Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 30 września 2012 r.
 
IBPBI/2/423-704/12/PC Czy odszkodowania dla podwykonawców, stanowią dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-705/12/PC Czy kary umowne z tytułu opóźnień, stanowią dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-706/12/PC Czy odszkodowania dla podwykonawców, stanowią dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423W-71/09/PP Wniesienie aportu.
 
IBPBI/2/423-173/12/SD Czy w związku z otrzymaną darowizną dokonaną w dniu 17 stycznia 2012 r., której przedmiot ma zostać wykorzystany przez obdarowanego w całości na własne cele statutowe, powstanie (czy też nie) po stronie obdarowanego przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-268/12/AP Czy kosztem uzyskania przychodów ze sprzedaży środków trwałych sfinansowanych częściowo z Sektorowego Programu Operacyjnego (Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, działanie 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm projektu), będzie wartość, która odpowiada poniesionym wydatkom na ich nabycie (niezależnie od źródła ich finansowania), tj. wartość początkowa wynikająca z ewidencji środków trwałych, zmniejszona o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych bez względu na to, czy odpisy te zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
 
IBPBI/2/423-269/12/AP Kiedy w przypadku zasiedzenia gruntu nastąpi przychód podatkowy? Czy zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych uległo przedawnieniu?
 
IBPBI/2/423-292/12/PC Czy kary umowne z tytułu opóźnień, stanowią dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-15/12/AK moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzeń pracowników fizycznych (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)
 
IBPBI/2/423-16/12/SD Czy przekazanie wspólnikom prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności nieruchomości, jako wynagrodzenia za umarzane automatycznie udziały Spółki spowoduje powstanie u Wnioskodawcy przychodu w rozumieniu ustawy o pdop?
 
IBPBI/2/423-293/12/PC Czy w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego Spółce przysługuje prawo do dokonywania modyfikacji indywidualnych stawek amortyzacyjnych w granicach zakreślonych w art. 16j updop?
 
IBPBI/2/423-23/12/MO Czy w świetle art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka ma prawo zaliczyć wydatek związany z otrzymaniem dotacji do kosztów uzyskania przychodów w momencie zaksięgowania go jako koszt w księgach rachunkowych (w przypadku Spółki w przeciągu 3 lat)?
 
IBPBI/2/423-24/12/AK Czy wartość początkową środków trwałych wchodzących w skład inwestycji na dzień oddania jej do używania należy skorygować o naliczone (a niezrealizowane) różnice kursowe związane z tą inwestycją?
 
IBPBI/2/423-27,28/12/PP 1. Czy fakt otrzymania drugiego zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie SSE (II Zezwolenia SSE) wpłynie na dotychczasową metodologię rozliczenia zwolnienia podatkowego (ustalenie dochodu zwolnionego spod opodatkowania dla danego oddziału strefowego i rozliczenie go z pomocą publiczną przysługującą w ramach danej strefy na podstawie udzielonego (udzielonych) zezwolenia)?2. Czy dla działalności prowadzonej na terenie Łódzkiej SSE dopuszczalne będzie łączne ustalenie dochodu zwolnionego spod opodatkowania (na podstawie Zezwolenia SSE oraz II Zezwolenia SSE)?
 
IBPBI/2/423-29/12/PP Czy w celu weryfikacji wielkości wykorzystanej pomocy publicznej przysługującej na podstawie Zezwolenia SSE oraz II Zezwolenia SSE uzasadnione jest w pierwszej kolejności, całą pomoc publiczną osiąganą z tytułu prowadzenia działalności na terenie SSE, dyskontować najpierw na dzień uzyskania Zezwolenia SSE i rozliczyć z limitem pomocy przysługującym na podstawie tego zezwolenia, a po wykorzystaniu pomocy publicznej, dyskontować na dzień uzyskania II Zezwolenia SSE i rozliczać z pomocą publiczną przyznaną na podstawie tego zezwolenia?
 
