Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 31 października 2012 r.
 
IBPBI/2/423-267/11/AK Czy Spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zapłacone odsetki od pożyczki, którą przejęła w drodze aportu ZCP?
 
IBPBI/2/423-289/11/SD Czy kwota 13.911.328,39 zł jaką Wnioskodawca otrzymał od Spółki T na podstawie ugody z dnia 26 sierpnia 2010 r. stanowi u Niego dodatkowy przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1?
 
IBPBI/2/423-288/11/SD Czy kwota odszkodowania w wysokości 8.703.383,92 zł jaką Wnioskodawca zapłacił Spółce T w związku z niewykonaniem na jej rzecz dostaw zamówionego towaru handlowego, stanowi u Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o pdop?
 
IBPBI/2/423-277/11/MO Czy spółka przekształcana, działająca jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, może zaliczyć obligatoryjne wydatki związane z przekształceniem w spółkę akcyjną do kosztów uzyskania przychodów? Czy koszty emisji akcji będą dla spółki przekształconej kosztem uzyskania przychodu? Czy dobrowolnie poniesione koszty doradztwa prawnego, podatkowego i ekonomicznego w zakresie przygotowania emisji akcji mogą być dla spółki przekształconej kosztem podatkowym?
 
IBPBI/2/423-309/11/AK Czy nabyte przez Spółkę w drodze wkładu niepieniężnego prawo ochronne do wspólnotowego znaku towarowego stanowi wartość niematerialną i prawną w rozumieniu art. 16b ust. 1 pkt 6 updop? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)
 
IBPBI/2/423-310/11/AK Czy nabyte przez Spółkę w drodze wkładu niepieniężnego prawo ochronne do znaku towarowego udzielonego za granicą stanowi wartość niematerialną i prawną w rozumieniu art. 16b ust. 1 pkt 6 updop? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)
 
IBPBI/2/423-311/11/AK W jakiej wartości należy rozpoznać wartość początkową nabytych w drodze aportu przedsiębiorstwa (lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa) znaków towarowych stanowiących wartość niematerialną i prawną, w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)
 
IBPBI/2/423-312/11/AK W jakiej wartości należy rozpoznać wartość początkową nabytych w drodze aportu przedsiębiorstwa (lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa) znaków towarowych stanowiących wartość niematerialną i prawną, w przypadku niewystąpienia dodatniej wartości firmy? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 4)
 
IBPBI/2/423-315/11/MO Czy przedsiębiorstwo we właściwy sposób określa wartość darowizny, którą ma prawo odliczyć od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych? (pytanie wymienione we wniosku jako drugie)
 
IBPBI/2/423-447/11/AK Czy i w jakiej części czynsz najmu płacony na rzecz spółki jawnej (w której Wnioskodawca będzie wspólnikiem) będzie jednocześnie przychodem Wnioskodawcy z udziału w tej spółce? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)
 
IBPBI/2/423-281/11/BG - w zakresie ustalenia czy płatnik powinien pobierać od wypłaconych kwot z tytułu czynszu najmu środka transportu podatek dochodowy od osób prawnych (stan faktyczny)
- określenia wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego pobieranego w okresie trwania umów najmu (zdarzenie przyszłe)
 
IBPBI/2/423-321/11/MS W jakiej wartości należy rozpoznać wartość początkową nabytych w drodze aportu przedsiębiorstwa (lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa) niezarejestrowanych znaków towarowych stanowiących wartość niematerialną i prawną - autorskie lub pokrewne prawo majątkowe, w przypadku niewystąpienia dodatniej wartości firmy?
 
IBPBI/2/423-322/11/MS Jak ustalić wartość początkową znaku towarowego dla celów amortyzacji, jeżeli został on nieprawidłowo ujęty w ewidencji zbywcy jako wartość niematerialna i prawna?
 
IBPBI/2/423-323/11/MS Jak ustalić wartość początkową znaku towarowego dla celów amortyzacji, jeżeli nie został on ujęty w ewidencji zbywcy jako wartość niematerialna i prawna, mimo istnienia takiego obowiązku na podstawie ustawy o CIT oraz ustawy o rachunkowości?
 
IBPBI/2/423-350/11/MO Czy w latach 2006 - 2008 Spółka była uprawniona do zaliczenia kosztów prac rozwojowych do kosztów uzyskania przychodów w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych w roku podatkowym, w którym prace te zostały zakończone (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)?
 
