Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 1 listopada 2012 r.
 
IBPBI/2/423-732/11/AK Czy w związku z otrzymanym aportem (wkładem niepieniężnym) w postaci przedsiębiorstwa, w skład którego będą wchodzić składniki majątku (w postaci m.in. praw do znaków towarowych i/lub wzorów przemysłowych zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Office for Harmonization Intenal Market)), które nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez Osobę Trzecią wnoszącą wkład niepieniężny, Spółka będzie uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od tych składników według sumy ich wartości rynkowej (jako wartości początkowej w związku z powstaniem dodatniej wartości firmy), wskazanej w akcie notarialnym dotyczącym podwyższenia kapitału zakładowego? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)
 
ITPB3/423-517a/11/DK 1. Czy odsetki naliczone i skapitalizowane od wskazanej umowy pożyczki będą stanowiły koszt uzyskania przychodu na dzień kapitalizacji odsetek (doliczenia ich do kwoty kapitału pożyczki)? 2. Czy Spółka jest zobowiązana do zastosowania tzw. cienkiej kapitalizacji w rozumieniu art. 16 ust. l pkt 60 oraz ust. 7 w przypadku spłaty lub kapitalizacji odsetek od wskazanej umowy pożyczki? 3. Czy w przypadku gdyby Spółka była zobowiązana do stosowania przepisów o tzw. „cienkiej kapitalizacji” w rozumieniu art. 16 ust. l pkt 60 ww. ustawy do spłaty odsetek z tytułu umowy pożyczki na rzecz Pożyczkodawcy, to czy za moment spłaty tych odsetek należy uznać moment ich kapitalizacji (doliczenia do kwoty głównej pożyczki) oraz w jaki sposób Spółka powinna określić wartość zadłużenia stanowiącą jedną z przesłanek zastosowania tzw. „cienkiej kapitalizacji”? 4. Czy na moment kapitalizacji odsetek (doliczenia odsetek do kwoty głównej pożyczki), będzie zobowiązana również do rozpatrzenia obowiązku zapłaty podatku u źródła od skapitalizowanych odsetek zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych i umową o unikaniu podwójnego opodatkowania?
 
ITPB3/423-517b/11/DK 1. Czy odsetki naliczone i skapitalizowane od wskazanej umowy pożyczki będą stanowiły koszt uzyskania przychodu na dzień kapitalizacji odsetek (doliczenia ich do kwoty kapitału pożyczki)? 2. Czy Spółka jest zobowiązana do zastosowania tzw. cienkiej kapitalizacji w rozumieniu art. 16 ust. l pkt 60 oraz ust. 7 w przypadku spłaty lub kapitalizacji odsetek od wskazanej umowy pożyczki? 3. Czy w przypadku gdyby Spółka była zobowiązana do stosowania przepisów o tzw. „cienkiej kapitalizacji” w rozumieniu art. 16 ust. l pkt 60 ww. ustawy do spłaty odsetek z tytułu umowy pożyczki na rzecz Pożyczkodawcy, to czy za moment spłaty tych odsetek należy uznać moment ich kapitalizacji (doliczenia do kwoty głównej pożyczki) oraz w jaki sposób Spółka powinna określić wartość zadłużenia stanowiącą jedną z przesłanek zastosowania tzw. „cienkiej kapitalizacji”? 4. Czy na moment kapitalizacji odsetek (doliczenia odsetek do kwoty głównej pożyczki), będzie zobowiązana również do rozpatrzenia obowiązku zapłaty podatku u źródła od skapitalizowanych odsetek zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych i umową o unikaniu podwójnego opodatkowania?
 
ITPB3/423-517c/11/DK 1. Czy odsetki naliczone i skapitalizowane od wskazanej umowy pożyczki będą stanowiły koszt uzyskania przychodu na dzień kapitalizacji odsetek (doliczenia ich do kwoty kapitału pożyczki)? 2. Czy Spółka jest zobowiązana do zastosowania tzw. cienkiej kapitalizacji w rozumieniu art. 16 ust. l pkt 60 oraz ust. 7 w przypadku spłaty lub kapitalizacji odsetek od wskazanej umowy pożyczki? 3. Czy w przypadku gdyby Spółka była zobowiązana do stosowania przepisów o tzw. „cienkiej kapitalizacji” w rozumieniu art. 16 ust. l pkt 60 ww. ustawy do spłaty odsetek z tytułu umowy pożyczki na rzecz Pożyczkodawcy, to czy za moment spłaty tych odsetek należy uznać moment ich kapitalizacji (doliczenia do kwoty głównej pożyczki) oraz w jaki sposób Spółka powinna określić wartość zadłużenia stanowiącą jedną z przesłanek zastosowania tzw. „cienkiej kapitalizacji”? 4. Czy na moment kapitalizacji odsetek (doliczenia odsetek do kwoty głównej pożyczki), będzie zobowiązana również do rozpatrzenia obowiązku zapłaty podatku u źródła od skapitalizowanych odsetek zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych i umową o unikaniu podwójnego opodatkowania?
 