ILPB3/423-573/11-2/EK Czy w przypadku odpłatnego zbycia udziałów w Spółce z o.o., Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Wnioskodawcy wydanych Udziałowcowi (tj. osobie fizycznej), w zamian za aport udziałów Spółki z o.o.?
 
ILPB3/423-582/11-2/EK Czy w przypadku odpłatnego zbycia udziałów w Spółce z o.o., Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Wnioskodawcy wydanych Udziałowcowi (tj. osobie fizycznej), w zamian za aport udziałów Spółki z o.o.?
 
IPPB5/423-483/12-2/AJ Czy dywidenda otrzymana przez Wnioskodawcę za pośrednictwem Zakładu będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych ?
 
IPPB5/423-348/12-2/AJ Czy otrzymując kwotę zwrotu podatku pomniejszoną o honorarium za pośrednictwo w zwrocie podatku od wartości dodanej mam obowiązek pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 20% przychodów ?
 
IPPB5/423-330/12-2/AJ Czy dla celów kalkulacji udziału majątku nieruchomego w całym majątku V., Spółka powinna przyjąć wartość księgową netto (tj. uwzględniającą dokonane odpisy amortyzacyjne) składników majątkowych wynikającą z ksiąg V. na dzień sprzedaży akcji ?
 
IPPB5/423-350/12-4/AJ Czy wnioskodawca będzie zobowiązany jako płatnik do obliczenia, pobrania i wpłacenia do właściwego urzędu skarbowego podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów (przychodów) osiąganych przez spółkę dominującą z tytułu wykonywania umów o zarządzanie spółką zależną lub o doradztwo i nadzór na realizacją kontraktów zawartych przez wnioskodawcę, o których to umowach jest mowa w opisie stanu faktycznego ?
 
IPPB5/423-329/12-2/AJ Czy określenie „głównie” użyte w art. 13 ust. 1 Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z dnia 19 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 26, poz. 193 ze zm.; dalej: UPO) w stosunku do udziału majątku nieruchomego w majątku spółki, której akcje są zbywane oznacza co najmniej 75% ?
 
IPPB5/423-208/12-2/AJ 1. Czy Wnioskodawca posiada status podatnika CIT w Polsce w zakresie dochodów wynikających z działalności inwestycyjnej dotyczącej zarządzanych przez niego funduszy inwestycyjnych ? 2. Czy - jeżeli zarządzane przez Wnioskodawcę fundusze inwestycyjne będą spełniać warunki określone w art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy o CIT - dochody dotyczące tych funduszy inwestycyjnych będą stanowiły dla Wnioskodawcy dochody zwolnione z CIT ?
 
IPPB5/423-447/12-2/AJ Czy w opisanym wyżej przypadku dojdzie do powstania obowiązku podatkowego (związanego z dochodem z odsetek od Zobowiązania) na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 1 UPDOP i 26 ust. 1 UPDOP ?
 
IPPB5/423-413/12-4/AJ w zakresie możliwości skorzystania z funkcji ochronnej interpretacji przez fundusz cypryjski
 
IPPB5/423-387/12-2/AJ Czy na Wnioskodawcy ciążyłby obowiązek płatnika, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy CIT, w związku z dokonaniem wypłaty należności za wykonane usługi na rzecz podmiotu chińskiego ?
 
IPPB5/423-267/12-4/AJ Czy Fundusz po uzyskaniu statusu SIF SICAV, działający na zasadach wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego, będzie instytucją wspólnego inwestowania posiadającą siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w szczególności czy będzie spełniał warunek z art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. f. Czy tym samym działalność Funduszu będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym w Polsce na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 10a tejże ustawy ?
 
IPPB5/423-505/12-2/AJ w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów prac rozwojowych
 
ILPB4/423-459/11-2/MC Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie przychodu podatkowego kształtującego dochód zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych.
 