IBPBI/2/423-540/11/MS Ponieważ przychód z nieodpłatnego użytkowania występuje tylko dla celów podatkowych, czy zapłacony podatek dochodowy CIT będzie kosztem wytworzenia ciepła i kosztem uzyskania przychodów Spółdzielni?
 
IBPBI/2/423-591/11/MO Czy otrzymany przez Spółkę tytułem dywidendy przychód w postaci własności opisanych w niniejszym wniosku składników majątkowych, które Spółka ma uzyskać od spółek zależnych, podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych pomimo swojej formy niepieniężnej? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
 
IBPBI/2/423-610/11/JD Czy przedmiotowa, nieściągalna wierzytelność może zostać uznana za koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 25 lit a) w związku z ust. 2 i art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. poprzez udokumentowanie nieściągalności orzeczeniem ukraińskiego sądu administracyjnego o rozwiązaniu osoby prawnej, uwzględniającym w całej rozciągłości powództwo Państwowej Inspekcji Podatkowej ?
 
ITPB3/423-618/11/DK Jaki będzie, w opisanym zdarzeniu przyszłym, moment powstania przychodu podatkowego:
- czy będzie to data otrzymania przez Spółkę całości ceny w postaci zaliczek od klientów, dokonana przed zawarciem umowy przeniesienia prawa własności nieruchomości (w formie aktu notarialnego),
- czy będzie to data protokolarnego przekazania klientowi lokalu (miejsca garażowego), dokonana przed zawarciem umowy przeniesienia prawa własności nieruchomości (w formie aktu notarialnego),
- czy też będzie to data podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność lokalu (miejsca garażowego)?
 
ITPB3/423-377a/12/AW Czy wartość umorzonej pożyczki przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi przychód dla celów podatku dochodowego od osób prawnych w dacie umorzenia?
 
ITPB3/423-377b/12/AW Czy odpisy amortyzacyjne dokonywane od środków trwałych, które zostały sfinansowane częściowo kwotą odpowiadającą umorzonej pożyczce, stanowią koszt uzyskania przychodów, jeśli kwota umorzonej pożyczki została wykazana jako przychód do opodatkowania jednorazowo w dacie umorzenia?
 
IBPBI/2/423-178/12/AK Czy wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki osobowej (SKA) rodzi jakiekolwiek konsekwencje podatkowe po jego stronie Spółki? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)
 
IBPBI/2/423-261/12/AK Czy Spółka może wpłacać zaliczki na podatek dochodowy kwartalnie? (pytanie przedstawione we wniosku jako drugie)
 
IBPBI/2/423-277/12/SD Czy prowadzenie na terenie strefy działalności zwolnionej z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o pdop, w oparciu o dwa zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy, skutkuje obowiązkiem prowadzenia ewidencji rachunkowej odrębnie dla każdego z zezwoleń? W konsekwencji, czy istnieje obowiązek dodatkowego podziału dochodów z działalności prowadzonej na terenie Strefy na części przypadające na każde zezwolenie osobno?
 
ILPB3/423-307/11/12-S/EK Czy wydatki ponoszone przez Spółkę tytułem zakupu drobnych prezentów, nie mających charakteru okazałości czy wystawności, przekazywanych wybranym kontrahentom podczas dwustronnych spotkań, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów Spółki?
 
ILPB3/423-809/09/12-S/ŁM Czy prawidłowym jest stwierdzenie, że Spółka ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pełnej straty powstałej na sprzedaży wierzytelności własnej (w przykładzie 32 zł), która powstała w związku z podstawową działalnością gospodarczą Spółki, polegającą na sprzedaży towarów i usług?
 
ILPB3/423-809/09/12-S-1/ŁM Czy prawidłowym jest stwierdzenie, że Spółka ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pełnej straty powstałej na sprzedaży wierzytelności własnej (w przykładzie 32 zł), która powstała w związku z podstawową działalnością gospodarczą Spółki, polegającą na sprzedaży towarów i usług?
 
ILPB4/423-83/12-2/ŁM Czy w Przypadku 1 opisanym przez Wnioskodawcę w stanie faktycznym, dla ustalenia różnic kursowych, w oparciu o przepisy art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, prawidłowym jest stosowanie kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek walutowy Spółki lub wypływu środków pieniężnych z rachunku walutowego Spółki?
 
