Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 24 października 2012 r.
 
IBPBI/2/423-613/11/AK Czy Bank przychód z tytułu rozliczenia pochodnego instrumentu finansowego jakim jest opcja powinien rozpoznawać go w momencie wymagalności należności z rozliczenia instrumentu, zgodnie z art. 12 ust. 3a updop? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2, stan faktyczny)
 
IBPBI/2/423-419/11/MS Czy ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki na nabycie składników majątku wykorzystywanych przy wykonywaniu działalności statutowej stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 Ustawy CIT, potrącane w dacie poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d Ustawy CIT?
 
IBPBI/2/423-424/11/PC 1. Czy w myśl przepisów prawa podatkowego dochód Spółdzielni uzyskany ze sprzedaży przedmiotowych garaży/miejsc postojowych osobom nieposiadającym mieszkania w zasobach Spółdzielni (bez względu na to czy są, czy nie są członkami Spółdzielni) można zaliczyć do dochodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi zwolnionymi z opodatkowania?
2. Czy w myśl przepisów prawa podatkowego dochód Spółdzielni uzyskany ze sprzedaży przedmiotowych garaży/miejsc postojowych osobom posiadającym mieszkania w zasobach Spółdzielni (bez względu na to czy są, czy nie są członkami Spółdzielni) można zaliczyć do dochodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi zwolnionymi z opodatkowania?
 
ILPB4/423-502/11-2/MC 1. Czy Spółka może, po uprzednim obniżeniu stawek amortyzacyjnych na podstawie art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podwyższyć te stawki do poziomu określonego w Wykazie od pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego?
2. Czy Spółka może, po uprzednim stosowaniu w odniesieniu do niektórych środków trwałych od początku ich amortyzacji stawek amortyzacyjnych niższych niż wynikające z Wykazu, podwyższyć te stawki amortyzacji do poziomu określonego w Wykazie od pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego?
 
ILPB4/423-502/11-3/MC 1. Czy Spółka może, po uprzednim obniżeniu stawek amortyzacyjnych na podstawie art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podwyższyć te stawki do poziomu określonego w Wykazie od pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego?
2. Czy Spółka może, po uprzednim stosowaniu w odniesieniu do niektórych środków trwałych od początku ich amortyzacji stawek amortyzacyjnych niższych niż wynikające z Wykazu, podwyższyć te stawki amortyzacji do poziomu określonego w Wykazie od pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego?
 
ILPB3/423-77/12-3/EK 1. Czy w związku z przedstawionym powyżej stanem faktycznym, tj. wniesieniem do Spółki wkładu niepieniężnego o wartości rynkowej wyższej niż wartość nominalna otrzymywanych w zamian udziałów / akcji, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej obejmowanych w zamian za aport udziałów / akcji?
2. Czy słuszną jest teza, że w sytuacji ustalenia całkowitej wartości wkładu niepieniężnego (tj. uwzględniającej agio) zgodnie z wartością rynkową wnoszonych Udziałów, organy podatkowe nie będą miały podstaw dla określenia przychodu Wnioskodawcy w innej wysokości niż wskazana powyżej?
3. Czy w przypadku objęcia udziałów / akcji w Spółce w zamian za wkład niepieniężny w postaci Udziałów Spółki polskiej, za koszt uzyskania przychodów na dzień objęcia udziałów / akcji będzie można uznać wydatki na nabycie lub objęcie Udziałów Spółki polskiej?
 
ILPB3/423-77/12-4//EK 1. Czy w związku z przedstawionym powyżej stanem faktycznym, tj. wniesieniem do Spółki wkładu niepieniężnego o wartości rynkowej wyższej niż wartość nominalna otrzymywanych w zamian udziałów / akcji, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej obejmowanych w zamian za aport udziałów / akcji?
2. Czy słuszną jest teza, że w sytuacji ustalenia całkowitej wartości wkładu niepieniężnego (tj. uwzględniającej agio) zgodnie z wartością rynkową wnoszonych Udziałów, organy podatkowe nie będą miały podstaw dla określenia przychodu Wnioskodawcy w innej wysokości niż wskazana powyżej?
3. Czy w przypadku objęcia udziałów / akcji w Spółce w zamian za wkład niepieniężny w postaci Udziałów Spółki polskiej, za koszt uzyskania przychodów na dzień objęcia udziałów / akcji będzie można uznać wydatki na nabycie lub objęcie Udziałów Spółki polskiej?
 
ILPB3/423-70/12-4/EK 1. Czy opisany w zdarzeniu przyszłym zespół składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład sieci , który zostanie wniesiony aportem do Nowej Spółki, spełnia definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
2. Czy na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nominalna wartość udziałów, które zostaną objęte przez Spółkę w Nowej Spółce w zamian za wkład niepieniężny w postaci sieci , nie będzie stanowić przychodu dla Spółki?
 
