Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 3 listopada 2012 r.
 
IBPBI/2/423-485/12/MS Czy odsetki od pożyczek, o których mowa w punkcie 2.8 stanu faktycznego, naliczone w wartości inwestycji i nie zapłacone na dzień likwidacji inwestycji, będą stanowiły koszt uzyskania przychodu w momencie ich zapłaty, o ile nie będą podlegały ograniczeniom wynikającym z przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 lub 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tzw. „cienka kapitalizacja”)?
 
ILPB4/423-511/11-2/DS W jaki sposób Spółka winna ustalić wartość początkową Praw Autorskich, jako wartości niematerialnej i prawnej, otrzymanych w ramach wniesionej aportem do Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa?
 
ILPB3/423-592/11-4/JG 1. Czy w przypadku niedokonania przez Pożyczkobiorcę spłaty na rzecz Wnioskodawcy należności za Usługę, która jest - zgodnie z Umową - uiszczana jako ostatnia w kolejności kwot należnych Wnioskodawcy na podstawie Umowy, Wnioskodawca ma prawo zaliczyć ją w koszty uzyskania przychodu w niespłaconej części przy założeniu, iż Wnioskodawca uprzednio rozpozna przychód w wartości należnej zapłaty za Usługę?
2. Czy w przypadku udokumentowania nieściągalności wierzytelności wynikających z Umowy protokołem sporządzonym przez Wnioskodawcę, stwierdzającym, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od jej kwoty, Wnioskodawca będzie mógł te wierzytelności zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w związku z uprzednim ich zarachowaniem jako przychody należne?
3. Czy dokumentem potwierdzającym uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności mogą być protokoły zatrudnionych przez Wnioskodawcę przedstawicieli, którzy działając w imieniu Wnioskodawcy, w przypadku niezastania Pożyczkobiorcy w domu, bądź nieuiszczenia przez Pożyczkobiorcę należności z tytułu Umowy w z tym z tytułu zapłaty za Usługę, spisują protokół w tym zakresie (wraz z danymi dotyczącymi stanu majątkowego Pożyczkobiorcy) oraz listą spłat z systemu komputerowego, stanowiącą dowód, że Pożyczkobiorca zalega z płatnościami?
4. Czy zapisanie w Umowie warunku określającego moment uznania wierzytelności za nieściągalną może stanowić dla Wnioskodawcy podstawę do uznania wierzytelności za nieściągalną w tym momencie?
 
ILPB4/423-514/11-3/MC Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania pzychodów z tytułu sprzedaży akcji w S.A. w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów wydanych w zamian za aport w postaci 100% akcji w S.A.?
 
ILPB4/423-512/11-2/MC W jaki sposób Spółka winna ustalić wartość początkową Praw Autorskich, jako wartości niematerialnej i prawnej, otrzymanych w ramach wniesionej aportem do Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa?
 
ILPB4/423-519/11-2/MC Czy Spółka powinna potrącać podatek u źródła z tytułu nabycia praw do eksploatacji licencji do filmów od kontrahenta posiadającego siedzibę we Francji?
 
ILPB4/423-521/11-4/DS Czy księgowanie różnic powstałych w wyniku zastosowania przez strony różnych kursów, wynikających z opisanych wyżej wpłat otrzymanych przez Spółkę w PLN w niepodatkowe różnice kursowe jest właściwe?
 
ILPB3/423-600/11-2/JG Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu kar umownych za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy.
 
ILPB3/423-78/12-4/JG 1. Czy Spółka wystawiając na Partnera fakturę tylko na opłatę za przesyłkę, która jest częścią całego zamówienia postępuję prawidłowo? (VAT)
2. Czy Spółka rozpoznając moment uzyskania przychodu w dacie wystawienia tejże faktury, postępuję prawidłowo? (CIT)
 
ILPB3/423-603/11-2/EK 1. Czy w opisanej powyżej sytuacji, kwota jednorazowo wypłacona pracownikowi na podstawie porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę w wysokości wynagrodzenia, jakie pracownik otrzymałby w okresie wypowiedzenia, gdyby umowa została rozwiązana przez pracodawcę za wypowiedzeniem, stanowi po stronie podatnika koszt uzyskania przychodu?
2. Czy w przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie nr 1, podatnik będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu kwotę wypłaconą pracownikowi w miesiącu jej faktycznej wypłaty?
3. Czy kwota wypłaconego pracownikowi odszkodowania w wysokości określonej w umowie o pracę, którego obowiązek wypłaty pracownikowi powstaje w przypadku rozwiązania z tym pracownikiem umowy o pracę, stanowi po stronie podatnika koszt uzyskania przychodu?
4. Czy kwota wypłaconego pracownikowi odszkodowania na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników stanowi u podatnika koszt uzyskania przychodu?
 
