyżej opisanego zdarzenia przyszłego, objęcie akcji w spółce „B” w zamian za wkład niepieniężny w postaci wierzytelności będzie skutkowało u Wnioskodawcy powstaniem przychodu w wysokości wartości nominalnej objętych akcji, w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, także wówczas, gdy wartość ta będzie niższa niż wartość rynkowa przedmiotu aportu?
 
IPTPB3/423-221/12-3/MF Czy w przypadku wniesienia aportem części wierzytelności, koszty uzyskania przychodów należy ustalić stosownie do art. 15 ust. 1j pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z uwzględnieniem zasady proporcjonalności, tj. w wysokości wydatków poniesionych na nabycie wierzytelności w takiej proporcji, w jakiej pozostaje nominalna wartość wierzytelności wniesionej aportem do nominalnej wartości całej wierzytelności?
 
IPTPB3/423-225/12-3/KJ Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartości usług sportowych i medycznych sfinansowanych przez Nią swoim pracownikom (60% wartości brutto usług sportowych i 100% wartości usług medycznych) ze środków obrotowych, biorąc pod uwagę okoliczność zaliczania tych odpłatności jako wynagrodzenia pracowniczego, od którego odprowadzany jest należny podatek dochodowy od osób fizycznych i składka na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne?
 
IPPB3/423-221/12-2/AG Czy Spółka Zależna, jako następca prawny Spółki, będzie miała prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odsetki od zobowiązań przejętych przez Spółkę Zależną w wyniku połączenia Spółki Zależnej ze Spółką (w tym z tytułu zaciągniętego przez Spółkę od Banku kredytu na zakup udziałów w Spółce Zależnej) do kosztów uzyskania przychodów Spółki Zależnej w momencie ich zapłaty / kapitalizacji?
 
IPPB3/423-264/12-2/AG Czy wydatki poniesione przez Spółkę na spłatę zobowiązań Spółki Zależnej wobec wykonawców i dostawców wyposażenia technologicznego mogą zostać uznane za koszt uzyskania przychodów Spółki w postaci nominalnej wartości udziałów w Spółce Zależnej, objętych przez Spółkę w zamian za aport wierzytelności wobec Spółki Zależnej z tytułu w/w płatności, dokonanych na rzecz wykonawców i dostawców wyposażenia technologicznego, które to wierzytelności zostały nabyte przez Spółkę na podstawie art. 518 Kodeksu cywilnego (subrogacja)?
 
IPPB5/423-1004/11-2/PS w zakresie opodatkowania dochodów cypryjskiego akcjonariusza polskiej spółki komandytowo – akcyjnej
 
IPPB3/423-199/09-5/12/S/JD w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów części wartości nieumorzonej inwestycji w obcym środku trwałym
 
IPPB5/423-327/12-2/IŚ Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym cena nabycia i koszt wytworzenia ŚT lub WNiP, zgodnie z art. l6g ust. 5 ustawy o CIT, powinny być korygowane o różnice kursowe naliczone i zrealizowane do dnia oddania tych ŚT lub WNiP do używania, powstałe w związku ze spłatą zobowiązań wyrażonych w walucie obcej dotyczących tych ŚT lub WNiP zarówno w przypadku różnic kursowych powstałych na rozrachunkach (tzw. transakcyjnych), jak również różnic kursowych powstałych w wyniku wypływu środków z własnego rachunku walutowego w celu spłaty ww. zobowiązań? (Dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego).
 
IPPB5/423-326/12-3/IŚ Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym cena nabycia i koszt wytworzenia ŚT lub WNiP, zgodnie z art. l6g ust. 5 ustawy o CIT, powinny być korygowane o różnice kursowe naliczone i zrealizowane do dnia oddania tych ŚT lub WNiP do używania, powstałe w związku ze spłatą zobowiązań wyrażonych w walucie obcej dotyczących tych ŚT lub WNiP zarówno w przypadku różnic kursowych powstałych na rozrachunkach (tzw. transakcyjnych), jak również różnic kursowych powstałych w wyniku wypływu środków z własnego rachunku walutowego w celu spłaty ww. zobowiązań? (Dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego).
 