ILPB4/423-83/12-3/ŁM Czy w Przypadku 1 opisanym przez Wnioskodawcę w stanie faktycznym, dla ustalenia różnic kursowych, w oparciu o przepisy art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, prawidłowym jest stosowanie kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek walutowy Spółki lub wypływu środków pieniężnych z rachunku walutowego Spółki?
 
ILPB4/423-83/12-4/ŁM Czy w Przypadku 2 opisanym przez Wnioskodawcę w stanie faktycznym dla ustalenia różnic kursowych, w oparciu o przepisy art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, prawidłowym jest stosowanie kurs średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień potrącenia wzajemnych wierzytelności z kontrahentami Spółki?
 
ILPB4/423-83/12-5/ŁM Czy w Przypadku 2 opisanym przez Wnioskodawcę w stanie faktycznym dla ustalenia różnic kursowych, w oparciu o przepisy art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, prawidłowym jest stosowanie kurs średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień potrącenia wzajemnych wierzytelności z kontrahentami Spółki?
 
ILPB4/423-520/11-4/ŁM Czy kwoty poniesione na inwestycje, rozbiórki obu budynków oraz niezamortyzowana ich część stanowią w całości koszt uzyskania przychodu po dokonaniu ich likwidacji?
 
ILPB4/423-518/11-2/DS Czy Spółka postąpiła prawidłowo zaliczając koszt wymiany i wartość nowego kotła gazowego do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia?
 
ILPB3/423-604/11-4/EK Czy otrzymane wsparcie finansowe na realizację projektu będzie korzystało ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych?
 
ILPB3/423-606/11-2/MM Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wypłat zrealizowanych na rzecz pracowników obejmujących nagrody z funduszu załogi utworzonego z wypracowanego zysku, opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, naliczonych od tych wypłat oraz składek na Pracowniczy Program Emerytalny uiszczanych przez Spółkę a finansowanych z funduszu nagród utworzonego z wypracowanego zysku.
 
ILPB4/423-510/11-3/ŁM 1. Czy dochody (przychody) ze zbycia udziałów w spółce z o.o. w myśl umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, są traktowane jako dywidenda (art. 10 ust. 3) czy jak zyski z przeniesienia własności majątku (art. 13)?
2. Czy Wnioskodawca postąpił słusznie potrącając (jako płatnik) podatek u źródła od sprzedaży udziałów przez niemiecką spółkę?
3. Czy potrącono podatek u źródła w odpowiedniej wysokości?
 
ILPB3/423-1/12-2/MM Czy w przedstawionym stanie faktycznym Spółka będzie uprawniona do skorzystania z ulgi podatkowej, o której mowa w art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w stosunku do opisanych wydatków ujętych w wartości początkowej Systemów, przy przyjętych harmonogramach płatności?
 
ILPB3/423-609/11-4/JG Czy poniesione wydatki w postaci wypłaty: odszkodowania, zadośćuczynienia, renty oraz kosztów procesu (w tym kosztów zastępstwa procesowego) stanowią koszty uzyskania przychodów, a zatem czy można wliczyć je w koszty działalności Zakładu?
 
ILPB3/423-1/12-3/MM Czy w przedstawionym stanie faktycznym Spółka będzie uprawniona do skorzystania z ulgi podatkowej, o której mowa w art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w stosunku do opisanych wydatków ujętych w wartości początkowej Systemów, przy przyjętych harmonogramach płatności?
 
ILPB3/423-593/11-4/MM 1. Czy poniesione przez Spółkę wydatki na nabycie towarów i usług związanych z uzgodnionym udziałem rzeczowym Spółki w zaprojektowaniu i budowie Kolektora stanowią koszt uzyskania przychodów Spółki w rozumieniu art. 15 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
2. Czy przedmiotowe wydatki, o których mowa w pytaniu nr 1 powinny zostać ujęte jako koszty uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia?
 
ILPB4/423-517/11-2/MC 1. Czy przychód ze sprzedaży biomasy uzyskany przez Spółkę w wyniku przeprowadzonego rozruchu ruchu próbnego (prób funkcjonalnych) Instalacji powinien zostać opodatkowany w momencie jego uzyskania, na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
2. Czy ww. wydatki poniesione przez Spółkę w ramach rozruchu ruchu próbnego (prób funkcjonalnych) przed przekazaniem Instalacji do użytkowania winny być zaliczone do bieżących kosztów podatkowych Spółki w okresie, w którym uzyskano przychód, zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB5/423-550/12-2/IŚ Czy przewalutowanie zobowiązań z EUR na PLN skutkuje dla Spółki powstaniem różnic kursowych dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, a tym samym czy będzie miało wpływ na rozliczenia podatkowe Spółki?
 
