Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 17 października 2012 r.
 
IBPBI/2/423-442/11/PC Czy przychód z tytułu nieodpłatnego przekazania środków trwałych przez jednostki samorządu terytorialnego jest dochodem zwolnionym na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4g ustawy?Czy wniesienie aportu do spółki tych samych środków trwałych nie powoduje utraty prawa do zwolnienia zadeklarowanego dochodu?
 
IBPBI/2/423-415/11/SD Czy dokonanie połączenia przez przejęcie, w której to transakcji spółka przejmująca jest stroną umowy o PGK i spółka przejmowana jest stroną umowy o PGK skutkuje utratą statusu podatnika przez PGK i zakończeniem roku podatkowego?
 
IBPBI/2/423-492/11/PC Czy koszty Promocji Projektu, które są ponoszone przez Spółkę i refundowane w wysokości 85% przez Fundusz Spójności - winny zostać zaliczone do kosztów nabycia lub wytworzenia środków trwałych i dzięki temu zwiększyć wartość początkową środków trwałych dając podstawę do odliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych?Czy w związku z powyższym odpisy amortyzacyjne mogą stanowić koszty uzyskania przychodu od tej części środka trwałego która została sfinansowana ze środków własnych Beneficjenta (tj. 15%)?
 
IBPBI/2/423-800/11/SD Czy dokonanie połączenia przez przejęcie, w której to transakcji spółka przejmująca jest stroną umowy o PGK, a spółka przejmowana nie jest stroną umowy o PGK skutkuje utratą statusu podatnika przez PGK i zakończeniem roku podatkowego?
 
IBPBI/2/423-801/11/SD Czy dokonanie połączenia przez przejęcie, w której to transakcji spółka przejmująca nie jest strona umowy o PGK, a spółka przejmowana jest stroną umowy o PGK, skutkuje utratą statusu podatnika przez PGK i zakończeniem roku podatkowego?
 
IBPBI/2/423-802/11/SD Czy dokonanie podziału przez wydzielenie, w której to transakcji spółka przejmująca jest stroną umowy o PGK i spółka dzielona jest stroną umowy o PGK, skutkuje utratą statusu podatnika przez PGK i zakończeniem roku podatkowego?
 
IBPBI/2/423-803/11/SD Czy dokonanie podziału przez wydzielenie, w której to transakcji spółka przejmująca jest stroną umowy o PGK, a spółka dzielona nie jest stroną umowy o PGK, skutkuje utratą statusu podatnika przez PGK i zakończeniem roku podatkowego?
 
IBPBI/2/423-804/11/SD Czy dokonanie podziału przez wydzielenie, w której to transakcji spółka przejmująca nie jest strona umowy o PGK, a spółka dzielona jest stroną umowy o PGK skutkuje utratą statusu podatnika przez PGK i zakończeniem roku podatkowego?
 
IBPBI/2/423-805/11/SD Czy w przypadku połączenia przez przejęcie, w której to transakcji spółka przejmująca nie jest stroną umowy o PGK, a spółka przejmowana jest stroną umowy o PGK, spółka przejmująca, jako sukcesor spółki przejmowanej powinna utracić status samodzielnego podatnika i rozliczać się w ramach podatkowej grupy kapitałowej?
 
IBPBI/2/423-806/11/SD Czy w przypadku dokonywania transakcji, w tym transakcji zbycia rzeczy lub praw majątkowych pomiędzy spółkami będącymi stronami umowy o PGK organ podatkowy będzie uprawniony dla celów podatku dochodowego od osób prawnych do określania ceny takich transakcji do wartości rynkowych, a przez to określania wysokości dochodu podmiotu wchodzącego w skład PGK, a przez to dochodu PGK?
 
IBPBI/2/423-416/11/AK Czy jeśli Wnioskodawca zostałaby Spółką infrastrukturalną powołaną wyłącznie do realizacji i zarządzania Halą Widowiskowo-Sportową to czy koszty ogólnego zarządu, administracyjne i finansowe oraz koszty organów kontrolnych firmy będą mogły zwiększać wartość początkową środka trwałego?
 
