Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 6 października 2012 r.
 
ITPB3/423-511/11/AM 1. Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu świadczenia usługi doradczej przez zleceniobiorcę w wysokości wynikającej z art. 21 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z art. 13 ust. 2 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską oraz Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej, tj. podatku obliczonego według stawki 10%?2. Czy Wnioskodawca, na podstawie art. 26 ust. 3d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest zobowiązany do przekazania właściwemu urzędowi skarbowemu informacji o dokonanych wypłatach i pobranym podatku?
 
IPPB5/423-465/12-2/IŚ Czy koszty sfinansowania Inwestycji (w tym nabycia praw do gruntów oraz posadowionych na nich budynków i budowli) poniesione przez Spółkę, w postaci różnic kursowych od zaciągniętych pożyczek zrealizowanych na skutek konwersji tych pożyczek na kapitał zakładowy Spółki, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami z odpłatnego zbycia zrealizowanej Inwestycji, o których mowa w art. 15 ust. 4, 4b i 4c Ustawy o CIT, potrącane w momencie osiągnięcia tych przychodów?
 
IPPB5/423-474/12-5/AM Czy w sytuacji, gdy Wnioskodawca w ogóle nie uzyska wymaganego oświadczenia, Wnioskodawca działając jako płatnik na podstawie art. 41 Ustawy PDOF i art. 26 Ustawy PDOP powinien obliczyć, pobrać oraz wpłacić do organu podatkowego podatek na zasadach „ogólnych”, tj. bez uwzględnienia ewentualnych preferencji podatkowych dostępnych pod warunkiem spełnienia przesłanek, których dotyczy treść oświadczenia?
 
IPPB5/423-473/12-4/AM Czy w powyższej sytuacji, gdy Wnioskodawca nie będzie posiadał informacji pozwalających mu na ustalenie podstawy opodatkowania w kwocie innej, niż kwota brutto wypłaty dokonywanej z rachunku zbiorczego, Wnioskodawca, działając jako płatnik na podstawie art. 41 Ustawy PDOF i art. 26 Ustawy PDOP, powinien obliczyć, pobrać oraz wpłacić do organu podatkowego podatek na zasadach określonych w art. 30a ust. 2a Ustawy PDOF i art. 26 ust. 2a Ustawy PDOP, tj. od łącznej kwoty wypłat należności dokonywanych na rzecz podatników anonimowych, z podziałem na podatników będących osobami fizycznymi oraz podatników podatku dochodowego od osób prawnych?
 
IPPB5/423-383/12-4/AM Skoro wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sfinansowane są w całości uzyskaną z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacją, to dochód stanowiący równowartość tych wpłat nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, ponieważ wydatków tych dokonano ze środków wolnych od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 updop. Jednocześnie wydatki te nie stanowią kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 58.
 
IPPB5/423-296/12-2/AM Czy dochody uzyskiwane przez Muzeum w postaci otrzymywanych dotacji od organizatora Muzeum, tj. jednostki samorządu terytorialnego, zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 UPDOP, w części przeznaczonej na obligatoryjne wpłaty na PFRON, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodu zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 58 UPDOP, są zwolnione z opodatkowania także w tej części (tj. w wysokości wpłat na PFRON) na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 UPDOP?
 
IPPB5/423-461/12-4/AM Czy masa spadkowa w całości powiększa przychód Uczelni, czy też wykonanie zapisu testamentowego, który wynika z testamentu własnoręcznego, na rzecz osób fizycznych (nie na cele dydaktyczne) pomniejsza przychód Uczelni i o tę kwotę pomniejsza podstawę opodatkowania?
 
IPPB5/423-487/12-2/AM Czy w przypadku przekazywania z opóźnieniem do zewnętrznego podmiotu prowadzącego księgi rachunkowe potwierdzenia dokonania przelewu z tytułu składek na rachunek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez Związek Dealerów Samochodów zasadne jest zakładanie przez podmiot prowadzący księgi rachunkowe, że zapłata składki nastąpiła w momencie przedstawienia potwierdzenia i przyjmowania tego momentu jako momentu powstania kosztu uzyskania przychodu z tytułu odprowadzenia składki na ubezpieczenia społeczne?
 
