Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 27 października 2012 r.
 
IBPBI/2/423-614/11/AK Czy Bank ponosząc koszty w postaci premii za nabycie prawa opcyjnego i wydatki związane z rozliczeniem pochodnych instrumentów finansowych powinien je rozliczyć zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8b updop? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3, stan faktyczny)
 
IBPBI/2/423-615/11/AK Czy Bank rozliczając przychód z tytułu instrumentu finansowego jakim jest opcja, powinien rozpoznawać go w momencie wymagalności premii opcyjnej za zbycie instrumentu pochodnego, zgodnie z art. 12 ust. 3a updop? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1, zdarzenie przyszłe)
 
IBPBI/2/423-616/11/AK Czy Bank przychód z tytułu rozliczenia pochodnego instrumentu finansowego jakim jest opcja powinien rozpoznawać go w momencie wymagalności należności z rozliczenia instrumentu, zgodnie z art. 12 ust. 3a updop? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2, zdarzenie przyszłe)
 
IBPBI/2/423-617/11/AK Czy Bank ponosząc koszty w postaci premii za nabycie prawa opcyjnego i wydatki związane z rozliczeniem pochodnych instrumentów finansowych powinien je rozliczyć zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8b updop? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3, zdarzenie przyszłe)
 
IBPBI/2/423-970/11/AP Czy w przypadku objęcia przez Spółkę udziałów w Spółce Zależnej w zamian za wkład niepieniężny w postaci Przedmiotu Aportu, o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną obejmowanych udziałów w Spółce Zależnej, jedynym przychodem z tego tytułu będzie wartość nominalna objętych udziałów, w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o PDOP, także wówczas gdy ich wartość nominalna będzie niższa niż wartość rynkowa Przedmiotu Aportu?
 
IBPBI/2/423-985/11/MS Czy w przypadku objęcia przez Spółkę udziałów w Spółce Zależnej w zamian za wkład niepieniężny w postaci Przedmiotu Aportu, o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną obejmowanych udziałów w Spółce Zależnej, jedynym przychodem z tego tytułu będzie wartość nominalna objętych udziałów, w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o PDOP, także wówczas gdy ich wartość nominalna będzie niższa niż wartość rynkowa Przedmiotu Aportu?
 
IBPBI/2/423-1106/11/CzP „W którym momencie Spółka powinna wprowadzić nabyty w drodze aportu środek trwały/wartość niematerialną i prawną do ewidencji środków trwałych i ustalić wartość początkową dla celów amortyzacji?
 
IBPBI/2/423-1128/11/AP Czy w pierwszym roku podatkowym, trwającym od 29 listopada 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. Spółka powinna stosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r.?
 
ILPB3/423-218/12-4/AO 1. Czy momentem powstania przychodu dla Organizatora z tytułu wykonania przez Organizatora na rzecz Partnera usługi obejmującej zlecenie realizacji Kampanii w oparciu o Portal będzie dzień zawarcia przez Organizatora umowy z Partnerem, w którym Partner „nabędzie” Punkty i który to dzień będzie także dniem wystawienia faktury?
2. Czy Spółka może zaliczyć do swoich kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenie wypłacone Użytkownikowi w dacie wypłaty tego wynagrodzenia?
 
ILPB3/423-218/12-5/AO 1. Czy momentem powstania przychodu dla Organizatora z tytułu wykonania przez Organizatora na rzecz Partnera usługi obejmującej zlecenie realizacji Kampanii w oparciu o Portal będzie dzień zawarcia przez Organizatora umowy z Partnerem, w którym Partner „nabędzie” Punkty i który to dzień będzie także dniem wystawienia faktury?
2. Czy Spółka może zaliczyć do swoich kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenie wypłacone Użytkownikowi w dacie wypłaty tego wynagrodzenia?
 
ITPB3/423-526a/11/AM Czy Wnioskodawca kontynuujący działalność jest uprawniony do odliczenia strat z lat 2007-2009 i 2010 w oparciu o art. 7 ust. 5, czy na mocy art. 7 ust. 3 pkt 4 został pozbawiony tej możliwości z uwagi na przeprowadzony podział?
 
ITPB3/423-548/11/AM Czy Spółka ma prawo zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów wydatków, którymi Akcjonariusz będzie obciążał Spółkę w związku z funkcjonowaniem Programu?
 