ILPB3/423-83/12-2/AO Czy w przypadku odpłatnego zbycia części udziałów w Spółce zależnej, w celu ich umorzenia za wynagrodzeniem w formie pieniężnej, przy założeniu, iż Wnioskodawca będzie nadal posiadał co najmniej 10% udziałów w kapitale Spółki, a tym samym w przyszłości spełniony zostanie warunek posiadania przez Wnioskodawcę udziałów w spółce nieprzerwanie przez okres dwóch lat, uzyskany przez Wnioskodawcę przychód z tytułu umorzenia udziałów w spółce pozostanie zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 22 ust. 4 - 4b w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB4/423-506/11-4/DS 1. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym w wyniku zamiany i objęcia nowych udziałów wyemitowanych przez spółkę nabywającą Sp. z o.o. w zamian za posiadane 100% akcji spółki zbywanej S.A. wystąpi przychód podatkowy w spółce Wnioskodawcy Sp z o. o. (spółce zbywającej)?
2. W jakiej wysokości spółka zbywająca (Wnioskodawca) będzie mogła ustalić koszt podatkowy na moment potencjalnego zbycia udziałów objętych w ramach wkładu niepieniężnego wskutek wymiany udziałów?
 
ILPB4/423-503/11-2/DS Czy Spółka jest zobowiązana do naliczenia 20% podatku u źródła z tytułu zapłaty opłaty za przekroczenie terminu płatności zobowiązań (zob. z tytułu dostaw i usług) od kontrahenta z Danii?
 
ILPB3/423-572/11-4/EK Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodu.
 
ILPB4/423-500/11-2/DS Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych otrzymanych dopłat.
 
ILPB3/423-53/12-2/MS Powstanie przychodu podatkowego z tytułu nieodpłatnego używania urządzeń, służących do produkcji towarów dla firm użyczających, w zamian za oferowanie odpowiednio niższych cen wyprodukowanych w oparciu o powierzone urządzenia towarów.
 
ILPB4/423-187/12-2/MC Czy przepis art. 16 ust. 1 pkt 48) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy interpretować w ten sposób, że Spółka powinna każdorazowo po otrzymaniu kolejnej transzy dotacji zmniejszyć koszt uzyskania przychodów za okres, w którym otrzymała daną transzę dotacji, o odpowiednią część odpisów amortyzacyjnych od ŚT, zaliczonych przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów od momentu rozpoczęcia amortyzacji ŚT do momentu otrzymania danej transzy dotacji?
 
ILPB3/423-53/12-3/MS Powstanie przychodu podatkowego z tytułu nieodpłatnego używania urządzeń, służących do produkcji towarów dla firm użyczających, w zamian za oferowanie odpowiednio niższych cen wyprodukowanych w oparciu o powierzone urządzenia towarów.
 
ILPB3/423-599/11-2/EK Czy w przedstawionej sytuacji znajdą zastosowanie przepisy o niedostatecznej kapitalizacji, zawarte w art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB4/423-94/12-4/DS 1. Czy po wniesieniu aportem przedsiębiorstwa w zamian za udziały do Wnioskodawcy oraz po przejęciu przez Wnioskodawcę umów leasingu (w wyniku aneksu lub cesji do umowy leasingu) zawartych wcześniej przez Spółkę, Wnioskodawca będzie mógł kwalifikować taką umowę jako podatkową umowę leasingu?
2. Czy odsetki od przejętych w wyniku aportu przedsiębiorstwa kredytów i pożyczek spłacane przez Wnioskodawcę od dnia dokonania aportu będą stanowiły koszt uzyskania przychodu?
 
ILPB4/423-94/12-5/DS 1. Czy po wniesieniu aportem przedsiębiorstwa w zamian za udziały do Wnioskodawcy oraz po przejęciu przez Wnioskodawcę umów leasingu (w wyniku aneksu lub cesji do umowy leasingu) zawartych wcześniej przez Spółkę, Wnioskodawca będzie mógł kwalifikować taką umowę jako podatkową umowę leasingu?
2. Czy odsetki od przejętych w wyniku aportu przedsiębiorstwa kredytów i pożyczek spłacane przez Wnioskodawcę od dnia dokonania aportu będą stanowiły koszt uzyskania przychodu?
 
ILPB4/423-498/11-2/ŁM 1. Czy wydatki za sporządzenie studium wykonalności, promocję i reklamę, dotyczącą tego projektu zwiększają wartość początkową wytwarzanych środków trwałych?
2. Czy w związku z tym amortyzacja od wytworzonych w ramach projektu środków trwałych w części niesfinansowanej ze środków unijnych będzie stanowić koszt uzyskania przychodów?
 
