Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 4 października 2012 r.
 
ITPB3/423-291/12/AW Czy nabycie przez Spółkę własnych udziałów w celu ich umorzenia, za wynagrodzeniem ustalonym przez wspólników poniżej wartości nominalnej umarzanych udziałów, spowoduje po stronie Spółki powstanie jakiegokolwiek przychodu/dochodu, który mógłby podlegać opodatkowaniu?
 
ILPB3/423-160/09/12-S/MM Wnioskodawca prosi o potwierdzenie, iż z tytułu uczestnictwa w Spółce Polskiej Spółka Zagraniczna na Cyprze nie będzie podlegać obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych z takim wyjątkiem, że jedynym obowiązkiem podatkowym w podatku dochodowym od osób prawnych, jakiemu podlegać będzie w Polsce Spółka Zagraniczna na Cyprze w związku z uczestnictwem w Spółce Polskiej, będzie obowiązek zapłaty podatku z tytułu otrzymania dywidendy w wysokości 10%?
 
IBPBI/2/423-511/12/AP Czy dokonanie połączenia przez przejęcie, w której to transakcji spółka przejmująca jest stroną umowy o PGK i spółka przejmowana jest stroną umowy o PGK skutkuje utratą statusu podatnika przez PGK i zakończeniem roku podatkowego?
 
IBPBI/2/423-512/12/AP Czy dokonanie połączenia przez przejęcie, w której to transakcji spółka przejmująca jest stroną umowy o PGK i spółka przejmowana nie jest stroną umowy o PGK skutkuje utratą statusu podatnika przez PGK i zakończeniem roku podatkowego?
 
IBPBI/2/423-707/12/PC Czy koszty odrolnienia będą stanowić dla Spółki koszty uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia?
 
ILPB3/423-766/09/12-S/DS 1. Czy niepubliczny zakład opieki zdrowotnej będzie mógł skorzystać ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych, przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej ustawy pdop)?
2. Czy zwolnienie przysługuje pod warunkiem dokonania wyodrębnienia nzoz ze struktur Spółki, czy zwolnienie jest możliwe również w przypadku braku podjęcia dodatkowych czynności związanych z wyodrębnieniem?
3. Czy warunkiem przyznania zwolnienia jest złożenie zgłoszenia identyfikacyjnego NIP-2 oraz zarejestrowanie nzoz jako odrębnego podatnika?
4. Czy zwolnienie oznacza, że Szpital - Sp. z o.o. nie jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od dochodu z działalności medycznej?
 
ILPB3/423-664/10/12-S/GC 1. Czy prowadzenie działalności na terenie SSE na podstawie trzech zezwoleń, rodzi po stronie Spółki obowiązek odrębnego ustalania dochodu strefowego (straty strefowej) czy też wystarczającym jest łączne ustalenie dochodu Spółki uzyskanego na terenie SSE w ramach trzech zezwoleń?
2. Czy Spółka jest uprawniona do zsumowania kwot zwolnień podatkowych przysługujących Jej w odniesieniu do wydatków inwestycyjnych poniesionych na podstawie Zezwolenia I, Zezwolenia lI i Zezwolenia III i zastosowania tak obliczonego limitu zwolnienia podatkowego do całości dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy na podstawie wszystkich Zezwoleń?
3. Czy w przypadku Zezwolenia nr III zwolnieniem podatkowym objęte są dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy na ogólnych zasadach czy też zwolnieniem objęte są tylko dochody wygenerowane w związku z wdrożeniem przez Spółkę nowych technologii?
 
