Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 3 października 2012 r.
 
IPPB5/423-134/12-5/IŚ 1)Czy Spółka powinna rozpoznać podatkowe różnice kursowe od wykupu obligacji, który nastąpił w PLN?2)Czy różnice kursowe dla celów podatkowych należy rozpoznać także przy kolejnych wykupach obligacji?
 
IPPB5/423-409/12-2/IŚ Czy zrealizowane różnice kursowe dotyczące tworzonego na podstawie Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 6 „aktywa” Spółka może zaliczyć podatkowo do bieżących kosztów?
 
IPPB5/423-305/12-3/IŚ W jaki sposób należy interpretować przepis art. 16 g ust. 5 ustawy o CIT w zakresie definiowania różnic kursowych naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania:-czy użyte w przepisie sformułowanie „różnice kursowe” odnosi się zarówno do różnic kursowych transakcyjnych jaki różnic kursowych od własnych środków pieniężnych?-czy Spółka może uwzględnić w wartości początkowej środka trwałego bądź wartości niematerialnej i prawnej zrealizowane różnice kursowe od tzw. własnych środków pieniężnych, które powstały bezpośrednio na operacjach przelewu środków w związku z zapłatą ceny za faktury inwestycyjne, dokonaną przed momentem oddania tych inwestycji do używania?
 
IPPB5/423-416/12-2/IŚ w zakresie skutków z tytułu przewalutowania z EUR na PLN udzielonych pożyczek, w tym skutków w postaci różnic kursowych
 
IPPB5/423-260/12-2/IŚ 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym w przypadku, gdy po dokonaniu przewalutowania wartość pożyczki w dniu jej spłaty będzie wyższa lub niższa od wartości pożyczki z dnia przewalutowania, Spółka będzie miała obowiązek do rozpoznania przychodu (lub będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów) z tytułu dodatnich (lub ujemnych) różnic kursowych?
2. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym na potrzeby kalkulacji (dla potrzeb określenia kwoty różnic kursowych) wartości pożyczki na dzień przewalutowania „kursem faktycznie zastosowanym” w rozumieniu art. 15a ust. 2 pkt 5 oraz art. 15a ust. 3 pkt 5 Ustawy o pdop będzie kurs, po którym Spółka oraz Pożyczkodawca dokonają przewalutowania, tj. średni kurs ogłoszony przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania przewalutowania?
3. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym na potrzeby kalkulacji (dla potrzeb określenia kwoty różnic kursowych) wartości pożyczki na dzień spłaty „kursem faktycznie zastosowanym” w rozumieniu art. 15a ust. 2 pkt 5 oraz art. 15a ust. 3 pkt 5 Ustawy o pdop będzie kurs sprzedaży waluty Euro banku z dnia dokonania spłaty, z którego usług korzysta Spółka (o ile, zgodnie z art. 15a ust. 5 Ustawy o pdop kurs ten nie będzie o 5% wyższy lub niższy od kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień spłaty pożyczki)?
 
IPPB5/423-210/12-2/IŚ Czy do przeliczania wpływu należności na rachunek walutowy otwarty w banku prowadzącym działalność na terenie Polski oraz rozchodu waluty z tego rachunku tytułem zapłaty zobowiązań należy zastosować średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień dokonania powyższych operacji?
 
IPPB5/423-232/12-2/IŚ Czy dla potrzeb podatku dochodowego powstałe przychody i koszty wynikające z różnic kursowych stanowią przychód i koszt od wartości netto, czy również od wartości VAT?
 
IPPB5/423-302/12-3/IŚ Czy postępowanie Oddziału w tym zakresie jest zgodne z obowiązującymi przepisami podatku dochodowego od osób prawnych?
 
