Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 2 października 2012 r.
 
IPTPB3/423-222/12-2/IR Czy w odniesieniu do odsetek, które Spółka może być zobowiązana w przyszłości płacić w ramach cash poolingu będą mieć zastosowania ograniczenia w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów zapłaconych odsetek, wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 60 i pkt 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 
IPTPB3/423-225/12-4/KJ Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość usług medycznych sfinansowanych przez Nią osobom Uprawnionym (100%) ze środków obrotowych, biorąc pod uwagę okoliczność zaliczania tych odpłatności jako wynagrodzenia pracowniczego, od którego odprowadzany jest należny podatek dochodowy od osób fizycznych i składka na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne?
 
IPPB5/423-182/12-2/IŚ Czy Spółka powinna określić wysokość przychodu z tytułu przedawnionego zobowiązania w wysokości zobowiązań walutowych przeliczonych według kursu historycznego, to jest średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych?
 
IPPB5/423-410/12-2/IŚ 1. Czy w stanie faktycznym opisanym we wniosku, tj. w sytuacji wypłaty Wspólnikowi wynagrodzenia z tytułu umorzenia automatycznego udziałów należących do Wspólnika, dojdzie po stronie Spółki do realizacji różnic kursowych podatkowych, o których mowa wart. 15a ust. 2 pkt 1 i 2 oraz art. 15a ust. 3 pkt 1 i 2 Ustawy CIT (różnice kursowe od należności/zobowiązań)?
2. Czy w stanie faktycznym opisanym we wniosku wypływ waluty z rachunku walutowego (w celu wypłaty Wspólnikowi wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów), spowoduje powstanie różnic kursowych podatkowych, o których mowa w art. 15a ust. 2 pkt 3 i art. 15a ust. 3 pkt 3 Ustawy CIT?
3. Jakie kursy waluty (z jakiego dnia) powinna zastosować Spółka w celu określenia różnic kursowych od środków w walucie obcej, o których mowa w art. 15a ust. 2 pkt 3 i art. 15a ust. 3 pkt 3 Ustawy CIT w sytuacji wypłaty Wspólnikowi wynagrodzenia z tytułu umorzenia automatycznego udziałów?
 
IPPB5/423-284/12-2/IŚ 1)Czy w opisanym stanie faktycznym, w związku ze spłatą Kwoty Kredytu ze środków pochodzących z Kredytu Refinansowego, na Dzień Spłaty po stronie Spółki powstaną podatkowe różnice kursowe, zaliczane do przychodów bądź kosztów podatkowych, zgodnie z art. 15a ustawy o PDDP?2)W odniesieniu do tej części środków z Kredytu Refinansowego, która została przekazana na spłatę Kredytu według jakiego kursu Spółka powinna dokonać ustalenia wartości różnic kursowych powstałych w Dniu Spłaty?3)W odniesieniu do tej części środków z Kredytu Refinansowego, która została przekazana na rachunek walutowy Spółki według jakiego kursu Spółka powinna dokonać wyceny otrzymanych środków pochodzących z Kredytu?4)Według jakiego kursu Spółka powinna wycenić wartość Kredytu Refinansowego w dniu jego zaciągnięcia?
 
IPPB5/423-411/12-2/IŚ 1. Czy w stanie faktycznym opisanym we wniosku, tj. w sytuacji wypłaty Wspólnikowi wynagrodzenia z tytułu umorzenia automatycznego udziałów należących do Wspólnika, dojdzie po stronie Spółki do realizacji różnic kursowych podatkowych, o których mowa wart. 15a ust. 2 pkt 1 i 2 oraz art. 15a ust. 3 pkt 1 i 2 Ustawy CIT (różnice kursowe od należności/zobowiązań)?2. Czy w stanie faktycznym opisanym we wniosku wypływ waluty z rachunku walutowego (w celu wypłaty Wspólnikowi wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów), spowoduje powstanie różnic kursowych podatkowych, o których mowa w art. 15a ust. 2 pkt 3 i art. 15a ust. 3 pkt 3 Ustawy CIT?3. Jakie kursy waluty (z jakiego dnia) powinna zastosować Spółka w celu określenia różnic kursowych od środków w walucie obcej, o których mowa w art. 15a ust. 2 pkt 3 i art. 15a ust. 3 pkt 3 Ustawy CIT w sytuacji wypłaty Wspólnikowi wynagrodzenia z tytułu umorzenia automatycznego udziałów?
 
IPPB5/423-432/12-3/IŚ Czy Spółka postępuje prawidłowo dokonując wyceny towarów handlowych stosując średni kurs NBP z dnia wystawienia faktury przez dostawcę?
 
IPPB5/423-381/12-3/IŚ w zakresie skutków z tytułu przewalutowania kredytu z EUR na PLN, w tym skutków w postaci różnic kursowych
 
IPPB5/423-262/12-2/IŚ Czy powstałe różnice kursowe wynikające z zastosowania różnych kursów przy księgowaniu kontraktu licencyjnego i faktury za Minimalną Gwarancję, będą dla Spółki kosztem lub przychodem podatkowym czy neutralnym?
 