IPTPB3/423-230/12-2/KJ 1.Czy w przedstawionym stanie faktycznym zapłacone przez Wnioskodawcę wynagrodzenie za nabycie goodwill obejmującego listę klientów powinno być potraktowane jako koszt inny niż bezpośrednio związany z przychodami i na mocy art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2011 r. Nr 74 poz. 397) powinno być jednorazowo odniesione w koszty uzyskania przychodów z dniem poniesienia?
2.Wnioskodawczym prosi o potwierdzenie, iż w związku z nabyciem goodwill wraz z listą klientów, niestanowiącą know how w rozumieniu art. 16b ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ani w rozumieniu art. 12 ust. 3 umowy między Rzeczpospolitą Polską i Królestwem Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, nie jest ona zobowiązana do potrącenia podatku u źródła, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 
IPTPB3/423-230/12-3/KJ 1.Czy w przedstawionym stanie faktycznym zapłacone przez Wnioskodawcę wynagrodzenie za nabycie goodwill obejmującego listę klientów powinno być potraktowane jako koszt inny niż bezpośrednio związany z przychodami i na mocy art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2011 r. Nr 74 poz. 397) powinno być jednorazowo odniesione w koszty uzyskania przychodów z dniem poniesienia?
2.Wnioskodawczym prosi o potwierdzenie, iż w związku z nabyciem goodwill wraz z listą klientów, niestanowiącą know how w rozumieniu art. 16b ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ani w rozumieniu art. 12 ust. 3 umowy między Rzeczpospolitą Polską i Królestwem Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, nie jest ona zobowiązana do potrącenia podatku u źródła, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 
IPTPB3/423-231/12-2/IR Czy w związku z objęciem udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym S. w zamian za wkład niepieniężny w postaci akcji A. SKA o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną obejmowanych w zamian udziałów przychodem Wnioskodawcy będzie wartość nominalna obejmowanych udziałów w S., a organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej nie będą miały podstawy do określenia go w innej wysokości ?
 
IPTPB3/423-231/12-4/IR Czy przychody z tytułu zbycia przez S. akcji w A. SKA będą podlegać opodatkowaniu w Polsce ?
 
IPTPB3/423-231/12-3/IR Czy przychody z tytułu dywidendy otrzymywanej przez S. od A. SKA będą podlegać opodatkowaniu w Polsce ?
 
IPPB3/423-297/12-2/KK Czy w opisanym stanie faktycznym Spółka nie ma obowiązku uwzględniania opłat rejestracyjnych w wartości początkowej pojazdów?
 
IPPB3/423-216/12-4/MS w zakresie zastosowania ograniczeń wynikających z art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 
IPPB3/423-334/12-2/EŻ należy stwierdzić, że dopiero z chwilą ziszczenia się usługi, czy też wydania towaru za punkty, po stronie Spółki powstanie przychód należny. W drugim przypadku - jeśli klient nie zrealizuje swojego prawa wnikającego z punktów - obowiązek podatkowy powstanie w momencie upływu terminu ważności tych punktów.
 
IPPB3/423-218/12-2/DP ustalenia wartości początkowej nabytego w drodze aportu udziału we własności budynków i w prawie użytkowania wieczystego działek gruntów
 
IPPB3/423-222/12-2/PK1 w zakresie określenia pierwszego roku podatkowego, w sytuacji gdy Spółka podjęła działalność gospodarczą w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybrała rok podatkowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym
 
IPPB3/423-220/12-2/DP w zakresie możliwości zaliczenia odsetek od zaciągniętego kredytu do kosztów uzyskania przychodu
 
IPPB3/423-292/12-3/KK Czy prawidłowe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo pierwszej raty leasingowej wynikającej z zawartej umowy leasingu operacyjnego w jej pełnej wysokości w miesiącu ujęcia kosztu w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury tj. w kwietniu ewentualnie maju 2012 r.?
 
IPPB3/423-223/12-2/PK1 w zakresie określenia pierwszego roku podatkowego, w sytuacji gdy Spółka podjęła działalność gospodarczą w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybrała rok podatkowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym
 
IPPB3/423-300/12-2/KK Czy obniżenie stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych może zostać dokonane do dowolnej wysokości (np. nawet do stawki w wysokości 0 % rocznie)?
 
IPPB3/423-211/12-2/AG 1. Czy w wyniku realizacji powyżej opisanego połączenia będzie istniała jakakolwiek możliwość ustalenia dochodu Spółki w oparciu o regulacje ustawy o PDOP?2. Co, w przypadku uznania przez organ podatkowy, że otrzymanie przez Spółkę majątku A w wyniku przejęcia może spowodować w Spółce powstanie przychodu (dochodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, będzie stanowiło dla Spółki dochód do opodatkowania przy przejęciu A w drodze połączenia?
 