IPPB5/423-231/12-2/IŚ w zakresie sposobu ujęcia w rachunku podatkowym odsetek (w tym skapitalizowanych) i różnic kursowych (w tym od własnych środków pieniężnych) od pożyczki/kredytu na sfinansowanie Inwestycji, obejmującej nabycie gruntu i budowę budynków mieszkalnych oraz eksploatację budynków mieszkalnych z lokalami na sprzedaż
 
IPPB5/423-261/12-2/IŚ w zakresie różnic kursowych z tytułu przewalutowania pożyczki z PLN na EUR, w tym kursu przyjętego do przewalutowania i przyjętego do spłaty tej pożyczki
 
IPPB5/423-119/12-3/IŚ w zakresie skutków w postaci różnic kursowych z tytułu spłaty pożyczek, w tym za pośrednictwem podmiotu trzeciego
 
IPPB4/415-766/09/12-8/S/MP Należy stwierdzić, iż wynagrodzenie Wnioskodawczyni za okres od 5 maja 2005 r. do 31 grudnia 2007 r. (w części współfinansowanej z EFRR) nie korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie zostały spełnione uwarunkowania określone w lit. b) powołanego art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy. To jednoznacznie przesądza o braku podstaw do zwolnienia, bowiem w świetle unormowania omawianego przepisu niespełnienie jednej z przesłanek skutkuje niemożnością skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB3/423-261/12-3/EŻ w zakresie kosztów oraz przychodów podatkowych
 
IPPB3/423-276/12-2/EŻ Czy Spółka postąpiła prawidłowo nie składając korekty zeznań podatkowych CIT za poszczególne lata, a otrzymany zwrot podatku od nieruchomości za 2006 rok ujmuje w miesiącu wpływu pieniędzy w przychodach (dochodach) zwolnionych, natomiast za 2007r. w przychodach (dochodach) opodatkowanych w części jakiej wcześniej były kosztem podatkowym, a w części jakiej dotyczą lokali mieszkalnych w przychodach (dochodach) zwolnionych?
 
IPPB3/423-278/12-2/EŻ Czy dokonywane przez Wnioskodawcę odpisy amortyzacyjne spełniają warunki do uznania ich za koszt podatkowy w świetle art. 15 ust. 6 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2011 r. Nr 74 poz. 397)?
 
IPPB5/423-259/12-2/IŚ w zakresie różnic kursowych z tytułu przewalutowania pożyczki z PLN na EUR, w tym kursu przyjętego do przewalutowania i przyjętego do spłaty tej pożyczki
 
IPPB3/423-282/12-2/EŻ dochody uzyskane z tytułu najmu dodatkowych pomieszczeń mieszkańcom Wspólnoty, jako dochody pochodzące z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, przeznaczone na cele związane z utrzymaniem powierzchni wspólnej, objęte są zwolnieniem przedmiotowym wynikającym z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 
IPPB3/423-286/12-2/EŻ Czy zdemontowaną części inwestycji w obcym środku można uznać za faktyczną likwidację nakładów inwestycyjnych i w związku z powyższym wartość ustaloną na podstawie kosztorysów powykonawczych i nie pokrytą dotychczas w postaci odpisów amortyzacyjnych zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
 
IPPB5/423-176/12-4/IŚ W zakresie możliwości i momentu zaliczenia do rachunku podatkowego odsetek (w tym skapitalizowanych) i różnic kursowych od kredytów/pożyczek przeznaczonych na realizację inwestycji, a przejętych w wyniku połączenia się spółek
 
ITPB3/423-544b/11/PS Czy wydatki na obsługę Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, do której jest zobowiązany Ośrodek na mocy art. 140k ustawy Prawo o ruchu drogowym, służącej działalności statutowej, podlegają zwolnieniu od podatku zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4?
 
ITPB3/423-544a/11/PS Czy nakłady poniesione na modernizację i rozbudowę obiektu Stacji Kontroli Pojazdów, służącego działalności statutowej korzystają ze zwolnienia na podstawie art. l7 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych?
 
ITPB3/423-527a/11/DK Zakres opodatkowania transakcji podziału przez wydzielenie występującego po stronie Wnioskodawcy.

Wskaźniki gospodarcze