ITPB3/423-48/12/PS W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów straty powstałej w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych.
 
ITPB3/423-52b/12/AW Czy, a jeśli tak to kiedy i na jakich zasadach, po stronie Spółki Wnioskodawcy powstanie przychód z tytułu umorzenia akcji spółki komandytowo-akcyjnej, otrzymania w zamian świadectw użytkowych?
 
ILPB3/423-19/12-4/EK 1. Czy dotacja udzielona Spółce w ramach programu wieloletniego jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
2. Jeżeli otrzymana dotacja jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, to kiedy Spółka powinna wyłączyć wydatki objęte dofinansowaniem z kosztów uzyskania przychodów?
3. Czy koszty poniesione na przygotowanie wniosku o dotację stanowią podatkowe koszty uzyskania przychodów?
 
ILPB3/423-19/12-5/EK 1. Czy dotacja udzielona Spółce w ramach programu wieloletniego jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
2. Jeżeli otrzymana dotacja jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, to kiedy Spółka powinna wyłączyć wydatki objęte dofinansowaniem z kosztów uzyskania przychodów?
3. Czy koszty poniesione na przygotowanie wniosku o dotację stanowią podatkowe koszty uzyskania przychodów?
 
ITPB3/423-52a/12/AW Czy, a jeśli tak to kiedy i na jakich zasadach, po stronie Spółki Wnioskodawcy powstanie przychód w związku z posiadaniem świadectw użytkowych? (wniosek o wydanie interpretacji indywidualnych w trybie, o którym mowa w art. 14n § 1 pkt 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, tj. na wniosek osoby planującej utworzenie spółki, w zakresie dotyczącym działalności tej spółki)
 
ILPB4/423-130/12-2/MC Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych.
 
ILPB3/423-19/12-6/EK 1. Czy dotacja udzielona Spółce w ramach programu wieloletniego jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
2. Jeżeli otrzymana dotacja jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, to kiedy Spółka powinna wyłączyć wydatki objęte dofinansowaniem z kosztów uzyskania przychodów?
3. Czy koszty poniesione na przygotowanie wniosku o dotację stanowią podatkowe koszty uzyskania przychodów?
 
ILPB4/423-136/12-2/MC Czy kwoty stanowiące bilansowe różnice kursowe powstałe w związku z kompensatą powstałych pomiędzy Oddziałem a jednostką macierzystą należności z tytułu zapłaty przez kontrahentów Oddziału na rachunek bankowy jednostki macierzystej i zobowiązań powstałych z tytułu otrzymanego dofinansowania, stanowią przychody podatkowe lub podatkowe koszty uzyskania przychodów?
 
ILPB3/423-29/12-2/JG W jakim momencie skapitalizowane odsetki od pożyczki otrzymanej przez Spółkę, stanowią koszt podatkowy Spółki, czy:
a) w dacie kapitalizacji odsetek (zwiększenia kwoty głównej pożyczki podlegającej oprocentowaniu),
b) w momencie ich faktycznej zapłaty (wraz z należnością pierwotną z tytułu pożyczki bądź po spłacie kapitału podstawowego zgodnie z umowa)
c) w innym momencie?
 
ILPB3/423-29/12-3/JG W jakim momencie skapitalizowane odsetki od pożyczki otrzymanej przez Spółkę, stanowią koszt podatkowy Spółki, czy:
a) w dacie kapitalizacji odsetek (zwiększenia kwoty głównej pożyczki podlegającej oprocentowaniu),
b) w momencie ich faktycznej zapłaty (wraz z należnością pierwotną z tytułu pożyczki bądź po spłacie kapitału podstawowego zgodnie z umowa),
c) w innym momencie?
 
ITPB3/423-615/11/MK Czy wypłacone na skutek zawartej ugody odszkodowanie za zniszczoną uprawę stanowi przychód z działalności rolniczej czy przychód z działalności pozarolniczej - gdyż ma to zasadniczy wpływ na sposób liczenia 60% współczynnika ?
 
