Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 26 października 2012 r.
 
IBPBI/2/423-430/11/JD Czy Wnioskodawca jako obdarowany ma zapłacić podatek dochodowy od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-460/11/CzP „Czy zrzeczenie się przez członków Rady Nadzorczej spółki akcyjnej miesięcznego wynagrodzenia z tytułu członkostwa w Radzie, przy zachowaniu pozostałych profitów rodzi skutek w podatku dochodowym od osób prawnych w postaci przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia usług na rzecz Spółki?”
 
ITPB3/423-207a/12/PS w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczki w świetle art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy, dotyczącym niedostatecznej kapitalizacji.
 
ITPB3/423-207b/12/PS W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczki w świetle art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy, dotyczącym niedostatecznej kapitalizacji.
 
IPTPB3/423-259/12-2/MF 1. Czy Oprogramowanie nabyte przez Spółkę w ramach otrzymanej aportem ZCP, wprowadzone do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych Spółki, stanowi wartość niematerialną i prawną w rozumieniu art. 16b ust 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podlegającą amortyzacji w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
2. Czy w przypadku uznania Oprogramowania za wartość niematerialną i prawną w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka jest uprawniona do ustalenia wartości początkowej Oprogramowania dla celów podatkowych w wysokości nie wyższej niż jego wartość rynkowa, a odpisy amortyzacyjne dokonywane od tak ustalonej wartości początkowej stanowią koszt uzyskania przychodu Spółki?
 
IPTPB3/423-259/12-3/MF 1. Czy Oprogramowanie nabyte przez Spółkę w ramach otrzymanej aportem ZCP, wprowadzone do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych Spółki, stanowi wartość niematerialną i prawną w rozumieniu art. 16b ust 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podlegającą amortyzacji w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
2. Czy w przypadku uznania Oprogramowania za wartość niematerialną i prawną w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka jest uprawniona do ustalenia wartości początkowej Oprogramowania dla celów podatkowych w wysokości nie wyższej niż jego wartość rynkowa, a odpisy amortyzacyjne dokonywane od tak ustalonej wartości początkowej stanowią koszt uzyskania przychodu Spółki?
 
IPTPB3/423-259/12-4/MF Czy, oprócz odpisów amortyzacyjnych od Oprogramowania, Spółka ma prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów również odpisy amortyzacyjne od składników majątkowych nabytych przez Wspólnika w związku w wytworzeniem Oprogramowania i ujętych w księgach Wspólnika jako środki trwałe albo wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji?
 
IPTPB3/423-255/12-4/MF Czy koszty napraw gwarancyjnych ponoszone przez Spółkę są pośrednimi, czy też bezpośrednimi kosztami uzyskania przychodu?
 
IPTPB3/423-255/12-5/MF Czy koszty napraw gwarancyjnych ponoszone przez Spółkę są pośrednimi, czy też bezpośrednimi kosztami uzyskania przychodu?
 
IPTPB3/423-255/12-6/MF Czy koszty napraw gwarancyjnych produktów sprzedanych przez Spółkę przed rozpoczęciem korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, które to koszty są ponoszone w trakcie działalności w Strefie i w czasie, gdy Spółka korzysta już ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych powinny być zaliczane do kosztów strefowych czy pozastrefowych, tj. czy Spółka powinna je przyporządkować do działalności zwolnionej czy opodatkowanej?
 
IPTPB3/423-255/12-7/MF Czy koszty napraw gwarancyjnych produktów sprzedanych przez Spółkę przed rozpoczęciem korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, które to koszty są ponoszone w trakcie działalności w Strefie i w czasie, gdy Spółka korzysta już ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych powinny być zaliczane do kosztów strefowych czy pozastrefowych, tj. czy Spółka powinna je przyporządkować do działalności zwolnionej czy opodatkowanej?
 
IPPB5/423-497/12-4/JC 1. Czy w odniesieniu do opisanych we wniosku umów cashpoolingu wirtualnego (stan faktyczny) oraz cashpoolingu realnego (zdarzenie przyszłe) zaistnieje obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych zgodnie z wymogami art. 9a UPDOP w zakresie wypłacanych odsetek i dokonywanych subrogacji (nie obejmuje prowizji Agenta)?2. Czy w odniesieniu do opisanych we wniosku umów cashpoolingu wirtualnego (stan faktyczny) oraz cashpoolingu realnego (zdarzenie przyszłe) w zakresie wypłacanych/otrzymywanych odsetek i dokonywanych subrogacji (nie obejmuje prowizji Agenta) zastosowanie mają regulacje art. 11 UPDOP w zakresie cen transferowych?
 