ILPB4/423-495/11-2/ŁM Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od posiadanych lokali użytkowych
 
ILPB3/423-590/11-2/MM Czy wydatki poniesione przez pracowników Spółki w ramach wykonywanych czynności związanych z działalnością gospodarczą Spółki, w tym w czasie podróży służbowych krajowych i zagranicznych, udokumentowane paragonami fiskalnymi fakturami lub rachunkami imiennymi wystawionymi na pracowników lub biletami parkingowymi oraz biletami komunikacji stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB3/423-104/12-4/JG Czy koszty monitoringu (kontroli jakości wód podziemnych) zrekultywowanych składowisk można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów Spółki?
 
ILPB4/423-501/11-5/ŁM Czy Spółka postąpiła prawidłowo wykazując wartość wewnątrzwspólnotowej dostawy na podstawie zaliczki po kursie z dnia poprzedzającego wystawienie faktury, a nie poprzedzającego dzień wpłaty zaliczki, zarówno w deklaracji VAT-7, jak i w ujęciu na koncie przychodu w dniu wystawienia faktury końcowej
 
IPPB5/423-510/12-2/AM Czy przychód (dochód) Spółki z o.o. posiadającej status akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej podlega opodatkowaniu w dniu podjęcia uchwały walnego zgromadzenia o podziale zysku i wypłacie dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy akcjonariuszom, tj. na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o pdop”) i w tym momencie powstanie przesłanka do ujęcia przychodu przez akcjonariusza w miesięcznych zaliczkach?
 
IPPB5/423-543/12-2/DG Czy opłata uiszczona na postawie wydanej decyzji o trwałym wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji rolniczej może być jednorazowo odniesiona w ciężar kosztów podatkowych w dacie poniesienia wydatku?
 
ILPB4/423-501/11-6/ŁM Czy Spółka postąpiła prawidłowo nie ujmując wartości faktury końcowej w roku podatkowym którego dotyczyła tylko w kolejnym, w którym miała miejsce rzeczywista wysyłka maszyny.
 
IPPB5/423-315/12-2/IŚ w zakresie możliwości stosowania kursu średniego NBP na podstawie art. 15a ust. 4 updop przy ustalaniu różnic kursowych tzw. metodą podatkową:
 
IPPB3/423-458/12-4/PK1 w zakresie określenia momentu powstania przychodu podatkowego oraz możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z realizacją kontraktu długoterminowego
 
IPPB3/423-454/12-2/MS W jaki sposób powinna zostać ustalona wartość początkowa, wchodzących w skład przedsiębiorstwa, gruntów wniesionych przez działającego w imieniu Skarbu Państwa Prezesa Mieszkaniowej aportem do Spółki?
 
IPPB5/423-493/12-2/IŚ w zakresie braku możliwości rozpoznania różnic kursowych z tytułu przewalutowania z EUR na PLN udzielonych pożyczek i otrzymania ich późniejszej spłaty w drodze kompensaty ze zobowiązaniem do wypłaty dywidendy oraz z tytułu kompensaty roszczenia o zwrot kaucji ze zobowiązaniem do wypłaty dywidendy
 
IPPB3/423-455/12-4/MS Czy w takim przypadku, tj. nabycia akcji własnych SKA jest płatnikiem tego podatku na podstawie art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB5/423-471/12-2/AM Czy w świetle przepisów art. 26 ust. 1, ust. 2a i ust. 2b Ustawy PDOP, w związku z brzmieniem art. 21 ust. 1 Ustawy PDOP, Wnioskodawca nie będzie, jako płatnik, zobowiązany do poboru podatku dochodowego w odniesieniu do:-wypłat z tytułu dyskonta od papierów wartościowych zapisanych na prowadzonych przez niego rachunkach zbiorczych, wyemitowanych przez Skarb Państwa - na rzecz podatników ujawnionych, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy PDOP;-wypłat z tytułu dyskonta od papierów wartościowych zapisanych na prowadzonych przez niego rachunkach zbiorczych - na rzecz podatników anonimowych, podlegających na podstawie Ustawy o PDOP opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.
 
IPPB3/423-434/12-2/MS Czy po przekształceniu Spółki w SKA, Spółka nie utraci prawa do zwolnienia podatkowego wynikającego z prowadzenia działalności na terenie SSE na podstawie Zezwoleń (rozliczanego po przekształceniu na poziomie wspólników, zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy CIT), w związku z czym zarówno Wnioskodawca jak i Spółka nie będą musieli zwrócić wykorzystanej przez Spółkę do dnia przekształcenia pomocy w postaci zwolnienia podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB3/423-396/12-2/EŻ przyjmując za Spółką, iż przedstawione we wniosku wydatki stanowią koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami, należy zgodzić się z Wnioskodawcą, iż datą poniesienia kosztu zgodnie z art. 15 ust 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest data ujęcia kosztu jako koszt rachunkowy. W odniesieniu do środków trwałych należy dodatkowo mieć na względzie przepis art. 16 h ustawy, w szczególności ust. 4 tego artykułu zgodnie z którym podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych w równych ratach co miesiąc albo w równych ratach co kwartał, albo jednorazowo na koniec roku podatkowego, z uwzględnieniem art. 16i (...).
 
