Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 10 października 2012 r.
 
IPPB5/423-449/09-4/AS Czy wynagrodzenie dotyczące świadczeń nieobjętych zakresem Umów zawieranych z Oddziałami NFZ (ponad limit określony w Umowach) stanowi przychód podatkowy Spółki w momencie akceptacji wykonania tych świadczeń przez Oddział NFZ w formie pisemnych aneksów do Umów zawartych z Oddziałem NFZ?
 
IPPB5/423-449/09-5/AS Czy wynagrodzenie dotyczące świadczeń nieobjętych zakresem Umów zawieranych z Oddziałami NFZ (ponad limit określony w Umowach) stanowi przychód podatkowy Spółki w momencie akceptacji wykonania tych świadczeń przez Oddział NFZ w formie pisemnych aneksów do Umów zawartych z Oddziałem NFZ?
 
IPPB3/423-40/10-3/GJ Czy nie uznane i nie zapłacone przez NFZ świadczenia wykonane ponad zawarty kontrakt są przychodem podatkowym?
 
IPPB3/423-225/10-2/GJ Czy Spółka w sposób prawidłowy zaliczyła przychody z tytułu „ nadwykonanych” w 2009r. usług medycznych do przychodów 2010r.?
 
IBPBI/2/423-669/11/MS Czy przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu wykonywania działalności statutowej polegającej na świadczeniu swoim członkom odpłatnych usług finansowych, stanowią przychody podlegające opodatkowaniu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy CIT, rozpoznawane na zasadzie kasowej?
 
IBPBI/2/423-525/11/AK Czy dokonanie przez Spółkę zmian zezwolenia na podstawie art. 6 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej, polegających jedynie na zmianie oznaczenia Spółki (w związku z likwidacją rejestru RHB i wprowadzeniem rejestru KRS) oraz zmianie nazwy Spółki, powoduje uznanie, że zezwolenie to nie jest traktowane jako „zezwolenie wydane przed dniem 1 stycznia 2001 r." w rozumieniu art. 5 ust. 2 ustawy, co w konsekwencji powoduje pozbawienie Spółki prawa do odliczania od dochodu uzyskanego z działalności zwolnionej z opodatkowania prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej, strat poniesionych na tej działalności w trakcie obowiązywania zezwolenia, czyli w okresie od 6 maja 1998 r. na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 4 ustawy?
 
IBPBI/2/423-668/11/MS Czy ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki na nabycie składników majątku wykorzystywanych przy wykonywaniu działalności statutowej stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 Ustawy CIT, potrącane w dacie poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d Ustawy CIT?
 
ITPB3/423-280/12/AW Czy w opisanym stanie faktycznym wydatek poniesiony na zapłatę akcjonariuszom odsetek ustawowych za zwłokę w zapłacie części dywidendy może zostać rozpoznany jako koszt uzyskania przychodu?
 
ITPB3/423-282/12/AW Czy w okresie, w którym Pan pełnił funkcję w zarządzie Spółki bez wynagrodzenia, Spółka powinna wykazać przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń w wysokości rynkowego wynagrodzenia osiąganego przez członków zarządu na podobnych stanowiskach w podobnych spółkach w tym samym regionie kraju?
W którym momencie należy rozpoznać przychód z ww. świadczeń nieodpłatnych, w przypadku gdyby odpowiedź na ww. pytanie byłaby twierdząca?
 
IPTPB3/423-240/12-2/KJ Czy Spółka może zakwalifikować do wydatków inwestycyjnych w ramach Zezwolenia, stanowiących podstawę ustalenia zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wydatki na zapłatę przedstawionej w stanie faktycznym faktury, które pozostają po odjęciu kwoty wydatków rozliczonych w ramach umowy od całkowitej kwoty przedmiotowej faktury?
 
ITPB3/423-603/11/PS W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kary umownej.
 
ITPB3/423-556/11/MT Zakres skutków podatkowych otrzymania rekompensaty od gminy w związku ze świadczeniem usług publicznego transportu zbiorowego.
 
ITPB3/423-595/11/PS W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nieodliczonego podatku VAT przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Wskaźniki gospodarcze