IBPBI/2/423-141/12/SD Czy i w jakiej wysokości oraz kiedy Spółka powinna rozpoznać przychód oraz koszt uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży Wierzytelności (tj. Wierzytelności Istniejących i Wierzytelności Przyszłych) na rzecz Spółki A?
 
IBPBI/2/423-74/12/PC Czy otrzymana kwota wsparcia finansowego stanowi przychód w rozumieniu ustawy po podatku dochodowym od osób prawnych, a jeśli tak to kiedy należy odprowadzić podatek od tego przychodu
 
IBPBI/2/423-202/12/MS Czy wydatki ponoszone na obsługę prawną związaną z wniesieniem dopłat jak też kwoty zapłacone z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101 poz. 649 j.t. z późn. zm) stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74 poz. 397 j.t. z późn. zm.)?
 
IBPBI/2/423-213/12/CzP Czy w przypadku otrzymania przez Spółkę, w drodze wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa udziałów w nieruchomości /kamienica/, która nie została uprzednio przez podmiot wnoszący aport wprowadzone do jego ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych prawnych, a w Spółce po ich otrzymaniu zostaną spełnione wszelkie przesłanki by uznać ją za środek trwały, w związku z powstaniem dodatniej wartości firmy, wartość początkową tego środka trwałego będzie stanowić jego wartość rynkowa,
 
IBPBI/2/423-214/12/CzP Czy w przypadku otrzymania przez Spółkę w drodze wkładu niepieniężnego w formie przedsiębiorstwa udziałów w nieruchomości /kamienica/, która zarówno w podmiocie wnoszącym aport nie została zakwalifikowana do wprowadzenia do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, jak i nie zostanie tak zakwalifikowana po stronie spółki otrzymującej aport /Wnioskodawcy/, w przypadku powstania dodatniej wartości firmy, wartość początkową takich udziałów stanowić będzie ich wartość rynkowa?/pytanie oznaczone we wniosku Nr 3/
 
IBPBI/2/423-222/12/AP Czy Spółka może zaliczyć kary umowne z tytułu opóźnień w realizacji dostaw produktów i usług do kosztów uzyskania przychodów rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-237/12/JD Czy Spółka prawidłowo deklarowała podatek od zysku z kontraktów realizowanych w roku 2008 we Francji?
 
IBPBI/2/423-238/12/MO Czy Spółka może zaliczyć wydatki związane z dofinansowaniem studiów podyplomowych pracownika do kosztów uzyskania przychodów? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
 
IBPBI/2/423-254/12/JD Czy ponoszone przez Spółkę koszty, związane ze świadczeniem usług z zakresu użyteczności publicznej (realizacja zadań własnych Gminy), nie mające pokrycia w przychodach z usług publicznych, a finansowane ze środków pochodzących z dopłat wspólnika wniesionych na podstawie art. 177-179 Kodeksu spółek handlowych, są kosztami uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-266/12/PP Czy przelew kwoty na spłatę długu, z konta bankowego drugiego dłużnika na konto bankowe pierwotnego dłużnika, będzie opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-267/12/AK Czy różnice kursowe powstające w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nie stanowią niezależnego źródła przychodów podatkowych, ani też kosztów uzyskania przychodów i tym samym, powinny być odpowiednio alokowane do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów działalności strefowej albo pozastrefowej? (stan faktyczny)
 
IBPBI/2/423-270/12/JD Czy przychód z tytułu odszkodowania jest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-142/12/SD - możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Wynagrodzenia Transakcyjnego w przypadku gdy nie dochodzi do odstąpienia od sprzedaży lub sprzedaży zwrotnej wierzytelności,- możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Wynagrodzenia Transakcyjnego w przypadku odstąpienia od sprzedaży Wierzytelności,- możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Wynagrodzenia Transakcyjnego w przypadku sprzedaży zwrotnej.
 
