Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 9 października 2012 r.
 
IBPBI/2/423-628/12/SD Czy zespół składników, który zostanie otrzymany przez Spółkę w ramach aportu od Spółki E stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ITPB3/423-481b/11/MT Czy dochody uzyskane przez Spółkę ze sprzedaży ze sprzedaży lokali mieszkalnych z bonifikatą najemcom tych lokali są wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 updop?
 
ITPB3/423-481a/11/MT Czy dochody uzyskane przez Spółkę ze sprzedaży nieruchomości (w tym lokali mieszkalnych) za 100% wartości w drodze przetargu osobom trzecim są wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 updop?
 
ITPB3/423-481c/11/MT Czy dochody uzyskane przez Spółkę ze sprzedaży ze sprzedaży nowowybudowanych lokali mieszkalnych w systemie deweloperskim są wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 updop?
 
ILPB3/423-536/11-7/EK Czy Spółka postąpiła prawidłowo, ujmując korekty w swoich przychodach w miesiącach wystawienia faktur korygujących?
 
ILPB3/423-536/11-8/EK Czy Spółka postąpiła prawidłowo, ujmując korekty w swoich przychodach w miesiącach wystawienia faktur korygujących?
 
ILPB3/423-602/11-5/MM Czy wydatki poniesione na obsługę prawną oraz doradztwo księgowo - podatkowe związane z podziałem Spółki należy uznać za koszty uzyskania przychodu w świetle artykułu 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB3/423-37/12-3/EK Czy po stronie Spółki powstanie przychód podatkowy w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z otrzymywaniem od dostawcy desek w rzeczywistych rozmiarach wyższych niż rozmiary desek uwzględnione na fakturach VAT, biorąc pod uwagę, że różnica ta nie będzie przewidziana ani dopuszczana Polską Normą?
 
ILPB4/423-127/12-2/MC Czy do umowy umorzenia wierzytelności (zwolnienia z długu) zastosowanie znajdą regulacje zawarte w art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności czy sam fakt umorzenia wierzytelności wynikających z transakcji dokonanych z podmiotami powiązanymi stanowi podstawę do zastosowania regulacji zawartych w art. 11 tej ustawy w stosunku do tych transakcji?
 
ILPB4/423-127/12-3/MC Czy do umowy umorzenia wierzytelności (zwolnienia z długu) zastosowanie znajdą regulacje zawarte w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB4/423-120/12-2/ŁM Czy w związku z posiadaniem statusu akcjonariusza w SKA, obowiązek podatkowy związany z przychodami osiągniętymi przez SKA nie powstanie dla Spółki w trakcie roku podatkowego w postaci obowiązku rozliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, a dopiero w dacie faktycznej wypłaty dywidendy przez SKA, tj. po podjęciu przez walne zgromadzenie uchwały o podziale zysku między wspólników i jego otrzymaniu przez akcjonariusza, zaś podstawę opodatkowania stanowić będzie kwota wypłaconej akcjonariuszowi dywidendy obliczonej przy uwzględnieniu ograniczeń w zakresie dopuszczalnej kwoty wypłaty wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych i zgodnie z zasadami prawa bilansowego, w szczególności w oparciu o zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe SKA?
 
ILPB3/423-119/12-2/MS Czy przychody w postaci środków finansowych pochodzących ze środków europejskich (z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka) stanowiących refundację poniesionych wydatków na sfinansowanie przez Wnioskodawcę inwestycji, jakie otrzyma od Banku (...), podlegają zwolnieniu przedmiotowemu od podatku dochodowego od osób prawnych, jak również czy koszty związane z wytworzeniem wartości niematerialnej i prawnej w postaci serwisu internetowego oraz jego amortyzacja nie stanowią podatkowego kosztu uzyskania przychodu?
 
ITPB3/423-163/12/DK Zakres skutków podatkowych związanych z wniesieniem aportu w postaci zespołu składników majątkowych.
 
ILPB4/423-472/11-4/ŁM Czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych prawidłowe jest ustalenie wartości sprzedaży w odniesieniu do dostawy towaru dokonanej w dniu 27.09.2011 r. w ten sposób, że cała wartość kontraktu w kwocie 1.257.600,06 CHF przeliczona jest po kursie sprzedaży banku (...) S.A. z dnia wystawienia faktury końcowej?
 
ILPB4/423-98/12-2/DS Czy w wypadku wniesienia wkładu pieniężnego do zagranicznej spółki niebędącej osobą prawną, Spółka powinna wykazać w Polsce przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB4/423-90/12-4/MC Kwestia sporządzania dokumentacji podatkowej.
 
ILPB4/423-90/12-5//MC Kwestia opodatkowania dywidend zagranicznego udziałowca.
 
IPPB3/423-176/12-4/DP kwota poniesionych wydatków na nabycie przedmiotów leasingu nie może zostać uznana za wydatek poniesiony na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu (jakim są wierzytelności z tytułu opłat leasingowych) w rozumieniu art. 15 ust. 1t pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W konsekwencji, w omawianej sytuacji kwota poniesionych wydatków na nabycie przedmiotów leasingu nie może stanowić kosztu uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15 ust. 1t pkt 2 tej ustawy.
 
IPPB5/423-999/11-2/DG CIT w zakresie rozpoznania przychodu przy wymianie udziałów
 
IPPB5/423-638/11-4/DG w zakresie kwalifikacji zespołu składników materialnych i niematerialnych będący przedmiotem aportu oraz jego skutki podatkowe
 
IPPB3/423-1072/11-2/AG 1. Czy w przedstawionym stanie faktycznym dojdzie do powstania przychodu z tytułu wniesienia wierzytelności z tytułu opcji walutowych jako wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej?
2. W jaki sposób, w przedstawionym stanie faktycznym, ustalić dochód podlegający opodatkowaniu z tytułu objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym dłużnika?
 
IPPB5/423-1059/11-4/PS Czy dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu sprzedaży towarów polskim konsumentom za pośrednictwem sklepu internetowego i wysyłane z terytorium Polski stanowią „dochody osiągnięte na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej”? i w związku z tym czy Wnioskodawca będzie podlegał w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu?
 
IPPB3/423-1107/11-2/JD 1) w trakcie trwania remontu, ponoszone koszty remontu będą księgowane na koncie zobowiązań w korespondencji z kontem rozliczeń międzyokresowych kosztów, a następnie po zakończeniu remontu będą księgowane w koszty okresu, przez przewidziany w polityce rachunkowości Spółki okres np. 5 lat; albo2) w trakcie trwania remontu, ponoszone koszty remontu będą księgowane na koncie zobowiązań w korespondencji z kontem środków trwałych w budowie, a następnie po zakończeniu remontu będą odnoszone do wartości początkowej środków trwałych i prezentowane w wyniku finansowym (dla potrzeb rachunkowych) jako koszt amortyzacji przez przewidziany w polityce rachunkowości okres np. 5 lat.

Wskaźniki gospodarcze