Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 12 października 2012 r.
 
IBPBI/2/423-487/11/MS Czy koszty przejazdów służbowych oraz diety w przypadku kiedy pracownicy Spółki wykonują przejazdy służbowe z siedziby Spółki do siedziby filii mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w sytuacji kiedy Spółka nie jest w stanie wskazać konkretnego przychodu jaki na skutek wyjazdu służbowego został uzyskany bądź będzie uzyskany w przyszłości, natomiast ponoszone wydatki służą zabezpieczeniu nowych źródeł przychodu dla Spółki?
 
IBPBI/2/423-488/11/MS Czy koszty przejazdów służbowych oraz diety w przypadku kiedy pracownicy Spółki wykonują przejazdy służbowe z siedziby Spółki do siedziby filii mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w sytuacji kiedy Spółka nie jest w stanie wskazać konkretnego przychodu jaki na skutek wyjazdu służbowego został uzyskany bądź będzie uzyskany w przyszłości, natomiast ponoszone wydatki służą zabezpieczeniu nowych źródeł przychodu dla Spółki?
 
ITPB3/423-272/12/AW Czy koszty związane ze studiami magisterskimi prezesa firmy (czesne) można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
 
IBPBI/2/423-686/12/MO Czy wypłacone wynagrodzenie przez spółkę X sp. z o.o. s.k.a. za prowadzenie spraw spółki X sp. z o.o. s.k.a. dla komplementariusza tj. dla Spółki będzie kosztem uzyskania przychodów u wspólnika będącego osobą prawną tj. u Wnioskodawcy?
 
IBPBI/2/423-692/12/PC Czy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych podlega nadwyżka wartości przekazywanego prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz prawa własności wiaty i budowli nad wartością otrzymanej w zamian działki będącej w użytkowaniu wieczystym przez Gminę w wysokości 14.830 zł?
 
IBPBI/2/423-694/12/MO Czy w przypadku sprzedaży udziałów w spółce kapitałowej z siedzibą na Cyprze, nabytych uprzednio w drodze wymiany udziałów, koszty uzyskania przychodów należy ustalić zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8d Ustawy o PDOP, a w konsekwencji zgodnie z treścią tego przepisu, według normy zawartej w art. 15 ust. 1k Ustawy o PDOP, tj. w wysokości nominalnej wartości udziałów objętych w spółce X?
 
ITPB3/423-539/11/MT W przedstawionym stanie faktycznym wiarygodnie określone wydatki poniesione przez Wnioskodawcę - w tym koszty badań przeprowadzonych pod kątem spełniania przez prototypy produktów warunków bezpieczeństwa określonych w obowiązujących przepisach - spełniają przesłanki uznania ich za wartość niematerialną i prawną podlegającą amortyzacji, o której mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 
ITPB3/423-529a/11/DK Zakres zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zapłaconych przez Spółkę prowizji i odsetek.
 
ITPB3/423-542/11/MK Zakres zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych z tytułu zapłaty odsetek w związku z realizacją zawartej umowy kredytu bankowego.
 
ITPB3/423-528/11/MK Zakres zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup butelek z winem, zakup etykiet z nadrukiem logo i firmy Spółki, transport butelek z nadrukiem do siedziby Spółki.
 
ITPB3/423-531a/11/AW Czy w przypadku Umów Dzierżawy dotyczących gruntów będących własnością Finansującego Spółka będzie miała prawo zaliczania do podatkowych kosztów uzyskania przychodów, na zasadach określonych w art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, opłat ustalonych w Umowach Dzierżawy w części niestanowiącej spłaty wartości gruntów?
 
ITPB3/423-531b/11/AW Czy w przypadku Umów Dzierżawy dotyczących gruntów pozostających w użytkowaniu wieczystym Finansującego Spółka będzie miała prawo zaliczania do podatkowych kosztów uzyskania przychodów, na zasadach określonych w art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, całości opłat ustalonych w Umowach Dzierżawy?
 
ITPB3/423-562a/11/DK Zakres wystąpienia obowiązku płatnika po stronie Spółki w związku z umorzeniem udziałów bez wynagrodzenia.
 
ITPB3/423-562b/11/DK Zakres wystąpienia przychodu po stronie Spółki w związku z umorzeniem udziałów bez wynagrodzenia.
 
ITPB3/423-601/11/PS W zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów podatku od nieruchomości.
 
ITPB3/423-567/11/AM Czy Podatkowa Grupa Kapitałowa, jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych, będzie uprawniona do wyboru w pierwszym roku podatkowym swojej działalności kwartalnego systemu wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych?
 
ITPB3/423-559a/11/MK Czy rabaty udzielane odbiorcom w roku podatkowym następującym po roku,w którym powstał dla Spółki przychód z tytułu sprzedaży towarów, dokumentowane zbiorczymi fakturami korygującymi lub notami księgowymi ujętymi w księgach Spółki po upływie terminu do złożenia zeznania za ten rok podatkowy należy zakwalifikować jako zmniejszenie przychodów podatkowych roku, w którym zostały wystawione/otrzymane faktury korygujące/noty księgowe?
 
ITPB3/423-8a/12/DK Czy otrzymana kwota za dzierżawę ziemi podlega podatkowi dochodowemu od osób prawnych?
 
ITPB3/423-8b/12/DK Czy uzyskany dochód ze sprzedaży ziemi na cele rolnicze podlega podatkowi dochodowemu od osób prawnych?
 
ITPB3/423-8d/12/DK Czy uzyskany dochód ze sprzedaży budynków wraz z działkami (prawem własności, bądź prawem użytkowania wieczystego) podlega podatkowi dochodowemu od osób prawnych?
 
ITPB3/423-559/11/MK Zakres prawidłowości zasad korygowania przychodów podatkowych w związku z udzielonymi rabatami (pytanie oznaczone jako nr 1 w poz. 69 wniosku - druk ORD-IN).
 
ITPB3/423-561a/11/AM Czy odpłatne przejęcie przez Wspólnika zobowiązań Spółki, w tym z tytułu pożyczek/kredytu bankowego, na podstawie art. 519 Kodeksu cywilnego skutkuje obowiązkiem rozpoznania przez Spółkę przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
ITPB3/423-561b/11/AM Czy odpłatne przejęcie przez Wspólnika zobowiązań Spółki wyrażonych w walucie obcej spowoduje powstanie różnic kursowych po stronie Spółki?

Wskaźniki gospodarcze