ILPB3/423-595/11-2/EK Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie:
- możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego,
- określenia obszaru zwolnienia przedmiotowego,
- ustalenia wysokości dochodu Spółki zwolnionego z podatku dochodowego od osób prawnych,
- możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

 
ILPB4/423-3/12-2/DS 1. Czy w przypadku przekazania kontrahentom, na podstawie umów o współpracy, narzędzi spełniających definicję środka trwałego w rozumieniu art. 16a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka ma prawo zaliczać odpisy amortyzacyjne do kosztów uzyskania przychodów?
2. Czy w przypadku przekazania kontrahentom, na podstawie umów o współpracy, narzędzi nie spełniających definicji środka trwałego w rozumieniu art. 16a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka ma prawo zaliczać wydatki na te narzędzia do kosztów uzyskania przychodów w momencie poniesienia kosztu?
 
ILPB4/423-3/12-3/DS 1. Czy w przypadku przekazania kontrahentom, na podstawie umów o współpracy, narzędzi spełniających definicję środka trwałego w rozumieniu art. 16a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka ma prawo zaliczać odpisy amortyzacyjne do kosztów uzyskania przychodów?
2. Czy w przypadku przekazania kontrahentom, na podstawie umów o współpracy, narzędzi nie spełniających definicji środka trwałego w rozumieniu art. 16a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka ma prawo zaliczać wydatki na te narzędzia do kosztów uzyskania przychodów w momencie poniesienia kosztu?
 
ILPB3/423-597/11-4/JG Czy dochody Związku, wymienione we wniosku, korzystają w całości ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie przytoczonego przepisu, jeśli w całości przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem zadań dla jakich Związek utworzono, a więc zadań własnych gmin realizowanych wspólnie przez Związek?
 
ILPB4/423-508/11-3/DS 1. Czy koszty wynikające z opłat tytułem czynszu za wynajem pojazdów, wynikającego z umowy ramowej oraz precyzujących ją umów odrębnych będą stanowiły dla Spółki w całości koszty uzyskania przychodów na zasadach określonych w art. 17b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.)?
2. Czy ponoszone przez Spółkę miesięczne opłaty wynikające z umowy o kompleksową obsługę pojazdów stanowią w całości koszty uzyskania przychodów Spółki?
 
ILPB3/423-451/10/12-S/EK Czy wypłata dywidendy w formie niepieniężnej, w szczególności poprzez wydanie na rzecz Akcjonariusza opisanych we wniosku Znaków Towarowych, spowoduje powstanie po stronie Spółki przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB3/423-204/07/12-S/EK Czy dochody otrzymane przez Beneficjenta w formie dotacji korzystają ze zwolnienia, o którym mowa:
- w art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie w jakim pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych z bezzwrotnej pomocy, oraz
- w art. 17 ust. 1 pkt 47 cyt. ustawy w zakresie w jakim pochodzą z budżetu państwa?
 
ILPB3/423-106/12-2/JG Czy w świetle przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych kwota umorzonej pożyczki przeznaczona na modernizację magistrali ciepłowniczej stanowi przychód podatkowy w dacie umorzenia na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy i nie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21?
 
ILPB4/423-509/11-2/MC Czy wydatki poniesione przez Spółkę na zakup usług doradczych związanych z nabyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa Y stanowią w świetle art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pośrednie koszty uzyskania przychodów, potrącalne w momencie ich poniesienia, zgodnie z art. 15 ust. 4d i 4e tej ustawy?
 
ILPB4/423-513/11-2/ŁM Z racji tego, że użyczenie w swej istocie jest bezpłatne, Spółka zastanawia się, czy należy wykazać przychód od tego rodzaju świadczenia?
 
ILPB4/423-484/11-4/ŁM Czy nabycie przez Spółkę Bazy klientów, może być uznane za nabycie informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know - how), o której mowa w art. 16b ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB4/423-484/11-5/ŁM Czy w świetle przepisu art. 16m ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka ma prawo dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości praw do Bazy klientów przez okres 60 miesięcy, zgodnie z przepisem art. 16b ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB4/423-484/11-6/ŁM Od jakiego momentu Baza klientów powinna być amortyzowana?
 