IPPB5/423-641/12-3/RS kwalifikacji podatkowej wydatków poniesionych przez Spółkę w związku z przystosowaniem lokali dla potrzeb nowych najemców, przy założeniu, że wydatki te nie zwiększają wartości początkowej budynku
 
IPPB5/423-619/12-2/RS 1.Czy nocleg opisany w części I to koszt reprezentacji dla Spółki (zleceniodawcy)?2.Czy opisany w części I wydatek w postaci noclegu jest przychodem dla Spółki (zleceniobiorcy), która zatrudnia takiego pracownika, a nie pokryła jego wydatków i w związki, z powyższym powinna otrzymać PIT- 8C od zleceniodawcy?3.Czy opisane w części II wydatki poniesione przez Spółkę zobowiązują ją do wystawienia PIT-8C na rzecz tych osób tytułem przychodów z innych źródeł?
 
ILPB4/423-129/12-2/ŁM Czy w efekcie wdrożenia systemu zarządzania płynnością finansową cash-pooling, Spółka będzie zobowiązana do rozpoznawania przychodów z tytułu częściowo nieodpłatnie otrzymanych świadczeń w oparciu o art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub stosowania przepisów art. 11 tej ustawy, dotyczących dochodów osiąganych w wyniku transakcji z podmiotami powiązanymi?
 
IPPB5/423-562/12-2/JC W świetle przedstawionego wyżej zdarzenia przyszłego Spółka wnosi o potwierdzenie, że płatności odsetek dokonywane przez Wnioskodawcę na rzecz Agenta, w ramach opisanego we wniosku schematu cash-poolingu, będą podlegać w Polsce opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych według 5% stawki przewidzianej w art. 11 ust. 2 Konwencji z dnia 20 lipca 2006 r. między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodów i od zysków majątkowych (Dz.U. z 2006 r. Nr 250, poz. 1840; dalej: Umowa UPO), pod warunkiem posiadania przez Spółkę ważnego certyfikatu rezydencji podatkowej Agenta.
 
IPPB5/423-588/12-2/JC w zakresie zastosowania przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 i pkt 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych o niedostatecznej kapitalizacji w związku z zawarciem umowy cash poolingu
 
ILPB3/423-123/12-2/EK Czy w związku z wniesieniem do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci wierzytelności (konwersja wierzytelności na kapitał zakładowy oraz przekazanie na kapitał zapasowy nadwyżki ponad wartość nominalną udziałów otrzymaną przy ich wydaniu), powstanie w Spółce przychód podatkowy, w szczególności przychód w wysokości nominalnej kwoty wygasłych wierzytelności?
 
IPPB3/423-471/12-2/AG CIT - w zakresie kosztów uzyskania przychodów
 
IPPB5/423-398/12-3/DG W zakresie sytuacji podatkowej płatnika w związku z wydaniem nagród laureatom będącym osobami prawnymi
 
IPPB3/423-353/12-4/MS CIT - w zakresie zasady określenia przychodów i kosztów ich uzyskania
 
IPPB3/423-368/12-2/GJ Czy udzielone innej spółce zabezpieczenie na rzecz Skarbu Państwa w postaci cesji polisy ubezpieczenia nieruchomości, rodzi po stronie Spółki nieodpłatne świadczenie zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeśli cesja została udzielona bez wynagrodzenia?
 
ILPB4/423-505/11-2/MC Czy w przedstawionym stanie faktycznym Spółka miała prawo do rozliczenia różnic kursowych przyjąć (jako dzień poniesienia kosztu) dzień wystawienia „drugiej”, prawidłowej faktury od kontrahenta chińskiego (faktury doręczonej w wyniku całościowej korekty „pierwszej” z błędną datą jej wystawienia - datą wystawienia faktury pro forma), a w związku z tym, czy Spółka prawidłowo do przeliczenia kosztu poniesionego w walucie obcej przyjęła średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia „drugiej”, prawidłowej faktury?
 
ILPB3/423-11/12-2/JG Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów podróży krajowych i zagranicznych łącznie z dietami i ryczałtami, koszty udostępnienia do użytkowania samochodów, sprzętu komputerowego, telefonów komórkowych i innych niezbędnych akcesoriów w celach związanych z reprezentacją Spółki, realizacją zadań i sprawami funkcjonowania Spółki, uzgadnianiem warunków i podpisywaniem różnego rodzaju umów krajowych i zagranicznych, innymi działaniami zastrzeżonymi dla Zarządu.
 
IPPB5/423-553/12-4/JC CIT w zakresie zastosowania przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 i pkt 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych o niedostatecznej kapitalizacjiPrzedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytania oznaczone numerami 1, 4 i 5 dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych.
 