IPPB5/423-469/11-2/IŚ CIT - w zakresie możliwości stosowania kursu średniego NBP przy ustalaniu różnic kursowych przy operacjach za pośrednictwem rachunku walutowego, gdy stosowana jest tzw. metoda podatkowa ustalania tych różnic
 
IPPB3/423-259/12-2/MS Czy, w przypadku gdy przesłanki, o których mowa w art. 16 ust. 2a pkt 2 updop ziszczą się po dniu połączenia, Bank przejmujący będzie, z chwilą ziszczenia się tych przesłanek, na podstawie art. 38b w zw. z art. 16 ust.1 pkt 26 lit. a tiret pierwsze updop, uprawniony do ujęcia jako kosztach uzyskania przychodów odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości Wierzytelności, których Bank przejmowany — pomimo przysługującego mu uprawnienia, wynikającego z art. 16 ust. 1 pkt 26 lit. d lub art. 16 ust. 3f updop - nie zaliczył lub częściowo nie zaliczył do kosztów uzyskania przychodów?
 
ITPB2/423-554/11/PS Zakres możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy.
 
IPTPB3/423-234/12-2/KJ Czy wydatek w postaci opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej Spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych po uzyskaniu faktury końcowej dokumentującej wykonanie usługi w dacie poniesienia, przy uwzględnieniu wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów wydatków określonych w art. 16 ust. 1 pkt 58?
 
IPTPB3/423-233/12-2/IR Czy koszty modernizacji zbiornika paliwa stanowią ulepszenie środka trwałego, powodujące podwyższenie jego wartości początkowej podlegającej amortyzacji ?
 
IPTPB3/423-217/12-4/KJ Czy korekty kosztów sfinansowanych z dotacji zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów dokonuje się jednorazowo w miesiącu otrzymania dotacji?
 
ILPB4/423-151/12-3/MC Czy wynagrodzenie zapłacone przez Spółkę na rzecz banków mających siedzibę w Polsce, Belgii oraz Lidera, a także ewentualne odsetki zapłacone od salda ujemnego, będą stanowiły dla Niej koszt uzyskania przychodów?
 
ILPB4/423-151/12-4/MC Czy do odsetek wypłaconych w ramach systemu cash poolingu mają zastosowanie przepisy dotyczące niedostatecznej kapitalizacji art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPTPB3/423-217/12-5/KJ Czy korekty kosztów sfinansowanych z dotacji zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów dokonuje się jednorazowo w miesiącu otrzymania dotacji?
 
ILPB4/423-151/12-5/MC Czy w odniesieniu do opisanego systemu cash poolingu zastosowanie mają regulacje w zakresie cen transferowych zawarte w art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz czy w związku z uczestnictwem przez Spółkę w tym systemie, zaistnieje obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych, zgodnie z wymogami art. 9a tej ustawy?
 
IPTPB3/423-212/12-4/PM 1.Czy w przypadku przekształcenia Spółki w spółkę komandytowo - akcyjną na podstawie art. 551 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), użyty przez ustawodawcę w przepisie art. 10 ust. 1 pkt 8 CIT zwrot „zysk niepodzielony” będzie dotyczył wypracowanych przez Spółkę zysków osiągniętych w latach poprzedzających moment przekształcenia, które zwyczajne zgromadzenie wspólników Spółki przeznaczyło na kapitał zapasowy?
2.Czy w przypadku przekształcenia Spółki w spółkę komandytowo - akcyjną na podstawie art. 551 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), użyty przez ustawodawcę w przepisie art. 10 ust. 1 pkt 8 CIT zwrot „zysk niepodzielony” będzie dotyczył wypracowanych przez Spółkę zysków osiągniętych w latach poprzedzających moment przekształcenia, które zwyczajne zgromadzenie wspólników Spółki przeznaczyło na pokrycie straty?
3.Czy na Spółce będzie ciążył obowiązek płatnika, o którym mowa odpowiednio w art. 41 ust. 4c PIT oraz w art. 26 ust. 6 ustawy CIT?
 