IPPB5/423-428/12-2/AM 1. Czy dochód powstały w wyniku otrzymania przez Wnioskodawcę Wynagrodzenia 1, powstałego w związku z naliczeniem marży za wyświadczone przez Wnioskodawcę usługi polegające między innymi na udzielaniu pomocy Klientom w zakresie zwrotu ich podatku VAT, poprzez wcześniejsze otrzymanie równowartości kwoty VAT przez Klientów, podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób prawnych?2. Czy dochód powstały w wyniku otrzymania przez Spółkę 2 Wynagrodzenia 2, powstałego w związku z naliczeniem marży za wyświadczone przez Spółkę 2 usługi polegające między innymi na udzielaniu pomocy Klientom w zakresie zwrotu ich podatku VAT, poprzez zajmowanie się formalnym procesem odzyskiwania naliczonego VAT od zagranicznych organów podatkowych, podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB5/423-368/12-4/AM w przypadku sprzedaży akcji w ramach uprzednio utworzonej i zarejestrowanej podatkowej grupy kapitałowej, tj. przez spółkę należącą do podatkowej grupy kapitałowej na rzecz innej spółki wchodzącej w skład tejże Grupy, spółka sprzedająca akcje powinna rozpoznać przychód z tego tytułu w wysokości określonej w umowie sprzedaży akcji i uwzględnić go przy obliczaniu swojego dochodu całkowitego osiągniętego w danym roku podatkowym. Następnie dochód (strata) uzyskany z tejże sprzedaży powinien, zgodnie z art. 7a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zostać uwzględniony przy obliczaniu dochodu / straty podatkowej grupy kapitałowej.
 
IPPB5/423-406/12-2/AM w zakresie rozliczenia straty po upływie okresu obowiązywania umowy o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej lub po utracie przez nią statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
 
IPPB5/423-285/12-2/AM w zakresie określenia momentu, w jakim spółka, wchodząca w skład podatkowej grupy kapitałowej, która utraci status podatnika, może przystąpić do innej podatkowej grupy kapitałowej (skutków utraty statusu podatnika przez podatkową grupę kapitałową)Stanowisko: prawidłowe
 
IPPB5/423-271/12-2/AM Czy w przypadku utraty statusu podatnika PDOP przez podatkową grupę kapitałową ze względu na naruszenie warunków, o których mowa w art. la ust. 2 pkt 3 i 4 UPDOP, Spółka będzie mogła przystąpić ponownie do innej podatkowej grupy kapitałowej po upływie roku podatkowego Spółki następującego po roku, w którym podatkowa grupa kapitałowa utraciła prawo do uznania jej za podatnika, tj. po upływie roku podatkowego Spółki, który rozpocznie się zgodnie z art. 8 ust. 7 pkt 2) UPDOP w dniu następującym po dniu, w którym grupa utraciła status podatnika PDOP i zakończył się rok podatkowy PGK?
 
ITPB3/423-661/11/MK Czy otrzymane przez Spółkę kwoty wynikające z przedwczesnego zakończenia umów leasingu (operacyjnego, finansowego), najmu i dzierżawy powinny zostać rozpoznane przez Spółkę jako przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych w momencie ich otrzymania (tj. na zasadzie kasowej)?
 
ITPB3/423-661a/11/MK Czy otrzymane przez Spółkę kwoty wynikające z przedwczesnego zakończenia umów leasingu (operacyjnego, finansowego), najmu i dzierżawy powinny zostać rozpoznane przez Spółkę jako przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych w momencie ich otrzymania (tj. na zasadzie kasowej)?
 
ITPB3/423-211/12/DK Zakres skutków podatkowych związanych z dokonaniem podziału przez wydzielenie.
 
ITPB3/423-214/12/PS Zakres możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy przez park narodowy.
 
IPTPB3/423-242/12-2/MF Czy po stronie Spółki powstaje przychód z tytułu bezpłatnego wydzielenia powierzchni magazynowe; oraz bezpłatnego przechowywania towarów kontrahenta?

Wskaźniki gospodarcze