Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 25 października 2012 r.
 
IBPBI/2/423-409/11/AK zastosowanie do obliczania różnic kursowych średniego kursu ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień otrzymania zapłaty albo dzień dokonania zapłaty
 
ITPB3/423-248/12/PS W zakresie możliwości zastosowania odliczenia określonego w art. 18b tej ustawy w związku z nabyciem licencji (nowe technologie).
 
ITPB3/423-233/12/PS W zakresie możliwości zastosowania odliczenia określonego w art. 18b tej ustawy w związku z nabyciem licencji (nowe technologie).
 
ITPB3/423-303/12/PS 1. Czy Wnioskodawca będzie miał obowiązek rozpoznania przychodu w wysokości wartości nominalnej nabytej wierzytelności już w dacie nabycia wierzytelności, czy dopiero w dacie wyegzekwowania części lub całości jej wartości od dłużnika ewentualnie w dacie dokonania kolejnej sprzedaży wierzytelności?
2. Czy transakcja będzie podlegać pod zakres ustawy o podatku od towarów i usług jako wyświadczenie przez Wnioskującą usługi, czy pod zakres ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, jako zawarcie umowy nabycia prawa majątkowego?
 
ITPB3/423-251/12/PS w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy przez park narodowy
 
ITPB3/423-243/12/PS w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy od otrzymanej NIEODPŁATNIE NIERUCHOMOŚCI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
 
ITPB3/423-199/12/PS w zakresie sposobu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z realizacją projektu celowego w ramach prac rozwojowych
 
IPPB5/423-420/12-4/AJ w zakresie ukonstytuowania zakładu
 
IPPB5/423-548/12-2/RS Czy w opisanym stanie faktycznym, wydatki na organizację uroczystości stanowią koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.)?
 
IPPB5/423-512/12-3/RS Czy u komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej, będącego jednocześnie akcjonariuszem i biorącego udział w podziale zysku tej spółki proporcjonalnie do objętych i opłaconych akcji, za datę powstania przychodu z tego tytułu należy uznać datę prawomocnej uchwały o podziale zysku z tych akcji i jego wypłacie podjętej przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej zgodnie z art. 146 par. 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, czy też zobowiązany jest on co miesiąc ustalać przychód i koszty ze spółki komandytowo-akcyjnej proporcjonalnie do prawa w udziale w jej zysku z tych akcji i łączyć z pozostałymi swoimi przychodami i kosztami?
 
IPPB5/423-485/12-2/RS 1. Kiedy po stronie Wnioskodawcy, w zakresie w jakim jest on akcjonariuszem, powstaje przychód z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej? 2. Kiedy Wnioskodawca powinien wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy od osób prawnych w odniesieniu do udziału w zysku spółki komandytowo-akcyjnej, jaki przysługuje mu z tytułu bycia akcjonariuszem tej spółki?
 
IPPB5/423-486/12-4/RS Czy przy prawidłowej interpretacji art. 15 ust. 4d ustawy o CIT w związku z art. 15 ust. 4e oraz art. 16g ust. 4 tej ustawy, wydatki na prowizje oraz usługi prawne powinny być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów poprzez rozliczenie w czasie, począwszy od wypłaty danego kredytu do momentu jego spłaty, w ten sposób, że: w okresie przed oddaniem Budynku do używania wydatki na prowizje i usługi prawne powinny być zaliczane do wartości początkowej Budynku w części w jakiej poniesione wydatki dotyczą tego okresu, tj. w części przypadającej proporcjonalnie na okres pomiędzy wypłatą kredytu a przekazaniem Budynku do używania; w okresie po oddaniu Budynku do używania wydatki na prowizje i usługi prawne powinny być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów na bieżąco w poszczególnych okresach, w części w jakiej ich dotyczą, tj. w części przypadającej proporcjonalnie na okres pomiędzy oddaniem Budynku do używania a ostateczną spłatą kredytu A oraz kredytu B?
 
IPPB5/423-502/12-4/RS Czy opisano w stanie faktycznym wypłaty dokonywano na rzecz Kontrahentów należy ujmować dla celów PDOP jako pomniejszenie przychodów w roku podatkowym, w którym nastąpiło ich przyznanie i wypłacenie na podstawie zbiorczej faktury korygującej?
 