IPPB5/423-527/12-3/IŚ Czy Spółka powinna określić wysokość przychodu z tytułu przedawnionego zobowiązania w wysokości zobowiązań walutowych przeliczonych według kursu historycznego, to jest średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych?
 
IPPB5/423-529/12-3/IŚ Czy Spółka powinna określić wysokość przychodu z tytułu przedawnionego zobowiązania w wysokości zobowiązań walutowych przeliczonych według kursu historycznego, to jest średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych?
 
IPPB5/423-609/12-2/IŚ 1) Czy w następstwie dokonania wskazanego przewalutowania, dla Wnioskodawcy powstanie skutek w postaci ewentualnych różnic kursowych od zobowiązań (kosztów), które to różnice kursowe miałyby stanowić przychody lub koszty podatkowe (odpowiednio dodatnie różnice kursowe i ujemne różnice kursowe)?2) Czy ewentualne podatkowe różnice kursowe powstałyby w związku z uregulowaniem zobowiązania wyrażonego już w walucie polskiej?
 
ILPB3/423-1132/09/12-S/DS Jaki kurs waluty powinien być zastosowany do ustalenia różnic kursowych w momencie zapłaty zobowiązań oraz otrzymania należności w EURO w przedstawionym powyżej stanie faktycznym?
 
IPPB5/423-613/12-3/IŚ Czy przy ustalaniu wartości początkowej środka trwałego na dzień 31.01.2011 r. należało ująć niezrealizowane różnice kursowe i ustalić amortyzację podatkową i jakimi kursami posługiwać się przy wycenie salda kredytu?
 
IPPB5/423-530/12-3/IŚ Czy Spółka powinna określić wysokość przychodu z tytułu przedawnionego zobowiązania w wysokości zobowiązań walutowych przeliczonych według kursu historycznego, to jest średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych?
 
IPPB5/423-552/12-2/IŚ Czy w związku ze stosowaniem tzw. metody rachunkowej rozpoznawania różnic kursowych, przewidzianej w art. 9b ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT - różnice kursowe pomiędzy wartością kosztu przeliczonego według kursu projektu i kursu z dnia księgowania, powstające w przypadku zastosowania metody PG, stanowią koszt uzyskania przychodów w dacie ich zaksięgowania dla celów rachunkowych?
 
IPPB5/423-528/12-3/IŚ Czy Spółka powinna określić wysokość przychodu z tytułu przedawnionego zobowiązania w wysokości zobowiązań walutowych przeliczonych według kursu historycznego, to jest średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych?
 
ILPB3/423-823/09/12-S/JG Czy wydanie przez Spółkę majątku rzeczowego tytułem wynagrodzenia za umorzone udziały będzie powodować po Jej stronie powstanie przychodu do opodatkowania?
 
IPPB3/423-504/12-2/DP w zakresie konsekwencji podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki komandytowo-akcyjnej oraz momentu powstania przychodu po stronie akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
 
IPPB3/423-467/12-2/DP Przeniesienie własności składników majątkowych należy traktować na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na równi ze zbyciem tych składników. Wypłata wynagrodzenia w formie przeniesienia udziału we własności nieruchomości, spowoduje po stronie Spółki wypłacającej wynagrodzenie powstanie przychodu z odpłatnego zbycia praw majątkowych rozpoznanego na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z zastrzeżeniem art. 14 ust 1 ustawy, zgodnie z którym przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej.
 
IPPB5/423-547/09/12-16/S/IŚ w zakresie określenia daty powstania przychodów i momentu potrącenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu transakcji na pochodnych instrumentach finansowych typu „opcje put”
 
IPPB3/423-478/12-3/MS Czy odsetki od weksla naliczone i zapłacone zgodnie z porozumieniem wekslowym stanowić będą dla Spółki koszt uzyskania przychodu?
 
