Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 19 października 2012 r.
 
ITPB3/423-91/12/PS W zakresie prawidłowości odliczania strat z lat ubiegłych w zaliczkach miesięcznych.
 
IPTPB3/423-245/12-2/IR Czy prawidłowe będzie postępowanie Wnioskodawcy, który w myśl przepisów art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania:
 • art. 16 ust. 2 i 3 Wielka Brytania,
 • art. 16 ust. 2 i 3 i art. 7 Finlandia
  nie dokona potrącenia podatku ryczałtowego od kwoty brutto umowy, potwierdzonej wystawioną fakturą z:
 • Teatru w Wielkiej Brytanii - w przypadku aktualnego certyfikatu rezydencji,
 • Teatru w Finlandii - w przypadku aktualnego certyfikatu rezydencji ?
 •  
  IPTPB3/423-245/12-3/IR Czy prawidłowe będzie postępowanie Wnioskodawcy, który w myśl przepisów art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania:
 • art. 16 ust. 2 i 3 Wielka Brytania,
 • art. 16 ust. 2 i 3 i art. 7 Finlandia
  nie dokona potrącenia podatku ryczałtowego od kwoty brutto umowy, potwierdzonej wystawioną fakturą z:
 • Teatru w Wielkiej Brytanii - w przypadku aktualnego certyfikatu rezydencji,
 • Teatru w Finlandii - w przypadku aktualnego certyfikatu rezydencji ?
 •  
  IPPB5/423-517/11-3/AJ Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym Podatnik, w przypadku wniesienia akcji/udziałów Spółek, jako aportu i objęcia w zamian udziałów w spółce z siedzibą na Cyprze, ze względu na cele związane z podatkiem dochodowym od osób prawnych powinien wskazać przychód w wysokości nominalnej wartości udziałów spółki cypryjskiej objętych w zamian za aport w postaci akcji/udziałów Spółek ?
   
  IPPB5/423-523/12-2/PS Czy biorąc pod uwagę uregulowania zawarte w Umowie licencyjnej jak również w Umowie pośrednictwa, Spółka będzie zobowiązana do pobierania i przekazywania podatku dochodowego z tytułu uzyskiwanych przez M należności licencyjnych,w związku z przekazywaniem do A Należności licencyjnych od podmiotów dystrybucyjnych należących do Grupy A?
   
  IPPB3/423-488/12-2/KK Czy Spółka ma prawo ustalić dla celów podatkowych wartość początkową Nieruchomości oraz innych środków trwałych (ŚT) i wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) otrzymanych przez Spółkę w związku z likwidacją E w wysokości ich wartości rynkowej ustalonej na dzień otrzymania majątku likwidacyjnego określonej w akcie notarialnym przenoszącym własność składników majątkowych na Spółkę i taka wartość będzie podstawą do obliczania amortyzacji podatkowej przez Spółkę? Czy wskazana w pytaniu pierwszym wartość początkowa Nieruchomości oraz innych ŚT i WNiP otrzymanych przez Spółkę w związku z likwidacją E pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne oraz powiększona o ewentualne nakłady, będzie stanowić koszt uzyskania przychodu w przypadku ewentualnej sprzedaży Nieruchomości i innych składników majątkowych otrzymanych przez Spółkę w związku z likwidacją E?
   
  IPPB5/423-494/12-2/PS Czy prawidłowe jest stanowisko Banku, zgodnie z którym odsetki wypłacane przez Bank na rzecz banków będących rezydentami podatkowymi Austrii, Belgii, Finlandii, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Kataru, Niemiec, Norwegii, Wielkiej Brytanii od środków zgromadzonych na rachunkach LORO prowadzonych dla tych banków lub od depozytów przyjętych od tych banków, powinny być uznane za odsetki: „wypłacane w związku z pożyczką dowolnego rodzaju przyznaną przez bank” (w przypadku transakcji z bankami będącymi rezydentami podatkowymi Austrii), od pożyczek wszelkiego rodzaju przyznanych przez przedsiębiorstwa bankowe nie w formie papierów wartościowych na okaziciela” (w przypadku transakcji z bankami będącymi rezydentami podatkowymi Belgii); wypłacane z tytułu jakiejkolwiek pożyczki udzielonej przez bank” (w przypadku transakcji z bankami będącymi rezydentami podatkowymi Finlandii oraz Wielkiej Brytanii); wypłacane z tytułu wszelkiego rodzaju pożyczki przyznanej przez bank” (w przypadku transakcji z bankami będącymi rezydentami podatkowymi Irlandii); z tytułu kredytu lub pożyczki bankowej” (w przypadku transakcji z bankami będącymi rezydentami podatkowymi Luksemburga); wypłacane w związku z jakąkolwiek pożyczką udzieloną przez bank” (w przypadku transakcji z bankami będącymi rezydentami podatkowymi Holandii, Kataru oraz Niemiec); „wypłacane z tytułu pożyczki jakiegokolwiek rodzaju przyznanej przez bank” (w przypadku transakcji z bankami będącymi rezydentami podatkowymi Norwegii),
   