ITPB3/423-74/12/AM Czy wypłacona pracownikowi kwota odpowiadająca wysokości składki na ubezpieczenie społeczne, finansowanej ze środków pracodawcy zgodnie z prawem obowiązującym w Republice Litewskiej (ZUS pracodawcy), będzie stanowiła dla Spółki koszt uzyskania przychodów, jeżeli zostanie wpłacona do systemu ubezpieczeń Republiki Litewskiej przez pracownika?
 
ITPB3/423-3a/12/AM Czy prawidłowe jest stanowisko, iż po stronie wspólnika spółki osobowej (Wnioskodawcy) nie powstaje przychód w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 11, art. 12 albo art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w momencie podjęcia uchwały o częściowym zwrocie w pieniądzu wkładów wspólników do spółki osobowej na rzecz wspólników tej spółki, nowacji (odnowienia) zobowiązania spółki osobowej wobec wspólników z tytułu częściowego zwrotu wkładów na zobowiązanie z tytułu pożyczki wspólników w pieniądzu do tej spółki osobowej, oraz faktycznej spłaty zobowiązania z tytułu umowy pożyczki w pieniądzu przez spółkę osobową – w części dotyczącej spłaty kapitału pożyczki?
 
ITPB3/423-3b/12/AM Czy prawidłowe jest stanowisko, iż po stronie wspólnika spółki osobowej (Wnioskodawcy) nie powstaje przychód w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 11, art. 12 albo art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w momencie podjęcia uchwały o wypłacie zysków w pieniądzu przez spółkę osobową na rzecz wspólników tej spółki, nowacji (odnowienia) zobowiązania spółki osobowej wobec wspólników o wypłatę z zysku na zobowiązanie z tytułu pożyczki wspólników do spółki osobowej (pożyczka ma zostać spłacona w pieniądzu), oraz faktycznej spłaty zobowiązania z tytułu umowy pożyczki w pieniądzu przez spółkę osobową – w części dotyczącej spłaty kapitału pożyczki?
 
ITPB3/423-3c/12/AM Czy prawidłowe jest stanowisko, iż zgodnie z art. 11, art. 12 albo art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie powstaje u Wnioskodawcy przychód w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu dokonania darowizny praw i obowiązków wspólnika spółek osobowych na rzecz spółki komandytowo-akcyjnej?
 
ITPB3/423-3d/12/AM Czy prawidłowe jest stanowisko, iż zgodnie z art. 11, art. 12 albo art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie powstaje u Wnioskodawcy przychód w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu wzrostu wartości certyfikatów inwestycyjnych Funduszu w wyniku dokonania przez niego darowizny praw i obowiązków wspólnika spółek osobowych oraz udziałów w spółkach z o.o. na rzecz spółki komandytowo-akcyjnej, oraz dokonania darowizny praw i obowiązków wspólnika spółek osobowych oraz udziałów w spółkach z o.o. na rzecz spółki komandytowo-akcyjnej przez innych wspólników tych spółek?
 
ITPB3/423-7a/12/AW Czy, w stanie prawnym obowiązującym po dniu 1 stycznia 2012 r., przy obliczaniu różnic kursowych powstających w związku z:a) otrzymywaniem przez Spółkę od jej kontrahentów zapłaty w walucie z tytułu należności, które były wyrażone w walucie, b) dokonywaniem przez Spółkę na rzecz jej kontrahentów zapłaty w walucie z tytułu zobowiązań, które były wyrażone w walucie, c) dokonywaniem transferu własnych środków walutowych Spółki pomiędzy jej rachunkami walutowymi,Spółka powinna stosować średni kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień odpowiednio wpływu lub wypływu waluty na/z rachunku walutowego Spółki?
 
ITPB3/423-16a/12/AW Czy ustalając wartość początkową obiektu należy zsumować koszty wytworzenia na budowę hali, drogi dojazdowej, placu oraz ogrodzenia?
 
ITPB3/423-547/11/MK Czy Spółka postąpiła prawidłowo kwalifikując do kosztów uzyskania przychodów poniesione wydatki na zakup:
1. kwiatów i kondolencji w związku z pogrzebem byłego pracownika,
2. kwiatów dla przechodzącego na emeryturę byłego pracownika.
 
