Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 16 października 2012 r.
 
IBPBI/2/423-389/11/AP Czy Spółka postąpiła prawidłowo odnosząc koszt wynikający z opisanych w stanie faktycznym faktur korygujących do kosztów podatkowych roku 2010?
 
IBPBI/2/423-413/11/MS Czy w celu ustalenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych przez spółkę zastosowanie znajdą przepisy art. 16g ust. 9 w związku z art. 16g ust. 10a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy też do ustalenia wysokości odpisów amortyzacyjnych znajdzie zastosowanie art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-346/11/MO Czy w takim przypadku Centrum jest zwolnione z podatku CIT-8, gdyż nie osiąga zysków, a jego celem statutowym jest pomoc długotrwale bezrobotnym, bezdomnym, uzależnionym, niepełnosprawnym w powrocie do czynnego życia zawodowego, zaspokajania własnych potrzeb życiowych dzięki swojej pracy (art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych)?Czy Centrum może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania dochodu, jeżeli jego całość przeznaczona jest na zwiększenie środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego?
 
IPPB3/423-447/12-2/DP 1 Czy otrzymane przez Wnioskodawcę w związku z likwidacją spółki osobowej środki pieniężne lub inne składniki majątkowe, stanowić będą dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu w czasie ich otrzymania z tego tytułu?2, Czy otrzymane przez Wnioskodawcę w związku wystąpieniem ze spółki osobowej środki pieniężne lub inne składniki majątkowe stanowić będą dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu w czasie ich otrzymania z tego tytułu?
 
IPPB3/423-398/12-2/DP w zakresie skutków podatkowych jakie mogą zaistnieć po stronie Spółki w wyniku umorzenia jej udziałów
 
IPPB3/423-425/12-2/MS Czy Spółka ma prawo zaliczać do kosztów podatkowych odpisy amortyzacyjne od składników majątku zakwalifikowanych do środków trwałych wchodzących w skład nabytego w drodze aportu przedsiębiorstwa lub jej zorganizowanej części, w sytuacji gdy przedmiot aportu został wniesiony do Spółki i zaewidencjonowany, zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Wspólników, na kapitał zapasowy?
 
IPPB3/423-421/12-2/KK Czy moment powstania przychodu podatkowego dla odsetek, usługi faktoringowej i usługi dodatkowej wynikającej z umowy powstaje w dniu wystawienia faktury?
 
IPPB3/423-404/12-2/DP Czy w przypadku likwidacji Wnioskodawcy, gdy po przeprowadzeniu czynności likwidacyjnych pozostanie majątek w postaci nieruchomości i ewentualnie innych aktywów i wszystkie te składniki majątkowe zostaną na podstawie przepisu art. 286 § 1 i 2 Ksh przekazane jedynemu wspólnikowi (spółce E S.A.), przy założeniu iż wartość rynkowa tych składników w momencie ich przekazania będzie wyższa niż ich wartość ewidencyjna, czynność ta będzie dla likwidowanej spółki neutralna podatkowo, tzn. nie spowoduje powstania po stronie likwidowanej spółki przychodu podlegającego opodatkowaniu?
 
IPPB3/423-394/12-2/DP Czy w przedmiotowym stanie faktycznym, Spółka dokonując nabycia wierzytelności, powinna rozpoznać koszt uzyskania przychodu z tytułu potencjalnych spłat wierzytelności przez dłużników w wysokości ceny nabycia wierzytelności dopiero w momencie otrzymania spłat wierzytelności od dłużników jedynie do wysokości otrzymywanego przychodu, a w konsekwencji czy nadwyżka taka zwiększy podstawę opodatkowania Spółki dopiero w momencie, gdy łączna wartość spłat wierzytelności dokonanych przez dłużników będzie wyższa niż łączne wydatki na nabycie spłacanej wierzytelności?
 
IPPB3/423-468/12-2/GJ CIT - w zakresie podatkowej umowy leasingu operacyjnego
 
IPPB3/423-401/12-2/DP 1. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, w przypadku umorzenia należących do Spółki udziałów Spółki Operacyjnej (lub akcji w przypadku przekształcenia jej w SKA) bez wynagrodzenia, po stronie Spółki powstanie przychód/ dochód do opodatkowania w rozumieniu przepisów ustawy o PDOP?2. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, w przypadku umorzenia należących do Spółki udziałów Spółki Operacyjnej (lub akcji w przypadku przekształcenia jej w SKA) za wynagrodzeniem nieprzekraczającym nominalnej wartości udziałów wydanych przez Spółkę w zamian za nabycie Spółek Operacyjnych, powstanie dochód do opodatkowania w rozumieniu przepisów ustawy o PDOP?
 
IPPB3/423-469/12-2/GJ CIT - w zakresie podatkowej umowy leasingu operacyjnego
 
IPPB3/423-452/12-2/KK W którym momencie i w jakim zakresie po stronie Wnioskodawcy powstawać będzie przychód z tytułu udziału w zysku Spółki?
 