  IPPB3/423-457/12-2/KK 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym Spółka może według własnego uznania - z zachowaniem terminów o których mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o PDOP - obniżyć do dowolnej wysokości (w tym nawet do 0%) stawki amortyzacyjne w stosunku do stawek amortyzacyjnych wynikających z Wykazu, dla poszczególnych środków trwałych (nowo wprowadzanych do ewidencji środków trwałych lub takich które już podlegają amortyzacji dla celów podatkowych) dla których przyjęto liniową metodę amortyzacji?2. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym Spółka może według własnego uznania - z zachowaniem terminów, o których mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o POOP - podwyższyć uprzednio obniżone stawki amortyzacyjne dla poszczególnych środków trwałych amortyzowanych metodą liniową do dowolnej wysokości nie wyższej jednak niż stawki amortyzacyjne wskazane w Wykazie?3. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym Spółka może obniżyć stawki amortyzacyjne środków trwałych amortyzowanych metodą liniową począwszy od miesiąca, w którym środki trwałe wprowadzono do ewidencji lub od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego, jaki dokonać zmian stawek amortyzacyjnych środków trwałych (tj. podwyższyć je lub po raz kolejny obniżyć) począwszy od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego?
   
  IPPB3/423-422/12-2/KK 1. Czy w świetle ustawy z dnia 15 lutego 1992 r, o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako PDOPU) wydatki ponoszone przez Spółkę na zakup lub wytworzenie ekspozytorów stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy?2. W przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie 1, czy wydatki ponoszone przez Spółkę na zakup/wytworzenie ekspozytorów jako koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami będą potrącalne zgodnie z zasadą wynikającą z art. 15 ust. 4d PDOPU, tj. w dacie ich poniesienia?
   
  IPPB3/423-481/12-2/KK 1) Czy Spółka ma prawo ustalić dla celów podatkowych wartość początkową Nieruchomości oraz innych środków trwałych (ŚT) i wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) otrzymanych przez Spółkę w związku z likwidacją E w wysokości ich wartości rynkowej ustalonej na dzień otrzymania majątku likwidacyjnego określonej w akcie notarialnym przenoszącym własność składników majątkowych na Spółkę i taka wartość będzie podstawą do obliczania amortyzacji podatkowej przez Spółkę?2) Czy wskazana w pytaniu pierwszym wartość początkowa Nieruchomości oraz innych ŚT i WNiP otrzymanych przez Spółkę w związku z likwidacją E pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne oraz powiększona o ewentualne nakłady, będzie stanowić koszt uzyskania przychodu w przypadku ewentualnej sprzedaży Nieruchomości i innych składników majątkowych otrzymanych przez Spółkę w związku z likwidacją E?
   
  IPPB3/423-363/12-4/PK1 1. Czy pokrywane przez F na podstawie umowy o usługi personelu zarządzającego Zawartej ze Spółką koszty (stan faktyczny): a) korzystania przez Menedżera z lokalu mieszkalnego na czas pobytu w Polsce, b) podróży Menedżera pomiędzy W. a M. (trzech rocznie), niezwiązanych bezpośrednio z wykonywaniem zarządu na rzecz F - mogą być zaliczone przez F do kosztów uzyskania przychodów, w momencie ich poniesienia? 2. Czy pokrywane przez F na podstawie umowy o usługi personelu zarządzającego zawartej ze Spółką koszty (zdarzenie przyszłe): a) korzystania przez Menedżera z lokalu mieszkalnego na czas pobytu w Polsce, b) podróży Menedżera pomiędzy W. a M. (trzech rocznie), niezwiązanych bezpośrednio z wykonywaniem zarządu na rzecz F - będą mogły być zaliczone przez F do kosztów uzyskania przychodów, w momencie ich poniesienia?
   