IPPB5/423-466/12-4/JC 1. Czy w odniesieniu do opisanych we wniosku umów cashpoolingu wirtualnego (stan faktyczny) oraz cashpoolingu realnego (zdarzenie przyszłe) zaistnieje obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych zgodnie z wymogami art. 9a UPDOP w zakresie wypłacanych odsetek i dokonywanych subrogacji (nie obejmuje prowizji Agenta)?2. Czy w odniesieniu do opisanych we wniosku umów cashpoolingu wirtualnego (stan faktyczny) oraz cashpoolingu realnego (zdarzenie przyszłe) w zakresie wypłacanych/otrzymywanych odsetek i dokonywanych subrogacji (nie obejmuje prowizji Agenta) zastosowanie mają regulacje art. 11 UPDOP w zakresie cen transferowych?
 
IPPB5/423-635/12-2/RS 1. Czy koszt zakupu mediów (energia, wywóz nieczystości, usługi telefoniczne, woda, ścieki) wykorzystany do prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej Jednostka ma prawo rozpoznać w swoim profilu pozarolniczej działalności gospodarczej (handel hurtowy i detaliczny artykułami spożywczymi w prowadzonej przez jednostkę sieci sklepów spożywczych i hurtowni) jako koszt bezpośredni? 2. Czy koszt zakupu mediów (energii elektrycznej, wywóz nieczystości, woda, ścieki) z okresem rozliczeniowym: 16.12.2011-15.02.2012 r., który wpłynął do Jednostki po dniu złożenia zeznania podatkowego oraz po dniu badania sprawozdania finansowego za 2011 r. Jednostka może uznać za koszt podatkowy za cały okres rozliczeniowy: 16.12.2011-l5.02.2012 roku, gdy Spółka na dzień sporządzenia zeznania podatkowego i zbadanego sprawozdania finansowego za 2011 rok nie była w posiadaniu faktur dokumentujących zużycie mediów w ściśle określonych wartościach t.z.n. Spółka na dzień sporządzenia zeznania podatkowego i sprawozdania finansowego nie znała wartości zużytych mediów? 3. Czy koszt zakupu mediów (energii elektrycznej, wywóz nieczystości, woda, ścieki), który został refakturowany w 2012 r. (faktura sprzedaży wystawiona w 2012 r.) na kolejny podmiot według brzmienia umowy najmu Spółka może uznać za koszt podatkowy i koszt bezpośredni dla roku 2012 za cały okres rozliczeniowy: 16.12.2011-15.02.2012 r.? 4. Czy koszt zakupu opłaty drogowej Jednostka może uznać za koszt inny niż bezpośredni i uznać ten koszt z datą wystawienia 2012 r. i z okresem rozliczeniowym : 01.12.2011-31.12.2011 r. w całości za koszt podatkowy dla roku 2012 jeżeli koszt zewidencjonowano w księgach handlowych Spółki w 2012 roku.?
 
IPPB5/423-536/12-5/JC W zakresie opodatkowania u źródła odsetek wypłacanych przez Spółkę na rzecz Pool Leadera
 
IPPB5/423-538/12-2/JC Czy w związku z uczestnictwem Wnioskodawcy w przedstawionym we wniosku Systemie na Spółce spoczywał będzie obowiązek dokumentacyjny wynikający z art. 9a ustawy o PDOP?
 
IPPB5/423-469/12-3/JC Czy po przekształceniu SK w spółkę osobową (SO) (w trybie art. 551 i następnych kodeksu spółek handlowych), A. będzie miała prawo zaliczać do kosztów podatkowych (biorąc pod uwagę przepis art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) pełne odpisy amortyzacyjne od środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, także od tej części wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, która w SK została przekazana na kapitał zapasowy i z tego względu podlegała ograniczeniu opisanemu w art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB5/423-540/12-2/JC Czy w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku odsetki wypłacane w ramach Systemu nie będą podlegały przepisom art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zm.; dalej: ustawa o PDOP)?
 