IPPB3/423-490/12-2/DP Spółka będzie miała prawo zaliczyć do swoich kosztów podatkowych, zaksięgowane przez Spółkę koszty, wynikające z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług dostarczonych/ zrealizowanych po dacie przekształcenia. Przy czym te faktury, które wystawione zostały na przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną, skorygowane zostaną przez Spółkę notami korygującymi (zmiana danych nabywcy).
 
IPPB3/423-479/12-2/PK1 w zakresie określenia momentu powstania kosztów uzyskania przychodów z tytułu opłat licencyjnych
 
IPPB5/423-445/12-2/IŚ 1. Czy odsetki od pożyczek kapitalizowane w trakcie budowy oraz odsetki naliczone (lecz nieskapitalizowane) do dnia oddania środków trwałych (lokali) do używania w części przypadającej proporcjonalnie na lokale przeznaczone na wynajem a także dodatnie i ujemne różnice kursowe (zrealizowane i naliczone do momentu oddania do używania) od pożyczek w walutach obcych zaciągniętych w celu finansowania projektu inwestycyjnego i kapitalizowanych odsetek (budowa budynku z lokalami przeznaczonymi na sprzedaż i wynajem) powinny być odnoszone odpowiednio na wartość początkową środków trwałych - lokali na wynajem, będącą podstawą przyszłej amortyzacji?2. Czy koszty skapitalizowanych odsetek od pożyczek zaciągniętych w celu prowadzenia projektu inwestycyjnego w części przypadającej na lokale przeznaczone na sprzedaż stanowią koszty uzyskania przychodu bezpośrednio związane z przychodami ze sprzedaży lokali?3. Czy ujemne różnice kursowe zrealizowane w wyniku kapitalizacji odsetek od pożyczek zaciągniętych w celu finansowania projektu inwestycyjnego w części przypadającej na lokale przeznaczone na sprzedaż stanowią koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami ze sprzedaży lokali?4. Czy dodatnie różnice kursowe zrealizowane w wyniku kapitalizacji odsetek od pożyczek zaciągniętych w celu finansowania projektu inwestycyjnego w części przypadającej na lokale przeznaczone na sprzedaż pomniejszą odpowiednio koszty uzyskania przychodów ze zbycia tych lokali?
 
IPPB5/423-531/12-2/IŚ 1) Czy prawidłowym jest stanowisko Wnioskodawcy, zakładające możliwość rozliczania podatkowych różnic kursowych przy zastosowaniu kursu historycznego (przyjętego przez Wnioskodawcę - średnioważonego), poprzez porównanie go z kursem średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury, stosowanym do wyceny zobowiązania walutowego? W sytuacji, gdyby stanowisko Wnioskodawcy do pytania 1 było nieprawidłowe, Wnioskodawca pragnie zadać kolejne pytania:2) Czy w sytuacji, gdy Wnioskodawca przyjmie opisany w stanie faktycznym sposób rozliczania różnic kursowych (tj. wycena rozchodu środków pieniężnych wg średniej ważonej) będzie uprawniony do rozpoznania różnicy kursowej na środkach własnych powstałej przy zapłacie zobowiązania walutowego, które z mocy prawa będzie wyłączone z kosztu uzyskania przychodu?3) Czy w sytuacji, gdy Wnioskodawca przyjmie opisany w stanie faktycznym sposób rozliczania różnic kursowych (tj. wycena rozchodu środków pieniężnych wg średniej ważonej) będzie uprawniony do rozpoznania różnicy kursowej na środkach własnych powstałej przy zapłacie zobowiązania walutowego, w części dotyczącej VAT, w której to części co do zasady zgodnie z przepisami prawa nie powinno rozpoznawać się różnic kursowych (dotyczących samej transakcji)? 4) Czy w sytuacji, gdy Wnioskodawca przyjmie opisany w stanie faktycznym sposób rozliczania różnic kursowych (tj. wycena rozchodu środków pieniężnych wg średniej ważonej) i zaciągnie pożyczkę wyrażoną w walucie obcej a w dniu spłaty odsetek od tej pożyczki, zostaną one objęte (tj. spłacane odsetki) ograniczeniami dotyczącymi niedostatecznej kapitalizacji (art. 16 ust. 1 pkt 60 i pkt 61 ustawy o CIT), będzie uprawniony do rozpoznania różnicy kursowej na środkach własnych powstałej przy zapłacie odsetek objętych ww. ograniczeniami w zakresie niedostatecznej kapitalizacji?5) Czy w sytuacji, gdy Wnioskodawca przyjmie opisany w stanie faktycznym sposób rozliczania różnic kursowych (tj. wycena rozchodu środków pieniężnych wg średniej ważonej), będzie uprawniony do rozpoznania różnic kursowych na środkach własnych, w przypadku zapłaty odsetek stanowiących koszt bezpośredni sprzedaży wyrobu gotowego? Czy tak rozpoznane różnice kursowe powinny być rozpoznane na bieżąco w wyniku podatkowym, czy też powinny stanowić koszt bezpośredni sprzedaży?6) Czy w sytuacji, gdy Wnioskodawca przyjmie opisany wstanie faktycznym sposób rozliczania różnic kursowych (tj. wycena rozchodu środków pieniężnych wg średniej ważonej) i dokona np. sprzedaży towaru handlowego (płatność uregulowana walutą), a następnie w wyniku zwrotu towaru będzie zobowiązany do zwrotu części lub całości należności walutowej kontrahentowi, będzie uprawniony do rozpoznania różnic kursowych na środkach własnych w wyniku rozchodu waluty obcej?
 
