Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 11 października 2012 r.
 
IBPBI/2/423-683/12/AP Czy przychód uzyskiwany przez Spółkę z usług serwisowych polegających na naprawie u nabywcy, tj. poza terenem strefy, sprzedanych urządzeń chłodniczych wyprodukowanych przez Spółkę na terenie SSE korzysta ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 updop?
 
IBPBI/2/423-684/12/AP Czy przychód uzyskiwany przez Spółkę z usług serwisowych polegających na naprawie u nabywcy, tj. poza terenem strefy, sprzedanych urządzeń chłodniczych wyprodukowanych przez Spółkę na terenie SSE korzysta ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 updop?
 
IBPBI/2/423-685/12/AP Czy przychód uzyskiwany przez Spółkę z usług serwisowych polegających na naprawie u nabywcy, tj. poza terenem strefy, sprzedanych urządzeń chłodniczych wyprodukowanych przez Spółkę na terenie SSE korzysta ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 updop?
 
ITPB3/423-249/12/PST Czy kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy w przypadku wniesienia aportem środków trwałych do spółki kapitałowej, będzie wartość początkowa środków trwałych pomniejszona o dokonane przed wniesieniem wkładu odpisy amortyzacyjne?
 
ILPB4/423-499/11-2/MC Czy z tytułu uregulowania zapłaty za tą fakturę kontrahentowi ze Szwecji Spółka jest zobowiązana pobrać i odprowadzić do urzędu skarbowego podatek dochodowy z art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB3/423-16/12-2/EK Czy park narodowy, realizując cele związane z ochroną przyrody, osiągając dochody opodatkowane zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w części dotyczącej celu określonego przez ustawodawcę jako ochrona środowiska?
 
ILPB4/423-5/12-4/MC Czy za kurs faktycznie zastosowany w przypadku wpływów i wypływów z rachunku bankowego prowadzonego w EUR w polskim banku należy w świetle nowelizacji z 01/07/2011 r. uznać od 01/01/2012 r. kurs średni NBP z dnia poprzedzającego wpływ / wypływ EUR na rachunek bankowy?
 
ILPB4/423-7/12-3/ŁM 1. Czy w związku z zakończeniem umowy leasingu operacyjnego przed upływem 24 miesięcy od daty cesji (zakończenie umowy polegałoby na wykupie samochodu od leasingodawcy), niniejsza umowa w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie nadal traktowana jako umowa leasingu operacyjnego?
2. Czy zakończenie umowy leasingu przed upływom okresu 24 miesięcy po cesji będzie rodziło konieczności korekty kosztów uzyskania przychodów o zapłacone już raty leasingowe?
 
ILPB4/423-1/12-4/ŁM W związku z zaistniałym stanem faktycznym Wnioskodawca pyta czy powstały przychód z tytułu dodatnich różnic kursowych powstałych w wyniku przewalutowania kapitału na finansowanie inwestycji w Specjalnej Strefie Ekonomicznej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB5/423-407/12-2/AM Czy w przypadku utraty statusu podatnika PDOP przez podatkową grupę kapitałową ze względu na naruszenie warunków, o których mowa w art. 1a ust. 2 pkt 3 i 4 UPDOP, Spółka będzie mogła przystąpić ponownie do innej podatkowej grupy kapitałowej po upływie roku podatkowego Spółki następującego po roku, w którym podatkowa grupa kapitałowa utraciła prawo do uznania jej za podatnika, tj. po upływie roku podatkowego Spółki, który rozpocznie się zgodnie z art. 8 ust. 7 pkt 2 UPDOP w dniu następującym po dniu, w którym grupa utraciła status podatnika PDOP i zakończył się rok podatkowy PGK?
 
IPPB5/423-206/12-2/AJ w zakresie uznania Funduszu za instytucję wspólnego inwestowania, wypełnienia warunków zwolnienia podmiotowego oraz kwalifikacji prawnopodatkowej dochodów z działalności inwestycyjnej Funduszu
 
IPPB5/423-194/12-4/AJ Czy dochody uzyskiwane przez fundusz inwestycyjny z siedzibą na terytorium Republiki Cypru Fundusz Private International Collective Investment Scheme (dalej „fundusz PICIS”) ze źródeł położonych na terytorium Polski (w tym m.in. dochody powstałe w wyniku posiadania przez fundusz PICIS akcji w spółce komandytowo-akcyjnej z siedzibą na terytorium Polski) podlegają zwolnieniu od opodatkowania w Polsce podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 
IPPB5/423-511/12-2/AM Czy przychód (dochód) Spółki z o.o. posiadającej status akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej podlega opodatkowaniu w dniu podjęcia uchwały walnego zgromadzenia o podziale zysku i wypłacie dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy akcjonariuszom, tj. na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o pdop”) i w tym momencie powstanie przesłanka do ujęcia przychodu przez akcjonariusza w miesięcznych zaliczkach?
 
IPPB5/423-272/12-4/AM w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów darowizn przekazanych pomiędzy spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową
 
IPPB3/423-108/12-2/AG Czy wartość majątku spółki przejmowanej (A.) otrzymanego przez Wnioskodawcę (spółkę przejmującą) w wyniku połączenia dokonanego w trybie art. 515 KSH., tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy, będzie stanowiła dochód Wnioskodawcy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
ITPB3/423-568/11/DK Zakres opodatkowania transakcji wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 
IPTPB3/423-236/12-4/MF 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym planowana opłata z tytułu udostępnienia możliwości produkcyjnych oraz zaprzestania prowadzenia produkcji w przekazanej części będzie stanowić koszt uzyskania przychodów Spółki, w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
2. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, iż zapłaconą opłatę z tytułu udostępnienia możliwości produkcyjnych oraz zaprzestania prowadzenia produkcji w przekazanej części, Spółka powinna zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w dacie jej poniesienia na podstawie art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPTPB3/423-236/12-5/MF 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym planowana opłata z tytułu udostępnienia możliwości produkcyjnych oraz zaprzestania prowadzenia produkcji w przekazanej części będzie stanowić koszt uzyskania przychodów Spółki, w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
2. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, iż zapłaconą opłatę z tytułu udostępnienia możliwości produkcyjnych oraz zaprzestania prowadzenia produkcji w przekazanej części, Spółka powinna zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w dacie jej poniesienia na podstawie art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPTPB3/423-248/12-2/KJ Czy od dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej Wnioskodawca powinien płacić podatek dochodowy, jeśli dochód od tej działalności przeznacza na działalność statutową (podstawową)?
 
ITPB3/423-584/11/PS Zakres możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisu aktualizującego.

Wskaźniki gospodarcze