IPPB5/423-560/12-3/JC W świetle przedstawionego wyżej zdarzenia przyszłego Spółka wnosi o potwierdzenie, że płatności odsetek dokonywane przez Wnioskodawcę na rzecz Agenta, w ramach opisanego we wniosku schematu cash-poolingu, będą podlegać w Polsce opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych według 5% stawki przewidzianej w art. 11 ust. 2 Konwencji z dnia 20 lipca 2006 r. między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodów i od zysków majątkowych (Dz.U. z 2006 r. Nr 250, poz. 1840; dalej: Umowa UPO), pod warunkiem posiadania przez Spółkę ważnego certyfikatu rezydencji podatkowej Agenta.
 
IPPB5/423-501/12-4/JC w zakresie rozliczania różnic kursowych
 
IPPB5/423-583/12-3/JC Bank jako spółka, która w przyszłości będzie reprezentowała podatkową grupę kapitałową wnosi o potwierdzenie, iż fakt podjęcia decyzji o likwidacji spółki tworzącej podatkową grupę kapitałową i postawienie jej w stan likwidacji pozostaje bez wpływu na sposób funkcjonowania grupy i pomimo zamknięcia ksiąg rachunkowych spółki postawionej w stan likwidacji nie wpływa na modyfikację przyjętego roku podatkowego grupy?
 
IPPB5/423-561/12-2/JC W świetle przedstawionego wyżej zdarzenia przyszłego Spółka wnosi o potwierdzenie, że płatności odsetek dokonywane przez Wnioskodawcę na rzecz Agenta, w ramach opisanego we wniosku schematu cash-poolingu, będą podlegać w Polsce opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych według 5% stawki przewidzianej w art. 11 ust. 2 Konwencji z dnia 20 lipca 2006 r. między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodów i od zysków majątkowych (Dz.U. z 2006 r. Nr 250, poz. 1840; dalej: Umowa UPO), pod warunkiem posiadania przez Spółkę ważnego certyfikatu rezydencji podatkowej Agenta.
 
IPPB5/423-539/12-2/JC Czy w związku z uczestnictwem Wnioskodawcy w przedstawionym we wniosku Systemie na Spółce spoczywał będzie obowiązek dokumentacyjny wynikający z art. 9a ustawy o PDOP?
 
IPPB5/423-623/12-2/RS w zakresie możliwości obniżenia do dowolnej wysokości (w tym nawet do 0%), na podstawie art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stosowanych obecnie przez Spółkę stawek amortyzacyjnych w odniesieniu do wszystkich lub dowolnie wybranych środków trwałych
 
IPPB5/423-541/12-4/JC Czy w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku odsetki wypłacane w ramach Systemu nie będą podlegały przepisom art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zm.; dalej: ustawa o PDOP)?
 
IPPB5/423-586/12-5/JC w zakresie zastosowania przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 i pkt 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych o niedostatecznej kapitalizacji
 
IPPB5/423-188/09/12-5/S/DG w zakresie uznania za koszt uzyskania przychodów wydatków związanych z organizacją imprez okolicznościowych, tj.: kosztu czasu antenowego, wynajęcia sali i jej przygotowania, zakwaterowania gości i ich podróży, koszty stylizacji oraz koszty bankietu
 
IPPB3/423-323/12-2/AG 1. Czy zapłata wkładu pieniężnego poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności w sposób opisany w zdarzeniu przyszłym nie będzie skutkować powstaniem po stronie Spółki przychodu do opodatkowania?2. Czy na moment zapłaty wkładu pieniężnego poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności w sposób opisany w zdarzeniu przyszłym odsetki będące przedmiotem rozliczenia stanowić będą koszty uzyskania przychodów?
 
IPPB5/423-207/09/12-16/S/PS Czy wypłata dywidendy wspólnikowi-spółce akcyjnej z siedzibą Szwajcarii w opisanym stanie faktycznym będzie rodziła obowiązek pobrania przez Spółkę jako płatnika -jakiegokolwiek podatku dochodowego?
 
IBPBI/2/423-329/12/JD Czy do czynności dobrowolnego umorzenia akcji Spółki, w szczególności do wypłaty wynagrodzenia na rzecz Akcjonariuszy Cypryjskich z tytułu nabycia przez Spółkę akcji w celu ich umorzenia, gdy wartość wynagrodzenia może zostać ustalona zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy na poziomie wyższym lub niższym od wartości rynkowej lub nominalnej umarzanych akcji, nie będą miały zastosowania przepisy o tzw. cenach transferowych (art. 9a oraz art. 11 UPDOP).
 