IPPB3/423-466/12-4/MS Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego środek trwały w postaci hali produkcyjnej, który nigdy nie była używana ani eksploatowana będzie stanowić w razie jej zakupu przez Spółkę „nowy” środek w rozumieniu przepisu § 6 ust. 7 Rozporządzenia?
 
IPPB3/423-444/12-2/MS Czy po nabyciu akcji przez A w SKA odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie przez SKA będą stanowić koszty uzyskania przychodu, proporcjonalnie do posiadanego przez A udziału w zysku SKA?Czy po nabyciu akcji przez A w SKA i przejęciu SKA, A będzie mogła zaliczyć odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie przez SKA do kosztów uzyskania przychodu?Czy po nabyciu udziałów przez A i przejęciu Y Sp. z o.o. A będzie mogła zaliczyć odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie przez SKA do kosztów uzyskania przychodu?
 
IPPB3/423-474/12-2/MS Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wartość faktur ujętych na koncie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących kosztów akwizycji, powinna stanowić koszty uzyskania przychodów Spółki dotyczące danego roku obrachunkowego, za który Spółka sporządza sprawozdanie finansowe, czy też stanowią koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym (czyli w roku następnym w stosunku do danego roku obrachunkowego), jeśli faktury VAT Spółka otrzymała po dacie sporządzenia pierwszej wersji sprawozdania finansowego, a zaksięgowanych bilansowo w księgach rachunkowych danego roku obrachunkowego jako bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów i prezentowane w bilansie jako zobowiązania z tytułu dostawi usług?.
 
IPPB3/423-492/12-2/AG Czy zwrot dopłat w części wpłaconej przez byłych wspólników, tj. w kwocie 350 400 zł należy wykazać jako przychód podatkowy czy też uznać, że kwota ta nie jest przychodem, w rozumieniu art. 12 ust. 4 pkt. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 
IPPB3/423-432/12-4/AG Jeżeli Wnioskodawca zawierać będzie transakcję z mającą siedzibę na terytorium Polski spółką jawną, to transakcje te nie będą podlegały obowiązkowi dokumentacyjnemu, chyba że zapłata należności wynikających z takiej transakcji dokonywana będzie bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.
 
IPPB3/423-462/12-4/AG Czy nadwyżki dla indywidualnych właścicieli powstające po rozliczeniu roku obrotowego z tytułu przychodów i kosztów zarządu nieruchomością wspólną zwrócone bezpośrednio właścicielom lokali są zwolnione w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 Ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych, oraz czy w związku z dokonaniem zwrotów nadpłat z w/w tytułu na indywidualne konta właścicieli należy wystawić im informację o otrzymaniu dochodów z innych źródeł (PIT8C).
 