  IPPB3/423-482/12-2/KK 1) Czy Spółka ma prawo ustalić dla celów podatkowych wartość początkową Nieruchomości oraz innych środków trwałych (ŚT) i wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) otrzymanych przez Spółkę w związku z likwidacją E w wysokości ich wartości rynkowej ustalonej na dzień otrzymania majątku likwidacyjnego określonej w akcie notarialnym przenoszącym własność składników majątkowych na Spółkę i taka wartość będzie podstawą do obliczania amortyzacji podatkowej przez Spółkę?2) Czy wskazana w pytaniu pierwszym wartość początkowa Nieruchomości oraz innych ŚT i WNiP otrzymanych przez Spółkę w związku z likwidacją E pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne oraz powiększona o ewentualne nakłady, będzie stanowić koszt uzyskania przychodu w przypadku ewentualnej sprzedaży Nieruchomości i innych składników majątkowych otrzymanych przez Spółkę w związku z likwidacją E?
   
  IPPB3/423-424/11-4/GJ Czy kwoty wypłacone przez Spółkę na rzecz zleceniodawców tytułem kar umownych bądź zasadnych roszczeń reklamacyjnych wynikających z opóźnień w transporcie, uszkodzenia towaru, zaginięcia towaru lub braku towaru w dostawie podczas świadczenia usług logistycznych i spedycyjnych, przy zachowaniu przez Spółkę należytej staranności, stanowią koszty uzyskania przychodu Spółki?
   
  IPPB3/423-423/12-2/PK1 1) Czy podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy w związku z wniesieniem do Spółki udziałów w X Sp. z o.o. w Scenariuszu Pierwszym, czyli przez wszystkich udziałowców jednocześnie w sytuacji gdy żaden z udziałowców nie będzie posiadać bezwzględnej większości praw głosów, będzie podlegać zwolnieniu z podatku od czynności cywilnoprawnych? 2) Czy podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy w związku z wniesieniem do Spółki udziałów w X Sp. z o.o. w Scenariuszu Drugim, czyli w dwóch etapach, najpierw przez jednego udziałowca, który będzie dysponować większością praw głosów, a następnie przez pozostałych udziałowców jednocześnie, będzie podlegać zwolnieniu z podatku od czynności cywilnoprawnych? 3) Czy w przypadku wniesienia przez Wnioskodawcę do FIZ AN udziałów X Sp. z o.o., otrzymanych przez Wnioskodawcę aportem w Scenariuszu Pierwszym i objęcia w zamian certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez FIZ AN, kosztem uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy z tytułu nabycia certyfikatów inwestycyjnych będzie kwota równa nominalnej wartości udziałów w kapitale zakładowym Wnioskodawcy, wydanych w zamian za aport udziałów w X Sp. z o.o. ?4) Czy w przypadku wniesienia przez Wnioskodawcę do FIZ AN udziałów X Sp. z o.o., otrzymanych przez Wnioskodawcę aportem w Scenariuszu Drugim i objęcia w zamian certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez FIZ AN, kosztem uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy z tytułu nabycia certyfikatów inwestycyjnych będzie kwota równa nominalnej wartości udziałów w kapitale zakładowym Wnioskodawcy, wydanych w zamian za aport udziałów w X Sp. z o.o. ?
   
  IBPBI/2/423-528/12/MS Czy momentem powstania przychodu należnego w rozumieniu art. 12 ust. 3a updop będzie zawarcie umowy przenoszącej własność nieruchomości (umowy „końcowej”) w formie aktu notarialnego, a nie wpłaty nabywców na rachunek powierniczy?
   