IPPB5/423-554/12-5/JC Spółka będzie mogła zastosować, zgodnie z postanowieniami art. 21 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, preferencyjną stawkę podatkową wynikającą z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania obowiązującej pomiędzy Polską a państwem rezydencji podatkowej podmiotu uprawnionego, uzyskującego dochód z tytułu odsetek, a więc poszczególnych spółek z grupy, które biorą udział w systemie cash poolingu (pod warunkiem posiadania ich certyfikatów rezydencji). Ponadto, należy zauważyć, iż transakcje pomiędzy rezydentami polskimi nie powodują obowiązku poboru podatku u źródła na podstawie art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Natomiast w sytuacji, gdy to podmiot zarządzający - Pool Leader będzie otrzymywał od Spółki odsetki jako rzeczywisty odbiorca odsetek (w szczególności, odsetki naliczone od środków stanowiących własność Pool Leadera a nie od środków powierzonych mu przez uczestników w ramach systemu cash poolingu), zastosowanie znajdą (pod warunkiem posiadania przez Spółkę szwajcarskiego certyfikatu rezydencji Pool Leadera) postanowienia art. 11 ust. 2 ww. Konwencji.
 
IPPB5/423-509/12-2/PS Czy w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego w postaci Wierzytelności - w tym odsetek - na pokrycie podwyższonego kapitału Spółki, po stronie Spółki powstał obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych (podatku u źródła)?
 
IPPB5/423-500/12-2/PS Czy przedmiotowa rekompensata powinna zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów już w miesiącu zawarcia porozumienia stron (tj. w maju 2012 r.), czy dopiero w miesiącu jej faktycznej wypłaty (tj. w czerwcu 2012 r.)?
 
IPPB3/423-341/12-2/AG Czy wydanie dotychczasowych akcji T lub nowych akcji T dokonane w ramach Wariantów 1,2,3 dotychczasowemu wspólnikowi S1 (P ) następujące w efekcie połączenia odwrotnego, spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych po stronie dotychczasowego wspólnika S1 (P ), a przez to obowiązek T jako płatnika dotyczący obliczenia, pobrania i wpłacenia podatku?
 
ILPB4/423-504/11-2/ŁM W związku z przedstawionym stanem faktycznym Spółka wnosi o potwierdzenie, czy w odniesieniu do opisanej relacji pomiędzy Spółką a Nabywcą, polegającej na zabezpieczeniu przez Spółkę hipoteką zobowiązań kredytowych przejętych przez Nabywcę, znajdują zastosowanie przepisy o tzw. cenach transferowych (art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397))?
 
ITPB3/423-636c/11/AM Czy przepisy podatkowe należy interpretować w ten sposób, że przedstawione zdarzenie przyszłe nie stanowi „transakcji” w rozumieniu art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji w przypadku, gdy wartość nominalna lub rynkowa umarzanych udziałów przekracza kwoty wymienione w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Wnioskodawca nie ma obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej czynności prawnej?
 
ITPB3/423-636b/11/AM Czy przepisy podatkowe należy interpretować w ten sposób, że do zdarzenia przyszłego nie będzie miał zastosowania art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, bowiem czynność prawna, jaką jest umorzenie udziałów Spółki cypryjskiej należących do Wnioskodawcy nie stanowi „transakcji” w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Innymi słowy, czy w związku z tym, że czynność prawna umorzenia udziałów nie stanowi „transakcji” w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy uznać to za przesłankę negatywną, czyli taką, która wyłącza określenie przez organ podatkowy dochodu Wnioskodawcy na podstawie art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB3/423-480/12-2/AG 1) Czy w przypadku nabycia przez Spółkę udziałów E w formie umowy kupna-sprzedaży dochodem (przychodem) Spółki z tytułu likwidacji E będzie nadwyżka wartości rynkowej majątku E otrzymanego w związku z likwidacją E ponad kosztem nabycia udziałów E , tj. wydatkami na nabycie tych udziałów, w tym przede wszystkim ceną nabycia udziałów, w sytuacji gdy likwidacja E nastąpi w ciągu 2 lat od nabycia przez Spółkę udziałów w E ?2) Czy w przypadku nabycia przez Spółkę udziałów E w formie aportu (wymiany udziałów) dochodem (przychodem) Spółki z tytułu likwidacji E będzie nadwyżka wartości rynkowej majątku E otrzymanego w związku z likwidacją E ponad wydatkami Spółki poniesionymi na nabycie udziałów E w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Spółki wydanych udziałowcowi/udziałowcom E w zamian za udziały E , w sytuacji gdy likwidacja E nastąpi w ciągu 2 lat od nabycia przez Spółkę udziałów w E ?
 