IPPB3/423-477/12-2/PK1 Wnioskodawca będzie mieć prawo pomniejszenia przychodu podatkowego o koszt nabycia bądź objęcia udziałów zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT, niemniej jednak w wysokości nie przekraczającej wysokości kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów. Przychodem będzie zatem kwota otrzymana z odpłatnego zbycia udziałów pomniejszona o koszt nabycia/objęcia udziałów. Ustawa o CIT nie definiuje przy tym co należy rozmieć pod pojęciem koszt nabycia bądź objęcia. Nie ulega jednak najmniejszej wątpliwości, iż kosztem nabycia /objęcia będą w świetle art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT wydatki na nabycie lub objęcie udziałów w zamiana za wkład gotówkowy. W przypadku zaś objęcia nowych udziałów wkładem niepieniężnym, kosztem nabycia /objęcia tychże udziałów będzie nominalna wartość objętych udziałów z dnia ich objęcia. Podstawą prawną do przyjęcia ww. wartości kosztów nabycia/objęcia jest dyspozycja art. 15 ust. 1l ustawy o CIT. Przepis ten stanowi, iż w przypadku umorzenia udziałów (akcji) objętych w zamian za wkład niepieniężny albo ich zbycia na rzecz spółki w celu ich umorzenia, do ustalenia kosztu, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3, przepisy ust. 1k stosuje się odpowiednio. W konsekwencji zgodnie z art. 15 ust. 1l w zw. z art. 15 ust. 1k pkt 1 kosztem nabycia/ objęcia jest wartość nominalna objętych udziałów z dnia ich objęcia.
 
IPPB5/423-516/12-4/DG 1. Czy w świetle art. 4 a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawych zespół składników majątkowych Wnioskodawcy - wydzielony z majątku wnioskodawcy na skutek podziału Wnioskodawcy oraz przeniesiony na K I Sp. z o.o. na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych w celu prowadzenia działalności gospodarczej spółki opartej na zarządzaniu, wynajmu nieruchomości, w tym działalności hotelowej, szkoleniowo - wypoczynkowej oraz zarządzaniu i inwestowaniu środków pieniężnych, w tym w papiery wartościowe, oraz zespół składników majątkowych pozostałych u wnioskodawcy niezbędnych do prowadzenia działalności produkcyjnej przez wnioskodawcę, stanowią odrębne zorganizowane części przedsiębiorstwa? 2. Czy w świetle art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podział wnioskodawcy nie jest czynnością powodującą powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB3/423-459/12-2/PK1 1. Czy płatność dokonana przez klienta po przedstawieniu mu planu wykonania projektu i jego akceptacji, na podstawie wystawionej przez spółkę faktury VAT, powinna być traktowana jako wpłata należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, nie stanowiąca przychodu podatkowego, czy też jako przychód należny w momencie wystawienia faktury VAT? 2. Czy koszty wynagrodzeń wypłacanych przez spółkę podmiotom realizującym prace (podwykonawcom), poniesione do zakończenia drugiego etapu (wystawienia drugiej faktury) stanowią koszt bezpośrednio związany z tym przychodem i jako taki powinny być rozliczane w momencie uzyskania tego przychodu? Jeżeli nie, to według jakiego klucza należy przypisać poniesione koszty do uzyskanych przychodów (etap drugi i trzeci)?
 
IPPB3/423-324/12-2/AG 1. Czy objęcie Udziałów przez Spółkę w zamian za wkład pieniężny rozliczony poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności będzie dla Spółki skutkować powstaniem przychodu podatkowego jedynie z tytułu rozliczenia (spłaty poprzez potrącenie umowne) naliczonych (i nie skapitalizowanych wcześniej) odsetek od pożyczek będących przedmiotem rozliczenia, natomiast w pozostałym zakresie będzie dla Spółki neutralne podatkowo, tj. nie będzie przychodem podatkowym?
2. Czy całkowita wartość wkładu pieniężnego wnoszonego na pokrycie nowoutworzonych Udziałów D (i rozliczonego poprzez potrącenie z wierzytelnościami z tytułu kwoty głównej pożyczek oraz odsetek) będzie stanowiła dla Spółki koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia obejmowanych w zamian za ten wkład Udziałów?
 