ILPB4/423-484/11-7/ŁM Czy w związku z nabyciem Bazy klientów, Spółka była zobowiązana do pobrania i odprowadzenia tzw. „podatku u źródła” z tytułu osiągniętego przez Y przychodu powstałego wskutek zbycia Bazy klientów?
 
IBPBI/2/423-352/12/PC Jaki kurs waluty obcej należy stosować dla celów rozliczenia przychodu uzyskanego z tej usługi (faktury) w podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-353/12/JD Czy skorygowany VAT, uprzednio zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, powinien być potraktowany jako przychód podlegający opodatkowaniu CIT w momencie obniżenia zobowiązania podatkowego w VAT lub zwiększenia kwoty zwrotu VAT w następstwie wystawienia wewnętrznych faktur korygujących?
 
IBPBI/2/423-354/12/JD Czy skorygowany VAT, uprzednio zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, powinien być potraktowany jako przychód podlegający opodatkowaniu CIT w momencie obniżenia zobowiązania podatkowego w VAT lub zwiększenia kwoty zwrotu VAT w następstwie wystawienia wewnętrznych faktur korygujących?
 
IBPBI/2/423-400/12/AP Czy zwrot nakładów nie stanowi dla Spółki przychodu podlegającego opodatkowaniu?
 
IBPBI/2/423-402/12/PC Czy Spółka będzie mogła zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów karę umowną zapłaconą w związku z odstąpieniem od umowy?
 
IBPBI/2/423-404/12/AP Czy w stanie faktycznym przedstawionym w niniejszym wniosku odsetki wypłacane w ramach Systemu nie będą podlegały przepisom art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.; dalej: ustawa pdop)?
 
IBPBI/2/423-406/12/MO Czy odsetki płatne przez Uczestników, w związku z realizacją Umowy, nie podlegają ograniczeniom wynikającym z przepisów o niedostatecznej kapitalizacji, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej „ustawa CIT”) (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)
 
IBPBI/2/423-417/12/MO Czy dochód, uzyskany ze sprzedaży wyrobów gotowych (wytworzonych po dacie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności strefowej, ale przed datą spełnienia warunków minimalnych, uprawniających do rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia) dokonanej już po dacie spełnienia warunków i rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia, korzystać będzie ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-420/12/JD 1. Czy powstała po przekształceniu spółki cywilnej spółka jawna i spółka z o.o. będą podmiotami powiązanymi w rozumieniu art 11 ust ust 4 updop?
2. Czy w przypadku, gdy wartość świadczeń przekroczy równowartość 30.000 euro brutto na wnioskodawcy, spółce z o.o. będzie ciążył obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej transakcji ze spółką jawną?
 
IBPBI/2/423-211/12/MO Czy w przedstawionym stanie faktycznym odsetki otrzymywane przez Spółdzielnię od jej członków są zwolnione z podatku dochodowego?
 
IBPBI/2/423-212/12/CzP Czy do końca pierwszego roku swojej działalności - tzn. do 31 grudnia 2011 r. Spółka będzie stosowała przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności przepisy dotyczące wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r.? /pytanie oznaczone we wniosku Nr 1/? /pytanie oznaczone we wniosku Nr 1/”
 
IBPBI/2/423-327/12/JD W jaki sposób Spółka powinna ustalić koszt uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziałów Spółki dzielonej, w tym z odpłatnego zbycia udziałów Spółki dzielonej w celu ich umorzenia?
 
IBPBI/2/423-331/12/JD Czy w związku z rozważanym podziałem przez wydzielenie nie powstanie dla Spółki przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-401/12/MS Czy do kosztów dotyczących przychodów ze sprzedaży złomu należy zaliczyć wartość zakupionej blachy w cenie zakupu? Jeżeli odpowiedź na to pytanie jest negatywna, Spółka prosi o podanie prawidłowego ustalania kosztu z tytułu sprzedaży złomu.
 
IBPBI/2/423-780/12/JD W jakim momencie należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki, które zostaną poniesione przez Spółkę w opisanym zdarzeniu przyszłym, czy w momencie ich poniesienia, czy też powinny one zostać rozliczone w czasie nie dłuższym niż okres przyznania koncesji?

Wskaźniki gospodarcze