IPPB5/423-325/12-2/IŚ Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym cena nabycia i koszt wytworzenia ŚT lub WNiP, zgodnie z art. l6g ust. 5 ustawy o CIT, powinny być korygowane o różnice kursowe naliczone i zrealizowane do dnia oddania tych ŚT lub WNiP do używania, powstałe w związku ze spłatą zobowiązań wyrażonych w walucie obcej dotyczących tych ŚT lub WNiP zarówno w przypadku różnic kursowych powstałych na rozrachunkach (tzw. transakcyjnych), jak również różnic kursowych powstałych w wyniku wypływu środków z własnego rachunku walutowego w celu spłaty ww. zobowiązań? (Dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego).
 
IPPB5/423-337/12-2/IŚ Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym cena nabycia i koszt wytworzenia ŚT lub WNiP, zgodnie z art. l6g ust. 5 ustawy o CIT, powinny być korygowane o różnice kursowe naliczone i zrealizowane do dnia oddania tych ŚT lub WNiP do używania, powstałe w związku ze spłatą zobowiązań wyrażonych w walucie obcej dotyczących tych ŚT lub WNiP zarówno w przypadku różnic kursowych powstałych na rozrachunkach (tzw. transakcyjnych), jak również różnic kursowych powstałych w wyniku wypływu środków z własnego rachunku walutowego w celu spłaty ww. zobowiązań? (Dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego).
 
IPPB5/423-338/12-2/IŚ Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym cena nabycia i koszt wytworzenia ŚT lub WNiP, zgodnie z art. l6g ust. 5 ustawy o CIT, powinny być korygowane o różnice kursowe naliczone i zrealizowane do dnia oddania tych ŚT lub WNiP do używania, powstałe w związku ze spłatą zobowiązań wyrażonych w walucie obcej dotyczących tych ŚT lub WNiP zarówno w przypadku różnic kursowych powstałych na rozrachunkach (tzw. transakcyjnych), jak również różnic kursowych powstałych w wyniku wypływu środków z własnego rachunku walutowego w celu spłaty ww. zobowiązań? (Dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego).
 
IPPB5/423-435/12-2/IŚ Czy Spółka może zaliczyć poniesione koszty na zakup usług doradczych, do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia, na podstawie art. 15 ust. 4d Ustawy o CIT?
 
IPPB5/423-437/12-2/IŚ Czy Spółka może zaliczyć ponoszone koszty wynagrodzenia za usługi świadczone przez kierownika projektu do wartości początkowych licencji, które zostaną przyjęte do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych?
 
IPPB5/423-438/12-2/IŚ Czy Spółka może zaliczyć poniesiony koszt wynagrodzenia za usługę asysty technicznej do wartości początkowych licencji, które zostaną przyjęte do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych?
 
IPPB5/423-436/12-2/IŚ Czy Spółka może zaliczyć koszt wynagrodzenia za usługi szkoleniowe (obejmujące szkolenia dla członków zespołów wdrożeniowych oraz szkolenia dla trenerów użytkowników końcowych), do wartości początkowych licencji, które zostaną przyjęte do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych?
 
ILPB3/423-555/11-2/MM Czy renta planistyczna (jednorazowa opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związana ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) stanowi koszt uzyskania przychodu i podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w roku 2011?
 
ILPB3/423-563/11-2/MM Czy składniki majątku, nabyte przez Spółkę w związku z prowadzeniem działalności na terenie X SSE już po tym jak Spółka osiągnęła pułap wydatków inwestycyjnych określony w zezwoleniu na prowadzenie działalności na terenie X SSE (tj. przekroczyła poziom wydatków w kwocie 1 mln EUR, dający prawo do zwolnienia z opodatkowania 100% dochodu), nie są objęte ograniczeniem dotyczącym ich zbywania na mocy 13 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia w sprawie ustanowienia X SSE (w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2000 r.), w związku z czym zbycie tych składników nie spowoduje utraty prawa do zwolnień od podatku dochodowego od osób prawnych przysługującego Spółce?
 
IBPBI/2/423-516/12/JD Czy zapłata z tytułu nabycia Wierzytelności, której Wnioskodawca dokona na rzecz Pierwotnego Pożyczkodawcy będzie podlegać regulacji art. 26 ust. 1 w związku z art. 21 ust. 1 ustawy o PDOP, a efekcie czy Wnioskodawca zobowiązany będzie do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od tej płatności?
 