IPPB5/423-606/12-2/IŚ w zakresie braku możliwości ustalania różnic kursowych z tytułu rozliczeń z Oddziałem w Polsce zarówno w sytuacji gdy stosowana jest tzw. podatkowa metoda ustalania tych różnic, jak również gdy stosowana jest metoda ustalania wg przepisów o rachunkowości Stanowisko: prawidłowe
 
IPPB5/423-556/12-2/IŚ 1. Czy Spółka może zaliczyć poniesione, do dnia zakończenia wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego, koszty wynagrodzenia za usługę audytu wewnętrznego do wartości początkowych licencji, które zostaną przyjęte do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych?2. Czy Spółka może zaliczyć poniesione, po dniu zakończenia wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego, koszty wynagrodzenia za usługę audytu wewnętrznego świadczoną w okresie 3 miesięcy po jego zakończeniu (start produkcyjny) do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia, na podstawie art. 15 ust. 4d Ustawy o CIT?
 
ILPB3/423-608/11-2/MM Czy prawidłowym jest uznanie przez Spółkę, iż opisane w stanie faktycznym koszty stanowią w roku 2011 koszt uzyskania przychodu działalności opodatkowanej Spółki?
 
IPPB3/423-461/12-2/MS Czy dokonywane odpisy amortyzacyjne od wniesionych przez Spółkę B Sp. z o.o. aportem, do Spółki komandytowo-akcyjnej składników majątkowych zaliczanych do środków trwałych bądź wartości niematerialnych i prawnych będą stanowiły dla Spółki B Sp. z o.o. koszty uzyskania dochodów?
 
IPPB3/423-460/12-2/DP w zakresie ustalenia proporcji udziału Spółki w zyskach spółki komandytowo-akcyjnej
 
IPPB3/423-493/12-2/DP w zakresie sposobu zaliczania do kosztów uzyskania przychodów środków przelewanych na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 
IPPB5/423-600/12-2/IŚ tut. organ, oceniając stanowisko Spółki w kwestii wątpliwości zgłoszonych w pytaniach, uznał to stanowisko w części, odpowiednio jak wyżej, za prawidłowe i nieprawidłowe, bowiem nie można stwierdzić, iż wszystkie wydatki ponoszone przez Spółkę, wymienione we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, powinny zostać odniesione do wartości początkowej wytworzonego środka trwałego lub do wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych i podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 6 updop.
 
IPPB5/423-520/12-2/IŚ Poniesione przez Przedsiębiorcę przekształcanego wydatki spełniające definicję tzw. kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z przychodami, jednak niepotrącone przez Przedsiębiorcę przekształcanego przed dniem przekształcenia z uwagi na regulację art. 22 ust. 5 Ustawy o pdof, mogą powiększyć koszty uzyskania przychodów Spółki przekształconej w momencie spełnienia warunków potrącenia (tj. osiągnięcia przychodu, do którego odnoszą się koszty).
 
ILPB4/423-515/11-3/ŁM Czy w okolicznościach opisanego wyżej zdarzenia przyszłego Wnioskodawca będzie obowiązany do rozpoznania przychodu w wysokości wartości nominalnej udziałów w Spółce C objętych w zamian za wniesienie 100% akcji w SA?
 
IPPB3/423-463/12-2/AG Jaka część kosztu remontu dachu budynku stanowi koszt uzyskania przychodu dla działalności gospodarczej Spółdzielni? Pozostała część kosztu obciąży fundusz remontowy (gospodarkę zasobami mieszkaniowymi).
 
IBPBI/2/423-424/12/PC Czy wydatek na opłatę za przyłącze do sieci elektroenergetycznej stanowi koszt uzyskania przychodów w momencie jego poniesienia, czy zwiększa wartość budowanych, modernizowanych środków trwałych?
 
IBPBI/2/423-493/12/BG w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów doradztwa
 
IBPBI/2/423-426/12/JD w zakresie możliwości i sposobu skorygowania zeznania CIT-8
 
IBPBI/2/423-538/12/MO Czy w ramach realizacji Umowy, należy zidentyfikować translację, podlegającą obowiązkowi dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)
 
IBPBI/2/423-494/12/BG w zakresie ujęcia w wartości początkowej środka trwałego kosztów prowizji bankowych dotyczących pożyczki inwestycyjnej naliczonych do momentu oddania inwestycji do użytkowania i możliwości ich zaliczania do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne
 
IBPBI/2/423-495/12/BG w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów prowizji bankowych

Wskaźniki gospodarcze