IPPB5/423-490/12-6/DG CIT - w zakresie skutków podatkowych transakcji wniesienia przez Spółkę przedmiotu wkładu niepieniężnego do Sp. z o.o. w zamian za udziały
 
IPPB5/423-475/12-4/AM Czy na podstawie art. 41 Ustawy PDOF i art. 26 Ustawy PDOP Wnioskodawca nie będzie pełnił funkcji płatnika podatku dochodowego w stosunku do należności wypłacanych z rachunku zbiorczego, za pośrednictwem posiadacza tego rachunku, na rzecz osoby uprawnionej będącej spółką osobową, która zgodnie z przepisami prawa podatkowego danego państwa nie jest traktowana jak osoba prawna i nie podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów (nie-podatnik)?
 
IPPB5/423-515/12-2/DG Czy dokonanie przez Podatnika aportu Działu Prefabrykacji Betonu do spółki akcyjnej będzie neutralne podatkowo na gruncie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych <dalej updop> co oznacza, że w związku z tą transakcję po stronie Podatnika nie powstanie przychód dla celów podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB4/423-494/11-4/DS Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
 
IPPB3/423-456/12-2/KK 1. Czy koszty nabycia budynku mieszkalnego przeznaczonego do rozbiórki, poniesione w celu realizacji inwestycji rozbudowy centrum logistycznego w P Spółka powinna kapitalizować w wartości początkowej nowo wybudowanych środków trwałych jako koszty wytworzenia?2. Czy koszty nabycia budynku mieszkalnego przeznaczonego do rozbiórki, poniesione w celu realizacji inwestycji rozbudowy centrum logistycznego w P po jej zakończeniu powinny zwiększyć wartość początkową modernizowanych istniejących środków trwałych jako ulepszenie, jeżeli ich wartość przekroczy w danym roku podatkowym 3.500 zł i wydatki te spowodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji?
 
IPPB3/423-395/12-4/KK Czy w przypadku, gdy suma kosztów finansowanych z Funduszu poniesionych w danym okresie rozliczeniowym, w części przypadającej na poszczególne spółki, A i V , będzie wyższa niż suma miesięcznych opłat ryczałtowych uiszczonych przez każdą ze spółek na poczet opłaty za ten okres rozliczeniowy, przeznaczonych na Fundusz, Spółka powinna rozpoznać przychód z tego tytułu w momencie wystawienia faktury VAT bądź uregulowania powyższej należności przez A bądź V , zgodnie z art. 12 ust. 3a ustawy o CIT?
 
IPPB3/423-483/12-2/KK 1) Czy Spółka ma prawo ustalić dla celów podatkowych wartość początkową Nieruchomości oraz innych środków trwałych (ŚT) i wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) otrzymanych przez Spółkę w związku z likwidacją E w wysokości ich wartości rynkowej ustalonej na dzień otrzymania majątku likwidacyjnego określonej w akcie notarialnym przenoszącym własność składników majątkowych na Spółkę i taka wartość będzie podstawą do obliczania amortyzacji podatkowej przez Spółkę?2) Czy wskazana w pytaniu pierwszym wartość początkowa Nieruchomości oraz innych ŚT i WNiP otrzymanych przez Spółkę w związku z likwidacją E pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne oraz powiększona o ewentualne nakłady, będzie stanowić koszt uzyskania przychodu w przypadku ewentualnej sprzedaży Nieruchomości i innych składników majątkowych otrzymanych przez Spółkę w związku z likwidacją E?
 
IBPBI/2/423-89/12/BG w zakresie zaliczenia otrzymanego dofinansowania za wytworzenie środka trwałego do przychodów podatkowych
 
IPTPB3/423-69/12-3/12-S/PM Czy Wnioskodawca, w okolicznościach przedstawionego stanu faktycznego ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowaną wartość inwestycji w obcym środku trwałym?
 
DD6/8213-354/MZG/08/PK-1173 zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na opracowanie wniosku o dotację ze środków unijnych
 
DD6/8213-355/MZG/08/PK-1171 zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na opracowanie wniosku o dotację ze środków unijnych
 
DD6/8213-356/MZG/08/PK-1176 zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na opracowanie wniosku o dotację

Wskaźniki gospodarcze