  IBPBI/2/423-73/12/SD Możliwość złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wraz z korektą zeznania podatkowego za rok podatkowy 2006 i skorzystania z ulgi na nowe technologie, poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania w roku podatkowym 2006 poniesionych w okresie od 01 stycznia 2006 r. do 04 lipca 2006 r. wydatków na nabycie Systemów IT wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2006 r. i zapłaconych podmiotowi uprawnionemu w okresie od 01 stycznia 2006 r. do 04 lipca 2006 r.
   
  IBPBI/2/423-529/12/MS Czy Wnioskodawca prawidłowo kwalifikuje koszty ponoszone w związku z projektem deweloperskim na gruncie ustawy deweloperskiej jako koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodem w rozumieniu art. 15 ust. 4b updop?
   
  IBPBI/2/423-84/12/MO Czy Spółka postąpiła prawidłowo definiując dom modelowy jako środek trwały podlegający amortyzacji? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
   
  IBPBI/2/423-132/12/AK zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup samochodu osobowego, zakup innych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
   
  IBPBI/2/423-159/12/PC Czy podatnik postępuje prawidłowo zaliczając wydatki związane z organizacją szkoleń dla przedsiębiorców oraz otwartych dla osób indywidualnych do kosztów uzyskania przychodu?
   
  IBPBI/2/423-175/12/MS Pytanie Wnioskodawcy dotyczy sposobu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za wkład niepieniężny w postaci Wierzytelności, w szczególności czy wynik podatkowy na transakcji należy ustalić jako różnicę między wartością nominalną obejmowanych udziałów jako przychodem, a wartością nominalną wnoszonych Wierzytelności wraz ze skapitalizowanymi odsetkami (w przypadku wierzytelności własnych) lub ceną nabycia Wierzytelności (w przypadku wierzytelności nabytych) jako kosztem uzyskania przychodów?
   
  IBPBI/2/423-177/12/AK konsekwencje podatkowych objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za wkład niepieniężny
   
  IBPBI/2/423-194/12/PP Czy zgodnie z zasadami przyznawania przedsiębiorcom pomocy regionalnej oraz przepisami ustawy o PDOP, w analizowanym stanie faktycznym, przy wyliczaniu wysokości limitu dostępnego zwolnienia podatkowego pod uwagę należy wziąć faktyczną wysokość kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych poniesionych na terenie SSE w okresie od dnia uzyskania Zezwolenia w związku z realizacją projektu inwestycyjnego będącego podstawą do wydania Spółce Zezwolenia - a zatem także w części w jakiej wydatki te przewyższają kwotę minimalnych nakładów inwestycyjnych określonych w treści Zezwolenia?
   
  IBPBI/2/423-394/12/SD Możliwość złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wraz z korektą zeznania podatkowego za rok podatkowy 2007 i skorzystania z ulgi na nowe technologie, poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania w roku podatkowym 2007 poniesionych w okresie od 01 stycznia 2006 r. do 04 lipca 2006 r. wydatków na nabycie Systemów IT wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2007 r. i zapłaconych podmiotowi uprawnionemu (w tym przedpłat poniesionych w pełnej wysokości) w okresie od 01 stycznia 2006 r. do 04 lipca 2006 r.
   
  IBPBI/2/423-473/MO Czy zastosowana stawka amortyzacji 20% rocznie jest prawidłowa? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
   
  IBPBI/2/423-539/12/PC Czy podatnik postępuje prawidłowo zaliczając wydatki na szkolenia wewnętrzne organizowane dla swoich pracowników do kosztów uzyskania przychodów?
   
  IBPBI/2/423-540/12/PP Czy zgodnie z zasadami przyznawania przedsiębiorcom pomocy regionalnej oraz przepisami ustawy o PDOP, w analizowanym zdarzeniu przyszłym, przy wyliczaniu wysokości limitu dostępnego zwolnienia podatkowego pod uwagę należy wziąć faktyczną wysokość kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych poniesionych na terenie SSE w okresie od dnia uzyskania Zezwolenia w związku z realizacją projektu inwestycyjnego będącego podstawą do wydania Spółce Zezwolenia - a zatem także w części w jakiej wydatki te przewyższają kwotę minimalnych nakładów inwestycyjnych określonych w treści Zezwolenia?

  Wskaźniki gospodarcze