IPPB3/423-369/12-2/GJ Czy udzielone Spółce zabezpieczenie na rzecz Skarbu Państwa w postaci ustanowionych hipotek na majątku innej Spółki, rodzi po stronie Spółki nieodpłatne świadczenie zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeśli zabezpieczenie zostało udzielone bez wynagrodzenia?
 
IPPB3/423-470/12-2/GJ CIT - w zakresie podatkowej umowy leasingu
 
IPPB5/423-507/12-2/PS Czy w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego w postaci Wierzytelności - w tym odsetek - na pokrycie podwyższonego kapitału Spółki, po stronie Spółki powstał obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych (podatku u źródła)?
 
IPPB5/423-508/12-2/PS Czy w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego w postaci Wierzytelności - w tym odsetek - na pokrycie podwyższonego kapitału Spółki, po stronie Spółki powstał obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych (podatku u źródła)?
 
IPPB5/423-444/12-3/DG CIT- w zakresie kwalifikacji zespołu składników majątkowych i skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego lub ich sprzedaży do Wnioskodawcy
 
IPPB3/423-440/12-2/MS Czy istnieje możliwość zaliczenia wydatków związanych z remontem i adaptacją lokali użytkowych do kosztów lokali użytkowych, czy też dotychczasowy sposób ujęcia w księgach rachunkowych jest prawidłowy?
 
IPPB5/423-1227/11-4/RS Czy koszty związane z organizacją imprez okolicznościowych, w tym obchodów jubileuszu istnienia Agencji oraz spotkań szkoleniowo-integracyjnych, finansowane ze środków obrotowych Agencji, zaliczane do tzw. „kosztów pracowniczych”, stanowią koszty uzyskania przychodu?
 
IPPB5/423-1158/11-2/RS 1.Czy wydatki związane z organizacją uroczystej gali stanowią koszty uzyskania przychodów Spółki zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) - dalej updop? 2.Czy wydatki związane z organizacją pikników rodzinnych (z wyłączeniem wydatków na napoje alkoholowe), zarówno w części dotyczącej pracowników, jak i osób im towarzyszących (dzieci, współmałżonków) oraz zaproszonych gości, stanowią koszty uzyskania przychodów Spółki zgodnie z art. 15 ust. 1 updop? 3.Czy wydatki związane z organizacją ekspedycji na Mont Blanc mogą być kosztem uzyskania przychodów Spółki zgodnie z art. 15 ust. 1 updop? 4.Czy koszt wycieczki oraz weekendów w SPA dla laureatów konkursu „Niezwykli ludzie P.” oraz dla osób towarzyszących a także wydatki związane z wyemitowanym na tę okoliczność filmem mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Spółki zgodnie z art. 15 ust. 1 updop? 5.Czy wydatki na monografie wraz z pamiątkowymi medalami mogą stanowić koszty uzyskania przychodów Spółki zgodnie z art. 15 ust. 1 updop?
 
ILPB3/423-224/12-3/JG Czy wskazane w stanie faktycznym wydatki powinny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Spółki w roku 2011 (tj. w momencie wykonania usług), czy w roku 2012 (tj. w momencie wystawienia faktury przez kontrahenta i ujęcia jej w księgach rachunkowych Spółki)?
 
ITPB3/423-350/12/AW Czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz pracowników w postaci sfinansowania w całości uczestnictwa w zajęciach sportowych i rekreacyjnych poza godzinami pracy stanowią koszt uzyskania przychodu Spółki?
 
IPTPB3/423-228/12-4/GG Czy wartość nominalna udziałów objęta przez Wnioskodawcę w SPV Polska lub SPV Cypr w zamian za wniesienie aportem wszystkich posiadanych przez Wnioskodawcę udziałów/akcji Spółka Kapitałowa na pokrycie podwyższanego kapitału zakładowego w SPV Polska lub SPV Cypr nie będzie opodatkowana podatkiem CIT zgodnie z art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż będzie miała miejsce wymiana udziałów?
 
IBPBI/2/423-530/12/CzP „Czy momentem powstania przychodu należnego w rozumieniu art. 12 ust. 3a updop będzie zawarcie umowy przenoszącej własność nieruchomości (umowy „końcowej”) w formie aktu notarialnego, a nie wpłaty nabywców na rachunek powierniczy? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2 – zdarzenie przyszłe)
 
IPTPB3/423-228/12-5/GG Czy w przypadku sprzedaży przez SPV Polska udziałów/akcji Spółka Kapitałowa (po przekształceniu z SKA), otrzymanych w formie aportu od Wnioskodawcy (w ramach tzw. wymiany udziałów), kosztem uzyskania przychodów dla SPV Polska na moment sprzedaży tych udziałów/akcji, będzie kwota odpowiadająca nominalnej wartości udziałów w kapitale zakładowym SPV Polska objętych przez Wnioskodawcę w zamian za aport?

Wskaźniki gospodarcze