IPPB5/423-492/12-4/RS 1. Czy C. przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu, współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej? 2. Czy uznawanie podatku od zakupu towarów i usług związanych z realizacją projektu L., jako niepodlegającego zwrotowi i zaliczanie go w koszty jednostki jest postępowaniem prawidłowym?Przedmiotem interpretacji jest dopowiedź na pytanie oznaczone w przedmiotowym wniosku nr 2 dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych. Przedmiotowy wniosek w zakresie pytania oznaczonego nr 1, tj. w zakresie podatku od towarów i usług zostanie rozpatrzony odrębnie.
 
IPPB5/423-563/12-2/RS Pytanie P do stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego nr 1 Czy wydatki związane z umieszczaniem w prasie nekrologów upamiętniających zmarłych pracowników oraz działaczy i byłych działaczy P stanowią koszty uzyskania przychodu P dla celów podatku dochodowego od osób prawnych? Pytanie P do stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego nr 2 Czy koszty związane z zajęciami poza czasem treningów piłkarskich, takie jak wydatki na bilety do kina, bilety wstępu do zoo czy do obiektów kulturalnych oraz koszty transportu na imprezy kulturalne dla zawodników i osób wchodzących w skład ekip piłkarskich w trakcie zgrupowań i obozów przygotowawczych organizowanych przez P dla zawodników różnych kategorii wiekowych, stanowią koszty uzyskania przychodu P w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB5/423-567/12-2/RS 1. Czy w świetle art. 9 ust. 1 oraz art. 15 ust. 4e ustawy o PDOP, prawidłowe jest stanowisko, iż w przypadku, gdy przed zakończeniem księgowania za dany miesiąc lub rok podatkowy Spółka nie otrzyma faktur od dostawców towarów lub usług za usługi wykonane oraz towary dostarczone w tym miesiącu (roku) dotyczące zarówno kosztów bezpośrednich jak i pośrednich i ujmie je stosowanie do postanowień Krajowego Standardu Rachunkowości nr 6 jako dostawy niefakturowane (a nie jako bierne rozliczenia międzyokresowe kosztu lub rezerwy) na podstawie innego niż faktura (rachunek) dowodu, to będzie mogła zaliczyć je do swoich kosztów uzyskania przychodu i potrącić zgodnie z zasadami określonymi w art. 15 ust. 4, 4b, 4c, 4d i 4e ustawy o PDOP? 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że kwoty ewentualnych różnic powstałych pomiędzy kwotami kosztów wykazanymi w wewnętrznych dowodach księgowych, tj. poleceniach księgowania, które będą ujęte w danym miesiącu lub roku podatkowym a otrzymanymi fakturami, rachunkami (i/lub innymi zewnętrznymi dowodami księgowymi) dokumentującymi te koszty, które Spółka otrzyma po zamknięciu tego miesiąca lub po dacie sporządzenia sprawozdania finansowego za ten rok, mogą być rozpoznane przez Spółkę jako koszty uzyskania przychodów tego okresu sprawozdawczego (miesiąca lub roku podatkowego), w którym zostały uprzednio ujęte dokumenty pierwotne?
 
IPPB5/423-590/12-2/RS Spółka wnosi o potwierdzenie, iż zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu polegają określone w stanie faktycznym wydatki, w szczególności poniesione na:• nabycie produktów spożywczych tj. kawa, herbata, drobnych słodyczy, gotowych kanapek, napoi bezalkoholowych, jak również nabycia usług cateringowych w postaci kanapek, lunchu czy obiadu do pomieszczeń Spółki - w przypadku przeprowadzenia spotkań roboczych, spotkań okresowych lub spotkań szkoleniowych w pomieszczeniach Spółki;• w przypadku przeprowadzenia spotkań roboczych, spotkań okresowych lub spotkań szkoleniowych poza pomieszczeniami Spółki np. w restauracjach, wynajętych salach konferencyjnych Spółka ponosi wydatki związane z nabyciem m.in. kawy, herbaty, drobnych słodyczy, gotowych kanapek jak również nabycia usługi cateringowej lub usługi gastronomicznej w postaci lunchu, obiadu lub kanapek.

Wskaźniki gospodarcze