Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 5 października 2012 r.
 
IBPBI/2/423-582/12/MS Czy wartością początkową wniesionych do Spółki w drodze aportu 1 składników majątku, które następnie zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych Spółki oraz będą amortyzowane dla celów podatkowych, będzie ich wartość ustalona przez Spółkę na dzień otrzymania aportu 1, nie wyższa jednak od ich wartości rynkowej?
 
IBPBI/2/423-583/12/MS Czy w przypadku uzyskania przez Spółkę przychodu z tytułu dokonania aportu 2, którego przedmiotem będą środki trwałe wniesione uprzednio do Spółki jako wkłady niepieniężne aportem 1, w zamian za udziały/akcje spółki A kosztem uzyskania przychodu dla Spółki będzie wartość początkowa tych środków trwałych, pomniejszona o sumę dokonanych przez Spółkę odpisów amortyzacyjnych?
 
IBPBI/2/423-597/12/PC Czy wskazane wydatki zwiększą wartość początkową środków trwałych wytworzonych i zmodernizowanych w ramach realizowanego Projektu (zostaną zaliczone do kosztów podatkowych poprzez odpisy amortyzacyjne), czy należy je jako koszty pośrednie zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie poniesienia?
 
IBPBI/2/423-598/12/MS Czy w przypadku, gdy Spółka reguluje zobowiązania (w tym dotyczące kosztów kwalifikowanych dla wydatków inwestycyjnych objętych dotacją ze środków UE i krajowych funduszy celowych) na rzecz swoich kontrahentów z rachunków walutowych oraz otrzymuje zapłatę należności na rachunki walutowe, dla potrzeb rozpoznania podatkowych różnic kursowych od środków w walutach obcych Spółka powinna stosować kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego odpowiednio dzień wypływu/wpływu środków z/na rachunki walutowe?
 
IBPBI/2/423-599/12/MS Czy w przypadku operacji zamiany jednej waluty na drugą (np. USD na WER) Spółka dla celów ustalenia podatkowych różnic kursowych powinna stosować kurs średni NBP właściwy dla powyższych walut z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania wymiany, tj. w przypadku zamiany USD na EUR Spółka powinna stosować kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego zamianę dla USD (USD na PLN) oraz kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego zamianę dla EUR (EUR na PLN)?
 
IBPBI/2/423-600/12/MS Czy w przypadku, gdy Spółka dokonuje wzajemnego potrącenia wierzytelności wyrażonych w walutach obcych dla celów ustalenia podatkowych różnic kursowych Spółka powinna stosować kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień kompensaty?
 
IBPBI/2/423-603/12/JD Czy w przedstawionej sytuacji, tj. w sytuacji zawarcia umowy sprzedaży akcji z akcjonariuszem (byłym członkiem Zarządu i byłym członkiem Rady Nadzorczej Spółki) istnieje obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej dla transakcji nabycia akcji w celu ich sprzedaży pracownikom Spółki, a następnie w celu ich umorzenia, z podmiotami powiązanymi, traktując Sprzedającego jako akcjonariusza Spółki?
 
IBPBI/2/423-602/12/JD Czy w przedstawionej sytuacji Spółka ma obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej dla transakcji nabycia akcji w celu ich umorzenia z podmiotami powiązanymi?Czy za transakcję w rozumieniu art. 9a updop, dla której należy sporządzić dokumentację podatkową, rozumie się samą umowę dobrowolnego zbycia akcji spółce przez akcjonariusza, czy też traktowane jako całość (jedna transakcja) czynności poczynając od zawarcia umowy zbycia akcji do uchwały Zgromadzenia Akcjonariuszy o umorzeniu akcji?
 
