Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 28 października 2012 r.
 
IBPBI/2/423-624/11/AK Czy w przypadku negatywnego dla Spółki rozstrzygnięcia sporu, podatnik powinien całą należną kwotę (należność główną) zaliczyć w koszty podatkowe w dacie ujęcia prawomocnego wyroku sądu w księgach rachunkowych? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)
 
IBPBI/2/423-625/11/AK Czy w przypadku negatywnego dla Spółki rozstrzygnięcia sporu, podatnik powinien zasądzone odsetki, należne drugiej stronie zaliczyć w koszty podatkowe w momencie zapłaty? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)
 
IBPBI/2/423-368/11/AK Czy zgodnie z art. 9b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wycena kontraktów terminowych typu forward, otrzymana z banków, z którymi Spółka zawarta kontrakty, skutkuje obowiązkiem ich uwzględnienia dla potrzeb obliczenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)
 
IBPBI/2/423-313/11/SD Czy Wnioskodawca będzie miał prawo zaliczać do kosztów podatkowych pełne odpisy amortyzacyjne od składników majątku zakwalifikowanych do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład nabytego w drodze aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, w sytuacji gdy przedmiotowy aport nastąpi w pierwszym roku podatkowym Spółki, a więc do dnia 31 grudnia 2011 r.?
 
IBPBI/2/423-314/11/SD Czy Wnioskodawca będzie miał prawo zaliczać do kosztów podatkowych pełne odpisy amortyzacyjne od składników majątku zakwalifikowanych do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład nabytego w drodze aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, w sytuacji gdy w sytuacji gdy przedmiotowy aport nastąpi po 31 grudnia 2011 r.?
 
IBPBI/2/423-541/11/MS Czy jeśli wystąpi przychód podlegający opodatkowaniu za nieodpłatne użytkowanie kotłowni, to czy w części związanej z gospodarką zasobami mieszkaniowymi (około 70%) będzie to przychód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi zwolniony na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44?
 
IBPBI/2/423-626/11/AP Czy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, powołany przez Spółkę, winien być traktowany jako odrębna od tej Spółki jednostka organizacyjna?
 
IBPBI/2/423-627/11/AP Czy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej powołany przez Spółkę jest odrębnym od tej Spółki podatnikiem podatku dochodowego?
 
IBPBI/2/423-628/11/AP Czy Spółka wypłacając w przyszłości dywidendę na rzecz jedynego wspólnika - kościelnej osoby prawnej, której dywidenda posłuży dla celów określonych w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 4b w związku z art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b, winna potrącić zryczałtowany podatek, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Wskaźniki gospodarcze