IPPB5/423-496/12-3/DG Czy w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego przedmiotem Transakcji będą składniki majątkowe niestanowiące przedsiębiorstwa, ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 3 i 4 ustawy o CIT, a co za tym idzie wnioskodawca powinien ustalić wartość początkową tych składników majątkowych na podstawie art. 16g ustawy o CIT, tj. w wysokości ceny ich nabycia?
 
ILPB3/423-601/11-2/JG Czy wydatki na zakup pakietów medycznych dla pracowników (w całości finansowanych przez Wnioskodawcę) oraz członków rodzin pracowników (finansowanych przez Wnioskodawcę, a pracownik jest zobowiązany zwrócić w całości wartość abonamentu zdrowotnego dla członka rodziny na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wnioskodawcę) stanowią koszty uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy?
 
ITPB3/423-636a/11/AM Czy przepisy podatkowe należy interpretować w ten sposób, że w przypadku umorzenia bez wynagrodzenia posiadanych przez Spółkę udziałów w Spółce cypryjskiej pod prawem cypryjskim po stronie Wnioskodawcy nie powstanie w ogóle przychód lub dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB5/423-356/12-2/PS Czy w związku z przedstawioną w opisie stanu faktycznego planowaną działalnością na terenie Polski, powstanie dla Spółki zakład w rozumieniu art. 5 ust. 1 - 3 Umowy z dnia 20 czerwca 1975 roku między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz.U. z 1977 r., Nr 1, poz. 5, dalej „Umowa Polsko-Francuska”)? Czy przedstawiona w opisie stanu faktycznego planowana działalność Pracownika Spółki stanowi działalność zależnego agenta w rozumieniu art. 5 ust. 4 Umowy Polsko- Francuskiej, a tym samym powstanie zakład Spółki w rozumieniu art. 5 Umowy Polsko Francuskiej?
 
ITPB3/423-416/12/AW Czy opłaty ustalone w umowie leasingu w części stanowiącej raty kapitałowe, a zatem w łącznej wysokości odpowiadającej co najmniej wartości początkowej przedmiotu leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy dotyczą używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i w związku z tym czy w sytuacji uprzedniego poniesienia wydatków na przedmiot leasingu przez Finansującego opłaty w części odpowiadającej tym wydatkom należy traktować jako zwrot (refundację) poniesionych przez Wnioskodawcę wydatków na nabycie lub wytworzenie środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych?
Czy w sytuacji potraktowania opłat leasingowych w części stanowiącej ratę kapitałową jako zwrot poniesionych wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych i konsekwencji wynikających w związku z tym z art. 16 ust. 1 punkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, skutek w postaci obowiązku wyłączenia (korekty kosztów) powstanie z chwilą zwrotu wydatków (w rozliczeniu za okres, w którym zwrot wydatków został otrzymany) a bez tego zwrotu podatnik nie ma obowiązku zmniejszenia kosztów z tytułu amortyzacji?
 
IPPB5/423-818/11-4/PS w zakresie prawa do amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych w z związku z nabyciem ich przez Spółkę w ramach aportu przedsiębiorstwa
 
IPPB3/423-940/11-2/GJ W ocenie organu zawarcie umowy sprzedaży z zastrzeżeniem własności nie uprawnia Spółki do wykazania przychodu w momencie wystawienia faktury, podobnie jak kosztów uzyskania przychodów z tytułu tej sprzedaży. Przychód w wysokości ceny określonej w umowie, nie niższej od hipotetycznej wartości netto środków trwałych należy wykazać po upływie podstawowego okresu umowy i w momencie przeniesienia na korzystającego własności przedmiotu leasingu. Podobnie koszty uzyskania przychodów w wysokości rzeczywistej wartości netto ( art. 17c pkt 2
 
IPPB5/423-857/11-2/IŚ W zakresie nabycia Nieruchomości i praw do Znaku Towarowego:
 
IPPB5/423-858/11-2/IŚ W zakresie kosztów uzyskania przychodów i różnic kursowych (w tym w aspekcie ustalania wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) w związku z nabyciem Nieruchomości i praw do Znaku Towarowego.
 