ILPB3/423-584/11-3/MM 1. Czy wydatki Spółki, jakie poniesione byłyby w związku z zakupem nagród w promocjach (konkursach sprzedaży itp.), o których mowa w opisie zdarzenia przyszłego w poz. 68, Spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.)?
2. Czy ww. wydatki Spółki na zakup nagród stanowią koszty bezpośrednio związane z przychodem, czy też koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodem, o których mowa w art. 15 ust. 4 - 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.)?
 
ILPB4/423-61/12-4/ŁM Czy przekazanie członkom Grupy zysku, osiągniętego przez grupę producentów rolnych ze sprzedaży kurczaków wyhodowanych przez Wspólników (członków) i od nich zakupionych oraz z dotacji przyznanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach działania „Grupy Producentów Rolnych”, w postaci zakupionych przez Spółkę środków do produkcji kurczaków prowadzonej w ramach działów specjalnych produkcji rolnej, stanowi podstawę do pobrania 19% podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych?
 
ILPB4/423-151/12-7/MC Czy w związku z zapłatą przez Spółkę na rzecz Lidera należnych odsetek z tytułu zawartych umów systemu cash poolingu, powstanie obowiązek zapłaty i w jakiej wysokości podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a na Spółce będą ciążyć obowiązki płatnika podatku dochodowego, o których mowa w art. 26 ust. 1 tej ustawy?
 
ILPB3/423-574/11-4/JG Czy brak naliczenia odsetek z tytułu spłaty zobowiązania w ratach należy traktować, na mocy przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jako nieodpłatne świadczenie na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej?
 
ILPB4/423-151/12-8/MC Czy Spółka, jako płatnik podatku dochodowego będzie mogła zastosować 5% stawkę podatkową (a od 1 lipca 2013 r. zwolnienie spod opodatkowania) w zakresie opodatkowania przychodów Lidera określonych w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które Lider osiągnie w ramach systemu cash poolingu, jeżeli Lider przedstawi certyfikat rezydencji, w którego treści nie będzie wskazania co do okresu jego ważności, a stan faktyczny (rezydencja podatkowa) w nim określony nie uległ zmianie?
 
ILPB3/423-577/11-5/EK 1. Czy Spółka, posiadając Opinię i spełniając pozostałe warunki zawarte w art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych może odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki poniesione na nabycie Bazy danych, Partycjonowania oraz Modułu stanowiących jedną koncepcję rozwiązania informatycznego, które zdaniem Spółki razem są poniesione na nabycie jednej nowej technologii?
2. W przeciwnym wypadku, czy Spółka posiadając Opinię i spełniając pozostałe warunki zawarte w art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych może odliczyć od podstawy opodatkowania wydatek poniesiony na nabycie tylko Modułu, który jest elementem szerszej koncepcji rozwiązania informatycznego, a tym samym jest wydatkiem poniesionym na nabycie nowej technologii?
 
ILPB3/423-206/12-2/JG Czy ponoszone przez Spółkę wydatki na:
A) zakup artykułów spożywczych w celu zapewnienia poczęstunku kontrahentom w czasie wizyt na terenie siedziby Spółki mogą stanowić koszty uzyskania przychodów?
B) zakup drobnych artykułów spożywczych oraz zamówienia cateringu w przypadku organizowania nieodpłatnych szkoleń dotyczących działalności Spółki mogą stanowić koszty uzyskania przychodów?
C) na organizację odpłatnych szkoleń w tym wydatki na poczęstunek, catering, kolację, nocleg (które są wliczone w cenę szkolenia) mogą stanowić koszt uzyskania przychodów?
D) organizację spotkań z kontrahentami w celach biznesowych poza biurem Spółki (zapłata za poczęstunek w restauracji) stanowią koszt uzyskania przychodu Spółki?
 
ITPB3/443-331/12/AW Zakres zasad amortyzacji środków trwałych.

Wskaźniki gospodarcze