Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 30 października 2012 r.
 
IBPBI/2/423-682/11/MO Czy od 2009 r. Spółka była uprawniona do zaliczenia kosztów prac rozwojowych do kosztów uzyskania przychodów w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych, w miesiącu, w którym zostały poniesione (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)?
 
IBPBII/2/423-11/11/MW Czy na Spółce, jako na płatniku spoczywać będzie obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych w związku z przeniesieniem na wspólnika własności Nieruchomości, w następstwie podziału nieupłynnionego w ramach likwidacji majątku Spółki?
 
IBPBI/2/423-657/11/PC Czy koszty związane ze zorganizowaniem takiej imprezy (koszty dowozu pracowników, poczęstunek) można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 
IBPBI/2/423-1022/11/AP Spółka wnosi o potwierdzenie, że przedmiot aportu, który będzie dokonany przez I. do Nowej Spółki, stanowi przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 4a pkt 3 ustawy o PDOP, a w konsekwencji przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego transakcja wniesienia przez I. wkładu niepieniężnego do Nowej Spółki (w zamian za udziały Nowej Spółki) nie będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego po stronie Spółki na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy o PDOP?
 
IBPBI/2/423-929/12/MO Czy prowadzenie na terenie SSE działalności zwolnionej z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy o CIT w oparciu o dwa (lub więcej) zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE rodzi obowiązek prowadzenia ewidencji rachunkowej zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy CIT, odrębnie dla każdego z tych zezwoleń? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)
 
IBPBI/2/423-930/12/MO Na jaki dzień zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Spółka powinna dyskontować wydatki kwalifikowane i otrzymaną pomoc publiczną? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)
 
IPPB3/423-484/12-2/AG 1) Czy w przypadku nabycia przez Spółkę udziałów E w formie umowy kupna-sprzedaży dochodem (przychodem) Spółki z tytułu likwidacji E będzie nadwyżka wartości rynkowej majątku E otrzymanego w związku z likwidacją E ponad kosztem nabycia udziałów E, tj. wydatkami na nabycie tych udziałów, w tym przede wszystkim ceną nabycia udziałów, w sytuacji gdy likwidacja E nastąpi w ciągu 2 lat od nabycia przez Spółkę udziałów w E?2) Czy w przypadku nabycia przez Spółkę udziałów E w formie aportu (wymiany udziałów) dochodem (przychodem) Spółki z tytułu likwidacji E będzie nadwyżka wartości rynkowej majątku E otrzymanego w związku z likwidacją E ponad wydatkami Spółki poniesionymi na nabycie udziałów E w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Spółki wydanych udziałowcowi/udziałowcom E w zamian za udziały E, w sytuacji gdy likwidacja E nastąpi w ciągu 2 lat od nabycia przez Spółkę udziałów w E?
 
IPPB5/423-726/10/12-11/S/IŚ 1) Czy koszty ponoszone z tytułu płatności poszczególnych rat koncesji należy zaliczyć do kosztów pośrednio związanych z uzyskiwanym przychodem w świetle art. 15 ust. 4d ustawy CIT?2) Czy koszty te powinny być rozpoznawane jako koszt uzyskania przychodu w dacie poniesienia, tj. zapłaty każdej kolejnej raty zgodnie z harmonogramem spłat?3) Czy kosztem uzyskania przychodu jest wartość raty wpłacona w danym roku podatkowym na konto Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a dowodem poniesienia kosztu może być przelew bankowy?4) Czy różnice kursowe wynikające z wyceny zobowiązania z tytułu koncesji, dla celów kalkulacji podatku dochodowego, powinny być liczone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości (w świetle art. 9b ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT), a Spółka nie ma obowiązku dokonywania dodatkowych korekt w związku z faktem, że część różnic kursowych uwzględniona jest w wartości raty wpłacanej na konto Urzędu Komunikacji Elektronicznej?
 
IPPB3/423-486/12-2/AG Czy w przypadku nabycia przez Spółkę udziałów E w formie umowy kupna-sprzedaży dochodem (przychodem) Spółki z tytułu likwidacji E będzie nadwyżka wartości rynkowej majątku E otrzymanego w związku z likwidacją E ponad kosztem nabycia udziałów E, tj. wydatkami na nabycie tych udziałów, w tym przede wszystkim ceną nabycia udziałów, w sytuacji gdy likwidacja E nastąpi w ciągu 2 lat od nabycia przez Spółkę udziałów w E? Czy w przypadku nabycia przez Spółkę udziałów E w formie aportu (wymiany udziałów) dochodem (przychodem) Spółki z tytułu likwidacji E będzie nadwyżka wartości rynkowej majątku E otrzymanego w związku z likwidacją E ponad wydatkami Spółki poniesionymi na nabycie udziałów E w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Spółki wydanych udziałowcowi/udziałowcom E w zamian za udziały E, w sytuacji gdy likwidacja E nastąpi w ciągu 2 lat od nabycia przez Spółkę udziałów w E?
 