IPPB3/423-400/12-3/AG W zakresie skutków podatkowych transakcji związanych z wniesieniem udziałów i akcji spółek zależnych do FIZ
 
IPPB3/423-442/12-2/AG 1. Czy w przypadku, w którym spłata odsetek od Pożyczki nastąpi po spłacie części kwoty głównej Pożyczki, w wartości zadłużenia Spółki, obliczanej na dzień zapłaty odsetek na potrzeby zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej Ustawy CIT, wobec płaconych odsetek od Pożyczki, nie będzie się uwzględniać kwoty głównej Pożyczki spłaconej wcześniej oraz odsetek od Pożyczki płaconych w terminie płatności?
2. Czy w przypadku, gdyby wartość zadłużenia Spółki wobec R. oraz podmiotów, które posiadają przynajmniej 25% udziałów w kapitale R. przekroczyła trzykrotność kapitału zakładowego Spółki, na potrzeby obliczenia tej części odsetek od Pożyczki która miałaby nie zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 60 Ustawy CIT, pojęcie „tej wartości zadłużenia” użyte w ostatnim zdaniu art. 16 ust. 1 pkt 60 Ustawy CIT należy odnosić do wartości zadłużenia Spółki równego trzykrotności kapitału zakładowego Spółki w chwili spłaty odsetek od Pożyczki?
3. Czy w przypadku, gdyby wartość zadłużenia Spółki wobec R. oraz podmiotów, które posiadają przynajmniej 25% udziałów w kapitale R przekroczyła trzykrotność kapitału zakładowego Spółki, na potrzeby obliczenia tej części odsetek od Pożyczki która miałaby nie zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 60 Ustawy CIT, pojęcie „pożyczki (kredytu)” użyte w ostatnim zdaniu art. 16 ust. 1 pkt 60 Ustawy CIT należy odnosić do wartości kapitału Pożyczki z dnia zapłaty odsetek od Pożyczki?
 
IPPB3/423-405/12-2/AG 1. Czy w przypadku, w którym spłata odsetek od Pożyczki nastąpi po spłacie całości kwoty głównej Pożyczki, w wartości zadłużenia Spółki, obliczanej na dzień zapłaty odsetek na potrzeby zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych –dalej Ustawy CIT, wobec płaconych odsetek od Pożyczki, nie będzie się uwzględniać kwoty głównej Pożyczki spłaconej wcześniej oraz odsetek od Pożyczki płaconych w terminie płatności?
2. Czy w przypadku, gdyby wartość zadłużenia Spółki wobec R oraz podmiotów, które posiadają przynajmniej 25% udziałów w kapitale R przekroczyła trzykrotność kapitału zakładowego Spółki, na potrzeby obliczenia tej części odsetek od Pożyczki która miałaby nie zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 60 Ustawy CIT, pojęcie „tej wartości zadłużenia” użyte w ostatnim zdaniu art. 16 ust. 1 pkt 60 Ustawy CIT należy odnosić do wartości zadłużenia Spółki równego trzykrotności kapitału zakładowego Spółki w chwili spłaty odsetek od Pożyczki?
3. Czy w przypadku, gdyby wartość zadłużenia Spółki wobec R oraz podmiotów, które posiadają przynajmniej 25% udziałów w kapitale R przekroczyła trzykrotność kapitału zakładowego Spółki, na potrzeby obliczenia tej części odsetek od Pożyczki która miałaby nie zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 60 Ustawy CIT, pojęcie „pożyczki (kredytu)” użyte w ostatnim zdaniu art. 16 ust. 1 pkt 60 Ustawy CIT należy odnosić do wartości kapitału Pożyczki z dnia zapłaty odsetek od Pożyczki?
 
IBPBI/2/423-199/12/JD Czy wnoszony przez Spółkę w drodze w wkładu niepieniężnego zespól składników niematerialnych i materialnych stanowi zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT? (część pytania oznaczonego we wniosku nr 1)
Czy nominalna wartość udziałów objętych w nowo powstałej spółce kapitałowej w zamian za wnoszony zespół składników będzie stanowiła na gruncie ustawy o CIT przychód dla Wnioskodawcy? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
 
IBPBI/2/423-215/12/JD W jaki sposób, dla celów dokonywania podatkowych odpisów amortyzacyjnych, Spółka powinna określić wartość początkową znaku towarowego, który został nabyty przez nią w drodze aportu stanowiącego jeden ze składników zorganizowanej część przedsiębiorstwa?
 
IBPBI/2/423-216/12/PC Czy w przypadku sprzedaży, opisane nieruchomości są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych, czy też podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT-8); jeżeli tak to co jest podstawą opodatkowania przychód czy dochód ze sprzedaży?
 
IBPBI/2/423-218/12/MO Czy w świetle art. 17b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wstępna opłata leasingowa jest kosztem uzyskania przychodu w dacie jej poniesienia?
 
IBPBI/2/423-328/12/PC Czy w myśl art. 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) zakup gruntu w dniu 18 marca 2009r. jest przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Wskaźniki gospodarcze