IPPB5/423-215/12-2/AJ w zakresie uznania Funduszu za instytucję wspólnego inwestowania, wypełnienia poszczególnych warunków zwolnienia podmiotowego oraz kwalifikacji prawnopodatkowej dochodów z działalności inwestycyjnej Funduszu
 
IPPB5/423-546/12-4/AJ w zakresie kwalifikacji prawnopodatkowej dochodów cypryjskiego akcjonariusza polskiej spółki komandytowo-akcyjnej
 
ILPB4/423-459/11-3/MC Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie przychodu podatkowego kształtującego dochód zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych.
 
IPPB5/423-385/12-2/AJ Czy na Wnioskodawcy ciążyłby obowiązek płatnika, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy CIT, w związku z dokonaniem wypłaty należności za wykonane usługi doradztwa technicznego na rzecz kontrahenta z Hongkongu ?
 
IPPB5/423-268/12-6/AJ Czy Fundusz po uzyskaniu statusu SIF SICAV, działający na zasadach wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego, będzie instytucją wspólnego inwestowania posiadającą siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w szczególności czy będzie spełniał warunek z art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. f, czy tym samym działalność Funduszu będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym w Polsce na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 10a tejże ustawy ?
 
IPPB5/423-369/12-5/AJ Czy - w świetle przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego cech Funduszu Wnioskodawcy oraz zasad jego funkcjonowania - działalność (przychody/dochody) Funduszu Wnioskodawcy będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania na terytorium Polski, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10a updop ?
 
ILPB4/423-466/11-2/DS 1. Czy prawidłowe jest, w odniesieniu do usług udzielania licencji, w przypadku terminowego przekazania raportu przez licencjobiorcę, przyjęcie przez Spółkę za datę powstania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych momentu, w którym następuje ustalenie należnego wynagrodzenia, tj. momentu otrzymania raportu dostarczonego przez licencjobiorcę?
2. Czy prawidłowe jest, w odniesieniu do usług udzielania licencji, w przypadku otrzymania przez Spółkę zapłaty przed otrzymaniem raportu od licencjobiorcy, przyjęcie przez Spółkę za datę powstania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych momentu otrzymania tej zapłaty?
3. Czy prawidłowe jest, w odniesieniu do usług udzielania licencji, w przypadku gdy licencjobiorca nie przekazuje raportu w terminie, ani nie dokonuje zapłaty na rzecz Spółki, przyjęcie przez Spółkę za datę powstania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych określonego w umowie terminu przekazania raportu przez licencjobiorcę (tj. np. 60 dnia po zakończeniu okresu rozliczeniowego)?
 
ILPB3/423-7/12-2/EK Moment powstania przychodu w przypadku sprzedaży udziałów w spółce prawa bułgarskiego w sytuacji otrzymania zapłaty w grudniu 2011 r. i dokonania wpisu do właściwego rejestru w bułgarskim organie rejestrowym, skutkującego przejściem prawa własności udziałów w spółce bułgarskiej w roku 2012.
 
ILPB3/423-23/12-5/JG Czy wykup jednostek uczestnictwa stanowi koszt uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy?
 
ILPB3/423-565/11-2/MM Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym w świetle art. 15 ust. 1 i ust. 6 w zw. z art. 16a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od Narzędzi stanowiących Jej środki trwałe?
 
ILPB3/423-565/11-3/MM Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym w świetle art. 15 ust. 1 i ust. 6 w zw. z art. 16a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od Narzędzi stanowiących Jej środki trwałe?
 
ILPB3/423-558/11-2/EK Czy koszty niezakończonych usług projektowych na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego są kosztem uzyskania przychodu, a co za tym idzie kosztem podatkowym?
 
IPPB3/423-275/12-2/KK Czy odsetki od ww. pożyczek stanowią bezpośrednie koszty uzyskania przychodów, a więc w którym momencie zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów skapitalizowane odsetki od tych pożyczek?

Wskaźniki gospodarcze