Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 13 października 2012 r.
 
IBPBI/2/423-378/11/SD Czy dochód powstały w wyniku świadczenia usług wymienionych w Zezwoleniu, tj.:- usługi obróbki metali i nakładania powłok na metale - (28.51 wg PKWiU),- usługi obróbki mechanicznej elementów metalowych - (28.52 wg PKWiU),których złożony charakter wymaga częściowego ich wykonania przez pracowników Spółki fizycznie w zakładzie klienta - poza terenem SSE, w całości korzysta ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy CIT?
 
IBPBI/2/423-379/11/SD Czy dochód powstały w wyniku świadczenia usług wymienionych w Zezwoleniu, tj.:- usługi obróbki metali i nakładania powłok na metale - (28.51 wg PKWiU),- usługi obróbki mechanicznej elementów metalowych - (28.52 wg PKWiU),których złożony charakter wymaga częściowego ich wykonania przez pracowników Spółki fizycznie w zakładzie klienta - poza terenem SSE, w całości korzysta ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy CIT?
 
ITPB3/423-200a/12/PST Czy odsetki płatne przez Uczestników, w związku z realizacją Umowy, nie podlegają ograniczeniom wynikającym z przepisów o niedostatecznej kapitalizacji, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ITPB3/423-580/11/PST Czy Spółka jako płatnik będzie zobowiązana do pobrania i wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od dywidendy wypłaconej na rzecz Spółki Dominującej w okresie funkcjonowania PGK?
 
ILPB3/423-596/11-2/MM 1. Czy w przypadku realizacji zobowiązania wynikającego z CDS, poprzez spłatę długu przez Partnera, w części stanowiącej spłatę kapitału, Spółka nie będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu podlegającego opodatkowaniu na mocy art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
2. Czy w przypadku realizacji zobowiązania wynikającego z CDS, poprzez spłatę długu przez Partnera, w części stanowiącej spłatę nieuiszczonych odsetek, które nie podlegały uprzednio kapitalizacji, Spółka będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu podlegającego opodatkowaniu w momencie spłaty długu na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
3. Czy wynagrodzenie płacone przez Spółkę na rzecz Partnera stanowi koszt uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, o którym mowa w art. 15 ust. 4d ww. ustawy?
 
ILPB4/423-490/11-2/MC Czy w związku z wypłatą przez SKA dywidendy w naturze w przedstawionych na wstępie okolicznościach powstanie po stronie komplementariusza – osoby prawnej przychód opodatkowany na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB3/423-607/11-4/JG Czy Spółka jest uprawniona do zaliczenia odsetek, naliczonych od części zwróconej dotacji do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty?
 
IPPB3/423-379/12-2/GJ Czy kary umowne z tytułu opóźnień w dostawach towaru są dla Spółki kosztami uzyskania przychodu ( kosztami podatkowymi) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej u.p.d.p)?
 
IPPB3/423-436/12-2/DP Czy kwota zwiększonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ponad odpis podstawowy (o którym mowa w art. 5 Ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych), po dokonaniu wpłaty na wyodrębniony rachunek funduszu, stanowi koszt uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB5/423-402/12-3/DG w odniesieniu do Nagród wydawanych Laureatom (podmiotom podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych), na Wnioskodawcy (jako na wydającym te Nagrody) nie będzie spoczywać obowiązek pobrania i odprowadzenia 10% zryczałtowanego podatku dochodowego.
 
IPPB3/423-384/12-2/DP Czy w razie przekształcenia SKA w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB3/423-285/12-7/GJ Czy cechy Spółki pozwalają uznać ją za spółkę użyteczności publicznej w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT? Czy nieodpłatne użyczenie nieruchomości oraz ruchomości na podstawie umowy zawartej a Województwem przez Spółkę spowoduje powstanie przychodu, czy też na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych podlega wyłączeniu z przychodu Spółki?
 
IPPB3/423-383/12-2/DP Czy w razie rozwiązania i likwidacji SKA, w wyniku której Wnioskodawca otrzyma składniki majątku SKA o charakterze pieniężnym lub niepieniężnym (a zatem środki pieniężne, nieruchomości, ruchomości, wierzytelności przysługujące przekształcanej SKA) nie powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB3/423-431/12-2/GJ CIT w zakresie kar umownych
 
IPPB3/423-449/12-2/DP W którym momencie i w jakim zakresie po stronie Wnioskodawcy powstawać będzie przychód z tytułu udziału w zysku Spółki?

Wskaźniki gospodarcze