IPPB5/423-443/12-5/DG konsekwencji podatkowych podziału dla spółki przejmującej
 
IPPB3/423-475/12-2/AG w zakresie konsekwencji podatkowych otrzymania majątku likwidacyjnego
 
IPPB5/423-439/12-2/PS Czy wypłacając wynagrodzenie (regulując należność wynikającą z faktury) za powyżej opisane w stanie faktycznym usługi Wydawnictwo powinno potrącać zryczałtowany podatek dochodowy (tzw. podatek u źródła)?
 
IPPB5/423-572/12-4/RS 1. Czy w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzeniach przyszłych przychód z udziału w zysku SKA, otrzymany jako Dywidenda z SKA stanowi przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt. 1 Ustawy CIT - niezależnie od tego z jakich rodzajów transakcji i rodzajów działalności SKA osiągnęła roczny zysk, w tym z Działalności operacyjnej oraz Inwestycji?2. Mając na uwadze, iż SKA uzyskiwać będzie opisane w powyższym stanie faktycznym i zdarzeniach przyszłych przychody z Działalności operacyjnej oraz Inwestycji, czy przychód po stronie Wnioskodawcy nie powstanie w momentach, w których wskazane przychody powstaną po stronie SKA?Tj. innymi słowy czy przychód u Wnioskodawcy nie powstanie gdy przychody z odpłatnego zbycia Akcji i udziałów, Papierów wartościowych i Pochodnych instrumentów finansowych oraz przychody z realizacji praw wynikających z Praw pochodnych oraz Pochodnych instrumentów finansowych będą przez SKA faktycznie otrzymane, pozostawione do jej dyspozycji bądź należne lub w momencie gdy SKA dokona realizacji praw wynikających z Pochodnych instrumentów finansowych?3. Czy zatem w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w SKA, w razie zaistnienia opisanych stanu faktycznego i zdarzeń przyszłych, w tym otrzymania przez SKA dochodów z Działalności operacyjnej oraz Inwestycji, przychód po jego stronie, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawi CIT, powstanie jedynie w momencie faktycznego otrzymania przez Wnioskodawcę Dywidendy z SKA?4. Czy w związku z tym, w opisanych stanie faktycznym oraz zdarzeniach przyszłych, zaliczkę na podatek dochodowy od osób prawnych na podstawie art. 25 ust. 1 Ustawy CIT, Wnioskodawca będzie zobowiązany zapłacić jedynie za miesiąc, w którym faktycznie otrzyma on wypłatę Dywidendy z SKA, a tym samym moment osiągnięcia przychodów i zysków przez samą SKA z Działalności operacyjnej oraz Inwestycji nie będzie miał wpływu na moment powstania obowiązku zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez Wnioskodawcę?5.1. Czy podstawę opodatkowania dla Akcjonariusza stanowi wartość faktycznie całej (100%) otrzymanej Dywidendy z SKA, tj. (a) bez pomniejszania jej o koszty uzyskania przychodów oraz (b) bez wyłączenia z niej jakichkolwiek cząstkowych kwot, które miałyby być nieopodatkowane?5.2. Czy w związku z powyższym Wnioskodawca nie jest obowiązany: (a) wykazywać w celu opodatkowania przychodów z Inwestycji oraz związanych z nimi kosztów, jakie powstają na poziomie SKA, (b) ani wyłączać z kwoty Dywidendy jakichkolwiek kwot, które wynikają z poszczególnych transakcji dokonywanych przez SKA, w tym z tytułu Inwestycji, w celu ich wyłączenia z opodatkowania?
 
IPPB5/423-489/12-6/JC Czy koszt planowanej konferencji w części szkoleniowej (I) będzie kosztem uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku właściwego udokumentowania wydatków?
 
IPPB3/423-322/12-2/AG 1. Czy objęcie udziałów przez Spółkę w zamian za wkład pieniężny rozliczony poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności będzie dla Spółki skutkować powstaniem przychodu podatkowego jedynie z tytułu rozliczenia (spłaty poprzez potrącenie umowne) odsetek od pożyczek będących przedmiotem rozliczenia, natomiast w pozostałym zakresie będzie dla Spółki neutralne podatkowo, tj. nie będzie przychodem podatkowym?2. Czy całkowita wartość wkładu pieniężnego wnoszonego na pokrycie nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym I (i rozliczonego poprzez potrącenie z wierzytelnościami z tytułu kwoty głównej pożyczek oraz odsetek) będzie stanowiła dla Spółki koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia obejmowanych w zamian za ten wkład udziałów?
 
IPPB5/423-532/12-4/JC Czy koszt poniesiony na pracowników i na zaproszonych gości (dowóz gości, zapewnienie noclegów uczestnikom, wynajmu firmy cateringowej i organizacja spotkania i inne koszty) w związku z udziałem w spotkaniu związanym z oddaniem do użytku nowego obiektu będzie dla Spółki w całości kosztem uzyskania przychodu jeżeli zostanie właściwie udokumentowany z wyjątkiem poniesionych wydatków na koszty reprezentacji wymienionych w art. 16 ust. 1 pkt 28?
 