IBPBII/2/423-23/12/ŁCzKAN czy na skutek podziału Spółki przez wydzielenie po stronie wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB5/423-521/12-2/AM ewentualny dochód uzyskany z działalności Sądu Polubownego zadeklarowany i wydatkowany na działalność statutową I., o której mowa w § 9 ust. 1 i 2 Statutu, tj. działalność o charakterze naukowym, naukowo - technicznym, oświatowym i kulturalnym będzie korzystał ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy.
 
IPPB5/423-446/12-2/AM Czy Wnioskodawca ma obowiązek płacić podatek dochodowy od osób prawnych od wpłat, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) bez względu na osiągnięty wynik finansowy wykazany w deklaracji podatkowej (CIT-8 - strata lub dochód stanowiący równowartość wpłat, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.)?
 
IPPB5/423-418/12-2/AM 1. Czy wydatki (nakłady) poniesione w związku z przeprowadzeniem Robót Inwestycyjnych, w wyniku których powstanie infrastruktura drogowa (drogi o statusie publicznym), którą to infrastrukturę Wnioskodawca następnie przekaże nieodpłatnie na rzecz Gminy, zrzekając się roszczenia o zwrot nakładów (poniesionych wydatków), stanowią dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z o podatku dochodowego od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397) - zwanej dalej „u.p.o.d.p.”?2. Czy wydatki (nakłady) poniesione w związku z przeprowadzeniem Robót Inwestycyjnych, w wyniku których powstanie infrastruktura towarzysząca (wodno - kanalizacyjna, tzw. kanał deszczowy), którą to infrastrukturę Wnioskodawca następnie przekaże nieodpłatnie na rzecz Gminy, zrzekając się roszczenia o zwrot nakładów (poniesionych wydatków), stanowią dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p.?3. W jaki sposób i w którym momencie Wnioskodawca powinien rozpoznać wydatki (nakłady) poniesione na budowę infrastruktury drogowej i towarzyszącej jako koszty uzyskania przychodów?
 
IPPB5/423-386/12-2/AM 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, w zdarzeniu przyszłym polegającym na zbyciu udziałów i akcji Spółek Zależnych na rzecz FIZ w zamian za certyfikaty inwestycyjne FIZ zgodnie ze statutem FIZ i odpowiednimi przepisami Ustawy o FIZ, dochód ze zbycia tych udziałów i akcji jest zwolniony z opodatkowania i dla Wnioskodawcy nie powstaje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym?2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy iż zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 20 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, w zdarzeniu przyszłym polegającym na zbyciu udziałów i akcji Spółek Zależnych na rzecz FIZ w zamian za określoną cenę wyrażoną w pieniądzu a następnie potrąceniu wierzytelności z tytułu zapłaty ceny sprzedaży z kwoty należnej FIZ z tytułu zapisania się przez Wnioskodawcę na certyfikaty inwestycyjne FIZ objęte za wkład pieniężny, dochód ze zbycia tych udziałów / akcji jest zwolniony z opodatkowania i dla Wnioskodawcy nie powstaje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym?
 
IPPB5/423-433/12-2/AM Czy Fundacja „B.” (w związku z prowadzoną działalnością statutową), na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych była zwolniona od przedmiotowego podatku z tytułu dochodu wynikającego z darowizny firmy „C.”?
 
IPPB5/423-376/12-2/IŚ Czy, zgodnie z art. 13 Umowy, sprzedaż akcji lub obligacji stanowi dochód podlegający opodatkowaniu w Polsce jedynie w sytuacji, gdy podstawą wartości sprzedawanych akcji lub obligacji są głównie nieruchomości położone w Polsce i czy dla opodatkowania transakcji ma znaczenie czy transakcja sprzedaży ma miejsce na zatwierdzonym rynku giełdowym czy też poza nim?
 