ITPB3/423-663/11/PST Czy dochodów ze zbycia przedmiotowego prawa użytkowania wieczystego gruntu, obciążenia służebnością przejazdu i przechodu działki Spółdzielni oraz odszkodowania za bezumowne korzystanie z jej gruntu będzie podlegał zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych?
 
ITPB3/423-631/09/12-S/DK Czy opisane powyżej koszty poniesione w celu pozyskania kapitału pieniężnego z emisji akcji na rozwój przedsiębiorstwa Spółki i wprowadzenie tych akcji Spółki do obrotu w zorganizowanym systemie obrotu - alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW pod nazwą NewConnect, Spółka może potraktować jako koszty uzyskania przychodu w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2007 - 2009?
 
IPTPB3/423-254/12-2/IR Czy w sytuacji umorzenia wierzytelności z tytułu dostawy towarów (usług) wobec podmiotu powiązanego będą miały zastosowanie przepisy dotyczące cen transferowych, tj. art. 9a oraz art. 11 ustawy podatku dochodowym od osób prawnych ?
 
IBPBI/2/423-531/12/CzP Czy Wnioskodawca prawidłowo kwalifikuje koszty ponoszone w związku z projektem deweloperskim na gruncie ustawy deweloperskiej jako koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodem w rozumieniu art. 15 ust. 4b updop? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3 – stan faktyczny)
 
IPTPB3/423-256/12-2/KJ Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym na skutek przekształcenia Spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytowo - akcyjną (SKA) nie powstanie w Spółce przychód podlegający opodatkowaniu? (pytanie nr 2),
 
IPTPB3/423-256/12-3/KJ Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym w sytuacji, gdy na dzień przekształcenia w Spółce wystąpią zyski niepodzielone podlegające opodatkowaniu Spółka nie będzie zobowiązana, jako płatnik, pobrać i wpłacić na rachunek właściwego urzędu skarbowego podatku z tytułu dochodu osiągniętego przez Fundusz - z uwagi na fakt, że Fundusz jest podmiotowo zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy o CIT. Będzie natomiast zobowiązana do pobrania i wpłaty podatku z tytułu dochodu osiągniętego przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością P.? (pytanie nr 4),
 
IPTPB3/423-256/12-4/KJ Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w związku z przychodami uzyskiwanymi przez Fundusz z udziału w Spółce (po przekształceniu w SKA), Spółka nie będzie zobowiązana, jako płatnik, pobrać i wpłacić podatku z tytułu dochodu osiąganego przez Fundusz na rachunek właściwego urzędu skarbowego? (pytanie nr 5).
 
IBPBI/2/423-1115/12/MS Czy dla Spółki wnoszącej aport w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu w Polsce (zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 updop)?
 
IBPBI/2/423-1116/12/MS Czy wartość firmy obliczona zgodnie z art. 16g ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie będzie podlegała amortyzacji u Wnioskodawcy?
 
IBPBII/2/423-15/12/MMa Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej jaką jest Spółka X, uzyskane przez wnioskodawcę przed upływem dwóch lat od dnia, w którym wnioskodawca stanie się właścicielem 100% akcji Spółki X w związku z realizacją wskazanego planowanego aportu, będą zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
 
IBPBII/2/423-16/12/MMa Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej jaką jest Spółka X, uzyskane przez wnioskodawcę po upływie dwóch lat od dnia, w którym wnioskodawca stanie się właścicielem 100% akcji Spółki X w związku z realizacją wskazanego planowanego aportu, będą zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych przy dodatkowym założeniu, iż na moment uzyskania takiego dochodu (przychodu) wnioskodawca będzie właścicielem bezpośrednio pakietu akcji Spółki X odpowiadającemu nie mniej niż 10% udziałowi w kapitale Spółki X? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
 
IBPBII/2/423-24/12/MMa Czy wnioskodawca Spółka P. Sp. z o.o. jako spółka przejmująca wypłacając zaległe dywidendy na rzecz Spółki X. Sp. z o.o. na skutek wypłaty zobowiązań przejętych od Spółek Z. Sp. z o.o. i R. Sp. z o.o. po dacie połączenia ma prawo do zastosowania zwolnienia przewidzianego w art. 22 ust. 4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów uprawniających do skorzystania ze zwolnienia?

Wskaźniki gospodarcze