IPPB3/423-381/12-2/AG Nie można uznać, iż w związku z umownymi potrąceniami wierzytelności udziałowca wobec Spółki z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji z wierzytelnością Spółki wobec udziałowca z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dojdzie - w myśl art. 16 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - do faktycznego przekazania środków pieniężnych na kapitał zakładowy Spółki w tej części. W związku z powyższym w przedstawionej we wniosku sytuacji znajdą zastosowanie uregulowania art. 16 ust. 7 ww. ustawy, wyłączające przy ustalaniu wartości kapitału zakładowego dla celów wyliczenia wskaźnika wartości zadłużenia Spółki wobec jej znaczących udziałowców, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tę część kapitału jaka zostanie pokryta wierzytelnościami z tytułu pożyczek w rozumieniu art. 16 ust. 7b, tj. wierzytelności z tytułu wykupu obligacji wobec których minął termin zapadalności, przysługujących udziałowcowi wobec Spółki. Tym samym Wnioskodawca będzie miał obowiązek o tę wartość kapitału zakładowego, która zostanie pokryta (w drodze przedstawionego we wniosku potrącenia) wierzytelnościami udziałowca wobec Spółki z tytułu wykupu objętych przez tego udziałowca obligacji Spółki, wobec których minął termin zapadalności, pomniejszyć wartość swojego kapitału zakładowego określanego dla celów art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 
IPPB5/423-513/10/12-7/S/AS 1) Czy mając na uwadze dyspozycje art. 12 ust. 3-3e ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; dalej: „ustawa o podatku dochodowym”), Spółka prawidłowo rozpoznaje przychód z tytułu reasekuracji biernej ustalony w wysokości kwoty otrzymanej od reasekuratora w dacie, na którą Spółka ujmuje w księgach rachunkowych otrzymaną od reasekuratora płatność (czyli w dacie wyciągu bankowego potwierdzającego otrzymanie płatności)?2) Czy mając na uwadze dyspozycje art. 15 ust. 4 oraz 4b-4e ustawy o podatku dochodowym, Spółka prawidłowo rozpoznaje koszt z tytułu reasekuracji biernej ustalony w wysokości kwoty zapłaconej do reasekuratora w dacie, na którą Spółka ujmuje w księgach rachunkowych dokonaną na rzecz reasekuratora płatność (czyli w dacie wyciągu bankowego potwierdzającego dokonanie płatności)?
 
IPPB5/423-786/10/12-5/S/AS Czy na podstawie art. 16i ust. 5 PDOP możliwe jest obniżenie stosowanych obecnie stawek amortyzacyjnych dla wszystkich środków trwałych do dowolnej wysokości (w tym nawet do 0%) i z jaką datą obniżenie to może nastąpić? (pytanie Nr 1)
 
IPPB5/423-573/12-4/RS W zakresie określenia charakteru źródła powstania przychodu z tytułu posiadania przez podatnika statusu akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej
 
IPTPB3/423-246/12-4/IR Czy prawidłowe będzie postępowanie Teatru, który w myśl przepisów art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania:
 • art. 17 ust. 2 i 3 Niemcynie dokona potrącenia podatku ryczałtowego od kwoty brutto umowy, potwierdzonej wystawioną fakturą z teatru z Niemiec w przypadku aktualnego certyfikatu rezydencji
 • art. 17 ust. 2 Rosjadokona potrącenia ryczałtowego podatku dochodowego w wysokości 20% od kwoty brutto umowy, potwierdzonej wystawioną fakturą z teatru z Rosji ?
 •  
  IPTPB3/423-246/12-5/IR Czy prawidłowe będzie postępowanie Teatru, który w myśl przepisów art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania:
 • art. 17 ust. 2 i 3 Niemcynie dokona potrącenia podatku ryczałtowego od kwoty brutto umowy, potwierdzonej wystawioną fakturą z teatru z Niemiec w przypadku aktualnego certyfikatu rezydencji
 • art. 17 ust. 2 Rosjadokona potrącenia ryczałtowego podatku dochodowego w wysokości 20% od kwoty brutto umowy, potwierdzonej wystawioną fakturą z teatru z Rosji ?
 •  
  ITPB3/423-509b/11/12-S/DK Czy w analizowanym stanie faktycznym, zostaną spełnione warunki do objęcia wypłaty wynagrodzenia za nabyte w celu umorzenia akcje, zwolnieniem z 19% podatku dochodowego – na podstawie art. 22 ust. 4 i 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
   
  IPTPB3/423-261/12-2/KJ
 • Czy ponoszone przez Spółkę koszty pracownicze (wydatki na wynagrodzenia pracownicze i wynagrodzenia zleceniobiorców) wynagrodzenia zasadnicze wraz z pochodnymi związane z funkcjonowaniem orkiestr zakładowych mogą stanowić dla Spółki koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 • Czy ponoszone przez Spółkę pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem orkiestr zakładowych, o których mowa w stanie faktycznym, mogą stanowić dla Spółki koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 • Wskaźniki gospodarcze