IPPB5/423-184/12-2/IŚ w zakresie kosztów uzyskania przychodów (w tym momentu ich poniesienia) i braku obowiązku poboru podatku u źródła z tytułu wypłaty wynagrodzenia za przejęcie produkcji wybranych kategorii wyrobów i wynagrodzenia za przejęte maszyny i urządzenia
 
IPPB5/423-415/12-3/IŚ w zakresie różnic kursowych ustalanych wg metody podatkowej, w tym sprecyzowania obowiązujących kursów waluty przy określonych we wniosku operacjach
 
IPPB5/423-380/12-3/IŚ w leasingu finansowym kapitałowa część opłaty leasingowej nie generuje przychodu podatkowego po stronie Spółki – Spółka nie ma zatem podstaw do ustalania różnic kursowych w trybie art. 15a ust. 2 pkt 1 i art. 15a ust. 3 pkt 1 updop, które mogą być ujęte w rachunku podatkowym;
 
IPTPB3/423-224/12-4/GG Czy Wnioskodawca ma prawo do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów, tj. kosztów innych niż bezpośrednie, poniesionych na zakup usługi reklamy wielkoformatowej na bilbordach ?
 
IPTPB3/423-224/12-5/GG Czy Wnioskodawca ma prawo do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów, tj. kosztów innych niż bezpośrednie, poniesionych na zakup usługi reklamy wielkoformatowej na bilbordach ?
 
IBPBI/2/423-262/12/SD Czy w zakresie umowy nr 1, wynagrodzenie zapłacone na rzecz Dostawcy z tytułu udzielenia przez Dostawcę na rzecz Spółki przedmiotowej licencji na korzystanie z oprogramowania w charakterze ostatecznego użytkownika należy zakwalifikować do zysków przedsiębiorstwa i zgodnie z art. 7 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Włoch w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania podatku na terenie Rzeczpospolitej Polskiej?
 
IPTPB3/423-237/12-2/KJ 1.Czy wydatki poniesione przez Spółkę w związku z wyżej opisanym procesem arbitrażowym będą stanowić, zgodnie z ogólną normą wynikającą z art. 15 ust. 1 w powiązaniu z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. Nr 54 poz. 654 ze zm.) koszty uzyskania przychodu niezależnie od rezultatu procesu?
2.Czy przy odpowiedzi pozytywnej na pytanie pierwsze, należy uznać że koszty te powinny być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia, w chwili ujęcia ich w księgach Spółki?
 
IBPBI/2/423-263/12/SD Czy w zakresie umowy nr 2, wynagrodzenie zapłacone na rzecz Świadczeniodawcy z tytułu świadczenia przez niego na rzecz Wnioskodawcy obsługi księgowej, należy zakwalifikować do zysków przedsiębiorstwa i zgodnie z art. 7 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania podatku na terenie Rzeczpospolitej Polskiej?
 
IBPBI/2/423-264/12/SD Czy w zakresie ww. umowy, wynagrodzenie zapłacone na rzecz Świadczeniodawcy z tytułu świadczenia usług, których celem jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony, stworzenie odpowiednich mechanizmów motywacyjnych i skutecznego zarządzania oraz zapewnianie wzrostu wartości obrotów przedsiębiorstwa Wnioskodawcy należy zakwalifikować do zysków przedsiębiorstwa i zgodnie z art. 7 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Włoch w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania podatku na terenie Rzeczpospolitej Polskiej?
 
IBPBI/2/423-265/12/SD Czy w zakresie ww. umowy, wynagrodzenie zapłacone na rzecz Świadczeniodawcy z tytułu świadczenia na rzecz Wnioskodawcy usług najmu kontenerów biurowych i sanitarnych, należy zakwalifikować do zysków przedsiębiorstwa i zgodnie z art. 7 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, a Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania podatku na terenie Rzeczpospolitej Polskiej pod warunkiem posiadania certyfikatu rezydencji Świadczeniodawcy?
 
DD5/8211/21/11/SRG/KSM/PK-73 Czy udzielone poręczenia i gwarancje są nieodpłatnym świadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
DD5/8211/22/11/SRG/KSM/PK-74 Czy udzielone poręczenia są nieodpłatnym świadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych?

Wskaźniki gospodarcze