IPPB5/423-859/11-2/IŚ W zakresie kosztów uzyskania przychodów i różnic kursowych (w tym w aspekcie ustalania wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) w związku z nabyciem Nieruchomości i praw do Znaku Towarowego.
 
IPPB5/423-555/12-4/JC W zakresie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9 a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 
IPPB5/423-571/12-4/RS CIT w zakresie określenia charakteru źródła powstania przychodu z tytułu posiadania przez podatnika statusu akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej
 
IPPB3/423-547/12-2/GJ Czy odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości Oznakowania udostępnionego Dealerom na podstawie Umów dealerskich mogą zostać zaliczane przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodów Spółki?
 
IPPB3/423-399/12-6/AG Jak w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, w przypadku umorzenia należących do Spółki akcji Spółek Operacyjnych po ich przekształceniu w SKA za wynagrodzeniem ustalane będą przychody i koszty związane z tym umorzeniem w rozumieniu przepisów ustawy o PDOP?
 
IPPB3/423-392/12-5/AG Czy w świetle powyższego prawidłowe jest stanowisko Wspólnoty, że otrzymana nagroda jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych, gdyż jest efektem zaangażowania środków pieniężnych korzystających ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych?
 
IPPB3/423-402/12-2/AG Z tytułu planowanej transakcji wniesienia przez Spółkę udziałów Spółek Operacyjnych do Spółek Kapitałowych Spółka nie rozpozna przychodów ani kosztów podatkowych. Obowiązek podatkowy Spółki jest bowiem odroczony w czasie do momentu późniejszego odpłatnego zbycia udziałów Spółki Kapitałowej objętych w ramach wymiany udziałów. W momencie tym Spółka będzie miała prawo do rozpoznania kosztu podatkowego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 8d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w postaci wydatków na nabycie udziałów Spółek Operacyjnych, nabytych przez Spółkę w ramach wymiany udziałów, a więc z uwzględnieniem uregulowań art. 16 ust. 1 pkt 8e, tej ustawy zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d - są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji).
 
IBPBI/2/423-640/12/AK Pytanie Wnioskodawcy dotyczy sposobu ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w przypadku sprzedaży (odpłatnego zbycia) akcji SKA, tj. czy wynik podatkowy z takiej transakcji powinien być ustalony, jako różnica pomiędzy ceną uzyskaną ze sprzedaży akcji SKA a wartością historyczną wydatków poniesionych na objęcie akcji w SKA? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)
 
IBPBI/2/423-174/12/JD Czy w zeznaniu rocznym za 2011 r. Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na podłączenia drogi do innej ulicy, wykonanie oznakowań, utrzymania porządku, oraz wydatki na ewentualne pomiary i testy, a w przypadku ujawnienia uszkodzeń - również wydatki na ich usunięcie?
Czy w zeznaniu rocznym za 2011 r. Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na partycypację w budowie drogi o określonych i niezbędnych Wnioskodawcy parametrach, realizowanej przez Użytkownika Wieczystego Sąsiednich Nieruchomości?
Czy w zeznaniu rocznym za 2011 r. Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki w postaci okresowych opłat za korzystanie z części drogi na potrzeby dojazdu do budowy?
 
IBPBI/2/423-195/12/JD Czy wniesienie dopłat do Spółki w trybie art. 177 KSH jest przychodem w świetle przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBII/2/423-29/12/AK Czy na podstawie obowiązujących na dzień przekształcenia (na 31 grudnia 2008 r.) przepisów art. 10 ust. 1 i art. 22 ust. 1 w związku z art. 26 ust. 1 updop przekazanie niepodzielonych zysków spółki z o.o. z lat ubiegłych oraz zysku z roku 2008 r. na kapitał podstawowy (wkład wspólników) spółki komandytowej (przekształconej) jest czynnością powodującą powstanie u wspólników spółki z o.o. dochodu (przychodu) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych co oznacza, iż na spółce komandytowej (przekształconej) ciąży jako płatniku obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego z tego tytułu?

Wskaźniki gospodarcze