IPPB5/423-306/12-2/IŚ Czy dla celów kalkulacji różnic kursowych realizujących się w związku z uregulowaniem wyrażonych w EUR zobowiązań (poprzez ich potrącenie z należnościami od innych Członków Grupy), Spółka powinna uwzględniać kurs wymiany walut ustalony w Umowie walutowej jako kurs faktycznie zastosowany?
 
IPPB5/423-183/12-2/IŚ w zakresie różnic kursowych z tytułu kredytu walutowego zaciągniętego w ramach umowy o linię kredytową
 
IPPB5/423-173/12-2/IŚ 1) Czy na gruncie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w momencie przewalutowania pożyczki z EUR na PLN powstaną dla Wnioskodawcy, dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, różnice kursowe?
2) Czy na gruncie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w momencie spłaty przedmiotowej pożyczki powstaną dla Wnioskodawcy, dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, różnice kursowe?
 
IPPB5/423-417/12-2/IŚ w zakresie skutków z tytułu przewalutowania z EUR na PLN zaciągniętych pożyczek, w tym skutków w postaci różnic kursowych
 
IBPBI/2/423-303/12/PC Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym odsetki od pożyczki zaciągniętej w celu zapewnienia bieżącej płynności finansowej stanowić będą dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodu?
 
IBPBI/2/423-304/12/MS Czy w związku z rozliczeniem przychodów wspólników z tytułu udziału w zyskach osób prawnych poprzez przekazanie nieruchomości należącej do Spółki z o.o. na rzecz wspólników, w proporcjach odpowiadających ich udziałom w kapitale zakładowym (datio in solutum), powstanie po stronie Spółki/Wnioskodawcy obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-305/12/AP Czy w przypadku zbycia przez Spółkę nieruchomości nabytych w drodze aportu w postaci przedsiębiorstwa do dnia 31 grudnia 2010 r. i zakwalifikowanych w Spółce jako inwestycje, kosztem uzyskania przychodu będzie wartość nominalna udziałów wydanych za przedmiot wkładu, przypadająca na zbywany składnik majątku (ustalona w oparciu o godziwą wartość nieruchomości na dzień aportu)? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
 
IBPBI/2/423-306/12/AP Czy w przypadku zbycia przez Spółkę nieruchomości nabytych w drodze aportu w postaci przedsiębiorstwa do dnia 31 grudnia 2010 r. i zakwalifikowanych w Spółce jako nieruchomościinwestycyjne, które zostały następnie (w wyniku zmiany przeznaczenia) przekwalifikowano na środki trwałe, kosztem uzyskania przychodu będzie wartość nominalna udziałów wydanych za przedmiot wkładu, przypadająca na zbywany składnik majątku (ustalona w oparciu o godziwą wartość nieruchomości na dzień aportu przedsiębiorstwa) pomniejszona o dokonane w Spółce odpisy amortyzacyjne? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
 
IBPBI/2/423-411/12/PC Czy zaliczki uiszczane przez właścicieli lokali użytkowych na rzecz Wspólnoty na poczet utrzymania nieruchomości wspólnej jak i lokalu oraz sfinansowane z nich koszty zarządu nieruchomością wspólną i media, mieszczą się w pojęciu dochodów uzyskanych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, korzystających ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na mocy art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 25 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-412/12/AK Czy Wnioskodawca będzie miał prawo ująć prawo wieczystego użytkowania gruntu, będące Przedmiotem Aportu, w swoich księgach w wartości rynkowej, przyjętej w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego, określonej na dzień dokonania wkładu niepieniężnego, odpowiadającej łącznie wysokości podwyższenia kapitału zakładowego oraz agio? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)
 
IBPBI/2/423-414/12/AK Czy w wyniku umorzenia udziałów bez wynagrodzenia po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)
 
IBPBI/2/423-415/12/AK Czy Wnioskodawca jako płatnik będzie miał obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 26 ustawy o PDOP, w związku z art. 22 ustawy o PDOP, w sytuacji rozważanego umorzenia udziałów w Spółce Y bez wynagrodzenia? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 4)
 
ITPB3/423-549/11/PS W zakresie uznania wnoszonych zaliczek przez właściciel lokali za przychody podatkowe na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy; oraz w zakresie możliwości i zasad zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy odnośnie dochodu stanowiącego nadwyżkę zaliczek na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania nieruchomości nad kosztami, wnoszonych przez właścicieli lokali – pozostałą z rozliczenia rocznego, a przeznaczoną do zwrotu tym właścicielom.
 
ITPB3/423-523a/11/PST Zakres momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z umową kredytową.
 
ITPB3/423-523b/11/PST Czy zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, prowizja przygotowawcza, prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego oraz opłata pobierana przez właściciela nieruchomości za ustanowienie hipoteki będącej zabezpieczeniem kredytu Spółki jest kosztem uzyskania przychodów jednorazowo w momencie poniesienia, czy też powinna być rozliczana w czasie w okresie trwania umowy kredytowej?

Wskaźniki gospodarcze