IBPBI/2/423-517/12/JD Czy Wnioskodawca będzie miał prawo rozpoznać cenę nabycia Wierzytelności jako koszt uzyskania przychodu w momencie spłaty Wierzytelności przez Spółkę X, oraz czy w przypadku datio in solutum, Spółka nie będzie zobligowana do rozpoznania przychodu podlegającego PDOP w wartości wymagalnej wierzytelności, przekazanej Pierwotnemu Pożyczkodawcy w wykonaniu datio in solutum (tj. jako świadczenia w miejsce wykonania przez Spółkę z tytułu zaspokojenia roszczenia Pierwotnego Pożyczkodawcy o zapłatę ceny za zbytą do Spółki Wierzytelność – pytanie oznaczone we wniosku nr 4)?
 
IBPBI/2/423-522/12/AK Czy w związku z przejęciem Wierzytelności przez Spółkę, spłata Wierzytelności (tj. odsetek naliczonych przez Pierwotnego Pożyczkodawcę, a po nabyciu Wierzytelności również przez Spółkę) stanowić będzie dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)
 
IBPBI/2/423-523/12/AK Czy spłata Wierzytelności (tj. naliczonych odsetek), którą Wnioskodawca zamierza dokonać na rzecz Spółki jako nowego wierzyciela, będzie podlegać regulacji art. 26 ust. 1 w związku z art. 21 ust. 1 ustawy o PDOP, a w efekcie czy Wnioskodawca zobowiązany będzie do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od tej płatności? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)
 
IBPBI/2/423-532/12/JD Czy po dniu 31 grudnia 2011 r., korzystając ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych już na zasadach obowiązujących małych i średnich przedsiębiorców w dniu akcesji Polski do Unii Europejskiej, Spółka, kalkulując wysokość dostępnego zwolnienia podatkowego, powinna uwzględnić pomoc uzyskaną w związku ze zwolnieniem dochodu osiągniętego do dnia 31 grudnia 2011 r.?
 
IBPBI/2/423-575/12/AK Czy Spółka nabywając wierzytelność w celu jej windykacji, może potrącać koszty jej nabycia w całości lub w części do wysokości faktycznie uzyskanej od dłużnika - w danym roku podatkowym, a nie proporcjonalnie do wysokości uzyskanych przychodów?
 
IBPBI/2/423-579/12/AP Czy w przypadku uzyskania przez Spółkę przychodu ze sprzedaży nieruchomości i/lub maszyn stanowiących środki trwałe, wniesionych uprzednio do Spółki jako wkłady niepieniężne, kosztem uzyskania przychodu dla Spółki będzie ich wartość początkowa (równa wartości nominalnej wydanych przez Spółkę udziałów), czyli wartość ustalona na dzień otrzymania aportu, nie wyższa jednak od ich wartości rynkowej, pomniejszona o dokonane przez Spółkę odpisy amortyzacyjne?
 
IBPBI/2/423-580/12/AP Czy w przypadku uzyskania przez Spółkę przychodu ze sprzedaży nieruchomości i/lub maszyn stanowiących aktywa obrotowe, wniesionych uprzednio do Spółki jako wkłady niepieniężne, kosztem uzyskania przychodu dla Spółki będzie ich wartość rynkowa z dnia otrzymania aportu, ale nie wyższa niż wartość nominalna udziałów wyemitowanych przez Spółkę w zamian za aport?
 
IBPBI/2/423-581/12/AP Czy w związku z amortyzacją nieruchomości i/lub maszyn zakwalifikowanych jako środki trwałe, wniesionych uprzednio do Spółki jako wkłady niepieniężne, kosztem uzyskania przychodu dla Spółki będą odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej przedmiotowych nieruchomości i maszyn w pełnej wysokości?
 
IBPBI/2/423-592/12/AK Czy w związku ze zmianą przepisów od 01 stycznia 2012 r. w zakresie ustalania różnic kursowych, w wyżej opisanej sytuacji, Spółka powinna używać do wyceny operacji na rachunku walutowym oraz ustalania dotyczących tych operacji różnic kursowych (poza operacjami zakupu/sprzedaży waluty, dla których stosowane są kursy ustalone z bankiem) średniego kursu ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu/wypływu środków z rachunku walutowego? (stan faktyczny)
 
IBPBI/2/423-594/12/JD Czy w przypadku, gdy Spółka reguluje zobowiązania na rzecz swoich kontrahentów z rachunków walutowych oraz otrzymuje zapłatę należności na rachunki walutowe, dla potrzeb rozpoznania podatkowych różnic kursowych od środków w walutach obcych Spółka powinna stosować kurs średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego odpowiednio dzień wypływu/wpływu środków z/na rachunki walutowe?

Wskaźniki gospodarcze