IBPBI/2/423-396/12/BG czy odpisy amortyzacyjne dotyczące wytworzonego środka trwałego w części pokrytej otrzymanym dofinansowaniem stanowią koszty uzyskania przychodu
 
IBPBI/2/423-430/12/JD Czy przychody z tytułu wynagrodzenia wypłaconego na rzecz Akcjonariuszy Cypryjskich w związku z nabyciem przez Spółkę akcji własnych w celu ich dobrowolnego umorzenia powinny być opodatkowane na zasadach ogólnych i w konsekwencji nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce na podstawie art. 7 ust. 1 lub art. 13 ust. 4 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a zatem na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób prawnych pobieranego u źródła lub inne obowiązki informacyjne w odniesieniu do wypłaty wynagrodzenia na rzecz Akcjonariuszy Cypryjskich (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)?
 
IBPBI/2/423-431/12/MO Czy odsetki płatne przez Uczestników, w związku z realizacją Umowy, nie podlegają ograniczeniom wynikającym z przepisów o niedostatecznej kapitalizacji, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.; dalej: „ustawa CIT”)? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)
 
IBPBI/2/423-537/12/MO Czy w ramach realizacji Umowy, należy zidentyfikować transakcję, podlegającą obowiązkowi dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy CIT (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)
 
IBPBI/2/423-676/12/BG w zakresie obowiązku pobrania i wpłaty podatku u źródła od wartości faktur otrzymanych od Spółki X, dotyczących roku podatkowego, w którym otrzymano dotyczącą go notę kredytową, a które nie zostały zapłacone
 
IBPBI/2/423-677/12/BG w zakresie obowiązku pobrania i wpłaty podatku u źródła od wartości faktur otrzymanych od Spółki X, dotyczących roku podatkowego następującego po roku podatkowym (i w latach następnych), w którym otrzymano notę kredytową, a które nie zostały zapłacone
 
IBPBI/2/423-678/12/BG w zakresie obowiązku pobrania i wpłaty podatku u źródła od wartości faktur otrzymanych od Spółki X, które nie zostały zapłacone
 
IBPBI/2/423-680/12/BG w zakresie obowiązku pobrania i wpłaty podatku u źródła od wartości faktur otrzymanych od Spółki X, dotyczących roku podatkowego, w którym otrzymano dotyczącą go notę kredytową, a które nie zostały zapłacone
 
IBPBI/2/423-681/12/BG w zakresie obowiązku pobrania i wpłaty podatku u źródła od wartości faktur otrzymanych od Spółki X, dotyczących roku podatkowego następującego po roku podatkowym (i w latach następnych), w którym otrzymano notę kredytową, a które nie zostały zapłacone
 
IBPBI/2/423-682/12/BG w zakresie m.in. obowiązku pobrania i wpłaty podatku u źródła od wartości faktur otrzymanych od Spółki X, które nie zostały zapłacone
 
IBPBI/2/423-771/12/MO Czy w roku fizycznej likwidacji środków trwałych, od których dokonywano odpisów amortyzacyjnych, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ich wartość dotąd nieumorzoną w formie odpisów amortyzacyjnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)?
 
IBPBI/2/423-772/12/MO Czy w chwili sprzedaży amortyzowanych środków trwałych, które znajdą nabywców po likwidacji przez Spółkę linii produkcji wyrobów sanitarnych, ich dotąd niezamotyzowaną część będzie można zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)?
 
IBPBI/2/423-639/12/AK Pytanie Wnioskodawcy dotyczy sposobu ustalenia wyniku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku objęcia udziałów lub akcji w spółce kapitałowej pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci akcji w SKA, tj. czy wynik podatkowy z takiej transakcji powinien być ustalony, jako różnica pomiędzy wartością nominalną obejmowanych udziałów (akcji) w spółce kapitałowej a wartością historyczną wydatków poniesionych na objęcie akcji w SKA? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)
 
ITPB3/423-101a/12/12-S/PS Dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów powstałej straty w inwestycji w obcym środku trwałym.
 
ITPB3/423-101b/12/12-S/PS Dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów powstałej straty w inwestycji w obcym środku trwałym.

Wskaźniki gospodarcze